Di Betá Nius Wé Mátiu Raít Abaut Jízọ́s Kraist

 

Matiu

1 2  3  4  5  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28

 

Chapta 1

Jizos Kraist Im Papa-papa-dem – As Meri tek bon Jizos Kraist 

 

Chapta 2

Som waiz men kom si Jizos fo Betlehem – Josef kari Meri an Jizos ron go Ijipt – Herod kil smol pikin-dem fo Betlehem – Josef, Meri an Jizos kom bak from Ijipt

 

Chapta 3

Jon we de baptaiz pipul stat to prich –  Jon baptaiz Jizos

 

Chapta 4

Devul trai to mek Jizos mek I du bad – Jizos go Galili an stat to prich Im mesej – Jizos tel fo fishamen mek dem folo Am – Jizos tich, I prich, an I kio pipul we no wel

 

Chapta 5

Jizos de on top mauntin de prich to pipul – Jizos tok se pipul we de folo Am bi laik solt an lait – Jizos tich abaut di Lo we God giv Mosis – Jizos tich abaut pipul we de veks – Jizos tich abaut men we de slip wit oda men waif – Jizos tich abaut se man draiv im waif – Jizos tich abaut promis we pesin tek God nem mek – Jizos se mek yu no du bad to pesin we du yu bad – Jizos se mek yu lov yu enimi-dem

 

Chapta 6

Jizos tich abaut hau pipul go de tek helep po pipul – Jizos tich abaut hau to pre to God – Jizos tich abaut fastin – Jizos se mek yu put yo impotant tins fo hevun – Jizos tok abaut di lait of yo bodi – Jizos tok abaut God an yo propati

 

Chapta 7

Mek yu no de joj oda pipul – Mek yu de aks, mek yu de faind, an mek yu de nok – Di smol get – Tri an im frut – Jizos go tel som pipul se, I no sabi dem – Tori abaut tu pipul we de bild haus – Jizos get di rait to tich pipul

 

Chapta 8

Jizos kio wan lepa – Jizos kio wan Roman ami ofisa im savant – Jizos kio plenti sik pipul – Tu pipul tok se dem wan folo Jizos – Jizos mek strong wind mek i stop – Jizos kio tu pipul we bad spirit-dem hol 

 

Chapta 9

Jizos kio wan man we no fit muv im bodi – Jizos kol Matiu mek i bi pesin we de len an folo Jizos Im we – Jizos tich agen abaut fastin – Jizos kio sik wuman an wek op wan gel we dai

 

Chapta 10

Jizos chuz Im twelf aposul – Wetin Jizos sen Im twelf aposul mek dem go du – Pipul go sofa di pipul we de len an folo Jizos Im we – Mek yu no fia pipul; mek yu fia onli God – Pipul we de wit Jizos an pipul we de agenst Jizos – Jizos kom to mek pipul mek dem fait ich oda – God go pe-bak pipul we welkom Im savant-dem

 

Chapta 11

Jon we de baptaiz pipul sen mesenja-dem go mit Jizos – Som taun-dem wia pipul no gri put dem trost fo Jizos – Jizos se mek yu kom to Am an rest 

 

Chapta 12

Jizos sho se Im bi di Oga of Judia pipul dem De-fo-rest – Di man we im hand don dai – Jizos bi di Savant we God don sen – Farisi pipul tok se Jizos get Im pawa from Bielzibol we bi Setan – Tri an im frut – Som big-oga-dem aks Jizos mek I du mirakul – As bad spirit de tek kom bak – Jizos mama an Jizos Im broda-dem 

 

Chapta 13

Di parebul abaut di fama we plant sid – Wetin mek Jizos yuz parebul wen I de tich pipul – Jizos tok wetin di parebul abaut di fama min – Di parebul abaut di gras – Di parebul abaut di sid of wan plant we dem de kol Mostad – Wetin mek Jizos tel di pipul parebul – Jizos tok wetin di parebul abaut di gras min – Di parebul abaut di kosli tin we pesin beri insaid graun – Di parebul abaut di kosli bid we dem de kol Peal – Di parebul abaut di net we dem de tek kach fish – Kosli niu an old tins – Nazaret pipul no gri put dem trost fo Jizos 

