Abaut di Buk

Dís buk wé im nem na Haú Wi Ték Raít Baíbul fọ Naijíriá Píjin – As Wí an Gọd Ték Waká bi di fẹ́st tuú-lángwéj buk wé dẹm yúz Ínglish an Naijíriá Píjín standadaíz ọtọ́gráfi ték raít am. (‘Naijíriá Píjín standadaíz ọtọ́gráfi’ bi di kọrẹ́t wé fọ ték spẹ́l di lángwej im wọd-dẹm).

Di buk go tẹ́l yu di torí abaut haú Gọd yúz Apọsul Rọi Okónkwọ́ (Apọsul Roy Okonkwo) ték raít di hól Baíbul fọ Naijíriá Píjin. Na Naijíriá Píjín standadaíz ọtọ́gráfi i ték raít di Baíbul. (‘Naijíriá Píjín standadaíz ọtọ́gráfi’ bi di kọrẹ́t wé fọ ték spẹ́l di lángwej im wọd-dẹm).

Na tírí buk dé ínsaíd dís wọ́n buk. Di Gúd Niuz Wé Mátiu Raít Abaut Jízọ́s Kraist fọ́ló fọ di tírí buk.

Haú Wi Ték Raít Baíbul fọ Naijíriá Píjin – As Wí an Gọd Ték Waká de tọ́k abaut haú Gọd de fọgív pípul an haú I de dé péshẹnt wẹ́l wẹl. Mírákul-dẹm wé Gọd du as wí fọ́ló Am de dú di wọk wé I kọ́l ọs mék wi du, dé fọ di buk tuu.

Di buk de ọ́lsó tọ́k abaut haú Gọd de gív Im pípul ẹ́vrítin wé dẹm nid, an as I de ték ánsá préya-dẹm wẹ́l wẹl pás haú wi tink sé I go ansá dẹm.

Wi de hóp wẹ́l wẹl sé, as yu de ríd dís buk, mék di torí-dẹm an lẹ́sin-dẹm wé yu go jám ínsaíd di buk hẹ́lẹ́p yú pút yọ trọst mọọ́ mọọ fọ awa Ọgá Jízọ́s Kraist.Wi de hop tuu sé, di trọst go bi di kaín wọn wé go dé strọng gẹ́gẹ́rẹ́gẹ́.

I gẹ́t wọ́n chápta wé dé fọ di buk, an wé bi wiá wi raít sọm tins abaut haú to ríd an raít Naijíriá Píjin.

I dọ́n tee wé i dé impọ́tant wẹ́l wẹl mék pípul yúz Naijíriá Píjín standadaíz ọtọ́gráfi an álfábẹt ték de raít tins fọ Naijíriá Píjin. Wétín wi de traí dú wit dís buk na to hẹ́lẹ́p raít an prọdiúz buk wé wi yúz dís lángwej im standadaíz ọtọ́gráfi an álfábẹt ték raít pát ọf di buk. Dis go mék yú sabí sé yu tuu, fít yúz di sém standadaíz ọtọ́gráfi an álfábẹt ték raít énítín wé yú wán raít fọ Naijíriá Píjin.

Di tin wé de họ́ngrí ọ́s wẹ́l wẹl na mék dís buk hẹ́lẹ́p pípul wé sabí spík Naijíriá Píjin. Wi wán mék i hẹ́lẹ́p dẹm to ríd an ọndastán Gọd mẹ́sej fọ lángwej wé dẹm sabí wẹ́l an de ték tọ́k wit ích ọ́dá.

I de họ́ngrí ọ́s tuu mék di buk hẹ́lẹ́p pípul wé nọ́ sabí spík Naijíriá Píjin. Wi wán mék di buk hẹ́lẹ́p dẹm lẹ́n haú to spík dís impọ́tánt lángwej an ríd tins wé ọ́dá pípul raít fọ di lángwej. As i bí so, dís buk na buk wé pípul wé de spík spík ọ́l lángwej go gẹ́t bẹtá gén frọm am.

