Di Párébul Abaut Di Fáma
Wé Plánt Sid

(Vas 1-9)

(Mátiu 13:1-9; Luk 8:4-8)

1. Anọ́dá taim, Jízọs kọ́n stát to tích pípul fọ di wọtasaid ọf di bíg-díp-wọtá wé dẹm de kọl Lek Gálíli. Di pípul wé gádá raún Jízọs plẹ́ntí wẹ́l wẹl. Na ím mék Am kọ́n ẹ́ntá wán smọ́l bot an sidọ́n ínsaid. Di bot dé fọ di wọtá, an ọ́l di pípul sidọ́n fọ di wọtasaid.

2. Jízọs yúz párébul ték tích di pípul plẹ́ntí tins. An as I de tích dẹm, I kọ́n tẹ́l dẹm sé,

3. Mék una lísín! I gẹ́t wán fáma wé gó fọ im fam mék i plánt sid.

4. As i de tro tró di sid-dẹm to ték plánt dẹm, sọm fọ́l fọ rod, an bẹd-dẹm kọ́m chọ́p dẹm.

5. Sọm sid fọ́l ọn tọ́p ston-stón graun wiá plẹ́ntí sansán nọ dè. Di sid-dẹm kọ́n gró kwík kwik bikọs di graun nọ́ díp wẹ́l wẹl.

6. Bọt wẹ́n sọn kọmọt kọ́n dé họt gọọ́n, i kọ́n bọ́n di plant-dẹm. Na ím dẹm dai, bikọs dẹm rut nọ́ gró ẹ́ntá ínsaíd graun wẹ́l wẹl.

7. Sọm ọ́dá sid fọ́l ínsaíd wiá chukuchúkú de sósó gro. Di chukuchúkú kọ́n gro kọ́n kíl di plant-dẹm. An so, di plant-dẹm nọ́ biá ẹ́ní krọp.

8. Bọt sọm sid fọ́l fọ bẹtá graun. Di plant-dẹm gró faín fain kọ́n biá plẹ́ntí sid. Sọm plant-dẹm biá tátí sid, sọm sísti an sọm họ́ndrẹd.”

9. To ték fínísh di párébul, Jízọs kọ́n sé, “Ẹ́níbọ́di wé gẹ́t ia, mék i hia!”

Wétín Mék Jízọs De Yúz Párébul
Ték De Tích Pípul

(Vas 10-12)

(Mátiu 13:10-17; Luk 8:9-10)

10. Áftá di plẹ́ntí plẹ́ntí pípul dọ́n gò, Jízọs Im twẹ́lf apọ́sul an di ọ́dá pípul wé gádá raún Am, kọ́n áks Am wétín di párébul-dẹm min.

11. Na ím Jízọs ánsá dẹm sé, “Gọd dọ́n mék una to nó di síkrit abaut Im Kíndọm. Bọt fọ pípul wé nọ́ pút dẹm trọst fọ Mi, na párébul A de ték tích dẹm ẹ́vrítin.

12. A de dú dis só dat,
‘Dẹm go sósó luk, bọt dẹm nọ́ go si, an
dẹm go sósó lísin, bọt dẹm nọ́ go ọndastan.
Dis na bikọs, íf to sé dẹm bin si an
ọndastan, dẹm go tọ́n kọ́m mít Gọd, an I go fọgív dẹm.’ ”

Wétín Di Párébul Abaut Di
Fáma Wé Plánt Sid Min

(Vas 13-20)

Mátiu 13:18-23; Luk 8:11-15

13. Na ím Jízọs áks di pípul wé dé wit Am sé, “Abí una nó ọndastán dís párébul? Dẹn na haú una go ték ọndastán ẹ́ní ọ́dá párébul?

14. Di fáma wé de plánt di sid-dẹm jọ́s bi laik pẹ́sin wé de tẹ́l ọ́dá pípul Gọd mẹ́sej.

15. Sọm pípul bí laik di sid-dẹm wé fọ́l fọ rod. Wẹ́n dís pípul hiá Gọd mẹ́sej, Sétan de kọ́m kwík kwik kọ́n kọmọ́t frọm dẹm hat di mẹ́sej wé sọ́mbọ́di dọ́n tẹ́l dẹm.