 

Chapta 14

Hau dem tek kil Jon we de baptaiz pipul – Hau Jizos giv faif tauzan men an plenti oda pipul chop – Jizos waka on top big-dip-wota – Jizos kio sik pipul fo Genesaret 

 

Chapta 15

Wetin pipul of long taim ago bin tich – Tins we de mek pesin mek i no de klin fo God ai – Wan wuman we put im trost fo Jizos wel wel – Jizos kio plenti pipul – Jizos giv fo tauzan men an oda pipul chop

 

Chapta 16

Farisi pipul an Sadusi pipul aks Jizos mek I du wondaful tin fo dem – Di yist of Farisi pipul an Sadusi pipul – Pita tok se Jizos na di Kraist – Jizos tok se I go sofa an pipul go kil Am 

 

Chapta 17

As Jizos tek chenj an stat to shain laik son – Jizos draiv bad spirit komot from wan boi – Jizos tok agen abaut hau pipul go kil Am – Jizos pe taks we bi fo God-Haus

 

Chapta 18

Na hu de impotant pas fo Kindom of Hevun – Tins we de mek pipul komit isn – Di tori abaut di ship we los – Wetin yu go du if yo broda o sista du yu bad – Jizos tel Im pipul se dem go pawa to gri o stop tins fo wold – Di tori abaut di savant we no gri fogiv anoda savant 

 

Chapta 19

Mek yu no draiv yo waif – Jizos bles smol pikin-dem – Di rich yong man

 

Chapta 20

Di tori abaut pipul we de wok fo grep fam – Jizos tok fo ted taim se pipul go kil Am – Jems an Jon dem mama aks Jizos mek I du somtin fo dem – Jizos kio tu blaind men 

 

Chapta 21

Jizos enta Jerusalem laik king – Jizos draiv maket pipul komot fro di kompaund of God-Haus – Di fig tri we no bia frut – Di rait we Jizos get to du wetin I de du – Di tori abaut wan man an im tu pikin – Di tori abaut di wiked fama-dem

 

Chapta 22

Di tori abaut di marej pati – Jizos ansa kweshon abaut taks – Jizos ansa kweshon abaut weda pipul go wek op from dai – Di Lo we de impotant pas ol oda Lo-dem – Na hu im Pikin Kraist bi?

 

Chapta 23

Jizos won pipul abaut ticha-dem we de tich di Lo an abaut Farisi pipul – Jizos kondem pipul we de pritend to bi beta pipul – God go ponish ticha-dem we de tich di Lo an Farisi pipul – Jizos lov Jerusalem pipul wel wel 

 

Chapta 24

Jizos tok se pipul go distroi God-Haus – Jizos tok abaut hau pipul go sofa Im pipul wel wel – Di bad tin we de spoil God-Haus – Taim we Man Pikin go kom – Nobodi no wen Man Pikin go kom – Di savant we im oga fit trost an di wan we im oga no fit trost

 

Chapta 25

Di tori abaut di ten yong gel – Di tori abaut di tiri savant – Wen Man Pikin go joj evribodi 

 

Chapta 26

Di chif prist-dem plan to kil Jizos – Wan wuman po oyil fo Jizos hed – Judas gri to sel Jizos – Jizos chop pasova chop wit di pipul we de len an folo Im we – Oga Jizos Kraist Im ivnin chop – Jizos tok se Pita go se i no no Am – Jizos pre insaid wan ples we dem de kol Getsemani – Dem kach Jizos – Dem tek Jizos go fo front of Judia pipul dem big lida-dem – Pita tok se i no no hu Jizos bi 

 

Chapta 27

Judia pupil dem lida-dem tek Jizos go mit Pailet – As Judas tek dai – Pailet aks Jizos kweshon – Dem tok se Jizos mos dai – Soja-dem tek Jizos de mek yeye – Soja-dem nel Jizos fo kros – As Jizos tek dai – Dem beri Jizos – Dem put gad-dem to woch di grev

 

Chapta 28

Jizos wek op from dai – Di gad-dem tok wetin hapun – Jizos sho Imsef to di pipul we de len an folo Im we