MATIU CHAPTA 7

Mék Yu Nọ́ De Jọ́j Ọ́dá Pípul

(Vas 1-6)

(Luk 6:37-38, 41-42)

1. “Mék una nọ́ de jọ́j ọ́dá pípul, só dat Gọd nọ́ go jọ́j una.

2. Dis na bikọs, na as una ték jọ́j ọ́dá pípul, na so Gọd go ték jọ́j una. An na as una ték dú ọ́dá pípul, na so Gọd go ték dú una tuu.

3. Wétín mék yu de sí di smọ́l dọtí wé dé yọ brọ́da ai, bọt yu nọ́ de sí di bíg wud wé dé yọ ón ai?

4. Na haú yu fít tẹ́l yọ brọ́da sé, ‘Mék a kọmọ́t di smọ́l dọtí wé dé yọ ai,’ wẹ́n bíg wud dé yọ ón ai?

5. Yu wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pẹ́sin! Mék yu fẹ́st kọmọ́t di bíg wud wé dé yọ ón ai, dẹn yu go fít sí wẹ́l wẹl to kọmọ́t di smọ́l dọtí wé dé yọ brọ́da ai.

6. Mék una nọ́ gív dọg-dẹm di tins wé bilọ́ng to Gọd. Íf una dú am, di dọg-dem go tọ́n an baít una. Mék una nọ́ ték una kọ́slí bid wé dẹm de kọ́l ‘pẹal’ kọ́n trowé fọ pig dẹm frọnt. Íf una dú am, di pig-dẹm go jọ́s ték dẹm lẹg mach mách di pẹal-dẹm.

Mék Una De Aks, Mék Una De
Faind, An Mék Una De Nọk

(Vas 7-12)

(Luk 11:9-13)

7. “Mék una de áks Gọd fọ ẹ́nítin una nid, an I go gív am to una. Mék una de lúk wẹ́l wẹl fọ wétín una nid, an Gọd go mék una faínd di tin. Mék una de nọ́k fọ di dọ wé Gọd dé ínsaid, an I go ópún am fọ una.

8. Dis na bikọs, ẹ́níbọ́di wé de áks Gọd fọ wétín di pẹ́sin nid, Gọd go gív am to di pẹ́sin. An ẹ́níbọ́di wé de lúk fọ sọ́mtin, Gọd go mék di pẹ́sin mék i faínd di tin. An ẹ́níbọ́di wé de nọ́k fọ di dọ wé Gọd dé ínsaid, Gọd go ópún am fọ di pẹ́sin.

9. I gẹ́t ẹ́ní ọf una wé im pikin go áks am fọ brẹd, an i go kọ́n gív am ston?

10. Ọ íf im pikin áks am fọ fish, i go kọ́n gív am snek?

11. So, íf una wé bi bád pípul sabí gív una pikin-dẹm bẹtá tins, abí una tínk sé Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun, nọ́ go ívún dé mọ́ rẹdí to gív bẹtá tins to pípul wé áks Am mék I gív dẹm?

12. So mék una de dú to ọ́dá pípul wétín una wán mék dẹm de dú to una. Na dis bi wétín di Lọ wé Gọd gív trú Mósis de rílí tọk, an na ím bi wétín di prọ́fẹt-dẹm rílí tich.

Di Smọ́l Get

(Vas 13-14)

(Luk 13:24)

13. “Mék una pás trú di smọ́l get. Dis na bikọs, di get wé pípul de pás gó hẹl dé big, di rod to fọ́ló gó dia dé ízi, an plẹ́ntí pípul de pás trú dát bíg get.

14. Bọt di get wé pípul de pás ẹ́ntá ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd dé smọl wẹ́l wẹl, di rod to fọ́ló gó dia dé had gọọ́n, an pípul wé de faínd an pás trú dát smọ́l get nọ́ plẹntí.

