Di Gúd Niuz Wé Jọn Raít Abaut Jízọ́s Kraist

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Jọn Chapta 1

Jízọ́s Kraist bi Gọd Wọd Wé de Mék Pípul Gẹ́t Laif

(Vas 1-18)

1. Bifọ́ Gọd mék di wọld di Wọn wé dẹm de kọ́l di Wọd bin dọ́n ọlrẹ́dí dè. Di Wọd bin dé wit Gọd an I stíl dé wit Gọd. An I bi di sém as Gọd.

2. Frọm di taim bifọ́ Gọd mék di wọld, di Wọd dé wit Gọd.

3. Na di Wọd Gọd yuz fọ ték mék ọ́l tins. Gọd nọ́ mék énítin wé I nọ́ yúz di Wọd mék am.

4. Di Wọd bi wiá laif frọm kọm, an na dát laif bríng Lait to ọ́l pípul.

5. Di Lait de shaín ínsaíd di dáknẹs, an di dáknẹs nọ́ fít kwẹ́nch di Lait.

6. Gọd sẹ́n wọ́n man wé im ném na Jọn.

7. Jọn kọm mék i tẹ́l pípul abaut di Lait, só dat ọ́l pípul go pút dẹm trọst fọ di Lait wẹ́n dẹ́m hiá wétín Jọn tọk.

8. Jọn imsẹf nọ́ bi di Lait, bọt i kọ́m tẹ́l pípul abaut di Lait.

9. Di trú Lait de kọ́m ínsaíd di wọld. Dis na di trú Lait wé de gív lait to ọ́l pípul.

10. Di Wọd bin dé fọ wọld. Gọd yúz Am fọ ték mék di wọld. But pípul wé dé ínsaíd di wọld nọ́ nó di Wọd.

11. I kọ́m to di wọld wé bi Im on, bọt Im ón pípul nọ́ risív Am.

12. Bọt sọm pípul risív Am an dẹm pút dẹm trọst fọ Am. So, I gív dẹm di rait to bikọ́m Gọd pikin-dẹm.

13. Dẹm nọ́ bikọ́m Gọd pikin-dẹm fọ di wè wé pípul de bikọ́m dẹm papá an mamá pikin-dẹm, wé bi bai sé, dẹm bọ́n dẹm as pikin-dẹm ọf papá wé bi húmánbin. Na Gọd Imsẹf mék dẹm to bi Im pikin-dẹm.

14. Di Wọn wé dẹm de kọ́l di Wọd kọ́n bikọ́m húmánbin an I lív wit ọs. Wi sí as I dé wọ́ndáful an páwáful wẹ́l wẹl. Na Gọd wé bi Im Papá mék Am mék I dé wọ́ndáful an páwáful wẹ́l wẹl. Im Papá mék Am mék I bi sò sékọf sé I bi Im Pápa ónlí Pikin. Di Wọn wé dẹm de kọ́l di Wọd dọ́n shó ọ́s sé I lọ́v ọs wẹ́l wẹl an dé kaind to ọs gọọ́n. Wétín di Wọd bì shó ọ́s ẹ́vrítin wé Gọd bì.

15. Jọn bin tẹ́l pípul abaut di Wọd. Jọn shaút strọ́ng strọng sé, “Dis na di Pẹ́sin a bin de tọ́k abaut Am wẹ́n a sé, ‘Di Pẹ́sin wé go kọ́m áftá a dọ́n dú mai wọk fínish, dé impọ́tant pás mi. Dis na sékọf sé I bin dè bifọ́ dẹm ívún bọ́n mi.’ “

16. Sékọf sé I lọ́v ọ́s wẹ́l wẹl an dé kaind to ọs gọọ́n, I dọ́n blẹ́s ọ́l ọf ọs an I stíl de blẹ́s ọ́s mọọ́ mọọ.

17. Na trú Mósis Gọd gív ọ́s di Lọ. Bọt na trú Jízọ́s Kraist naím Gọd shó ọ́s sé I lọ́v ọs wẹ́l wẹl an dé kaind to ọs gọọ́n. Na ọ́lsó trú Jízọ́s Kraist naím Gọd shó ọ́s hú Gọd Imsẹf rílí bì.

