MATIU CHAPTA 22

Di Torí Abaut Di Máréj Patí

(Vas 1-14)

(Luk 14:15-24)

1. An agen, Jízọs yúz torí-dẹm wé de tích pẹ́sin sọ́mtin ték tọ́k to di pípul. I sé,

2. “Di Kíndọ́m ọf hẹ́vun bí laik wẹ́n wán king dú máréj patí fọ im bọi-pikin.

3. Di king sẹ́n im sávant-dẹm mék dẹm gó kọ́l di pípul wé i bin dọ́n kọl mék dẹm kọ́m di patí. Bọt di pípul nọ́ grí kọm.

4. Na ím i kọ́n sẹ́n ọ́dá savant dẹm agen. I sé, ‘Mék una tẹ́l di pípul wé a kọl mék dẹm kọ́m di patí sé, a dọ́n prípia ẹ́vrítin fọ di máréj patí. A dọ́n kíl mai mán-kau-dẹm an mai fát yọ́ng-kau-dẹm, an ẹ́vrítin dọ́n rẹdí. So, mék una kọ́m di maréj patí!’

5. Bọt di pípul wé di king kọl mék dẹm kọ́m di pati nọ́ kiá abaut wétín di king im sávant-dẹm tọk. Di pípul jọ́s kọmọ́t gó dẹm ón we. Wán ọf dẹm gó im fam, anọ́dá wan gó dú im bíznẹs.

6. Di ọ́dá wans hól di sávant-dẹm kọ́n bít dẹm, an dẹn kíl dẹm.

7. Di king vẹ́ks wẹ́l wẹl. Na ím i kọ́n sẹ́n im sója-dẹm, an di sója-dẹm kíl di pípul wé kíl im sávant-dẹm, an dẹm bọ́n di pípul dẹm taun.

8. Dẹn di kíng tẹ́l im sávant-dẹm sé, ‘Di márej patí dọ́n rẹdí, bọt di pípul wé a kọl mék dẹm kọ́m di patí bifọ, nọ́ bi di kaín pípul wé sọpóz to kọm.

9. So, mék una gó fọ mén rod an kọ́l ọ́l di pípul wé una fít sí dia mék dẹm kọ́m di patí.’

10. Na ím di sávant-dẹm kọmọ́t gó fọ rod-dẹm kọ́n gádá ọ́l di pípul wé dẹm fít si. Dẹm kọ́l gúd pípul an bád pípul. Na ím pípul kọn fúl di ples wiá dẹm de dú di patí.

11. Di king kọ́n gó ínsaíd di ples wiá dẹm de dú di patí to sí di pípul wé kọ́m di patí. Na ím i sí wán man wé nọ́ wiá di kaín klọt wé i sọpóz to wiá fọ maréj patí.

12. Na ím i áks di man sé, ‘Mai frẹn, haú yu ték ẹ́ntá hia wẹ́n yu nọ́ wiá di kaín klọt wé yu sọpóz to wiá fọ márej patí?’ Bọt di man nó tọ́k ẹ́nítin.

13. Na ím di king kọ́n tẹ́l im sávant-dẹm sé, ‘Mék una taí im han an lẹg, an trowé am aúsaid fọ ínsaíd dáknẹs, wiá i go kraí an graínd im tit.’ ”

14. To ték fínísh di torí Jízọs tọ́k sé, “Gọd dọ́n kọ́l plẹ́ntí pípul, bọt di pípul wé I go chuz nọ́ go dé plẹntí.”

Jízọs Ánsá Kwẹ́shọn Abaut Taks

(Vas 15-22)

(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)

15. Sọ́m pípul wé dé Fárisí grup kọ́n gó plán haú dẹm go yúz wétín Jízọs tọk ték kách Am fọ trap.

16. Na ím dẹm sẹ́n to Jízọs sọ́m ọf di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló dẹm we an sọm pípul wé de sọpọ́t Hẹ́rọd. Dís pipul tẹ́l Jízọs sé, “Tícha, wi nó sé Yu de tọ́k tru ẹ́vrítaim. Yu de tích pípul wétín Gọd wán mék pípul de du, an Yu nọ́ de wọ́rí abaut wétín pípul tink. Dis na bikọs, Yu nọ́ kiá wẹ́dá pẹ́sin bi bíg man ọ smọ́l man.

17. So, mék Yu tẹ́l ọs, na wétín Yu tink? Abí awa Lọ grí mék wi pé taks gív Rómán king, ọ mék wi nọ́ dú so?”

18. Bọt Jízọs sabí dẹm wíkẹ́d plan, na ím I kọ́n sé, “Una wé bi pípul wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pípul! Wétín mék una de traí sẹ́t trap fọ Mi?

19. Mék una shó Mí di kọin wé pípul de ték pé taks.” Na ím dẹm bríng Am di kọin.

20. Jízọs kọ́n áks dẹm sé, “Wích pẹ́sin fes an nem dé fọ di kọin?”

21. Dẹm ánsá sé, “Na Róman king on.” Na ím Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Dẹn mék una gív Rómán king di tins wé bi Rómán king on, an mék una gív Gọd di tins wé bi Gọd on.”

