Di Gúd Niuz Wé Jọn Raít Abaut Jízọ́s Kraist

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Jọn Chapta 1

Jízọ́s Kraist bi Gọd Wọd Wé de Mék Pípul Gẹ́t Laif

(Vas 1-18)

1. Bifọ́ Gọd mék di wọld di Wọn wé dẹm de kọ́l di Wọd bin dọ́n ọlrẹ́dí dè. Di Wọd an Gọd dé togẹ́da, an wétín Gọd bì, naím di Wọd bì tuu.

2. Di Wọd an Gọd dé togẹ́da bifọ́ Gọd mék di wọld.

3. Na di Wọd Gọd yuz fọ ték mék ọ́l tins. Gọd nọ́ mék ívún wọ́n tin witaút di Wọd.

4. Laif kọ́m frọm di Wọd, an na dís laif bríng lait to ọ́l pípul.

5. Di Lait de shaín ínsaíd di dáknẹs, an di dáknẹs nọ́ fít kwẹ́nch Am.

6. Gọd sẹ́n wọ́n man wé im ném na Jọn.

7. Jọn kọm mék i tẹ́l pípul abaut dís Lait, só dat ọ́l pípul go hiá wétín Jọn tọk an bilív Jọn im mẹ́sej.

8. Jọn imsẹf nọ́ bi di Lait. I kọm jọ́s to tẹ́l pípul abaut di Lait.

9. Dís Lait bi di ríl Lait. Na di Lait wé de kọ́m to di pípul wé dé ínsaíd dís wọld an I de gív lait to ọ́l pípul.

10. Di Wọd bin dé fọ wọld, an nó mátá sé na Ím Gọd yuz fọ ték mék di wọld, stílyẹt pípúl fọ wọld nọ́ nó hú I bì.

11. I kọ́m fọ Im ón kọ́ntri, bọt Im ón pípul nọ́ wẹ́lẹ́kọ́m Am.

12. Bọt fọ ọ́l di pípul wé wẹ́lẹ́kọ́m Am an pút dẹm trọst fọ Am, na dẹ́m I gív di rait mék dẹm bikọ́m Gọd pikin-dẹm.

13. Dẹm nọ́ bikọ́m Gọd pikin-dẹm fọ di sém wè wé pípul de bikọ́m dẹm papá an mamá pikin-dẹm, wé bi bai sé, dẹm bọ́n dẹm as pikin-dẹm ọf papá wé bi húmánbin. Na Gọd Imsẹf mék dẹm to bi Im pikin-dẹm.

14. Di Wọn wé Im nem bi di Wọd kọ́m bikọ́m húmánbin an I lív wit ọs. I dọ́n shó ọ́s sé I lọ́v ọs an dé kaind to ọs wẹ́l wẹl, an sé wétín I bì de shó ọ́s ẹ́vrítin wé Gọd rílí bì. Wi sí as di Wọd dé wọ́ndáful. Na Im Papá mék Am mék I dé wọ́ndáful wẹ́l wẹl sékọf sé I bi Im Papá ónlí Pikin.

15. Jọn bin tẹ́l pípul abaút Am. Jọn shaút strọ́ng strọng de sé, “Dis na di Pẹ́sin wé a bin tọ́k abaút Am wẹ́n a sé, ‘Di Pẹ́sin wé go kọ́m áftá a dọ́n dú mai wọk fínish, dé impọ́tant pás mi. Dis na sékọf sé I bin dọ́n ọlrẹ́dí dè bifọ́ dẹm bọ́n mi.’ “

16. Sékọf sé I lọ́v ọs an dé kaind to ọs wẹ́l wẹl, an sé wétín I bì de shó ọ́s ẹ́vrítin wé Gọd bì, naím mék di Wọd dọ́n blẹ́s ọ́l ọf ọs an stíl de blẹ́s ọ́s mọọ́ mọọ.

17. Na trú Mósis Gọd gív ọ́s di Lọ, bọt na trú Jízọ́s Kraist naím Gọd shó ọ́s sé I lọ́v ọs an dé kaind to ọs wẹ́l wẹl. Na ọ́lsó trú Jízọ́s Kraist naím Gọd shó ọ́s ẹ́vrítin wé Gọd rílí bì.

