Hú Wi Bì

Hau Wi Ték Stat

Hú wi bi stát fọ 1989 fọ Káno wẹ́n Gọd kọ́l Apọsul Rọi Okónkwọ́ mék i sáv Am. Káno na wọ́n taun wé dé fọ Nọ́tán Naijíria.

Dis na pát ọf wétín Gọd tẹ́l Apọsul Rọi wẹ́n I kọ́l am. Gọd sé:
“A dọ́n mék yu Spíríchuál an Matíriál Pawahaus wiá A go jẹnarét Mai Spíríchuál an Matíriál Blẹ́sin-dẹm an shiá dẹm gív Mai Pípul wé dé ẹ́vríwia fọ wọld…”

Wétín Gọd tẹ́l Apọsul Rọi mék ọs mék wi kárí ọ́l awa hat put fọ di wọk.

As i bí so, wi de traí wẹ́l wẹl to dú wétín Gọd wán mék wi du. Dis na tins wé go mék Im blẹ́sin-dẹm mék dẹm pọ́ nyafunyafu ínsaíd ẹ́vrí pát ọf Gọd Im pípul laif. Na hú bi Gọd Im pípul? Na pípul wé dé ẹ́vríwia fọ wọld an wé dọ́n rísív an asẹ́pt Jízọ́s Kraist an de fọ́ló Jízọs Im wè.

Dis na sọ́m ọf di tins wé wi dọ́n du an wi stíl de dú ọ́dá tins. Gọd de yúz dís tins to shó hú wi bì an hú I wán mék wi machọ gó rich.

• Wi de raít di Hólí Baíbul fọ Naijíriá Píjin (NP).

• Wi de yúz NP ték raít an pọ́blísh Krístián buk-dẹm an ọ́dá buk-dẹm togẹ́dá wit tins laik magazin, trákt.

• Wi de yúz NP ték de raít skúl buk-dẹm an ọ́dá tins wé skúl pípul go ték lẹ́n ọ́l kaín impọ́tánt tins.

• Wi de wọ́k had fọ hẹ́lẹ́p mék NP mék i de gro as wọ́n ọf di pọ́púlá lángwej-dẹm wé pípul fọ Wẹ́st Áfríka an ọ́dá ples-dẹm de ték tọ́k wit ích wẹ́n dẹm de bai baí an sẹl sẹ́l tins, an de dú ọ́dá tins.

• Wi traí to hẹ́lẹ́p pípul mék dẹm de ríd NP, an de yúz di kọrẹ́t wè de ték spẹ́l and raít im wọd-dẹm. Dis na wétín wi de kọ́l Naijíriá Píjín Standadaíz Ọtọ́gráfi.

Ọdá tins wé Gọd de yúz ọs de du na to mék di rait raít an rid ríd ọf NP mék i dé pọ́púla amọ́ng:

Wétín Wi Laík Wẹ́l Wẹl to Du

Di kọl wé Gọd kọ́l Apọsul Rọi fọ Kánọ, dọ́n gró wẹ́l wẹl an dọ́n bikọ́m di bíznẹ́s wé awa fámíli de du. Awa fámílí bíznẹ́s nem na Rodakych LLC.

Di mén tins wé awa fámílí bíznẹs de du na to hẹ́lẹ́p pípul, kọ́mpéni-dẹm an ọ́dá grup-dẹm. Wi de hẹ́lẹ́p dẹm fọ dífrẹ́n dífrẹ́n wè só dat dẹm go fít dú di bẹtá tins wé dẹm kárí fọ maind to dú. Sódífọ wi de sáv dẹm fọ dífrẹ́n difrẹn wè, de gív dẹm advais an de gív dẹm sọ́m ọf di tins wé dẹm nid. Di tins wé wi de yúz Naijíriá Píjin de du bi pát ọf di wọk wé awa kọ́péni wé bi Rodakych de du.

Plẹ́ntí wahálá wé pípul de fes dé fọ dís wọld. Sékọf dis, wi de hẹ́lẹ́p mék pípul mék dẹm gẹ́t strọ́ng to feś di wahala dẹm an wi de hẹ́lẹ́p dẹm sọ́lv di tins wé de wahálá dẹm. Wi de ọ́lsó gív dẹm tins an trén dẹm tins wé go hẹ́lẹ́p dẹm rédí to hándúl di wahála-dẹm.

