Naijíriá Píjín Niú Tẹ́stámẹnt

Naijíriá Píjín Niú Tẹ́stámẹnt (NPNT) na pát ọf di Baíbul wé wi de raít fọ Naijíriá Píjin (NP).

Fọ NPNT yu go ríd tins abaut Jízọ́s Kraist Im laif. Yu go ọ́lsó ríd tins wé Jízọs bin tich an tins wé I bin du wẹ́n I dé fọ dís wọld. NPNT de tọk tuu abaut haú Jízọs ték dai an haú Gọd wék Am ọp frọm dai áftá tírí dè, an kọ́n ték Am gó ọ́p fọ hẹ́vun.

Di Baíbul wé wi de raít fọ NP de ọ́lsó tọ́k abaut di fẹ́st fẹ́st taim wé Krístién chọch stat. I de tọk tuu abaut di laíf ọf plẹ́ntí pípul wé de fọ́ló Kraist Im wè, an abaut di wọk wé dẹm du. Dís pípul bi apọ́sul-dẹm, tícha-dẹm an prícha-dẹm. Ọ́l dís pípul bin lív fọ dís wọld bifọ́ ọs.

Na Grík lángwej naím pípul fẹ́st ték raít Niú Tẹ́stámẹnt.

Sódiáfọ, as wi de raít dís pát ọf Baíbul fọ Naijíriá Píjin, wi de mék shọ wẹ́l wẹl sé, wétín wi de rait mín di sém tin wit di tins dé ínsaíd ọ́ríjínál Grík Niú Tẹ́stámẹnt.

Wi de ríd an de chẹ́k méní dífrẹ́n dífrẹ́n buk-dẹm as wi de raít di NPNT.

Mék yu klík fọ wọ́n ọf di cháptá-dẹm wé dé ọ́ndá hiá só dat yu go gó to di Niú Tẹ́stámẹ́nt Baíbúl chápta. Na dia yu go fít ríd an lísín to am.

Mék a tẹ́l yú anọ́dá tin wé yú fít du. As yu de lísín to Gọd wọd, yu fít de ríd di sém tin wé yu de lísín to. Dis go hẹ́lẹ́p yú lẹ́n haú to ríd Naijíriá Píjín Baíbul.

Wi de pre mék Gọd blẹ́s yú yafuyafu as yu de ríd Im wọd fọ Naijíriá Píjin.

Mátiu
Mak
Luk
Jọn
Apọ́sul-dẹm Wọk
Rómán Pípul
1 Kọríntiá Pípul

2 Kọríntiá Pípul
Galeshiá Pípul
Ẹ́fẹ́sọ́s Pípul
Filípaí Pípul
Kọlọ́siá Pípul
1 Tẹsalónaíká Pípul
2 Tẹsalónaíká Pípul

1 Tímóti
2 Tímóti
Taitọs
Fílímọn
Híbru
Jems
1 Píta

2 Píta
1 Jọn
2 Jọn
3 Jọn
Jud
Rẹvẹleshọn