Abaut di Pípul Wé Raít dís Buk

Abaut di Pẹ́sin Wé Raít dís Buk/Pẹ́sin Wé de Raít Baíbul

frọm Wọ́n Lángwej Gó Anọ́dá Lángwej

Na Gọd chúz Apọsul Rọi Okónkwọ́ fọ 1989 an gív am di wọk wé i de du. Na wẹ́n i dé Káno naím Gọd kọ́l am. Káno bi wọ́n taun wé dé fọ Nọ́tán Naijíria.

Di tin wé Gọd tẹ́l am wẹ́n I kọ́l am bi sé, I dọ́n mék am wọ́n ọf di pípul wé I go yuz to jẹnarét Im spiríchuál an matíriál blẹ́sin-dẹm, an shiá dẹm gív Gọd Im pípul fọ ẹ́vríwiá fọ wọld.

Apọsul Rọi Okónkwọ́ na pẹ́sin wé de raít Baíbul frọm wọ́n lángwej gó anọ́dá lángwej. I bi Baíbúl tícha, an i bi wọ́n ọf di pípul wé Gọd chuz mék i de lúk áftá Gọd Im pípul.

Fọ tẹ́n yie (wé bi frọm 1989 gó rích 1990), Rọi nọ́ grí dú wétín Gọd kọ́l am mék i du. Bọt wọ́n dè, Hólí Spírit gív am mẹ́sej trú wọ́n ọf Gọd Im sávant. Hólí Spírit tẹ́l Rọi fọ di mẹ́sej sé, íf nọ́ grí dú wétín Gọd kọ́l am mék i du, na fọ tírí dé taim i go dai. Sékọf sé i nọ́ wán dai, naím mék am stát atwọns de dú wétín Gọd tẹ́l am mék i du. Na dis kọ́n mék am stát fọ Fẹ́búári 1999 to raít Hólí Baíbul fọ Naijíriá Píjin (NP).

As i de raít di NP Baíbul de gó frọnt, i kọ́n laík di wọk wẹ́l wẹl, an di kọl wé Gọd kọ́l am mék i dú di wọk.

I kọ́n ọndastán sé Gọd wán mék Naijíriá pípul gẹ́t Baíbul fọ NP, bọt nóbọ́di de síriọs de dú dís impọ́tánt wọk.

Rọi dọ́n jám plẹ́ntí wahála fọ ọ́l di yies wé i de dú di wọk. Sọ́m ọf di wahála-dẹm bi sé i nọ́ gẹ́t haus wiá i go liv, i dé lónli, an sọmtaim, i nọ́ de sí fud chọp. Nó mátá sé i jám dís wahála-dẹm an ọ́dá wọns, i stíl stán strọ́ng strọng de dú di wọk wé Gọd gív am mék i du.

Hólí Spírit shó Rọi di Naijíriá Píjín (NP) ọtọ́gráfi wé i yúz raít Baíbul fọ NP. I shó am haú to fọ́m di lángwej im álfábẹt tuu. Rọi an sọm ẹ́spat-dẹm bin standadaíz di NP ọtọ́gráfi fọ Yunivásítí ọf Ibadan. Dís pípul bi ẹ́spat-dẹm wé sabí abaut Naijíriá lángwéj ọtọ́gráfi-dẹm, ẹ́spat-dẹm fọ tins wé kọnsán lángwej-dẹm, Naijíriá Píjín ẹ́spat-dẹm, an ẹ́spat-dẹm wé sabí haú to tích pípul tins.

Rọi raít wọ́n magazin wé im nem na ‘Mẹ́sí Krístián Nius’. Na di fẹ́st magazin wé dẹm yúz Naijíriá Píjín standadaíz ọtọ́gráfi ték raít am. Rọi ọ́lsó bíld di fẹ́st wébsait wé pẹ́sin yúz Naijíriá standadaíz ọtọ́gráfi ték raít ẹ́vrítin wé dé fọ di wẹ́bsaít. Nóbọ́di dọ́n ẹ́vá bíld dát kaín wẹ́bsait bifọ. Dís wẹ́bsait wé yu dé ínsaíd am nau bi di wẹ́bsait. Im nem na: NigeriaPidgin.com

Rọi bi di prẹ́zídẹnt an pẹ́sin wé stát Mẹ́sí Krístién Mínístrí Íntanáshọ́nal, an Rodakych LLC.

Frọm 1977 gó rích 1996, i bin lúk áftá méní bíznẹs-dẹm fọ pípul fọ Naijíria, an i stát an hándúl im ón kọ́mpéni-dẹm wé imsẹf bi di ọgá kpátákpátá.

Rọi lẹ́n Baíbul an tins wé kọnsán Baíbul, an I gẹ́t Asọ́siét Digrii fọ Bíblíkál Stọ́diz.