18. Nóbọ́di dọ́n ẹ́vá sí Gọd. Bọt Gọd Im ónlí Pikin, wé bi di sém as Gọd, an wé Ím an Gọd wé bi Im Papá dé tait wẹ́l wẹl, na Ím dọ́n mék ọs mék wi nó hú Gọd bì.

Jọn Wé de Baptaíz Pípul Tọ́k Abaut di Wọk Wé I de Du

(Vas 19-28)

(Mátiu 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)

19. Dis na wétín Jọn tọk wẹ́n Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm wé dé fọ Jẹrúsálẹm sẹ́n prist-dẹm an lívait-dẹm mék dẹm áks am, “Hú yu bì?”

20. Jọn nó tọ́k sé i nọ́ go ánsa, i tẹ́l dẹm fọ ópun an plén plen sé, ” A nọ́ bi di Kraist.”

21. Naím dẹm áks am, ” Dẹn ná hú yu bì? Abí yu bi Ilaíja?” I ánsá, “A nọ́ bi Ilaíja.” Dẹn dẹm áks am, “Yu bi di prọ́fẹt?” An i ánsá, “No.”

22. Naím dẹm kọ́n tẹ́l am, Na hú yu bì? Mék yu tẹ́l ọs só dat wí go fít kárí ánsa gó gív di pípul wé sẹ́n ọs. Na wétín yu tọ́k abaut yọsẹf?”

23. Naím Jọn ték wétín Prọfẹt Aizáya tọk ték ánsá dẹm. Jọn sé, “A bi pẹ́sin vọis wé de shaút ínsaíd dẹ́zat sé, ‘Mék una mék di rod wé awa Ọgá go pas mék i dé stret!’ “

24. Na pípul wé dé Fárisí grup bin sẹ́n di mẹ́sẹ́nja-dẹm.

25. Naím di mẹ́sẹ́nja-dẹm áks Jọn, “Íf yu nọ́ bi di Kraist ọ Ilaíja ọ di Prọ́fẹt, dẹn wétín mék yu de baptaíz pípul?”

26. Jọn ánsá dẹm, ” A de yú wọtá ték baptaíz pípul, bọt sọ́mbọ́di dé hia wit una wé una nọ́ no.

27. I go kọ́m áftá a dọ́n dú mai wọk fínish, bọt a nọ́ gud rích to ívún lúz di rop wé dé Im shu.”

28. Ọ́l dís tins bin hápún fọ Bẹ́táni wé dé di ọ́dá saíd ọf Riva Jọ́dan wiá Jọn dé de baptaíz pípul.

Jízọs bi Gọd Ship Pikin

(Vas 29-34)

29. Di nẹ́st dè, Jọn sí Jízọs de kọ́m wiá i dè, naím Jọn sé, “Mék una luk! Dat na Gọd Ship-pikin wé de kárí awé di bád tins wé pípúl fọ dís wọld dọ́n du!

30. Dis na di Man wé a bin tọ́k abaút Am wẹ́n a sé, ‘Wọ́n Man go kọ́m áftá a dọ́n dú mai wọk fínish. Di Man dé impọ́tant pás mi sékọf sé, I bin dọ́n ọlrẹ́dí dè bifọ́ dẹm bọ́n mi.’

31. Mí maisẹf nọ́ nó hú di Man bì. Bọt a kọm an de yúz wọtá de baptaíz pípul, só dat Ízrẹ́l pípul go nó hú I bì.”

32. An Jọn kọ́n tọ́k abaut wétín i bin sí. I sé, “A sí Gọd Spírit de kọ́m daún laik dov frọm hẹ́vun, an di Spírit sté wit di Man.”

