Haú Wi Ték Raít Baíbul fọ Naijíriá Píjin – As Wí an Gọd Ték Waká

Dís buk wé im nem na Haú Wi Ték Raít Baíbul fọ Naijíriá Píjin – As Wí an Gọd Ték Waká bi di fẹ́st tuú-lángwéj buk wé dẹm yúz Ínglish an Naijíriá Píjín standadaíz ọtọ́gráfi ték raít am. (‘Naijíriá Píjín standadaíz ọtọ́gráfi’ bi di kọrẹ́t wé fọ ték spẹ́l di lángwej im wọd-dẹm).

Na 3 buk dé ínsaíd dís 1 buk.

Di buk na di torí abaut haú Gọd yúz Apọsul Roy Okonkwo ték raít di hól Baíbul fọ Naijíriá Píjin. An na ọ́lsó abaut haú di wọk ték stat, an haú i de gró wẹ́l wẹl fọ méní yie soteé kọ́n rích wétín i bì todè.

Di pát ọf Baíbúl Niú Tẹ́stámẹnt wé im nem na ‘Di Bẹtá Niuz Wé Mátiu Raít Abaut Jízọ́s Kraist’ fọ́ló dé insaíd di buk. Na Naijíriá Píjin wi ték raít wétín dé ínsaíd di Bẹtá Niuz.

Haú Wi Ték Raít Baíbul fọ Naijíriá Píjin – As Wí an Gọd Ték Waká de tọ́k abaut haú Gọd de fọgív pípul an haú I de dé péshẹnt wẹ́l wẹl. Mírákul-dẹm wé Gọd du as wí fọ́ló Am de dú di wọk wé I kọ́l ọs mék wi du, fọ́ló dé fọ di buk.

Di buk de ọ́lsó tọ́k abaut haú Gọd de gív Im pípul ẹ́vrítin wé dẹm nid an as I de ték ánsá préya-dẹm wẹ́l wẹl pás haú wi tink sé I go ansá dẹm.

Wi, wé bi di pípul wé raít dís buk dọ́n raít 3 lẹ́sin fọ ẹ́nd ọf ẹ́vrí chápta fọ di buk. Di lẹ́sin-dẹm bi wétín wi lẹ́n as wi an Gọd waká de raít di Naijíriá Píjín Baíbul.

Ích lẹ́sin gẹ́t tins wé dé fọ Baíbul an wé kọ́nsán dát lẹ́sin. Dís tins bi tins wé yu fít ríd an lẹ́n dẹm wẹ́l, an yu fít yúz dẹm ték dú tins wé go hẹ́lẹ́p mék yọ laif mék i bẹtá.

Wọ́n spẹ́shál chápta wiá wi raít abaut haú to ríd an raít Naijíriá Píjin dé fọ dís buk tuu.

Di tin wé de họ́ngrí ọ́s wẹ́l wẹl na mék dís buk hẹ́lẹ́p pípul wé sabí spík Naijíriá Píjin. Wi wán mék i hẹ́lẹ́p dẹm to ríd an ọndastán Gọd mẹ́sej fọ lángwej wé dẹm sabí wẹ́l an de ték tọ́k wit ích ọ́dá.

I de họ́ngrí ọ́s tuu mék di buk hẹ́lẹ́p pípul wé nọ́ sabí spík Naijíriá Píjin. Wi wán mék di buk hẹ́lẹ́p dẹm lẹ́n haú to spík dís impọ́tánt lángwej an ríd tins wé pípul raít fọ di lángwej. As i bí so, dís buk na buk wé pípul wé de spík ọ́l lángwej go gẹ́t bẹtá gén frọm am.

###

Íf yu wán baí di buk, abẹg mék yu klík wọ́n ọf di link-dẹm wé dé fọ bọtọ́m ọf dís pej.

To póst am to yu to USA, Kánáda an UK bi Frí ọf chaj. Íf yu baí di buk frọm ọ́l ọ́dá kọ́ntrí-dẹm, naím bi sé na frọm UK dẹm go póst am to yu.

Mék yu klík hia fọ ték baí di buk frọm Xulon, wé bi di kọ́mpéni wé pọ́blísh di buk fọ ọs.

Mék yu klík hia fọ ték baí am frọm Ámázọn.

As pípul wé de dú bíznẹs wit Ámázọn, wi de mék sọm mọní trú sọm tins wé pípul go baí frọm Ámázọn trú ọs.

Mék yu klík hia íf na frọm Báns & Nóbúl Búkstọọ (Barnes & Noble Bookstore) yu wán baí am.