Di Man Wé Im Hand Dọ́n Dai

(Vas 1-6)

(Mátiu 12:9-14; Luk 6:6-11)

1. Anọ́dá taim, Jízọs kọ́n gó ínsaíd di Judiá pípul dẹm preya-haus agen. Wán man wé im wán hánd dọ́n dai dé dia.

2. Sọm Fárisí pípul wé dé fọ di preya-haus kọ́n de wọ́ch Jízọs wẹ́l wẹl mék dẹm sí wẹ́dá I go kiọ́ di man fọ Dé-fọ-Rẹst. Dis go mék dẹm to gẹ́t wétín dẹm go ték tọ́k sé Jízọs dọ́n dú bád tin.

3. Na ím Jízọs tẹ́l di man wé im hánd dọ́n dai sé, “Mék yu stán wiá ẹ́vríbọ́di fít sí yu.”

4. Dẹn Jízọs kọ́n áks di pípul sé, “Na wétín awa Lọ tọk mék wi dú fọ Dé-fọ-Rẹst? Abí awa Lọ tọ́k sé mék wi hẹ́lẹ́p pípul ọ mék wi dú dẹm bád tin? Mék wi sév pẹ́sin laif ọ mék wi kíl am?” Bọt dẹm nọ́ ánsá ẹ́nítin.

5. Jízọs kọ́n ték vẹks lúk ọ́l ọf dẹm. I nọ́ hapí sám sám bikọs dẹm gẹ́t strọng-hẹd gọọ́n. Na ím I kọ́n tẹ́l di man wé im hand dọ́n dai sé, “Strẹ́ch yọ hand kọmọt.” Na ím di man strẹ́ch am kọmọt, an im hand kọ́n wẹ́l agen.

6. Dẹn di Fárisí pipul kọ́n kọmọ́t frọm di Judiá pípul dẹm preya-haus. Dẹm kọ́n gó dú mítin at-wọns wit di pípul wé de fọ́ló King Hẹ́rọd, an ọ́l ọf dẹm stát to plán haú dẹm go kíl Jízọs.

 

 

Plẹ́ntí Pípul Kọ́m Mít Jízọs Fọ
Lek Gálíli Wọtasaid

(Vas 7-12)

7. Jízọs an di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we kọ́n kọmọ́t gó nía di bíg-díp-wọtá wé dẹm de kọ́l Lek Gálíli. Plẹ́ntí plẹ́ntí pípul fọ́ló Am. Dís pípul kọ́m frọm Gálíli, frọm Judia,

8. frọm Jẹrúsálẹm, frọm Idúmia, frọm di land wé dé fọ di ọ́dá saíd ọf Riva Jọ́dan, an frọm di éria wé dé araún Taiá an Saidọn. Ọ́l dís pípul kọ́m mít Jízọs bikọs dẹm hiá abaut di tins wé I de du.

9. Bikọs di pípul plẹntí wẹ́l wẹl, na ím Jízọs kọ́n tẹ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we mék dẹm rẹdí wán smọ́l bot fọ Am. I wán sídọ́n ínsaíd di bot, só dat di plẹ́ntí pípul nọ́ go push púsh Am ẹ́níhau ẹ́níhau.

10. Jízọs bin dọ́n kiọ́ plẹ́ntí sík pípul, na ím mék ọ́l di sík pípul kọ́n de push púsh ích ọ́da, só dat dẹm go fít tọ́ch Am.

11. An ẹ́nítaim di pípul wé bád spírit-dẹm hol sí Jízọs, dẹm go fọ́l daún fọ Im frọnt kọ́n shaút sé, “Yu bi Gọd Pikin!”

12. Bọt Jízọs wọ́n di bád spírit-dẹm wẹ́l wẹl mék dẹm nọ́ tẹ́l pípul hú Im bì.

Jízọs Chúz Twẹ́lf Mẹn Mék
Dẹm Bí Im Apọ́sul

(Vas 13-19)

(Mátiu 10:1-4; Luk 6:12-16)

13. Dẹn Jízọs klaímb wán maúntin kọ́n kọ́l di pípul wé I want, an dẹm kọ́m mít Am.

14. I kọ́n chúz twẹ́lf mẹn wé I gív di nem “apọ́sul”. I mék dẹm apọ́sul só dat dẹm go dé wit Am, an só dat I go sẹ́n dẹm mék dẹm gó prich.