Abaut di Pẹ́sin Wé Raít dís Buk/Pẹ́sin Wé de Chẹ́k Baíbul Wé

Dẹm Raít frọm Wọ́n Lángwej Gó Anọ́dá Lángwej

Pastọ   Dáfni H. Okónkwọ́ bi Baíbúl tícha an pẹ́sin wé de chẹ́k Baíbul wé dẹm raít frọm wọ́n lángwej gó anọ́dá lángwej. Ínglish bi im mamá lángwej.

I bi di vaís prẹ́zídẹnt fọ Mẹ́sí Krístién Mínístrí Íntanáshọ́nal an Rodakych LLC. I bi    prẹ́zídẹnt fọ Bríj ọf Hóp an Grés Íntanáshọ́nal tuu.

Na síns Dáfni dé 15 yie fọ ej, naím i pút im trọst fọ Kraist. Frọm dát taim sóteé kọ́m rích nau, di trọst wé i trọ́st Kraist stíl dé strọng gẹ́gẹ́rẹ́gẹẹ́. An fọ 2003, dẹm mék am Pástọ fọ dẹm chọch.

Nó mátá sé Dáfni dọ́n jám plẹ́ntí wahála fọ im laif, i stíl kọntíniú to dé stẹ́di de fọ́ló Jízọ́s Kraist wẹ́l wẹl.

As Dáfni de dú họ́spítál wọk fúltaim, i stíl de wọ́k wẹ́l wẹl fọ chọch. Fọ dẹm chọch, i de hẹ́lẹ́p ọganaíz haú tins go de waká faín fain fọ dia. I de tich an de prich fọ di chọch. I de ọ́lsó tọ́k to pípul wé nọ́ nó Jízọ́s Kraist, só dat i go hẹ́lẹ́p mék dẹm bikọ́m pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè. Dáfni de dú ọ́dá tins fọ di chọch tuu.

Wẹ́n Dáfní de dú họ́spítál wọk, na Gọd i de rílí wọ́k fọ dát taim, an i dú di họ́spítál wọk 41 yie.
Fọ 2011, Pastọ Dáfni stát to dú di Baíbúl kọnsọ́ltánt wọk wé bi to chẹ́k di Baíbul wé Rọi de raít fọ Naijíriá Píjin.

Fọ 2019 Gọd stọ́p am fọ di họ́spítál wọk wé i de du. I kọ́n mék am mék i yúz ọ́l im taim kọntíniú to chẹ́k Baíbúl wé dẹm de raít frọm wọ́n lángwej gó anọ́dá lángwej. I mék am tuu mék i de dú ọ́dá wọk wé kọnsán di rul wé Gọd de rúl as king. Dáfni de dú dís wọk-dẹm togẹ́dá wit im họ́zban.

Sọ́mtin wé de họ́ngrí Pastọ Dáfni wẹ́l wẹl na mék yọ́ng machọ́ mẹ́n an wímẹn rích di tọ́p ples wé ích ọf dẹm fít rích fọ laif. Di wè fọ ték dú am na to tích dẹm tins wé go hẹ́lẹ́p dẹm laif, an to yúz wétín dé fọ Baíbul ték tích dẹm di tins. Pípul mọsto ọ́lsó tích dẹm haú to sté niá Jízọ́s Kraist an haú to múv wit Jízọs wẹ́l wẹl.

Pástọ Dáfni gẹ́t Mástá digrii fọ Bíznẹ́s Administréshọn (MBA). Di digrii im fókọs na Hẹ́ltkiá Administréshọn.

Pástọ Dáfni dọ́n wọ́k as Rẹ́jístád Nọs, an as Dairẹ́ktọ wé dé in cháj ọf nọs-dẹm an di wọk-dẹm wé di nọs-dẹm de du. I dọ́n ọ́lsó wọ́k as Hẹ́ltkiá Rísk Máníja, Péshẹ́nt Séftí Dairẹ́ktọ, Kọnsọ́ltant fọ Họ́spítal-dẹm an Sọ́jrí Sẹ́nta-dẹm. An i dọ́n wọ́k as Akrẹditéshọ́n Sọvẹ́yọ fọ Ambulétórí Sọ́jrí Sẹ́nta-dẹm. Pastọ Dáfni gẹ́t méní Hẹ́ltkiá Satífíket-dẹm.

###

Íf yu wán baí di buk, abẹg mék yu klík wọ́n ọf di link-dẹm wé dé fọ bọtọ́m ọf dís pej.

To póst am to yu to USA, Kánáda an Yunaítẹ́d Kíndọm bi Frí ọf chaj. Íf yu baí di buk frọm ọ́l ọ́dá kọ́ntrí-dẹm, naím bi sé na frọm Yunaítẹ́d Kíndọm dẹm go póst am to yu.

Mék yu klík hia fọ ték baí di buk frọm Xulon, wé bi di kọ́mpéni wé pọ́blísh di buk fọ ọs.

Mék yu klík hia fọ ték baí am frọm Ámázọn.

Mék yu klík hia íf na frọm Báns & Nóbúl Búkstọọ (Barnes & Noble Bookstore) yu wán baí am