1. Dẹn Gọd Spírit kọ́n ték Jízọs gó ínsaíd dẹ́zat só dat dẹ́vul go traí to mék Jízọs mék I dú bad.

2. Áftá Jízọs dọ́n fást fọ fọ́tí dè an fọ́tí nait, I kọ́n de họ́ngrí wẹ́l wẹl.

3. Naím dẹ́vul kọ́m mít Jízọs tẹ́l Am sé, “Íf Yu bi Gọd Pikin, mék Yu tẹ́l dís ston-dẹm mék dẹm bikọ́m brẹd.”

4. Bọt Jízọs ánsá am sé, “Gọd-Wọd sé, ‘Nọ́ bi ónlí fud wé pẹ́sin de chọp go mék am mék i gẹ́t ríl laif, bọt na ẹ́vrí wọd wé Gọd tọk, naím pẹ́sin nid fọ ték gẹ́t ríl laif.'”

5. Dẹn dẹ́vul kọ́n ték Jízọs gó Jẹrúsálẹm, wé bi di Hólí Taun. I mék Jízọs mék I stán ọntọ́p di ples wé haí pás ọ́l ọ́dá ples-dẹm fọ Gọd-Haus.

6. Naím dẹ́vul tẹ́l Jízọs sé, “Íf Yu bi Gọd Pikin, mék Yu jọ́mp daun. Dis na sékọf sé Gọd-Wọd sé, ‘Gọd go kọmánd Im énjẹl-dẹm mék dẹm protẹ́t Yu. Dẹm go kárí Yú fọ dẹm hand só dat Yu nọ́ go nák Yọ lẹg fọ ston.'”

7. Jízọs ánsá am sé, “Bọt Gọd-wọd tọ́k tuu sé, ‘Mék yu nọ́ de traí Gọd, wé bi yọ Ọgá.'”

8. Naím dẹ́vul kọ́n ték Jízọs gó fọ wọ́n maúntin wé haí wẹ́l wẹl. I shó Jízọs ọ́l di kọ́ntri-dẹm fọ dís wọld, an as di kọ́ntri-dẹm gẹ́t páwa gọọ́n an kọ́n faín wẹ́l wẹl.

9. Dẹn dẹ́vul kọ́n tẹ́l Am sé, “A go gív Yú ọ́l dís tins, íf Yu go níl daun an rẹspẹ́t mí wẹ́l wẹl.”

10. Naím Jízọs tẹ́l Am sé, “Kọmọ́t fọ hia, Sétan! Gọd-Wọd sé, ‘Pẹ́sin mọsto baú daún to Gọd wé bi im Ọgá fọ ték rẹspẹ́t Am wẹ́l wẹl. An na ónlí Am di pẹ́sin mọsto sav.'”

11. Naím dẹ́vul kọmọ́t lív Jízọs, an Gọd énjẹ́l-dẹm kọ́n kọm, an dẹm hẹ́lẹ́p Jízọs.

Jízọs Gó Gálíli Kọ́n Stát to Prích Gọd Mẹ́sej to Pípul

(Vas 12-17)

(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)

12. Wẹ́n Jízọs hiá sé dẹm dọ́n pút Jọn fọ prízin, I kọ́n gó bák to Gálíli.

13. I nọ́ sté fọ Názárẹt. I kọmọ́t fọ dia kọ́n gó de lív fọ Kapániọm, wé bi wọ́n taun wé dé niá di bíg-díp-wọtá wé dẹm de kọ́l ‘Lek Gálíli’. Di taun dé fọ Zẹ́búlun an Naftáli éria.

14. Jízọs bin dú dis só dat wétín Gọd tọ́k trú Prọfẹt Aizáya go hápún as Gọd tọk. Gọd sé,

15. “Zẹ́búlún land an Naftáli land, wé dé fọ di rod fọ fọ́ló gó di bíg-díp-wọtá wé dẹm de kọ́l ‘Lek Gálíli’. Dẹm dé fọ di ọ́dá saíd ọf Riva Jọ́dan. Dís éria bi Gálíli, wiá pípul wé nọ́ bi Juu de liv!