15. I ọ́lsó gív dẹm páwa wé dẹm go ték draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul.

16. Dis na di twẹ́lf mẹn wé Jízọs chuz: Saímọn wé Jízọs gív anọ́dá nem wé bi Píta;

17. Jems an im brọ́da Jọn. Di tú ọf dẹm bi Zẹ́bẹ́di pikin-dẹm. (Jízọs gív dẹm anọ́dá nem wé bi Boánájis, an wé mín, “Pikin-dẹm wé bí laik Tọ́nda”);

18. Ándru, Fílip, Batalómiu, Mátiu, Tọmọs, Jẹms wé bi Álfiọs pikin, Tádiọs, Saímọn wé bin de faít to frí im Judiá pípul from Rómán pípul hand,

19. an Júdás Iskáriọt wé sẹ́l Jízọs gív Jízọs Im ẹ́ními-dẹm.

Jízọs Strọ́ng Pás Biẹ́lzíbọl
(wé Bi Sétan)

(Vas 20-30)

(Mátiu 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)

20. Dẹn Jízọs kọ́n gó Im haus, an plẹ́ntí plẹ́ntí pípul kọ́n gádá agen. Bikọs di pípul plẹntí wẹ́l wẹl, Jizọs an di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we nọ́ ívún fít gẹ́t chans chọp.

21. Wẹ́n Jízọs Im fámíli pípul hiá wétín de hápun, dẹm kọ́n gò mék dem ték Am kọmọ́t frọm dia. Dis na bikọs pípul de sé, “I dọ́n de kres!”

22. Sọm tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ, an wé kọ́m frọm Jẹrúsálẹm tọ́k sé, “Biẹ́lzíbọl hól Am! Na Biẹ́lzíbọl wé bi bád spírit-dẹm chif, de gív Am páwa wé I de ték draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul.”

23. Na ím Jízọs kọ́l di pípul togẹ́da kọ́n yúz párébul de tẹ́l dẹm tins. I sé, “Na haú Sétan fít draív Sétan kọmọt?

24. Íf pípul fọ ẹ́ní kọ́ntri de fait faít ích ọ́da, dat kọ́ntri nọ́ go last.

25. An íf pípul fọ di sém fámíli de fait faít ích ọ́da, dát fámíli go skáta.

26. As i bi so, íf Sétan kíndọm divaíd ínto grup grup wé de fait faít ích ọda, dẹn im kíndọm nọ́ go fít last, an Sétan ẹnd dọ́n rich bi dat.

27. Nọ́bọ́di go fít ẹ́ntá strọ́ng man haus tíf im prọpatí, ọnlẹs di pẹ́sin fẹ́st taí di strọ́ng man. Na áftá i dọ́n taí am, na ím i go fít tíf ẹ́vrítin wé dé di man haus.

28. A de tẹ́l una tru sé, Gọd fít fọgív pípul ọ́l di bád tins wé dẹm de du an ọ́l di bád tins wé dẹm de tọ́k abaut Gọd.

29. Bọt Gọd nọ́ go ẹ́vá fọ́gív ẹ́níbọ́di wé tọ́k bád tins abaut Hólí Spírit. Dis na bikọs, di tin wé di pẹ́sin dọ́n du na bád tin wé go dé di pẹ́sin hẹd fọrẹ́vá an ẹ́va.”

30. Jízọs tọ́k so, bikọs sọm pípul de tọ́k sé, “Bád spírit hól Am.”

 

Jízọs Tẹ́l Pípul Hú Im Ríl
Fámíli Bì

(Vas 31-35)

(Mátiu 12:46-50; Luk 8:19-21)

31. Dẹn Jízọs mamá an Im brọ́da-dẹm kọ́n kọ́m fọ di haus wiá Jízọs dè. Dẹm stán aúsaíd di haus kọ́n sẹ́n pẹ́sin mék i gó ínsaid kọ́l Am.

32. Plẹ́ntí pípul sidọ́n raún Jízọs. Dẹm kọ́n tẹ́l Am sé, “Luk-oo, Yọ mamá, Yọ brọ́da-dẹm, an yọ sísta-dẹm dé aúsaid, an dẹm wán sí Yu.”

33. Jízọs ánsá dẹm sé, “Hú bi Mai mamá an Mai brọ́da-dẹm?”

34. Na ím Jízọs lúk di pípul wé sidọ́n raún Am. Dẹn I kọ́n sé, “Na dís pípul wé dé hia bi Mai mamá an Mai brọ́da-dẹm!

35. Ẹ́níbọ́di wé de dú wétín Gọd wán mék i du, na dát pẹ́sin bi Mai brọ́da, Mai sísta, an Mai mamá.”