Jízọs Kiọ́ Wán Man Wé Nọ́
Fít Múv Im Bọdí

(Vas 1-12)

(Mátiu 9:1-8; Luk 5:17-26)

 

1. Áftá sọm dez dọ́n pas, Jízọs kọ́n gó bák to Kapániọm, an pípul hiá sé I dé fọ haus.

2. Na ím plẹ́ntí pípul kọ́n gádá togẹ́da sóté spes nọ́ dé agen fọ di haus an fọ ívún di haus dọmọt. As Jízọs de prích Gọd mẹ́sej to di pípul,

3. na ím fọ́ mẹn kọ́n kọ́m dia. Di mẹn kárí wán man wé nọ́ fít múv im bọdí. Dẹm wán kárí am kọ́m mít Jízọs.

4. Bọt dẹm nọ́ fit kárí am rích wiá Jízọs dè bikọs plẹ́ntí pípul dé dia. Na ím dẹm klaímb ọn tọ́p di haus wé Jízọs dé ínsaid, an dẹm kọ́n díg hol fọ di said wiá Jízọs dè. Dẹn dẹm ték smọ́l smọl kọ́n drọ́p daún di mat wé di man wé nọ́ fít múv im bọdí lai daún ọn tọp.

5. Wẹ́n Jízọs sí sé di mẹn pút dẹm trọst fọ Am wẹ́l wẹl, I kọ́n tẹ́l di man wé nọ́ fít múv im bọdí sé, “Mai pikin, A dọ́n fọgív yú di bád tins wé yu dọ́n du.”

6. Sọ́m tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ sidọ́n dia. Dẹm kọ́n stát to de tínk ínsaíd dẹm hat sé,

7. “Wétín mék dís man de tọ́k laik dis? I de tọ́k laik sé I bi Gọd!” Na ónlí Gọd fít fọgív pẹ́sin di bád tins wé di pẹ́sin dọ́n du!”

8. Fọ dát sém taim, Jízọs sabí wétín di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ de tink. Na ím I kọ́n áks dẹm sé, “Wétín mék una de tínk dís kaín tins ínsaíd una hat?

9. Wích wan ízí pas, abí na to tẹ́l dís man wé nọ́ fít múv im bọdí sé, ‘A dọ́n fọgív yú di bád tins wé yu dọ́n du.’, ọ to tẹ́l am sé, ‘Stán ọp, kárí yọ mat an stát to de waká’?

10. Bọt A go shó una sé, fọ dís wọld, Mi wé bi Húmán-bin Pikin gẹ́t páwa to fọgív pípul di bád tins wé dẹm dọ́n du.” Na ím Jízọs kọ́n tẹ́l di man wé nọ́ fít múv im bọdí sé,

11. “A de tẹ́l yu, stán ọp, kárí yọ mat, an gó yọ haus!”

12. As ọ́l ọf dẹm de lúk di man, i kọ́n stán ọ́p at-wọns, kárí im mat kọ́n waká kọmọt. Ọ́l ọf dẹm sọpraíz wẹ́l wel, an dẹm kọ́n de préz Gọd de sé, “Wi névá sí dís kaín tin bifọ!”

 

Jízọs Kọ́l Lívai Mék I Bi Pẹ́sin Wé
De Lẹ́n an Fọ́ló Im We

(Vas 13-17)

(Mátiu 9:9-13; Luk 5:27-32)

13. Jízọs kọ́n gó bák agen to di wọtasaíd ọf di bíg-díp-wọtá wé dẹm de kọ́l Lek Gálíli. Plẹ́ntí pípul kọ́m mít Am, an I stát to de tích dẹm.

14. As Jízọs waká de gò, I kọ́n sí Lívai wé bi Álfiọs pikin. Lívai sidọ́n fọ di ọ́fis wiá i de kọlẹ́t taks. Jízọs kọ́n tẹ́l am sé, “Fọ́ló Mi.” Na ím Livaí stán ọp kọ́n fọ́ló Am.

15. Áftá sọmtaim, Jízọs kọ́n dé Lívai haus de chọp. Plẹ́ntí pípul wé de kọlẹ́t taks an ọ́dá pípul wé de dú bád tins bin de fóló Jízọs. As i bí so, plẹ́ntí ọf dẹm jọín Jízọs an di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we de chọ́p di fud.