16. Ọ́dá pípul bí laik di sid-dẹm wé fọ́l ọn tọ́p stonstón graun. Wẹ́n dís pípul hiá Gọd mẹ́sej, dẹm de bilív di mẹ́sej at-wọns an dẹm de dé hapí.

17. Bọt dẹm nọ́ de gri mék Gọd mẹ́sej gró wẹ́l wẹl ínsaíd dẹm hat, dẹm de bilív di mẹ́sej ónlí fọ shọ́t taim. So, wẹ́n wahála jám dẹm ọ pípul kọ́n de sọ́fá dẹm bikọ́s dẹm asẹ́pt Gọd mẹ́sej, dẹm de stọ́p to bilív di mẹ́sej at-wọns.

18. An ọ́dá pípul bí laik di síd-dẹm wé fọ́l ínsaíd wiá chukuchúkú de sósó gro. Dis bi pípul wé hiá Gọd mẹ́sej,

19. bọt dẹm de sósó wọ́rí abaut haú dẹm go gẹ́t wétín dẹm níd to ték dé alaif fọ dís wọld; dẹm laík to bikọ́m rich, bọt na dẹmsẹf dẹm de disiv; an i de ọ́lsó họ́ngrí dẹm wẹ́l wẹl to gẹ́t plẹ́ntí ọ́dá tins. Ọ́l dís tins de blọ́k Gọd mẹ́sej wé dé ínsaíd dẹm hat, an kọ́n mék di mẹ́sẹj mék i nọ́ dú ẹ́ní bẹtá tin fọ dẹm laif.

20. Bọt i gẹ́t ọ́dá pípul wé bí laik di sid-dẹm wé fọ́l fọ bẹtá graun. Dis bi di pípul, wẹ́n dẹm hía Gọd mẹ́sej dẹm de bilív di mẹ́sej, an dẹm de dú plẹ́ntí bẹtá tins jọ́s laik di plant-dẹm wé biá plẹ́ntí sid. Sọm biá tátí sid, sọm sísti, an sọm họ́ndrẹd.”

Mék Una Pút Lamp Ọn Tọ́p Di
Ples Wé Dẹm De Kíp Lamp

(Vas 21-25)

(Luk 8:16-18)

21. Dẹn Jízọs kọ́n áks dẹm sé, “Abí pẹ́sin de kárí lamp ẹ́ntá haus kọ́n ték bézin kọ́vá am ọ pút am ọ́ndá bẹd? Abí nọ́ bi ọn tọ́p di ples wé dẹm de kíp lamp wé di pẹ́sin go pút am?

22. I nọ́ gẹ́t ẹ́nítin wé de haid, wé Gọd nọ́ go bríng aút fọ ópun. I nọ́ gẹ́t ẹ́nítin wé bi síkrit wé pípul nọ́ go kọ́n sabí.

23. “Ẹ́níbọ́di wé gẹ́t ia, mék i hia!”

24. Dẹn Jízọs kọ́n tẹ́l dẹm tuu sé, “Mék una de tínk wẹ́l wẹl abaut wétín una de hia! Mék una rimẹ́mbá sé, na di kọp wé una ték mẹ́zhọ́ sọ́mtin gív ọ́dá pípul, na dát sém kọp Gọd go ték mẹ́zhọ́ sọ́mtin gív una, an Gọd go ívún ád járá fọ una.

25. As i bí so, íf pẹ́sin lísín wẹ́l wẹl to Gọd mẹ́sej an ọndastán am, dẹn Gọd go mék di pẹ́sin mék i ọndastán am mọ́ mọ. Bọt ẹ́níbọ́di wé nọ́ de grí lísín wẹ́l wẹl to Gọd mẹ́sej an ọndastán am, dát pẹ́sin go ívún fọgẹ́t di smọ́l wan wé i dọ́n hia.”

Di Párébul Abaut di Sid-dẹm
Wé De Gro

(Vas 26-29)

26. Dẹn Jízọs kọ́n sé, “Gọd Kíndọm bí laik di tin wé de hápun wẹ́n fáma skátá sid fọ im fam to ték plánt am.

27. As di fáma de slíp fọ nait an de wék ọ́p fọ dé-taim, na ím di sid-dẹm de gro. Di sid-dẹm de stat to de gro, kọ́n kọntíniú de gro, bọt di fáma nọ́ nó haú dẹm de mánéj gro.