33. A nọ́ nó hú di Man bì. Bọt Gọd wé sẹ́n mi mék a yúz wọtá de baptaíz pípul bin dọ́n tẹ́l mí sé, ‘Di Man wé yu go sí di Spírit kọ́m daun kọ́n sté wit Am, bi di Man wé go yúz Hólí Spírit de baptaíz pípul.’ “

34. Dẹn Jọn kọ́n sé, “A dọ́n sí di tin wé hápun, an a de tẹ́l una sé, dís man na Gọd Pikin.”

Di Fẹ́st Pípul Wé Bikọ́m Pípul Wé de Fọ́ló Jízọs Im Wè

(Vas 35-42)

35. Di nẹ́st dè, Jọn kọ́n stán diá agen wit tuú ọf di pípul wé de fọ́ló im wè.

36. Wẹ́n i sí Jízọs de waká pas, i kọ́n sé, “Mék una luk! Dat na Gọd Ship-pikin!”

37. Di tuú pípul wé de fọ́ló Jọn im wè hiá wẹ́n Jọn tọ́k dís tin, naím dẹm fọ́ló Jízọs.

38. Jízọs kọ́n tọn, an I sí dẹm de fọ́ló Am. Naím I áks dẹm, “Wétín una want?” Dẹm ánsá Am, “Rábai, na wiá Yu de ste?” (‘Rábai’ mín Tícha.’)

39. I kọ́n ánsá dẹm, “Mék una kọ́m si.” Naím dẹm gó sí wiá I de ste, an dẹm sté wit Am fọ di pát ọf di dè wé rimen. Dẹm dú so sékọf sé na ọ́lrẹ́dí araún fọọ́ o’klọk fọ áftánun.)

40. Wọ́n ọf di tuú mẹn wé hiá wétín Jọn tọk, an dẹm kọ́n fọ́ló Jízọs bi Ándru. Ándru bi Saímọ́n Píta brọ́da.

41. Di fẹ́st tin wé Ándru du na to faínd im brọ́da wé bi Saímọn an i tẹ́l Am sé, ” Wi dọ́n sí di Mẹzáya.” (‘Mẹzáya’ mín ‘Kraist.’)

42. Dẹn Ándru ték Saímọn gó mít Jízọs. Jízọs lúk Saímọn an kọ́n sé, “Yu bi Saímọn wé bi Jọn pikin, bọt pípul go de kọ́l yú Kẹ́fas. (‘Kẹ́fas’ mín ‘Píta’)

Jízọs Kọ́l Fílip an Natániẹl

(Vas 43-51)

43. Di nẹ́st dè, Jízọs kọ́n disaíd to gó Gálíli. I sí Filip an tẹ́l am, “Mék yu fọ́ló Mi.”

44. Fílip na frọm Bẹtsaída, wé bi di taun wé Ándru an Píta de liv.

45. Fílip faínd Natániẹl an i tẹ́l Natániẹl, “Wi dọ́n sí di Man wé Mósis raít abaút Am fọ ínsaíd búk ọf di Lọ, an di prọ́fẹt-dẹm raít abaút Am tuu. Na Jízọs wé frọm Názárẹt, an wé bi Jósẹf Pikin.”

46. Natániẹl áks Fílip, “Éní bẹtá tin fít kọ́m frọm Názárẹt so?” Fílip ánsá am, “Mék yu kọ́m si.”

47. Wẹ́n Jízọs sí Natániẹl de kọ́m wiá I dè, naím Jízọs tọ́k abaut am. Jízọs sé, “Dis na kọrẹ́t Ízrẹ́l man. Magomágó nọ́ dé ínsaíd im laif sámsám!”

48. Natániẹl áks Jízọs, “Haú Yu ték sabí mi?” Jízọs ánsá am, ” A sí yu wẹ́n yu dé ọ́ndá di fíg trii, wé bi bifọ́ Fílip kọ́l yu.”

49. Naím Natániẹl tẹ́l Jízọs, “Tícha, Yu bi Gọd Pikin! Yu bi Ízrẹl King!”

50. Jízọs kọ́n tẹ́l am, “Abí na sékọf sé A tẹ́l yú sé A sí yu wẹ́n yu dé ọ́ndá di fíg trii, naím mék yu biliv? Yu go sí tins wé bíg pás dís tins.”

51. Dẹn Jízọs tẹ́l am, “A de tẹ́l una tru sé, una go sí hẹ́vun ópun, an Gọd énjẹl-dẹm go de gó ọ́p an kọ́m daún ọn Mi, wé bi Húmánbin Pikin.”