16. Di pípul wé de lív ínsaíd dáknẹs dọ́n sí bíg lait. A de tọ́k am agen sé, lait dọ́n shaín ọntọ́p di pípul wé de lív fọ land wiá dai dọ́n ték dáknẹs kọ́vá am.”

17. Frọm dát taim de gó frọnt, Jízọs Imsẹf kọ́n stát to prích Gọd mẹ́sej to pípul. I sé, “Mék una tọ́n awé frọm to de tínk an dú wétín Gọd nọ́ want, an mék una tọ́n to Gọd. Dis na sékọf sé, di taim wẹ́n Gọd go rúl Im pípul as King dọ́n dé nia!”

Jízọs Tẹ́l Fọọ́ Fishamẹn Mék Dẹm Fọ́ló Am

(Vas 18-22)

(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)

18. As Jízọs de waká fọ Lek Gálíli wọtasaid, I kọ́n sí tuú mẹn wé bi brọ́da. Dẹm bi Saímọn wé dẹm de ọ́lsó kọ́l Píta, an Píta brọ́da wé im nem na Ándru. Dẹm de tró físhín-nẹt ínsaíd di wọtá fọ ték kách fish. Dis na sékọf sé dẹm bi fishamẹn.

19. Naím Jízọs tẹ́l dẹm, “Mék una fọ́ló Mi, an A go tích una haú una go de bríng pípul mék dẹm fọ́ló Mi, ínstẹ́d ọf sé una de dú di wọk wé bi to de kách fish.”

20. Naím dẹm lív dẹm físhín-nẹt atwọns kọ́n fọ́ló Jízọs.

21. As Jízọs waká gó frọnt frọm dia, I kọ́n sí tuú ọ́dá mẹn wé bi brọ́da. Dẹm bi Jems an Jọn, an dẹm bi Zẹ́bẹ́di pikin-dẹm. Dẹ́m an dẹm papá wé bi Zẹ́bẹ́di, dé ínsaíd dẹm bot de ripiá dẹm nẹt fọ ték kách fish. Naím Jízọs kọ́l di tuú brọ́da mék dẹm fọ́ló Am.

22. An dẹm lív di bot an dẹm papá atwọns kọ́n fọ́ló Jízọs.

Jízọs Tich, Prich, an Kiọ́ Sík Pípul

(Vas 23-25)

(Luk 6:17-19)

23. Dẹn Jízọs kọ́n trávúl gó ọ́l ples-dẹm fọ Gálíli de tích fọ di pípul dẹm preya-haus-dẹm. I ọ́lsó prích to pípul di Gúd Niuz wé bi sé, Gọd go naú stát to rúl as King, an Jízọs kiọ́ ọ́l kaín diziz an síknẹs wé pípul gẹt.

24. Naím di niuz abaut Jízọs kọ́n sprẹ́d rích ọ́l ples fọ Síria. Dis kọ́n mék pípul mék dẹm bríng ọ́l sík pípul kọ́n mít Am. Dẹm bríng pípul wé wọ́n kaín diziz ọ anọ́dá kaín wọn de wọ́rí dẹm, an dẹm bríng pípul wé bọdí de pén wẹ́l wẹl. Dẹm ọ́lsó bríng pípul wé bád spírit-dẹm hol, pípul wé ẹ́pilẹ́psi de du, an pípul wé nọ́ fít waká. Dẹm bríng ọ́l dís sík pípul kọ́m mít Jízọs, an I kiọ́ ọ́l ọf dẹm.

25. Plẹ́ntí plẹ́ntí pípul fọ́ló Jízọs. Dís pípul kọ́m frọm Gálíli an frọm di éria wiá di Tẹ́n Taun-dẹm dè. Dẹm kọ́m frọm Jẹrúsálẹm, frọm Judia, an frọm di éria wé dé di ọ́dá saíd ọf Riva Jọ́dan.