Di Gúd Niuz Wé Jọn Raít Abaut Jízọ́s Kraist

Smọ́l Tọk Abaut Di Gúd Niuz

Wé Jọn Rait

Di Gúd Niuz Wé Jọn Raít Abaut Jízọ́s Kraist de tọ́k abaut di gúd niuz wé bi sé Jízọs bi di Pẹ́sin wé Gọd prọ́mís sé I go sẹn.

Chapta 1
Chapta 2
Chapta 3
Chapta 4
Chapta 5
Chapta 6

Chapta 7
Chapta 8
Chapta 9
Chapta 10
Chapta 11
Chapta 12

Chapta 13
Chapta 14
Chapta 15
Chapta 16
Chapta 17
Chapta 18

Chapta 19
Chapta 20
Chapta 21

error: Alert: Content is protected !!