18. Nóbọ́di dọ́n ẹ́vá sí Gọd. Bọt Gọd Im ónlí Pikin dọ́n rílí shó pípul hu Gọd bì. Ím an Gọd wé bi Im Papá dé tait wẹ́l wẹl, an Imsẹf bi di sem as Gọd.

 

Jọn Wé de Baptaíz Pípul Tẹ́l Pípul Abaut Jízọs

(Vas 19-28)

(Mátiu 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)

19. Dis na wétín Jọn tọk wẹ́n Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm wé dé fọ Jẹrúsálẹm sẹ́n prist-dẹm an Lívait-dẹm mék dẹm áks am sé, “Hú yu bì?”

20. Jọn nó tọ́k sé i nọ́ go ánsa. I tẹ́l dẹm fọ ópun an plén plen sé, “A nọ́ bi di Kraist.”

21. Naím dẹm áks am sé, “Dẹn na hú yu bì? Abí yu bi Ẹlaíja?” I ánsá, “No, a nọ́ bi Ẹlaíja.” Dẹn dẹm áks am sé, “Yu bi di Prọ́fẹt?” An i ánsá, “No.”

22. Naím dẹm kọ́n tẹ́l am sé, “Na hú yu bì? Mék yu gív ọ́s ánsa wé wi fít kárí gív di pípul wé sẹ́n ọs. Na wétín yu tọ́k abaut yọsẹf?”

23. Jọn ték wétín Prọfẹt Aizáya tọk ték ánsá dẹm. Jọn sé, “A bi pẹ́sin vọis wé de shaút ínsaíd dẹ́zat sé, ‘Mék una mék di rod mék i stret fọ awa Ọgá to trávul!’ “

24. The pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup bi di wọns wé sẹ́n di mẹ́sẹ́nja-dẹm.

25. Di mẹ́sẹ́nja-dẹm kọ́n áks Jọn sé, “Íf yu nọ́ bi di Kraist ọ Ilaíja ọ di Prọ́fẹt, dẹn wétín mék yu de baptaíz pípul?”

26. Jọn ánsá dẹm sé, “A de yúz wọtá baptaíz pípul. Bọt sọ́mbọ́di dé hia wit una wé una nọ́ no.

27. I go kọ́m áftá a dọ́n dú mai wọk fínish. A nọ́ gud rích to ívún lúz di rop wé dé Im shu.”

28. Ọ́l dís tins bin hápún fọ Bẹ́táni wé dé di ọ́dá saíd ọf Riva Jọ́dan. Dis na wiá Jọn de baptaíz pípul.

Jízọs bi Gọd Ship Pikin

(Vas 29-34)

29. Di nẹ́st dè, Jọn sí Jízọs de kọ́m wiá i dè, naím Jọn sé, “Mék una luk! Dát Pẹ́sin na Gọd Ship-pikin wé de kárí awé di rọ́ng tins wé pípúl fọ wọld de dú agénst Gọd!

30. Dis na di Pẹ́sin wé a bin de tọ́k abaut Am wẹ́n a sé, ‘Wọ́n Man de kọ́m áftá a dọ́n dú mai wọk fínish. Di Man dé impọ́tant pás mi sékọf sé, I bin dè bifọ́ dẹm bọ́n mi.’

31. Mí maisẹf nọ́ nó hú di Man bì. Bọt a kọm an de yúz wọtá baptaíz pípul, só dat Ízrẹ́l pípul go nó hú I bì.”

32. Dẹn Jọn kọ́n tẹ́l di pípul wétín i sí. I sé, “A sí Gọd Spírit de kọ́m daún frọm hẹ́vun laik dov, an di Spírit sté ọntọ́p di Man.

33. A nọ́ stíl nó hú di Man bì. Bọt Gọd wé sẹ́n mi mék a yúz wọtá de baptaíz pípul bin dọ́n tẹ́l mí sé, ‘Di Man wé yu go sí di Spírit kọ́m daun kọ́n sté ọntọ́p Am, bi di Wọn wé go yúz Hólí Spírit de baptaíz pípul.’

34. “A dọ́n sí dís tin as i hápun, an a de tẹ́l una sé, dís Man na Gọd Pikin.”

