A
Big
A
Smọl
a
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Ánsa
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
ánsa
B
Big
B
Smọl
b
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Bẹg
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
bẹg
Ch
Big
Ch
Smọl
ch
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Chia
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
chia
D
Big
D
Smọl
d
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Dọg
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
dọg
E
Big
E
Smọl
e
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Eroplen
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
eroplen
Big
Smọl
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Ẹg
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
ẹg
F
Big
F
Smọl
f
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Fain
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
fain
G
Big
G
Smọl
g
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Gud
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
gud
Gb
Big
Gb
Smọl
gb
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Gbagbatí
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
gbagbatí
H
Big
H
Smọl
h
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Hẹ́vun
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
hẹ́vun
I
Big
I
Smọl
i
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Ínsaid
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Ínsaid
J
Big
J
Smọl
j
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Jam
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
jam
K
Big
K
Smọl
k
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
King
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
king
Kp
Big
Kp
Smọl
kp
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Kpátákpátá
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
kpátákpátá
L
Big
L
Smọl
l
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Land
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
land
M
Big
M
Smọl
m
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Man
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
man
N
Big
N
Smọl
n
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Nem
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
nem
O
Big
O
Smọl
o
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Ópun
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
opun
Big
Smọl
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Ọ́krọ
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
ọkrọ
P
Big
P
Smọl
p
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Papá
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
papá
R
Big
R
Smọl
r
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Rod
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
rod
S
Big
S
Smọl
s
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Sidọn
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
sidọn
Sh
Big
Sh
Smọl
sh
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Shu
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
shu
T
Big
T
Smọl
t
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Tek
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
tek
U
Big
U
Smọl
u
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Una
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
una
v
Big
v
Smọl
v
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Vẹks
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
vẹks
W
Big
W
Smọl
w
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Wúman
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
wúman
Y
Big
Y
Smọl
y
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Yam
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
yam
Z
Big
Z
Smọl
z
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
Zink
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
zink
-
Big
-
Smọl
zh
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
-
Tọ́k di Saund As I dé fọ…
mẹ́zhọ
A
Big
A
Smọl
a
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
Ánsa
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
ánsa
E
Big
E
Smọl
e
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
Eroplen
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
eroplen
Big
Smọl
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
Ẹg
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
ẹg
I
Big
I
Smọl
i
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
Ínsaid
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
ínsaid
O
Big
O
Smọl
o
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
Ópun
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
ópun
Big
Smọl
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
Ọ́krọ
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
ọ́krọ
U
Big
U
Smọl
u
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
Una
Mék Yu Tọ́k di Saund as i dé fọ…
una