Wétín Mék Wi Raít Di Buk

Nau, wi wán tẹ́l yú wétín mék wi raít dís buk wé im nem na ‘Haú Wi Ték Raít Baíbul fọ Naijíriá Píjin – As Wí an Gọd Ték Waká’.
Di tin wé mék wi raít di buk bin hápún áftá wi dọ́n raít di Niú Tẹ́stámẹ́nt Baíbul fọ Naijíriá Píjin (NP). Áftá wi dọ́n chẹ́k am, wi kọ́n ték pát ọf am wé bi Di Gúd Niuz Wé Mátiu Raít Abaut Jízọ́s Kraist. Wi ték dát pat kọ́n chẹ́k am wẹ́l wẹl agen. Dẹn wí an wọ́n kọ́mpéni grí sé dẹm go pọ́blísh dát pat fọ ọs. Bọt sọ́mtin kọ́n hápun.

As wi de rẹdí mék wi sẹ́n am to di pípul wé go pọ́blísh am, naím wi kọ́n stát to fíl ínsaíd awa hat sé i gẹ́t sọ́mtin wé nọ́ dé fọ di buk. Wí nọ́ fít ọndastán wétín mék bẹlẹ́ nọ́ swít ọs, no mátá sé wi dọ́n ọlrẹ́dí arénj wit di pípul wé go pọ́blísh di búk ọf Mátiu mék dẹm pọ́blísh am.

Áftá wi dọ́n de fíl laík dat fọ sọm dez, naím wi kọ́n tẹ́l ích ọ́da haú wi de fil. Na dát taim Gọd kọ́n tẹ́l ọs mék wi raít dís buk. I sé di buk go tọ́k di torí abaut haú I yúz Apọsul Rọi Okónkwọ́ ték raít di hól Baíbul fọ Naijíriá Píjin (NP). An na di lángwej im standadaíz ọtọ́gráfi Rọi ték raít am.

Gọd ọ́lsó tẹ́l ọ́s sé, wẹ́n wi de raít di buk, mék wi tọ́k abaut haú I fít yúz éníbọ́di wé chuz, ték jẹnarét an shiá Im spiríchuál an matíriál blẹ́sin-dẹm gív to Im pípul wé dé ẹ́vríwia fọ wọld. Bẹlẹ́ swít ọs wẹ́l wẹl, naím wi stát atwọns to raít dís buk.

As wi de raít di buk im Ínglísh pat, naím Gọd tẹ́l ọs mék wi yúz di Ínglísh pat ték raít di buk fọ NP tuu. Dis mín sé na tírí buk go dé ínsaíd wọ́n buk. Di tírí buk bi: di Ínglísh buk, di Ínglísh buk im NP fọm, an di Niú Tẹ́stámẹ́nt búk ọf Mátiu wé wi raít fọ NP.

Di Niú Tẹ́stámẹ́nt búk ọf Mátiu wé wi raít fọ NP na fọ plẹ́ntí míliọ́n pípul wé de spík an ọndastán NP. I go hẹ́lẹ́p dẹm ríd an ọndastán Gọd mẹ́sej fọ lángwej wé dẹm de ték tọ́k wit ích ọ́da. I go ọ́lsó hẹ́lẹ́p pípul wé nọ́ sabí spík NP mék dẹm lẹ́n haú to spík di lángwej an ríd tins wé ọ́dá pípul raít fọ di lángwej.

###

Íf yu wán baí di buk, abẹg mék yu klík wọ́n ọf di link-dẹm wé dé fọ bọtọ́m ọf dís pej.

To póst am mék i rích yu fọ USA, Kánáda an Yunaítẹ́d Kíndọm bi Frí ọf chaj. Íf yu baí di buk frọm ọ́l ọ́dá kọ́ntrí-dẹm, naím bi sé na frọm Yunaítẹ́d Kíndọm dẹm go póst am to yu.

Mék yu klík hia fọ ték baí di buk frọm Xulon, wé bi di kọ́mpéni wé pọ́blísh di buk fọ ọs.

Mék yu klík hia fọ ték baí am frọm Ámázọn.

Mék yu klík hia íf na frọm Báns & Nóbúl Búkstọọ (Barnes & Noble Bookstore) yu wán baí am