Di Fẹ́st Pípul Wé Bikọ́m Pípul Wé de Fọ́ló Jízọs Im Wè

(Vas 35-42)

35. Di nẹ́st dè, Jọn kọ́n stán dia agen wit tuú ọf di pípul wé de fọ́ló im wè.

36. Wẹ́n Jọn sí Jízọs de waká pas, i kọ́n sé, “Mék una luk! Dát Man na Gọd Ship-pikin!”

37. Di tuú pípul wé de fọ́ló Jọn im wè hiá wẹ́n Jọn tọ́k dís tin, naím dẹm fọ́ló Jízọs.

38. Jízọs kọ́n tọn, an I sí dẹm de fọ́ló Am. Naím I áks dẹm sé, “Wétín una want?” Dẹm ánsá Am sé, “Rábai, na wiá Yu de ste?” (‘Rábai’ mín Tícha.’)

39. Jízọs ánsá dẹm sé, “Mék una kọ́m, an una go si.” Naím dẹm gó sí wiá I de ste, an dẹm sté wit Am fọ di taim wé rimén fọ dát dè. Dẹm dú so sékọf sé na ọ́lrẹ́dí araún fọọ́ o’klọk fọ ívnin.

40. Wọ́n ọf di tuú mẹn wé hiá wétín Jọn tọk, an dẹn dẹm kọ́n fọ́ló Jízọs bi Ándru. Ándru bi Saímọ́n Píta brọ́da.

41. Di fẹ́st tin wé Ándru du na to faínd im brọ́da wé bi Saímọn. Ándru tẹ́l Saímọn sé, “Wi dọ́n sí di Mẹzáya.” (‘Mẹzáya’ mín ‘Kraist.’)

42. Naím Ándru kọ́n bríng Saímọn to Jízọs. Jízọs lúk Saímọn an kọ́n sé, “Yu bi Saímọn an yu bi Jọn pikin, bọt pípul go de kọ́l yú Kẹ́fas.” (‘Kẹ́fas’ mín ‘Píta.’)

Jízọs Kọ́l Fílip an Natániẹl

(Vas 43-51)

43. Di nẹ́st dè, Jízọs kọ́n disaíd to gó Gálíli. I sí Fílip an tẹ́l am sé, “Mék yu fọ́ló Mi.”

44. Fílip na frọm Bẹtsaída, wé bi di taun wé Ándru an Píta de liv.

45. Fílip faínd Natániẹl an tẹ́l am sé, “Wi dọ́n sí di Man wé Mósis raít abaút Am fọ ínsaíd di buk ọf Gọd Lọ. Di prọ́fẹt-dẹm raít abaút Am tuu. Im nem na Jízọs wé kọ́m frọm Názárẹt, an I bi Jósẹf Pikin.”

46. Natániẹl áks Fílip sé, “Éní bẹtá tin fít kọ́m frọm Názárẹt so?” Fílip ánsá am sé, “Mék yu kọ́m si.”

47. Wẹ́n Jízọs sí Natániẹl de kọ́m wiá I dè, naím Jízọs tọ́k abaút am sé, “Dis na kọrẹ́t Ízrẹ́l man. I nọ́ go ẹ́vá plé éníbọ́di wayó!”

48. Natániẹl áks Jízọs sé, “Haú Yu ték sabí mi?” Jízọs ánsá am sé, ” A sí yu wẹ́n yu dé ọ́ndá di fíg trii, wé bi bifọ́ Fílip kọ́l yu.”

49. Naím Natániẹl tẹ́l Jízọs sé, “Tícha, Yu bi Gọd Pikin! Yu bi Ízrẹl King!”

50. Jízọs kọ́n tẹ́l am sé, “Abí na sékọf sé A tẹ́l yú sé A sí yu wẹ́n yu dé ọ́ndá di fíg trii, naím mék yu biliv? Yu go sí tins wé bíg pás dát tin!”

51. Dẹn Jízọs tẹ́l am sé, “A de tẹ́l una tru sé, una go sí hẹ́vun ópun, an una go sí Gọd énjẹl-dẹm de gó ọ́p an kọ́m daún ọn Mi, wé bi Húmánbin Pikin.”