1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 22

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut Wọ́n Máréj Patí

(Vas 1-14)

(Luk 14:15-24)

1. An agen, Jízọs yúz párébul-dẹm ték tọ́k to di pípul. I sé,

2. “Di wè wé tins go bì wẹ́n Gọd de rúl as King go bí laik dís párébul. I gẹ́t wọ́n king wé dú máréj patí fọ im bọí-pikin.

3. Di king sẹ́n im sávant-dẹm mék dẹm gó kọ́l di pípul wé i bin dọ́n kọl to kọ́m di patí. Bọt di pípul nọ́ grí kọm.

4. Naím i kọ́n sẹ́n ọ́dá sávant-dẹm. I tẹ́l dẹm sé, ‘Mék una tọ́k dis to di pípul wé a kọl mék dẹm kọ́m di máréj patí, “A dọ́n rẹdí di chọp fọ di patí. A dọ́n kíl mai mán-kau-dẹm an mai fát yọ́ng kau-dẹm. Ẹ́vrítin dé rẹdí. So mék una kọ́m di máréj patí!” ‘

5. Bọt di pípul wé di king kọl mék dẹm kọ́m di máréj patí nọ́ kiá abaut wétín di king im sávant-dẹm tọk. Di pípul jọ́s kọmọ́t gó dẹm ón wè. Wọ́n ọf dẹm gó im fam, anọ́dá wọn gó wiá i de dú im bíznẹs.

6. Di ọ́dá wọns hól di sávant-dẹm. Dẹm bít dẹm an dẹn kọ́n kíl dẹm.

7. Naím di king kọ́n vẹ́ks bád bad. So i sẹ́n im sója-dẹm mék dẹm kíl di pípul wé kíl im sávant-dẹm. An di sója-dẹm bọ́n di pípul dẹm taun.

8. Dẹn di king tẹ́l im ọ́dá sávant-dẹm sé, ‘Di máréj patí dọ́n rẹdí. Bọt di pípul wé a kọl mék dẹm kọ́m di patí nọ́ gúd rích di kaín pípul wé sọpóz kọm.

9. Sódiáfọ mék una gó fọ mén rod-dẹm an kọ́l ẹ́vríbọ́di wé una sí dia mék dẹm kọ́m di patí.’

10. Naím di sávant-dẹm kọmọ́t gó fọ rod-dẹm gó gádá ọ́l di pípul wé dẹm fít faind. Sọ́m ọf di pípul wé dẹm gáda bi gúd pípul an sọm bi bád pípul. So di họl wiá dẹm de dú di márej kọ́n fúl wit pípul wé kọ́m di patí.

11. Dẹn di king kọ́m ínsaid mék i sí di pípul wé kọ́m di patí. I sí wọ́n man wé nọ́ wiá kọrẹ́t máréj klọt.

12. Naím i áks di man sé, ‘Mai frẹn, na haú yu ték ẹ́ntá hia wẹ́n yu nọ́ wiá kọrẹ́t máréj klọt?’ Bọt di man nó tọ́k énítin.

13. Naím di king tẹ́l im sávant-dẹm, ‘Mék una taí im hand an lẹg, an trowé am aúsaid fọ ínsaíd dáknẹs. Fọ dát ples, pípul go kraí an graínd dẹm tit.’ “

14. Fọ ték fínísh di párébul, Jízọs kọ́n sé, “Gọd dọ́n kọ́l plẹ́ntí pípul, bọt di pípul wé I go chuz nọ́ go plẹntí.”

Jízọs Ánsá Kwẹ́shọn Abaut Taks

(Vas 15-22)

(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)

15. Dẹn di Fárisí pípul kọ́n kọmọ́t gó plán haú dẹm go yúz wétín Jízọs tọk ték kách Am fọ trap.

16. Naím dẹm kọ́n sẹ́n to Jízọs sọ́m ọf di pípul wé de fọ́ló dẹm wè an sọm pípul wé de sọpọ́t Hẹ́rọd. Dís pípul kọ́n tẹ́l Jízọs sé, “Tícha, wi sabí sé Yu de tọ́k tru. Wi sabí sé Yu de rílí tích pípul abaut wétín Gọd wán mék pípul de du. Yu nọ́ de wọ́rí abaut wétín pípul de tínk abaút Yu. Dis na sékọf sé, Yu nọ́ de kiá wẹ́dá pẹ́sin bi bíg man ọ nọ́ bi bíg man.

17. So mék Yu tẹ́l ọs, na wétín Yu tink? Abí awa Lọ alaú ọs mék wi pé taks gív Rómán King ọ mék wi nọ́ dú so?”

18. Bọt Jízọs sabí dẹm wíkẹ́d plan, naím I kọ́n sé, “Una bi tuú-fés pípul! Na wétín mék una de traí kách Mí fọ trap?

19. Mék una shó Mí di kọin wé pípul de ték pé taks.” Naím dẹm bríng Am wọ́n sílvá kọin.

20. Dẹn Jízọs kọ́n áks dẹm sé, “Na wích pẹ́sin píkchọ an nem dé fọ di kọin?”

21. Dẹm ánsá, “Na Rómán King on.” Naím Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Dẹn mék una gív Rómán King di tins wé bilọ́ng to Rómán King. An mék una gív Gọd di tins wé bilọ́ng to Gọd.”