28. Na graun de mék plant-dẹm mék dẹm gró an biá frut. Di fẹ́st tin wé de hápun bi sé, di plant-dẹm bọdí go gró kọmọ́t frọm ínsaíd graun. Dẹn di plant-dẹm go kọ́n biá frut, an dẹn sid-dẹm go kọ́n fúl fọ di frut.

29. Wẹ́n di frut-dẹm dọ́n raip, di fáma go ték im naif kọ́n stát to de kọ́t dẹm, bikọs taim to havẹ́st wétín i plant dọ́n rich.”

Di Párébul Abaut Di Síd ọf Wán Plant
Wé Dẹm De Kọ́l Mọ́stad

(Vas 30-34)

(Mátiu 13:31, 32, 34; Luk 13:18-19)

30. Dẹn Jízọs kọ́n áks dẹm sé, “Wétín wi go tọ́k sé Gọd Kíndọm bí laik? Wích párébul wi go ték tọ́k abaút am?

31. Gọd Kíndọm bí laik di síd ọf wán plant wé dẹm de kọ́l mọ́stad. Wẹ́n dẹm plánt di sid fọ graun, i de smọ́l pás ọ́l sid-dẹm wé dé fọ wọld.

32. Bọt áftá dẹm dọ́n plánt am, i go gro kọ́n bíg pás ọ́l di plant-dẹm wé dé fọ di fam. I go kọ́n gẹ́t bíg bíg branch-dẹm wé bíg wẹ́l wẹl só dat bẹd-dẹm wé de flai fọ ọp fít kọ́n bíld dẹm haus fọ dia.”

33. Jízọs yúz plẹ́ntí ọ́dá párébul wé bí laik dís wans ték tẹ́l di pípul Gọd mẹ́sej. Jízọs tọ́k to dẹm as dẹm páwa rích to ọndastan.

34. Jízọs nọ́ tẹ́l di pípul ẹ́nítin wé I nọ́ yúz párébul ték tọk. Bọt wẹ́n ónlí Am an di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we dè, I de tẹ́l dẹm wétín di párébul-dẹm min.

Jízọs Mék Strọ́ng Wind
Mék I Stọp

(Vas 35-41)

(Mátiu 8:23-27; Luk 8:22-25)

35. Dát sém dè fọ ívinin, Jízọs kọ́n tẹ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we sé, “Mék wi krọ́s gó di ọ́dá saíd ọf di bíg-díp-wọtá.”

36. Na ím dẹm lív di plẹ́ntí pípul. Di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n gó ínsaíd di bot wé Jízọs ọlrẹ́dí sidọ́n ínsaid. An dẹm ték Jízọs kọ́n stát to krọ́s di bíg-díp-wọtá. Ọ́dá bot-dẹm fọ́ló dẹm de gò.

37. As dẹm de gò, na ím wán strọ́ng wind kọ́n stát to de blo wẹ́n dẹm nọ́ ẹspẹ́t am. Di wọtá wé di wínd kári, kọ́n stát to de pọ́ ínsaíd di bot. Dis kọ́n mék wọtá to niálí fúl di bot.

38. Bọt Jízọs pút Im hẹd fọ pílo de slíp fọ bák ọf di bot. Na ím di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we kọ́n wék Am tẹ́l Am sé, “Tícha, abí i nó tọ́ch Yu fọ hat sé na dai wi de daí so?”

39. Na ím Jízọs wék ọp kọ́n kọmánd di wind mék i stọp, an I tẹ́l di bíg-díp-wọtá, “Mék yu kíp kwáyẹt! Mék yu kúl daun!” Di wind kọ́n stọ́p to de blo, an ẹ́vríwia kọ́n dé kwáyẹt wẹ́l wẹl.

40. Dẹn Jízọs kọ́n áks di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we sé, “Wétín mék una de fia? Abí una nọ́ stíl pút una trọ́st fọ Mi?”

41. Bọt fia kách dẹm gọọ́n an dẹm stát to de áks ích ọ́da sé, “Wích kaín man bi dis? Ívún wind an bíg-díp-wọtá de dú wétín I tẹ́l dẹm mék dẹm du!”