1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 7

Jízọs Tọ́k Sé, Mék Pípul Nọ́ de Jọ́j Ọ́dá Pípul

(Vas 1-6)

(Luk 6:37-38, 41-42)

1. “Mék una nọ́ de jọ́j ọ́dá pípul, só dat Gọd nọ́ go jọ́j una.

2. Dis na sékọf sé, na as una ték jọ́j ọ́dá pípul, na so Gọd go ték jọ́j una tuu. An as una dú ọ́dá pípul, na so Gọd go dú una tuu.

3. Wétín mék yu de sí di smọ́l dọtí wé dé yọ brọ́da ai, bọt yu nọ́ de wọ́rí abaut di bíg wud wé dé yọ ón ai?

4. Na haú yu go tẹ́l yọ brọ́da sé, ‘Mék a kọmọ́t di smọ́l dọtí wé dé yọ ai,’ wẹ́n bíg wud dé yọ ón ai?

5. Yu bi tuú-fés pẹ́sin! Yu mọsto fẹ́st kọmọ́t di bíg wud wé dé yọ ón ai. Naím yu go fít sí wẹ́l wẹl to kọmọ́t di smọ́l dọtí wé dé yọ brọ́da ai.

6. Mék una nọ́ gív dọg-dẹm sọ́mtin wé bilọ́ng to Gọd. An mék una nọ́ kárí una kọ́slí faín bid-dẹm wé dẹm de kọ́l ‘pẹ́al’ ték trowé fọ pig-dẹm frọnt. Íf una dú am, di pig-dẹm go jọ́s ték lẹg mach mách di pẹ́al-dẹm. An di dọg-dẹm go tọ́n an tia tiá una to písis.

Jízọs Sé, Mék Wi de Áks Gọd fọ Wétín Wi Nid

(Vas 7-12)

(Luk 11:9-13)

7. “Mék una kọntíniú to áks Gọd fọ wétín una nid, an Gọd go gív am to una. Mék una kọntíniú to lúk fọ wétín una nid, an Gọd go mék una faínd di tin. Mék una kọntíniú to nọ́k fọ Gọd Im dọọ, an Gọd go ópún am fọ una.

8. Dis na sékọf sé, ẹ́vrí pẹ́sin wé kọntíniú to áks Gọd fọ wétín di pẹ́sin nid, Gọd go gív am to am. An éníbọ́di wé kọntíniú to lúk fọ wétín i nid, Gọd go mék am faínd di tin. An Gọd go ópún dọọ fọ éníbọ́di wé kọntíniú to nọ́k fọ Gọd Im dọọ.

9. I gẹ́t éníbọ́di amọ́ng una wé im pikin go áks am fọ brẹd, an i go gív am ston?

10. Ọ íf im pikin áks am fọ fish, i go gív am snek?

11. Íf una wé dé bad sabí haú to gív una pikin-dẹm gúd tins, dẹn Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun, dé rẹdí mọọ́ mọọ to gív gúd tins to pípul wé áks Am!

12. “Sódiáfọ, mék una de dú fọ ọ́dá pípul énítin una wán mék dẹm dú fọ una. Dis na wétín di Lọ wé Gọd gív Mósis rílí min. An na wétín di tins wé Gọd prọ́fẹt-dẹm bin tich rílí min tuu.

Wétín Jízọs Tích Abaut di Smọ́l Get

(Vas 13-14)

(Luk 13:24)

13. “Mék una pás di smọ́l get ték ẹ́ntá ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd. Dis na sékọf sé di get wé pípul de pás ẹ́ntá hẹl dé big. Di rod fọ fọ́ló gó dia dé ízi. An plẹ́ntí pípul de fọ́ló dát rod ẹ́ntá dia.

14. Bọt di get wé pípul de pás ẹ́ntá ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd dé smọl. An di rod fọ fọ́ló gó dia nọ́ dé ízi sámsám. Pípul wé de faínd dát rod nọ́ plẹntí.