As dẹm de dú di tins wé wi de tích dẹm an de yúz di tins wé wi de gív dẹm, dẹm laif go de bẹtá stẹ́dí an stẹdi. Dẹm go de mék mọní wé go rích dẹm fọ ték dú di tins wé dẹm níd fọ dú fọ dẹm laif. An dẹm go fít hẹ́lẹ́p ọ́dá pípul.

Awa wọk wé wi de fọ́ló strọ́ng strọng na to hẹ́lẹ́p mék di laíf ọf pípul wé de spík Naijíriá Píjin mék i bẹtá. Dis na pípul wé de spík Naijíriá Píjin an wé de lív fọ Naijíria, fọ Wẹ́st Áfríka, an fọ ọ́dá ples-dẹm fọ wọld. Na di standadaíz ọtọ́gráfi ọf Naijíriá Píjin wi de ték dú am. Di standadaíz ọtọ́gráfi ọf Naijíriá Píjin bi di wè fọ ték spẹ́l an raít di lángwej im wọd-dẹm.

Wi de ọ́lsó traí to mék ọ́dá pípul mék dẹm lẹ́n haú to yúz Naijíriá Píjin ték de spík wit an raít tins.

Wi de yúz Naijíriá Píjin im standadaíz ọtọ́gráfi ték de gív pípul tins wé kọnsán di lángwej an de tich an tẹ́l dẹm tins wé go hẹ́lẹ́p dẹm. Wi de yúz kọmpútá tis, íntánẹt an ọdá tins ték de traí hẹ́lẹ́p Naijíriá pípul an ọ́dá pípul mék dẹm kọntíniú de yúz di lángwej ték de ríd an raít tins an dú dẹm bíznẹ́s.

I dọ́n teé wẹ́l wẹl wé pípul sọpóz to prọdiúz dífrẹ́n dífrẹ́n tins wé dẹm yúz Naijíriá Píjin standadaíz ọtọ́gráfi an álfábẹt ték raít dẹm. Fọ ték hẹ́lẹ́p sọ́lv dís wahála, wi bi di fẹ́st pípul wé yúz Naijíriá Píjin standadaíz ọtọ́gráfi an álfábẹt ték raít buk an pọ́blísh am. Di buk im nem na: “Haú Wi Ték Raít Baíbul fọ Naijíriá Píjin – As Wí an Gọd Ték Waká.”

Dís buk na tuú lángwéj buk wé wi raít fọ Ínglish an Naijíriá Píjin. Dis mín sé pípul wé sabí spík Naijíriá Píjin an pípul wé nọ́ sabí spík am fít ríd di buk. Dis na di torí abaut haú wi ték raít Baíbul fọ Naijíriá Píjin. Fọ ínsaíd di buk, wi ọ́lsó ád di Naijíriá ín fọ́m ọf di Gúd Niuz Wé Mátiu Raít Abaut Jízọ́s Kraist. Na tírí pat wi divaíd di buk.

Awa Ẹspíriẹns:

As wi dé togẹ́da de dú dís wọk wi dọ́n gáda ẹ́spíriẹns gọọ́n. Wẹ́n yu ád di ẹspíriẹ́ns togẹ́da, i pás 100 yie. Dis na awa dífrẹ́n dífrẹ́n ẹspiriẹns an háu méní yie dẹm bì wẹ́n wi ád dẹm togẹ́da:

• To Raít Tins Frọm Ínglish gó Naijíriá Píjin

• To Dú Bíznẹs-Dẹm Wé Wi de Ték Mék Mọní

• To Hẹ́lẹ́p Ọganaíz an Lúk Áftá Bíz fọ Kọ́mpéni-Dẹm

• To Gív Advais to Bíznẹs Pípul an Kọ́mpéni-Dẹm

• To Bíld Wẹ́bsait-dẹm

• To Raít Tins fọ Ínglish an Naijíriá Píjin

• Ọ́dá Tins Wé Wi Fít Du an Ọ́dá Ẹspíriẹns Wé Wi Gẹt

Awa Pípul

Roy Okonkwo

Pẹ́sin Wé de Raít Baíbul fọ Naijíriá Píjin

Daphne Okonkwo

Kọnsọ́ltant Wé de Chẹ́k di Rait Wé Dẹm de Raít Baíbul fọ Naijíriá Píjin

Christopher Morain

CEO (Chíf Ẹzẹ́kútív Ọ́físa)

Kyle Morain

COO/CTO (Chíf Ọpréshọ́n Ọ́físa/Chíf Tẹ́kníkál Ọ́físa)