22. Wẹ́n dẹm hiá wétín Jízọs tọk, dẹm sọpraíz wẹ́l wẹl, na ím dẹm kọ́n kọmọ́t lív Am.

Jízọs Ánsá Kwẹ́shọn Abaut Wẹ́dá
Pípul Go Wék Ọ́p Frọm Dai

(Vas 23-33)

(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23. Fọ di sem dè, sọ́m pípul wé dé Sádusí grup kọ́m mít Jízọs. Sádusí pípul bi pípul wé tọ́k sé pípul wé dọ́n dai nọ́ go wék ọ́p frọm dai. Dẹm kọ́n áks Jízọs wán kwẹ́shọn sé,

24. “Tícha, Mósis tọ́k sé, ‘Íf man an im waif nó bọ́n pikin bifọ́ di man dai, di man brọ́da mọs márí im waif, só dat dẹm go bọ́n pikin fọ di man wé dọ́n dai.’

25. Yu si, i gẹ́t sẹ́vún brọ́da wé wí an dẹm dé hia bifọ. Di fẹ́st wan mári, an dẹn i kọ́n dai, bọt ím an im waif nó bọ́n pikin. So im brọ́da kọ́n márí im waif.

26. Di sém tin hápún to di sẹ́kọ́n brọ́da, an di tẹ́d brọ́da. Ọ́l di sẹ́vún brọ́da márí di wúman bifọ dẹm dai.

27. Fọ ẹnd, di wúman kọ́n dai tuu.

28. So, wẹ́n pípul wé dọ́n dai go wék ọ́p frọm dai, na wích pẹ́sin waif di wúman go kọ́n bì, as i bí sé, ọ́l di sẹ́vún brọ́da márí am.”

29. Jízọs ánsá dẹm sé, “Una de mék mistek, bikọs una nọ́ nó wétín dẹm raít fọ Gọd-Buk, an una nọ́ nó Gọd páwa.

30. Wẹ́n pípul wé dọ́n dai go wék ọ́p frọm dai, dẹm go bí laik énjẹl-dẹm wé dé fọ hẹ́vun, an mẹn an wímẹn nọ́ go de márí ích ọ́da agen.

31. Bọt abaut wẹ́dá pípul wé dọ́n dai go wék ọ́p frọm dai, abí una nẹ́vá ríd wétín Gọd tẹ́l una fọ Im Buk? Gọd sé,

32. ‘A bi di Gọ́d ọf Ébraham, Gọ́d ọf Aízik, an Gọ́d ọf Jékọp’? Gọd nọ́ bi Gọ́d ọf pípul wé dọ́n dai, bọt ọf pípul wé dé alaif.”

33. Wẹn di pípul hiá dis, dẹm sọpraíz wẹ́l wẹl bikọ́s ọf haú Jízọs de tich.

Di Lọ Wé Dé Impọ́tant Pás
Ọ́l Ọ́dá Lọ-dẹm

(Vas 34-40)

(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)

34. Wẹ́n Fárisí pípul hiá sé Jízọs dọ́n mék Sádusí pípul mék dẹm shọ́t ọ́p dẹm maut, na ím dẹm mít togẹ́da kọ́n gó mít Jízọs.

35. Wán ọf dẹm wé bi tícha wé de tích di Lọ, kọ́n áks Jízọs wán kwẹ́shọn to ték kách Am fọ trap.

36. I áks Am sé, “Tícha, wích lọ dé impọ́tant pás ọ́l ọ́dá lọ-dẹm fọ Gọd Lọ?”

37. Jízọs ánsá am sé, “ ‘Yu mọs yúz ọ́l yọ hat, an ọ́l yọ laif, an ọ́l yọ maind ték lọ́v awa Ọgá wé bi yọ Gọd.’

38. Dis na di fẹ́st lọ wé dé impọ́tant pás ọ́l di ọ́dá lọ-dẹm.

39. Di sẹ́kọ́n lọ wé dé impọ́tant pás ọ́l di ọ́dá lọ-dẹm dé laik di fẹ́st lọ. Di sẹ́kọ́n lọ sé, ‘Yu mọs lọ́v ọ́dá pípul jọ́s as yu lọ́v yọsẹf.’

40. Ọ́l di lọ-dẹm wé Gọd gív trú Mósis, an ẹ́vrítin wé di prọ́fẹt-dẹm tích pípul dé ínsaíd dís tú lọ.” 

Na Hú Im Pikin Kraist Bì?

(Vas 41-46)

(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)

41. Wẹ́n sọm Fárisí pípul gádá togẹ́da, Jízọs kọ́n áks dẹm sé,

42. “Wétín una tínk abaut Kraist? Na hú im Pikin I bì?” Dẹm ánsá Am sé, “Na Dévíd Pikin.”

43. Na ím I kọ́n áks dẹm sé, “Dẹn, wétín mék Gọd Im Spírit mék Dévid mék i kọ́l Kraist ‘Ọgá,’? Dévid sé,

44. ‘Gọd tẹ́l mai Ọgá sé: Mék yu sidọ́n hia fọ Mai raít hánd said, ọntil A pút yọ ẹ́ními-dẹm ọ́ndá yọ lẹg.’

45. Íf Dévid kọ́l Am ‘Ọga,’ dẹn na haú Kraist kọ́n ték bi Dévid Pikin?”

46. Nóbọ́di fít ánsá Jízọs. So, frọm dát dè de gó frọnt, fiá nọ́ grí ẹ́níbọ́di áks Am kwẹshọn agen to ték traí kách Am fọ trap .