Awa Wọk

Gọd dọ́n tích ọ́s plẹ́ntí tins an I dọ́n ọlsó gív ọ́s plẹ́ntí tins wé wi go ték hẹ́lẹ́p Im pípul. Wi fọ́ló fọ di pípul wé I sẹn mék wi de lúk áftá Im ship-dẹm, an wi fọ́ló bi pát ọf Im ship-dẹm tuu.

Awa wọk na to mék shọ sé wi de lúk áftá Gọd Im pípul, an de gív dẹm ẹ́vrí spiríchuál blẹ́sin an matíriál blẹ́sin wé I gív ọs mék wi gív dẹm.

Fọ dí wọk wé wi de du, na Gọd Im pípul impọ́tánt pás ẹ́vrí ọ́dá tin. Gọd kọ́l ọs mék wi sáv Im pípul wé dé ọ́l ples fọ wọld. Dís pípul bi pípul wé dọ́n gri mék Gọd de rúl dẹm as dẹm King.

Gọd gẹ́t plan fọ yọ laif. I gẹ́t sọ́mtin wé I wán dú fọ yu an wit yu.

Gọd de wọ́k trú ọs to hẹ́lẹ́p chénj yọ spiríchuál an matíriál laif. Abí na wí bi di piṕul wé go chénj yu ọ gív yú wétín yu nid? Fọ wia! Wi nọ́ gẹ́t énítin wé wi gív yu. Na wétín Gọd gív ọs na ím wi go gív yu.

Dís tins fọ́ló fọ di wọk wé wi de du:

• To Raít Baíbul Fọ Dífrẹ́n Dífrẹ́n Lángwej-dẹm

• To Raít Buk-dẹm an Ọ́dá Tins

• Krístién Matíriál Blẹ́sín Kọmúníti (KMBC)

• Matíriál Blẹ́sín Mọ́ltísait (MB)

• Ínglísh/Naijíriá Píjín Mẹ́mbáshíp Sait (NPM)

• Naijíriá Píjín Wẹ́bsait (Na Naijíriá Píjin wi ték raít ẹ́vrítin wé dé di wẹ́bsait)

Plẹ́ntí ọ́dá tins de kọ́m fọ frọnt. Dẹm bi tins wé Gọd de dú trú ọs só dat wi go gív dẹm to Im pípul: