Naijíriá Píjin na impọ́tánt pát ọf awa mínístri wé bi Mercy Christian Ministry International (MCMI) [(Mẹ́sí Krístián Mínístrí Íntanáshọ́nal (MKMI)].

Di mínístri stát fọ 1989 fọ Káno wẹ́n Gọd kọ́l Apọsul Roy Okonkwo mék i sáv Am. Káno na wán taun wé dé fọ Nọ́tán Naijíria. Gọd ọ́lsó tẹ́l Apọsul Roy mék i kọ́l di mínístri dís nem.

Dis na pát ọf wétín Gọd tẹ́l Apọsul Roy wẹ́n I kọ́l am. Gọd sé:

A dọ́n mék yu Spíríchuál an Matíriál Pawahaus wiá A go jẹnarét Mai Spíríchuál an Matíriál Blẹ́sin-dẹm an shiá am gív Mai Pípol wé dé ẹvríwia fọ wọld…”

Wétín Gọd tẹ́l Apọsul Roy, dọ́n mék ọs mék wi kárí ọ́l awa hat put fọ di wọk. As i bí so, wi de traí wẹ́l wẹl to dú wétín Gọd wán mék wi du, an na tins wé go mék Im blẹ́sin-dẹm to pọ́ wẹ́l wẹl ínsaíd ẹ́vrí pát ọf Im pípol laif. An Im pípol bi ẹ́vríbọ́di fọ ẹ́vríwiá fọ wọld wé dọ́n rísív an asẹ́pt Jízọ́s Kraist an de fọ́ló Jízọs Im we.

Di tins wé wi raít ọ́ndá hia, bi sọ́m ọf di wọk wé Gọd de yúz ọs to du:

 • To raít di Hólí Baíbul fọ Naijíriá Píjin (NP) an ọ́dá lángwej-dẹm
 • To yúz NP ték raít an prínt Krístián buk-dẹm an ọ́dá rid ríd buk-dẹm an tins laik magazin, trákt, …
 • To yúz NP ték raít skúl buk-dẹm an ọ́dá rid ríd tins wé skúl pípol go ték lẹ́n ọ́l kaín impọ́tánt tins
 • To hẹ́lẹ́p mék NP mék i de gro as wán ọf di pọ́púlá lángwej-dẹm wé pípol fọ Wẹ́st Áfríka de ték tọ́k wit ích wẹ́n dẹm de bai baí an sẹl sẹ́l tins, an de dú ọ́dá tins.
 • To hẹ́lẹ́p tích pípol haú dẹm go de yúz dẹm mamá lángwej an NP as di-mén di-mén lángwej wé dẹm go de ték tọ́k wit ích ọ́da
 • To hẹ́lẹ́p tẹ́l an mék Naijíriá pípol mék dẹm de ríd NP, an de yúz di kọrẹ́t wé to ték raít am de raít tins. Dis mín sé, dẹm mọs yúz di lángwej im A B Ch D de spẹ́l an raít NP wọrd-dẹm

Ọdá tins wé Gọd de yúz ọs de du na to mék di rait raít an rid ríd ọf NP mék i dé pọ́púla amọ́ng:

 • pípol wé de wọ́k fọ gọ́vmẹnt
 • pípol wé de wọ́k fọ bank an ọ́dá kọ́mpéni-dẹm
 • bíznẹ́s pípol
 • mákẹ́t pípol
 • tícha-dẹm wé de tích fọ praímárí an sẹ́kọ́ndrí skul-dẹm
 • tícha-dẹm an prọfẹ́so-dẹm wé de tích fọ yunivásíti-dẹm an ọ́dá skul-dẹm laik dis
 • pikin-dẹm wé dé fọ praímárí an sẹ́kọ́ndrí skul
 • stúdẹnt-dẹm wé dé yunivásíti an ọ́dá skul-dẹm laik dis
 • Naijíriá pípol wẹ́n dẹm dé fọ dẹm haus
 • chọ́ch pípol
 • pípol wé dé fọ motopak-dẹm an fọ stádiọm-dẹm

Gọd ọ́lsó wán mék Naijíriá pípol de ríd NP Baíbul fọ Rédio an tẹlẹvíshọn, mék dẹm ték di lángwej de prích Im Wọd to pípol wé sabí di lángwej, an mék dẹm ték am raít niús pépa-dẹm.

Trú tru, Gọd nọ́ wán mek NP dai. Na lángwej wé 80 míliọ́n Naijíriá pípol wé de spík pás 500 lángwej de ték tọ́k wit ích ọ́da. Na lángwej wé pọ́púlá pás éní Naijíriá lángwej.

I dé fọ awa hand to sí sé wi de yúz dís grẹ́t an ímpọ́tánt lángwej ték chénj awa pípol laif.