MÁTIU CHAPTA 4

Haú Dẹ́vul Traí Mék Jízọs
Mék I Dú Bad

(Vas 1-11)

Mak 1:12-13; Luk 4:1-13

1. Dẹn Gọd Im Spírit kọ́n ték Jízọs gó ínsaíd dẹ́zat só dat dẹ́vul go traí mék Jízọs mék I dú bad.

2. Áftá Jízọs dọ́n fást fọ fọ́tí dè an fọ́tí nait, I kọ́n de họ́ngri.

3. Na ím dẹ́vul kọ́m mít Am tẹ́l Am sé, “Íf Yu bi Gọd Pikin, mék Yu tẹ́l dís ston-dẹm mék dẹm bikọ́m brẹd.

4. Bọt Jízọs ánsá am sé, “Dẹm raít fọ Gọd Buk sé, ‘Nọ́ bi ónlí fud wé pẹ́sin de chọp go mék am mék i gẹ́t ríl laif, bọt na ẹ́vrí wọd wé Gọd tọk, na ím pẹ́sin nid to ték gẹ́t ríl laif.’ ”

5. Dẹn dẹ́vul kọ́n gó wit Jízọs to Jẹrúsálẹm wé bi di Hólí Taun, an i mék Jízọs mék I stán ọn tọ́p di ples wé haí pás ọ́l ọ́dá ples fọ Gọd-Haus.

6. Na ím dẹ́vul kọ́n tẹ́l Am sé, “Íf Yu bi Gọd Pikin, mék Yu jọ́mp daun. Dis na bikọs, dẹm raít fọ Gọd Buk sé, ‘Gọd go kọmánd Im énjẹl-dẹm mék dẹm lúk aftá Yu. Dẹm go kárí Yú fọ dẹm hand, só dat Yu nọ́ go ívún nák yọ lẹg fọ ston.’ ”

7. Jízọs ánsá am sé, “Bọt dẹm raít fọ Gọd Buk tuu sé, ‘Mék yu nọ́ traí Gọd wé bi yọ Ọgá.’ ”

8. Na ím dẹ́vul kọ́n gó wit Jízọs to wán maúntin wé dé hai wẹ́l wẹl. I shó Jízọs ọ́l di kọ́ntri-dẹm fọ dís wọld, an as di kọ́ntri-dẹm gẹ́t páwa gọọ́n an faín wẹ́l wẹl.

9. Dẹn dẹ́vul kọ́n tẹ́l Jízọs sé, “A go gív Yú ọ́l dís tins, íf Yu go baú daun fọ mai frọnt, an gív mí rẹspẹt.”

10. Na ím Jízọs tẹ́l am sé, “Kọmọ́t fọ hia, Sétan! Dẹm raít fọ Gọd Buk sé, ‘Pẹ́sin mọs baú daún an gív rẹspẹt to Gọd, wé bi im Ọgá, an na ónlí Am di pẹ́sin mọs sav.’ ”

11. Na ím dẹ́vul kọmọ́t lív Jízọs, an Gọd énjẹl-dẹm kọ́n lúk áftá Jízọs.

Jízọs Gó Gálíli an Stát to Prích
Gọd Mẹ́sej to Pípol

(Vas 12-17)

(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)

12. Wẹ́n Jízọs hiá sé dẹm dọ́n hól Jọn pút fọ prízin, I kọ́n gó bák to Gálíli.

13. I nọ́ sté fọ Názárẹt. I kọmọ́t frọm dia kọ́n gó de lív fọ Kapániọm, wé bi wán taun wé dé niá di bíg-díp-wọtá wé dẹm de kọ́l Lek Gálíli. Di taun dé fọ Zẹ́búlun an Naftáli éria.