22. Wẹ́n dẹm hiá wétín Jízọs tọk, dẹm sọpraíz wẹ́l wẹl. Naím dẹm lív Am kọ́n kọmọt.

Jízọs Ánsá Kwẹ́shọn Abaut Wẹ́dá Pípul

Go Wék Ọ́p frọm Dai

(Vas 23-33)

(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23. Fọ dát sém dè, sọm Sádusí pípul kọ́m mít Jízọs. (Sádusí pípul bilív sé pípul wé dọ́n dai nọ́ go wék ọ́p frọm dai.) Di Sádusí pípul áks Jízọs wọ́n kwẹ́shọn.

24. Dẹm sé, “Tícha, Mósis sé, ‘Íf máríd man nọ́ gẹ́t pikin bifọ́ i dai, di man brọ́da mọsto márí im waif. Dẹn dẹm go bọ́n pikin-dẹm fọ di man brọ́da wé dọ́n dai.’

25. So, i gẹ́t sẹ́vún brọ́da wé wí an dẹm bin de lív hia. Di fẹ́st wọn mári, dẹn i kọ́n dai, bọt ím an im waif nó bọ́n pikin. Naím im brọ́da kọ́n márí im waif.

26. Di sém tin hápún to di sẹ́kọ́n brọ́da an di tẹ́d brọ́da, sóteé gó rích di sẹ́vúnt brọ́da.

27. Fọ ẹnd, di wúman kọ́n dai tuu.

28. So, wẹ́n pípul wék ọ́p frọm dai, na wích pẹ́sin waif di wúman go kọ́n bì? Dis na sékọf sé, ọ́l di sẹ́vún brọ́da bin márí am.”

29. Jízọs ánsá dẹm sé, “Una dé rọng wẹ́l wẹl. Dis na sékọf sé una nọ́ sabí wétín Gọd-Wọd tọk. An una nọ́ sabí Gọd páwa.

30. Wẹ́n pípul wék ọ́p frọm dai, dẹm nọ́ go márí ích ọ́da. Dẹm go bí laik énjẹl-dẹm wé dé fọ hẹ́vun.

31. Bọt abaut wẹ́dá pípul go wék ọ́p frọm dai, abí una nẹ́vá ríd wétín Gọd tẹ́l una?

32. Gọd sé, ‘A bi di Gọ́d ọf Ébraham, di Gọ́d ọf Aízik, an di Gọ́d ọf Jékọp.’ Gọd nọ́ bi Gọ́d ọf pípul wé dọ́n dai. Na Gọ́d ọf pípul wé dé alaif.”

33. Wẹ́n di pípul hiá wétín Jízọs tọk, dẹm sọpraíz wẹ́l wẹl sékọf wétín I de tich.

Di Lọ Wé Impọ́tánt Pás Ọ́l Di Ọ́dá Lọ-dẹm

(Vas 34-40)

(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)

34. Wẹ́n di Fárisí pípul hiá sé Jízọs dọ́n mék di Sádusí pípul mék dẹm stọ́p to áks Am kwẹ́shọn, naím dẹm kọ́n gádá togẹ́da.

35. Wọ́n ọf di Fárisí pípul bi tícha wé de tích Gọd Lọ. I kọ́n áks Jízọs wọ́n kwẹ́shọn fọ ték traí kách Am fọ trap.

36. Di lọ́ya sé, “Tícha, na wích lọ impọ́tánt pás ọ́l di ọ́dá lọ-dẹm?”

37. Jízọs ánsá am sé, ‘Yu mọsto ték ọ́l yọ hat, an ọ́l yọ sol, an ọ́l yọ maind ték lọ́v awa Ọgá wé bi yọ Gọd.’

38. Dis na di fẹ́st lọ, an na ím impọ́tánt pás ọ́l di ọ́dá lọ-dẹm.

39. Di sẹ́kọ́n lọ wé impọ́tánt pás ọ́l di ọ́dá lọ-dẹm bí laik di fẹ́st wọn. Di sẹ́kọ́n lọ sé, ‘Yu mọsto lọ́v ọ́dá pípul as yu lọ́v yọsẹf.’

40. Ọ́l di lọ-dẹm wé Gọd gív Mósis an ọ́l di tins wé Gọd prọ́fẹt-dẹm bin tích pípul, dé ínsaíd dís tuú lọ.”

Na Hú Im Pikin Kraist Bì?

(Vas 41-46)

(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)

41. Wẹ́n sọm Fárisí pípul gádá togẹ́da, Jízọs kọ́n áks dẹm wọ́n kwéshọn.

42. I sé, “Wétín una tínk abaut Kraist? Na hú im pikin I bì?” Dẹm ánsá Am sé, “Na Dévid Pikin.”

43. Naím Jízọs áks dẹm sé, “Dẹn, na wétín mék Gọd Spírit mék I mék Dévid to kọ́l Kraist ‘Ọ́gá’? Dévid sé,

44. ‘Gọd tẹ́l mai Ọgá sé, “Mék Yu sidọ́n hia fọ Mai raít hánd said, gó rích wẹ́n A go pút Yọ ẹ́ními-dẹm ọ́ndá Yọ lẹg.” ‘

45. Íf Dévid kọ́l Am ‘Ọgá’, dẹ́n na haú I fít ték bi Dévid pikin?”

46. Nóbọ́di fít ánsá di kwẹ́shọn wé Jízọs aks. So frọm dát dè de gó frọnt, ẹ́vríbọ́di kọ́n de fiá to áks Am éní mọọ́ kwẹ́shọn.