To Raít Baíbul fọ Naíjíriá Píjin – Na Naijíriá Píjín (NP) standadaíz ọtọ́gráfi wi ték raít Hólí Baíbul fọ di lángwej. Dis mín sé na di kọrẹ́t wè fọ ték spẹ́l Naijíriá Píjín wọd-dẹm naím wi ték raít am. Di Baíbul na fọ plẹ́ntí míliọ́n pípul wé de spík an ọndastán Naijíriá Píjin.

Di Baíbul go hẹ́lẹ́p pípul mék dẹm ríd an ọndastán Gọd mẹsej fọ lángwej wé dẹm de yúz tínk tins fọ ínsaíd dẹm hat. An na lángwej wé dẹm de yúz tọ́k wit ích ọ́da.

Di Baíbul go ọ́lsó hẹ́lẹ́p pípul wé nọ́ sabí spík Naijíriá Píjin só dat dẹm go lẹ́n haú to spík an ríd di lángwej.

As pẹ́sin wé sabí spík Naijíriá Píjin, wi wán mék yu ọndastán sé i dé impọ́tant mék yu de ríd Hólí Baíbul fọ di lángwej. Dis na sékọf sé na lángwej wé dé pọ́púla an dé ízi fọ yu an plẹ́ntí míliọ́n ọ́dá Naijíriá pípul to spík am.

Wi wán mék yu sabí sé, méní pípul fọ dís wọld nọ́ gẹ́t Baíbul fọ lángwej wé dẹm de spík an ọndastán wẹ́l wẹl. Sékọf dís wè wé di máta dè, naím mék wi de wọ́k had wẹ́l wẹl to hẹ́lẹ́p chénj tins so dat pípul go gẹ́t Baíbul wé dé fọ dẹm lángwej.

Awa pípul, wi nọ́ go laí fọ una. Di trú tọk bi sé to raít Baíbul frọm wọ́n lángwej gó anọ́dá lángwej nọ́ bi smọ́l wọk sám sám. Di pẹ́sin wé de dú di wọk mọsto bi kaín pẹ́sin wé de shaín im ai wẹ́l an lúk díp dip as i dé raít di Baíbu frọm wọ́n lángwej gó anọ́dá lángwej. Na di sém tin i mọsto du wẹ́n i de chẹ́k di Baíbul wé i dọ́n raít. Naím mék anọ́dá pẹ́sin wé bi Baíbúl kọnsọ́ltant go hẹ́lẹ́p am de chẹ́k wétín i dọ́n rait.

Di pẹ́sin wé de raít di Baíbul mọsto dé síriọs de dú di wọk stẹ́dí an stẹ́di. I nó sọpóz to bi di kaín pẹ́sin wé go de dú di Baíbul wọk, an fọ di sém taim de wakábaut de fọlo fọ́ló ọ́l kaín yeyé yeyé tins. Dis na di kaín tins wé fít kárí im ai an im hat kọmọ́t fọ di wọk wé i de dú fọ Gọd.

Anọ́dá tin bi sé di pẹ́sin mọsto raít Baíbul wé dé kọrẹt gọọ́n fọ di lángwej. Wétín i rait mọsto dé ízi fọ pípul to ọndastán am. Dát wọn mín sé di wè wé i ték hándúl di lángwej im wọ́d-dẹm wẹ́n i de raít di Baíbul, mọsto bi di nọ́mál wè wé pípul de ték spík di lángwej. I nọ́ dé ízi-oó. Bọt Hólí Spírit de ọ́lwéz hẹ́lẹ́p ọs mék wi fít dú dís tins as Gọd wánt am.

Gọd gív ọs di wọk mék wi raít Baíbul fọ Naijíriá Píjin. Sódiáfọ, wi de ọ́lwéz traí wẹ́l wẹl mék Gọd wọd wé wi de rait fọ di langwej, mék i gẹ́t di sém mínin wit di ọríjínál tin wé Gọd wọd tọk fọ Híbrú lángwej an Grík lángwej.

Wi de mék shọ sé di Naijíriá Píjín Baíbul dé ízí to ọndastan. An sé, di mínin bi di kaín wọn wé ọ́l di pípul wé de ríd am nọ́ go faínd am had to ọndstán, i nọ́ matá wẹ́dá na smọ́l skul dẹm gò ọ na yunivásíti.

As wi de raít di Baíbul fọ Naijíriá Píjin, wi de fọló di kọrẹ́t wè fọ ték hándúl an raít tins fọ di lángwej. As wi tọ́k bifọ, wi de traí mék shọ sé di wọd-dẹm wé wi de ték raít am bi di kaín wọns wé nọ́ go bi wahála fọ pípul wé de spík di lángwej. Dis mín sé, wi de yuz wọd-dẹm wé pípul wé de spík Naijíriá Píjin de yúz ẹ́vrídè de tọ́k wit ích ọ́da. Bọt as wi de dú so, wi de mék shọ sé di wọd-dẹm ọríjínál mínin fọ Híbrú an Grík Baíbul bi di sem wit di Naijíriá Píjin.