Wétín Yu Fít Ték Naijíriá Píjin Du

Abí yu go laík mék yu fít yúz Naijíriá Píjin dú énítin wé pípul de dú wit ọ́dá lángwej-dẹm?

Yu nọ́ bi di ónli pẹ́sin wé wán mék i fít yúz di lángwej dú di sém tin. An di trú tọk wé dé graun bi sé yu fít dú am.

Fọ Ínglish, Frẹnch, Spánish an méní ọ́dá lángwej-dẹm, pípul de yúz di lángwej-dẹm ték bíld dẹm bíznẹs-dẹm an wẹ́bsait-dẹm. Dẹm de yúz di lángwej-dẹm ték raít buk-dẹm, blọg-dẹm an ọ́dá tins. Dẹm de ọ́lsó yúz dẹm ték mék vídio an plẹ́ntí ọ́dá tins.

Bọt mék yu tínk abaut awa Naijíriá Píjin. Pípul nẹ́vá lẹ́n haú to yúz am ték dú dís tins. Abí yu tink sé i dé pọ́síbul mék pípul yúz am ték dú dís tins?

Ó Yẹs! Na dís sém tin bi wétín awa kọ́mpéni de du.

Wi de sọpọ́t an promót Naijíriá Píjin as lángwej wé yu fit ték dú énítin wé yu tínk fọ yọ maind.

Jọ́s ópún yọ maind an tínk ọf énítin wé yu wán du, an Naijíriá Píjin de día fọ yú to yúz am dú wétín yu want. Oyibó pípul de tọ́k sé, “Skai na di límit”. Sódiáfọ, fọ ọ́nda bi sọm tins wé yu fít yúz Naijíriá Píjin ték dú dẹm. An yu fít yúz am dú plẹ́ntí plẹ́ntí ọ́dá tins:

• Bíld yọ Ón Ọ́nlaín Bíznẹs

• Bíld yọ Wẹ́bsait

• Raít buk-dẹm, blọg-dẹm, torí-dẹm, puẹm-dẹm, an méní ọ́dá tins.

• Mék fláya-dẹm, bíznẹs kad-dẹm, an ọ́dá ọ́dá tins

• Tích an trén pípul haú to dú dífrẹ́n dífrẹ́n tins

• Mék vídio-dẹm

• Drọọ́ tins