Tri an Im Frut

(Vas 15-20)

(Luk 6:43-44)

15. “Mék una de wọ́ch wẹ́l wẹl bikọ́s ọf lai laí prọ́fẹt-dẹm. Dẹm go kọ́m mít una de lúk laik ship fọ aúsaid, bọt fọ ínsaíd dẹm hat, dẹm rílí bi wíkẹ́d búsh-dọg wé im nem na ‘wulf’.

16. Na wétín dẹm de du go mék una nó dẹm. Pípul nọ́ de gádá frut wé im nem na ‘grep’ frọm chukuchúkú plant, an dẹm nọ́ de gádá frut wé im nem na ‘fig’ frọm chukuchúkú tri?

17. Fọ di sém we, ẹ́vrí gúd tri de biá gúd frut, bọt bád tri de biá bád frut.

18. Gúd tri nọ́ go fít biá bád frut, an bád tri nọ́ go fít biá gúd frut.

19. Ẹ́vrí tri wé nọ́ de biá gud frut, na kọt dẹm go kọ́t am trowé ínsaíd fáya.

20. So, na wétín lai laí prọ́fẹt-dẹm de du go mék una nó dẹm.

Jízọs Tẹ́l Sọm Pípul Sé,
“A Nọ́ Nó Una.”

(Vas 21-23)

(Luk 13:25-27)

21. “Nọ́ bi ẹ́vríbọ́di wé de kọ́l Mi, ‘Ọgá, Ọgá,’ go ẹ́ntá di Kíndọm ọf hẹ́vun, bọt na ónlí di pẹ́sin wé de dú wétín Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun wán mék i du.

22. Fọ di dè wé Gọd go jọ́j ọ́l di pípul wé dé fọ wọld, plẹ́ntí pípul go tẹ́l Mi sé, ‘Ọgá, Ọgá! Abí nọ́ bi Yọ nem wi ték prích Gọd Im mẹ́sej? Nọ́ bi Yọ nem wi ték draív plẹ́ntí bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul, an nọ́ bi Yọ nem wi ték dú plẹ́ntí mírákul?’

23. Bọt A go tẹ́l dẹm fọ dẹm fes sé, ‘A nọ́ nó una sám sám. Mék una kọmọ́t fọ wiá A dè, una bi pípul wé de dú wíkẹ́d tins!’

Di Torí Abaut Tú Pípul
Wé de Bíld Haus

(Vas 24-27)

(Luk 6:47-49)

24. “So, ẹ́níbọ́di wé hiá ọ́l dís tins wé A dọ́n tọk, an di pẹ́sin de dú wétín A tọk, dát pẹ́sin bí laik pẹ́sin wé gẹ́t sẹns an bíld im haus ọn tọ́p rọk.

25. Ren bin fọl, wọtá bin ova-fúl di ríva kọ́n fúl di graun wẹ́l wẹl, dẹn strọ́ng wind kọ́n blo an nak nák di haus. Bọt di haus nó fọl, bikọs dẹm bíld am ọn tọ́p rọk.

26. Bọt ẹ́níbọ́di wé hiá ọ́l dís tins wé A dọ́n tọk an di pẹ́sin nọ́ de dú wétín A tọk, dát pẹ́sin bí laik fúlísh pẹ́sin wé bíld im haus ọn tọ́p sansán.

27. Ren bin fọl, wọtá bin ova-fúl di ríva kọ́n fúl di graun wẹ́l wẹl, dẹn strọ́ng wind kọ́n blo an nak nák di haus. An di haus kọ́n fọ́l skátá fọ graun kpátákpátá.”

Jízọs Gẹ́t Di Raít to Tích Pípul

(Vas 28-29)

28. Áftá Jízọs fínísh to tọ́k ọ́l dís tins, di plẹ́ntí plẹ́ntí pípul wé dé dia kọ́n sọpraíz wẹ́l wẹl bikọ́s ọf haú I ték tích dẹm.

29. Dis na bikọs, I tích dẹm laik pẹ́sin wé gẹ́t di rait to tích pípul tins. I nọ́ tích dẹm laik haú dẹm ón tícha-dẹm de du.