Naijíriá Píjín Baíbul

Naijíriá Píjín Baíbul (NPB) na fọ plẹ́ntí míliọ́n pípul wé de spík an ọndastán Naijíriá Píjin (NP).

Gọd wán mék Im mẹ́sej dé fọ dís lángwej wé plẹ́ntí míliọ́n Naijíriá pípul de ték tínk tins fọ ínsaíd dẹm hat. Dẹm de ọ́lsó yúz am ték tọ́k wit ích ọ́da ẹ́vrídè.

Baíbul wé dé fọ dís lángwej go mék pípul wé sabí spík di lángwej mék dẹm ọndastán wétín Gọd mẹ́sej min. I go ọ́lsó mék dẹm ọndastán wétín Gọd wán yúz Im mẹ́sej dú fọ dẹm. Na wẹ́n dẹm ọndastán di mẹ́sej wẹ́l wẹl naím dẹm laif go chenj an bẹtá bẹtá tins go fúl ínsaíd dẹm laif wẹ́l wẹl.

Wẹ́n wi de raít Baíbul fọ NP, wi nọ́ de raít am mék i bi Baíbul wé na ónlí pípul wé sabí plẹ́ntí buk go ríd an ọndastán am. Wi raít am só dat pípul wé dé fọ praimari faif fọ praímárí skul go fít ríd an ọndastán am faín fain tuu.

Abí yu nó sabí ríd Naijíriá Píjin? Nó wahála. Mék yu nó wọ́ri. Wi nó fọgẹ́t yu sám sám, an Gọd nọ́ go gri mék wi dú so. Sódiáfọ, as wí de raít Naijíriá Píjín Baibul, wi de dú am fọ di kaín wè wé wi go rẹ́kọ́d am só dat yu go fít hiá am.

Wi nọ́ de yúz strọ́ng wọd-dẹm ọ wọd-dẹm wé dẹm de kọ́l ‘slang’ ték raít di Baíbul. Ènítin wé wi mọsto yúz strọ́ng wọd-dẹm ték raít am, wi go tẹ́l yú wétín di wọd-dẹm min.

Ọ́yá mék wi naú tọ́k abaut pípul wé nọ́ sabí spík Naijíriá Píjin. Naijíriá Píjin Baibul go hẹ́lẹ́p dís pípul lẹ́n haú to spík an ríd di lángwej.

Wi dọ́n stát to pút Naijíriá Píjín Baíbul fọ dís wẹ́bsait, an na Niú Tẹ́stámẹnt wi ték stat.
Mék yu klík hia an yu go sí di Niú Tẹ́stámẹ́nt Baíbúl chápta-dẹm.