Wétín Jízọs Tích Abaut Trii an di Trii Im Frut

(Vas 15-20)

(Luk 6:43-44)

15. “Mék una shaín una ai wẹ́l wẹl sékọf lailaí prọ́fẹt-dẹm. Dẹm de kọ́m mít una de lúk laik ship fọ aúsaid. Bọt fọ ínsaid, dẹm rílí bí laik bíg dénjárọ́s búsh-dọg wé im nem na ‘wulf’.

16. Na wétín lalaí prọ́fẹt-dẹm de du go mék una sabí dẹm. Pípul nọ́ de plọ́k frut wé im nem na ‘grep’ frọm chukuchúkú plant. An dẹm nọ́ de plọ́k frut wé im nem na ‘fig’ frọm chukuchúkú trii.

17. Fọ di sém wè, ẹ́vrí gúd trii de bẹá gúd frut. Bọt bád trii de bẹá bád frut.

18. Gúd trii nọ́ fít bẹá bád frut. An bád trii nọ́ fít bẹá gúd frut.

19. Ẹ́vrí trii wé nọ́ de bẹá gúd frut, na kọt dẹm go kọ́t am daun trowé am ínsaíd fáya.

20. Sódiáfọ, na wétín di lailaí prọ́fẹt-dẹm de du go mék una sabí dẹm.

Jízọs Go Tẹ́l Sọm Pípul Sé, “A Nọ́ Ẹ́vá Nó Una”

(Vas 21-23)

(Luk 13:25-27)

21. “Nọ́ bi ẹ́vríbọ́di wé de kọ́l Mi, ‘Ọgá, Ọgá,’ go bikọ́m wọ́n ọf di pípul wé Gọd de rúl as King. Di ónlí pípul wé go bikọ́m pípul wé Gọd de rúl as King bi pípul wé de dú wétín Gọd, wé bi Mai Papá wé de fọ hẹ́vun, wán mék dẹm du.

22. Fọ di dè wẹ́n Gọd go jọ́j ẹ́vríbọ́di, plẹ́ntí pípul go tẹ́l Mí sé, ‘Ọgá, Ọgá! Abí nọ́ bi Yọ nem wi yúz prích Gọd mẹ́sej? Nọ́ bi Yọ nem wi yúz draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul? An nọ́ bi Yọ nem wi yúz dú plẹ́ntí mírákul?’

23. Naím A go tẹ́l dẹm plén plen sé, ‘A nọ́ ẹ́vá nó una. Mék una kọmọ́t frọm wiá A dè. Una bi pípul wé de dú wíkẹ́d tins!’

Wétín Jízọs Tích Abaut di Tuú Pípul Wé Bíld Haus

(Vas 24-27)

(Luk 6:47-49)

24. “Sódiáfọ, éníbọ́di wé de hiá ọ́l dís tins wé A de tọk an di pẹ́sin de dú dẹm, dát pẹ́sin bí laik waíz man wé bíld im haus ọntọ́p rọk.

25. Hẹ́ví ren fọl, wé mék ríva raíz ọp kọ́n kárí wọtá kọ́vá graun. Strọ́ng wind kọ́n blo an nak nák dát haus. Bọt di haus nó fọl, sékọf sé di man bíld am ọntọ́p rọk.

26. Bọt éníbọ́di wé de hiá ọ́l dís tins wé A de tọk an di pẹ́sin nọ́ de dú dẹm, dát pẹ́sin bí laik fúlísh man wé bíld im haus ọntọ́p sansán.

27. Hẹ́ví ren fọl, wé mék ríva raíz ọp kọ́n kárí wọtá kọ́vá graun. Strọ́ng wind kọ́n blo an nak nák dát haus. An di haus kọ́n fọl skátá fọ graun kpátákpátá.

Jízọs Gẹ́t di Rait to Tích Pípul Tins

(Vas 28-29)

28. Wẹ́n Jízọs tọ́k dís tins fínish, di plẹ́ntí plẹ́ntí pípul sọpraíz wẹ́l wẹl sékọf haú I ték tích dẹm.

29. Dis na sékọf sé I tích dẹm laik pẹ́sin wé Imsẹf gẹ́t di rait to tích pípul tins. I nọ́ tích dẹm laik dẹm tícha-dẹm wé de tích pípul Mósis Lọ.