Krístién Matíriál Blẹ́sín Kọmúníti – Na Gọd gẹ́t Krístíen Matíriál Blẹ́sín Kọmúníti (KMBK). KMBK na Krístién sóshál nẹ́twọ́k mẹ́mbáshíp wẹ́bsait wiá yu an ọ́dá ọf awa Ọgá Jízọ́s Kraist Im pípul fít dé de dú plẹ́ntí dífrẹ́n dífrẹ́n bẹtá tins wé go hẹ́lẹ́p yú an dẹm.

Dis na sọm tins wé go gẹt íf yu jọín KMBK:

• Wi go yúz Baíbúl wè ték tích yú méní tins wé go hẹ́lẹ́p chénj yọ laif fọ bẹtá.

• Wi go ọ́lsó yúz Baíbul wè ték tích yú tins wé yu go du, wé go hẹ́lẹ́p yú stát an gró yọ ón kọrẹ́t bíznẹs wé gen dé ínsaid.

• Yu go jám an kọnẹ́kt to méní Krístién pípul fọ KMBK. Gọd wọd tọ́k sé, tuú pípul bẹtá pás wọ́n pẹ́sin. Íf wọ́n pẹ́sin fọl, di ọ́dá wọn go hẹ́lẹ́p am mék i gẹ́t ọp. I tọk tuu sé, as ayọn de shápún anódá ayọn, na di sém wè pípul de hẹ́lẹ́p ích ọ́da.

• KMBK na ples wiá yu go mék gúd frẹnd-dẹm wé de fiá Gọd an wé lọ́v awa Ọgá Jízọ́s Kraist.
• Na hia yu go fít tích pípul tins an dẹ́m go tích yú tins tuu.

• As Gọd de yúz KMBK ték de lánd yú blẹ́sin-dẹm yafuyafu, na so tuu I wán mék yu de shiá am gív ọ́dá pípul. Wi de tọ́k abaut dís kain tin wẹ́l wẹl fọ KMBK. Dis na sékọf sé, Gọd wọd tọ́k sé mék wi de hẹ́lẹ́p ích ọ́da kárí awa lod. Na wẹ́n wi de dú so, naím wi de shó sé wi de dú wétín Kraist sé mék wi de du.

• Fọ KMBK, yu go lẹ́n haú to mék mọní di wè wé dé gud fọ Gọd ai.

• Yu go lẹ́n tuu, haú to yúz di blẹ́sin-dẹm wé Gọd gív yu ték de dú bẹtá bẹtá tins wé de mék Gọd hapí.

Dis na sọm ọ́dá tins wé yu go ẹnjọí wẹ́n yú jọín KMBK:

• Mẹ́mbá Prófaíl Pej: Dis na wiá yu fít tél ọ́dá pípul wétín yú wán mék dẹm sabí abaut yu.

• Taímlain: Yọ KMBK taímlain bi wiá yu fít pút tins wé yu dọ́n rait mék ọ́dá pípul sí dẹm. An pípul fít raít tins pút fọ yọ taímlain íf yu wán mék dẹm dú am. Na yú bi di ọ́gá wé kọntról wétín de hápún fọ yọ taímlain.

• Zuum: Dis na wọ́n kaín vídio wé yu fít ték de tọ́k wit yọ fámílí pípul, yọ frẹn-dẹm, an ọ́dá pípul wé dé fọ yọ KMBK grup. Yu go de sí dẹm an dẹm go de sí yu fọ di vídio, i nọ́ matá wiá dẹm dè.

• Niúzfid: Wẹ́n yu raít sọ́mtin pút fọ yọ KMBK niúzfid, pípul wé yu wán mék dẹm sí am go sí am. Ọ́dá pípul nọ́ go sí am. Dis na kọrẹ́t tin wé yú an yọ frẹ́n-dẹm go de ték shiá ínfọméshọn.

• Blọg: Wi de yúz KMBK blọg ték tẹl awa mẹ́mba-dẹm dífrẹ́n dífrẹ́n tins wé go hẹ́lẹ́p dẹm.

• Grup: Fọ KMBK, yu fít fọ́m yọ́ ón grup an yú fít jọín ọ́dá mẹ́mbas dẹm on. Fọ di grup wé yu jọín ọ wé yu gẹt, yu go fít tẹ́l pípul wé dé di grup abaut yọ bíznẹ́s an ọ́dá tins wé yu de du. Yu go lẹ́n plẹ́ntí bẹtá tins frọm pípul wé yú an dẹm fọ́lo dé di sém grup.

• Fórum: Fórum na wiá yu an pípul go de tọ́k dífrẹ́n dífrẹ́n tins abaut patíkúlá tins wé ọ́l ọf una laík to tọ́k abaut.

• Notifikéshọn: Dis na páwáfúl tin fọ KMBK. Na yọ notifikéshọn go hẹ́lẹ́p yu sabí wétín de hapún fọ KMBK. Wẹ́n éní ọf yọ KMBK frẹn sẹ́n yú mẹ́sej ọ lẹ́ta, na notifikéshọn go tẹ́l yú sé yu gẹ́t mẹ́sej ọ lẹ́ta. Na ím go tẹ́l yu wẹ́n pẹ́sin áks yu mék i bikọ́m yọ frẹn. Wétín notifikéshọn fít tẹ́l yu bọkú wẹ́l wẹl.

• Mẹ́sej: Fọ KMBK, yu fít sẹ́n éní ọf yọ frẹn mẹ́sej wé na ónlí am go sí am.

• Méní ọ́dá tins wé go mék bẹlẹ́ swít yu dé fọ KMBK.

KMBK gẹ́t anọ́dá tin wé dẹm de kọ́l ‘Áfíliét Prógram’. Yu fít de mék ẹ́strá mọní pút fọ yọ pọ́kẹt ẹ́vrí mọnt íf yu jọín KMBK áfíliét prógram.

Wi stíl de bíld Krístién Matíriál Blẹ́sín Kọmúnítí Wẹ́bsait. I nọ́ go tuú tee naím wi go ópún am fọ ẹ́vríbọ́di.