14. Jízọs bin dú dis só dat wétín Gọd tọ́k trú prọfẹt Aizáya go hápún as Gọd tọk. Gọd sé,

15. “Zẹ́búlún land an Naftáli land. Di land-dẹm wé dé fọ di rod wé pípol de ték gó di bíg-díp-wọtá. Dẹm bi land-dẹm wé dé fọ di ọ́dá saíd ọf Riva Jọ́dan, an dẹm bi land-dẹm wé dé fọ Gálíli éria wiá pípol wé nọ́ bi Judiá pípol de liv!

16. Di pípol wé de lív ínsaíd dáknẹs dọ́n sí bíg lait. A de tọ́k am agen sé, lait dọ́n shaín ọn tọ́p dís pípol wé de lív ínsaíd land wé dai dọ́n ték tík dáknẹs kọ́vá am.”

17. Frọm dát taim de gó frọnt, Jízọs Imsẹf kọ́n stát to prich de sé, “Mék una stọ́p to de tínk an dú bád tins, an dẹn mék una kọ́m to Gọd.   Dis na bikọs, Kíndọ́m ọf hẹ́vun dọ́n kọ́m nia!”

“Jízọs Tẹ́l Fọ́ Fishamẹn Mék
Dẹm Fọ́ló Am

(Vas 18-22)

(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)

18. As Jízọs de waká niá di wọtasaíd ọf di bíg-díp-wọtá wé dẹm de kọ́l “Lék Gálíli”, I kọ́n sí tú mẹn wé bi brọ́da. Dẹm bi Saímọn wé dẹm de ọ́lsó kọ́l Píta, an im brọ́da wé im nem na Ándru. Dẹm de tró nẹt ínsaíd di wọtá to ték kách fish, bikọs dẹm bi fishamẹn.

19. Na ím Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Mék una fọ́ló Mi, an A go tích una haú una go de bríng pípol mék dẹm fọ́ló Mi, ínstẹ́d ọf sé una go de kách fish.”

20. Dẹm lív dẹm nẹt at-wọns kọ́n fọ́ló Jízọs.

21. As Jízọs waká de gó frọnt frọm dia, I kọ́n sí tú ọ́dá mẹn wé bi brọ́da. Dẹm bi Jems an Jọn, an dẹm bi Zẹ́bẹ́di pikin-dẹm. Dẹ́m an dẹm papá wé bi Zẹ́bẹ́di dé ínsaíd bot de ripiá di nẹt wé dẹm de ték kách fish. Na ím Jízọs kọ́l di tú brọ́da mék dẹm fọ́ló Am.

22. Dẹm lív di bot an dẹm papá at-wọns kọ́n fọ́ló Jízọs.

Jízọs Tích an Prích Abaut Gọd
Kíndọm, an I Kiọ́ Pípol

(Vas 23-25)

(Luk 6:17-19)

23. Jízọs kọ́n de gó ọ́l ples fọ Gálíli de tích fọ Judiá pípol dẹm preya-haus-dẹm. I prích to pípol di Bẹtá Nius abaut Gọd Kíndọm tuu, an I kiọ́ pípol wé gẹ́t ọ́l kaín diziz an síknẹs.

24. Na ím di nius abaut Jízọs kọ́n sprẹ́d rích ọ́l ples fọ Síria. Dis kọ́n mék pípol mék dẹm bríng ọ́l sík pípol kọ́n mít Am. Dẹm bríng to Am pípol wé gẹ́t ọ́l kaín diziz an pípol wé bọdí de pén wẹ́l wẹl. Dẹm ọ́lsó bríng pípol wé bád spírit-dẹm hol an pípol wé gẹ́t ẹ́pilẹ́psi. Dẹm bríng pípol wé nọ́ fít waká tuu. Dẹm bríng ọ́l dís sík pípol kọ́m mít Jízọs, an I kiọ́ dẹm.

25. Plẹ́ntí plẹ́ntí pípol fọ́ló Jízọs. Dís pípol kọ́m frọm Gálíli, frọm di éria wiá di Tẹ́n Taun-dẹm dè, frọm Jẹrúsálẹm, frọm Judia, an frọm di éria wé dé di ọ́dá saíd ọf Riva Jọ́dan.