Abaut Naijíriá Píjin

Naijíriá Píjin na lángwej wé dé pọ́púla wẹ́l wẹl pás éní ọ́dá lángwej fọ Naijíria. Di lángwej fọ́ló fọ lángwej-dẹm wé pás faíf họ́ndrẹ́d lángwej wé pípul de spík fọ Naijíria.

Naijíriá Píjin na lángwej wé dọ́n dú plẹ́ntí tins fọ ték hẹ́lẹ́p jọín Naijíriá pípul wit ích ọ́da. I dú am, nó mátá sé Naijíriá pípul de spík dífrẹ́n dífrẹ́n lángwej-dẹm. Di lángwej na wọ́n ọf di impọ́tánt lángwej-dẹm wé Naijíriá pípul de ték tọ́k wit ích ọ́da wẹ́n dẹm de dú ọ́l kaín tins.

Plẹ́ntí míliọ́n Naijíriá pípul wé de lív fọ dífrẹ́n dífrẹ́n ples fọ wọld de spík di lángwej tuu.

Naij́iriá Píjin dọ́n sprẹ́d rích ọ́dá kọ́ntrí-dẹm fọ Wẹ́st Áfríka. I dé impọ́tant mék pípul dé síriọs abaut di lángwej an pút dẹm hat fọ am gọọ́n. Dis na sékọf sé di spid wé i ték de gro nọ́ bi smọl. Íf Naijíriá pípul dé síriọs abaut di lángwej an dú di kọrẹ́t tins wé di lángwej nid, i go hẹ́lẹ́p mék awa pípul mék dẹm sábí haú to ríd an raít tins fọ di lángwej.

Pípul de spík Naijíriá Píjin fọ dífrẹ́n dífrẹ́n ples-dẹm. Dẹm de spík am fọ bank-dẹm, skul-dẹm, yunivásíti-dẹm an mákẹt-dẹm. Dẹm de spík am tuu fọ stádiọm-dẹm, fọ chọch-dẹm, mọsk-dẹm an fọ pípul haus. Dẹm de spík di lángwej fọ smọ́l taun-dẹm an big taun-dẹm, an dẹm de spík am fọ vílej-dẹm tuu.

Íf pẹ́sin wán tọ́k an míks wẹ́l wẹl wit pípul fọ Naijíria, i dé impọ́tant sé di pẹ́sin sabí Naijíriá Píjin. Trútru, fọ di hól wọld, pípul wé de spík Naijíriá Píjin plẹ́ntí pás pípul wé de spík éní ọ́dá píjin.

Mék yu klík hia fọ ték ríd sọm impọ́tánt tins abaut wétín Naijíriá Píjin bì an haú di lángwej ték stat.

Dís ples na wiá yu go jám sọm tins wé kọnsán wétín yu fít yúz Naijíriá Píjin du.

Abí yu wań lẹ́n haú to ríd Naijíriá Píjín álfábẹt, ọ yu wán sabí haú to spẹ́l im wọd-dẹm? Dẹn mék yu kúkúmá klík hia fọ ték sí sọm tins wé go hẹ́lẹ́p yu.