16. Sọm tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ dé dia tuu. Dís tícha-dẹm bilọ́ng to Fárisí grup. Wẹ́n dẹm sí sé Jízọs de fọ́ló pípul wé de dú bád tins an ọ́dá pípul wé de kọlẹ́t taks de chọp, dẹm kọ́n áks di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we sé, “Wétín mék una Ọgá de fọ́ló pípul wé de kọlẹ́t taks an ọ́dá pípul wé de dú bád tins de chọp?”

17. Wẹ́n Jízọs hiá wétín dẹm de tọk, I kọ́n ánsá dẹm sé, “Pípul wé wẹl nọ́ níd dọ́ktọ. Na ónlí pípul wé nọ́ wẹl níd dọ́ktọ. A nó kọm mék A kọ́l gúd pípul. Na pípul wé de dú bad tins A kọ́m kọl.”

Jízọs Tích Pípul Abaut Fástin

(Vas 18-22)

Matiu 9:14-17; Luk 5:33-39)

18. I gẹ́t wán taim wé di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jọ́n di Báptist im we an di pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup de fast. Na ím sọm pípul kọ́m mít Jízọs áks Am sé, “Wétín mék di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jọ́n di Báptist im we de fast, an di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Fárisí pípul dẹm we de fast tuu, bọt di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Yọ we nọ́ de fast?”

19. Na ím Jízọs ánsá dẹm sé, “Abí una tínk sé pípul wé kọ́m márej go fast wẹ́n di man wé de márí waif niu dé dia wit dẹm? Fọ wia! So faá sé di man wé de márí waif niu dé dia wit dẹm, dẹm nọ́ go fast.

20. Bọt taim de kọm wẹ́n pípul go ték di man wé de márí waíf niu kọmọ́t frọm di pípul wé kọ́m márej, na dát taim dẹm go fast.

21. Nóbọ́di de ték niú klọt pách óld klọt. Dis na bikọs, di niú klọt go kọ́n smọl wẹ́n dẹm wọ́sh am, an dat wan go mék am mék i tiá di óld klọt mọ. Dẹn di hol wé go dé fọ di óld klọt go kọ́n bíg pás di wan wé dé dia bifọ.

22. An nóbọ́di de pọ́ niú wain ínsaíd óld waín-bag wé dẹm ték ánímọ́l kandá mék am mék i bí laik bọ́tul. Íf dẹm dú am so, di niú wain go swẹ́l ọp kọ́n bọ́st di óld waín-bag, an di wain go trowe. Di ánímọ́l kandá wé dẹm ték mék di waín-bag go ọ́lsó spọil kpátákpátá. Bọt na ínsaíd niú waín-bag wé dẹm ték ánímọ́l kandá mék am mék i bí laik bọ́tul, na dia dẹm de pọ́ niú wain.”

 

Jízọs Tích Abaut Judiá Pípul
Dẹm Dé-fọ-Rẹst

(Vas 23-28)

(Mátiu 12:1-8; Luk 6:1-5)

23. Wan dè wé bi Judiá pípul dẹm Dé-fọ-Rẹst, Jízọs kọ́n de waká pás sọm fam-dẹm wiá pípul plánt kọn. As I waká de gò, di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we kọ́n stát to de plọ́k sọ́m ọf di kọn.

24. Na ím sọm pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup kọ́n áks Jízọs sé, “Luk-oo! Wétín mék di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Yọ we de dú wétín awa Lọ sé, mék wi nọ́ du fọ Dé-fọ-Rẹst?”

25. Jízọs ánsá dẹm sé, “Abí una nẹ́vá ríd wétín Dévid bin du wẹ́n họ́ngri kách am an di mẹn wé dé wit am, an dẹm nọ́ gẹ́t ẹ́nítin wé dẹm go chọp?

26. Dévid ẹ́ntá ínsaíd Gọd Haus kọ́n chọ́p di brẹd wé prist-dẹm pút fọ Gọd frọnt. Awa Lọ tọ́k sé na ónlí prist-dẹm sọpóz to chọ́p dát brẹd. Bọt Dévid chọ́p am, an i ọ́lsó gív am to di mẹn wé dé wit am. Dís tin hápun wẹ́n Abaiáta bi haí prist.”

27. To ték fínísh di torí, Jízọs kọ́n tẹ́l di Fárisí pípul sé, “Gọd mék Dé-fọ-Rẹst to ték hẹ́lẹ́p pípul. I nọ́ mék pípul mék Dé-fọ-Rẹst de kọntról dẹm.

28. So, Mi wé bi Humán-bin Pikin bi Dé-fọ-Rẹst im Ọgá.”