Di Gúd Niuz Wé Mátiu Raít Abaut Jízọ́s Kraist

Smọ́l Tọk Abaut Di Gúd Niuz

Wé Mátiu Rait

Di Gúd Niuz Wé Mátiu Raít Abaut Jízọ́s Kraist de tọ́k abaut di gúd niuz wé bi sé Jízọs bi di Pẹ́sin wé Gọd prọ́mís sé I go sẹn. Gọd prọ́mís sé I go sẹ́n Am mék I kọ́m sév ẹ́vríbọ́di wé dé fọ wọld. Na trú Jízọs naím Gọd dú wétín I prọ́mís Im pípul fọ Óld Tẹ́stámẹnt sé I go du.

Dẹm bọ́n Jízọs amọ́ng Juu pípul an I bin lív wit dẹm. Bọt di gúd niuz nọ́ bi fọ ónlí Juu pípul. Na fọ ẹ́vríbọ́di wé de lív fọ dís wọld.

Di tin wé Mátiu fẹ́st rait na abaut haú dẹm ték bọ́n Jízọs. Dẹn i kọ́n tọ́k abaut haú dẹm dú Jízọs baptízim an haú Sétan traí mék Jízọs mék I dú wétín Gọd nọ́ laik, bọt Jízọs wín Sétan.

Áftá Jízọs wín Sétan, Jízọs kọ́n stát Im mínístrí wọk wé bi to prích to pípul an to tích dẹm an to kiọ́ sík pípul. I stát Im wọk fọ Gálíli.

Áftá di búk ọf Mátiu dọ́n tọ́k dis, di buk kọ́n tọ́k abaut haú Jízọs trávúl frọm Gálíli kọ́n gó Jẹrúsálẹm. I tọ́k tuu abaut di tins wé hápún fọ di wik wé dẹm nél Jízọs fọ krọs fọ ték kíl Am, an as I ték wék ọ́p frọm dai. Di Gúd Niuz Wé Mátiu Raít Abaut Jízọ́s Kraist shó sé Jízọs na di Bíg Tícha. Jízọs gẹ́t páwa to tẹ́l pípul wétín Gọd Lọ rílí min, an I de tích pípul abaut haú Gọd de rúl as king.

Chapta 13
Chapta 14
Chapta 15
Chapta 16
Chapta 17
Chapta 18

Chapta 19
Chapta 20
Chapta 21
Chapta 22
Chapta 23
Chapta 24

Chapta 25
Chapta 26
Chapta 27
Chapta 28

error: Alert: Content is protected !!