Ínglish/Naijíriá Píjín Mẹ́mbáshíp Wẹ́bsait – Dís wẹ́bsait na tuú lángwéj wẹ́bsait (wé bi Ínglish an Naijíriá Píjin) wé wi stíl de bild. Di wẹ́bsait go bi wiá pípul wé sabí spík di tuú lángwej go fít jam an miks míks wit ích ọ́da. Dẹm go ọ́lso lén haú to ríd an raít fọ Naijíriá Píjin, an dẹ́m go lẹ́n méní méní ọ́dá tins tuu.

Wí wán áks yú wọ́n kwẹ́shọn. Dis na di kwẹ́shọn. Abí yu go laík mék yu fít yúz Naijíriá Píjin ték dú wétín pípul de yúz ọ́dá lángwej-dẹm de du?

If naím bi wétín yu want, dẹn wi wán mék yu sabí sé na bẹtá tin yu want. Wi wán mék yu sabí tuu sé, nọ́ bi ónlí yu wán mék yu fít yúz di lángwej ték dú dífrẹ́n dífrẹ́n tins. Pípul wé wán di sém tin bọkú. Na bẹtá tin fọ yu an fọ dẹm, togẹ́dá wit ẹ́vríbọ́di wé laík Naijíriá Píjin an wé sabí sé na lángwej wé dé impọ́tant wẹ́l wẹl.

Dis na sọ́m ọf di tins wé pípul de yuz Ínglish, Frẹnch, Spánish an méní ọ́dá lángwej de du. Dẹm de yúz di lángwej-dẹm ték de bíld dẹm bíznẹs-dẹm an wẹ́bsait-dẹm. Dẹm de yúz dẹm ték raít buk-dẹm, blọg-dẹm an ọ́dá tins. Dẹm de ọ́lsó yúz dẹm ték mék vídio an plẹ́ntí ọ́dá tins. Wétín a wán tẹ́l yu bi sé yu fit yúz Naijíriá Píjin dú dís tins, an yu fít yúz dẹm dú ívún mọọ́ tins.

Bọt di wahála bi sé pípul wé de spík Naijíriá Píjin nẹ́vá lẹ́n haú to yúz di lángwej dú dís tins. Di tin wé dé graun bi sé, yu fít yúz am dú di tins íf wétín yu want bi dat. Ó yẹs, yu fít dú am!

Wi stíl de bíld Ínglish/Naijíriá Píjín Mẹ́mbáshíp Wẹ́bsait. Wẹ́n wi go ópún am nọ́ go tuú tee.