Matíriál Blẹ́sins – Matíriál Blẹ́sins (MB) na wẹ́bsait wé wi de bild an wé yu go fít dé dia bíld yọ ón wẹ́bsait ọ blọg. Fọ dia, yu go gẹ́t plẹ́ntí tins wé go hẹ́lẹ́p yú bíld wẹ́bsait ọ blọg fọ yọ ọ́nlaín ọ ọ́fflaín bíznẹs. Dis na tins laik DÍVÍ Diim an DÍVÍ Bílda wé yu fít ték bíld yọ ón faín wẹ́bsait ọ blọg.

Yu go fít jọín Matíriál Blẹ́sins fọ FREE.

Fọ Matíriál Blẹ́sins, wi go shó yú vídio-dẹm wé go tích yú haú yu go ték bíld yọ wẹ́bsait ọ blọg stẹ́p bai stẹp. Yu go ọ́lsó gẹ́t ínfọméshọn wé go shó yu haú yu go yúz tins wé dé Matíriál Blẹ́sins an ọdá ples-dẹm ték mék pípul mék dẹm de kọ́m yọ wẹ́bsait stẹ́di.

Wi go ọ́lsó shó yú wétín yu go du mék pípul sabí yọ wẹ́bsait ọ blọg, an haú yu go yúz am ték de mék mọní.

Anọ́dá tin wé wi go dú fọ yu na to hẹ́lẹ́p lúk áftá yọ sait.

Sọ́m ọf di dífrẹ́n dífrẹ́n matírial-dẹm wé wi gẹt na: Praívét Lébẹ́l Raíts (PLR) pródọkt-dẹm. Dis matíriál-dẹm go hẹ́lẹ́p yu gẹ́t wétín yu go raít pút fọ yọ wẹ́bsait ọ blọg.

Wọ́n ọf di matírial-dẹm bi PLR átíkul-dẹm wé dẹ́m dọ́n ọlrẹ́dí raít fọ yu. Di ónlí tin wé yu go du na to chénj sọm smọ́l smọ́l tins wé dẹm raít fọ di átíkul-dẹm. Dis go mék dẹm to bikọ́m yọ ón ọríjínál átíkul-dẹm. Dẹn yu fít kárí dẹm bíld yọ wébsait ọ blọg, an dú ọ́dá tins tuu.

Ọ́dá matírial-dẹm wé wi gẹt na: eBuk-dẹm, vídio-dẹm sọ́ftwea-dẹm, tẹmplet-dẹm, chítshit-dẹm, chẹ́klist-dẹm, maíndmap-dẹm, ímél swaip-dẹm, séls pej-dẹm, gráfik-dẹm an ọ́dá tins. Sọ́m ọf dís tins bi wétín yu fít sẹ́l an kíp ọ́l di mọní fọ yọsẹf.