MATIU CHAPTA 12

Jízọs Shó Sé Im Bi Di Ọgá Ọf Judiá
Pípul Dẹm Dé-fọ-rẹst

(Vas 1-8)

(Mak 2:23-28; Luk 6:1-5)

1. Smọ́l taim áftá dat, Jízọs kọ́n de waká pás sọm fam-dẹm wiá pípul plánt kọn. Dat dè bi di dè wé Judiá pípul de rẹst. Na ím họ́ngri kọ́n de kách di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we. So dẹm stát to plọ́k kọn de chọp.

2. Bọt wẹn sọ́m pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup sí di tin, dẹm kọ́n tẹ́l Jízọs sé, “Luk! Di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Yọ we de dú wétín awa Lọ sé mék wi nọ́ dú fọ Dé-fọ-rẹst!”

3. Jízọs áks dẹm sé, “Abí una nẹ́vá ríd wétín Dévid du wẹ́n họ́ngri hól am an di pípul wé dé wit am?

4. Dévid ẹ́ntá ínsaíd Gọd-haus, kọ́n ték di brẹd wé prist-dẹm pút fọ Gọd frọnt. Dẹn i kọ́n bríng di brẹd, an ím an di pípul wé dé wit am chọ́p am. Dẹm chọ́p di brẹd, nó mátá sé awa Lọ tọ́k sé dẹm nó sọpóz to chọ́p am. Na ónlí prist-dẹm sọpóz to chọ́p di brẹd.

5. Ọ una nẹ́vá ríd fọ di Lọ wé Gọd gív trú Mósis sé, ẹ́vrí Dé-fọ-Rẹst, di prist-dẹm wé de dú dẹm wọk fọ Gọd-Haus de rílí brẹ́k di lọ́ ọf Dé-fọ-Rẹ́st? Bọt nọ́bọdi de tọ́k sé dẹm dọ́n kọmít sin.

6. A de tẹ́l una sé, sọ́mtin wé impọ́tant pás Gọd-Haus dé hia.

7. Dẹm raít fọ Gọd-Buk sé, Gọd sé, ‘A wán mék una de pítí pípul, an nọ́ bi mék una de sakrifaíz ánímọl-dẹm gív Mi!’ Íf to sé una rílí nó wétín dís tọk min, una nó fọ kọndẹ́m pípul wé nọ́ dú bad.

8. A de tọ́k dis bikọs, na Mi, wé bi Húmán-bin Pikin, gẹ́t di páwa to disaíd wétín pẹ́sin fít du fọ Dé-fọ-Rẹst.”

Di Man Wé Im Hand Dọ́n Dai

(Vas 9-14)

(Mak 3:1-6; Luk 6:6-11)

9. Áftá dat, Jízọs kọ́n kọmọ́t frọm dát ples kọ́n gó ínsaíd Judiá pípul dẹm preya-haus.

10. Wán man wé im wán hand dọ́n dai dé dia. Sọ́m pípul wé de faínd as dẹm go ték tọ́k sé Jízọs dọ́n dú bad, kọ́n áks Jízọs sé, “Abí awa Lọ gri mék wi kiọ́ pípul fọ Dé-fọ-Rẹst?”

11. Na ím Jízọs ánsá dẹm sé, “Íf wán ọf una gẹ́t wán ship wé fọ́l ínsaíd díp hól fọ Dé-fọ-Rẹst, abí i nọ́ go hól di ship kárí am kọmọ́t frọm ínsaíd díp hól?

12. An húmán-bin dé impọ́tant wẹ́l wẹl pás ship! So, awa Lọ gri mék wi dú gúd tins fọ Dé-fọ-Rẹst.”

13. Dẹn Jízọs tẹ́l di man wé im hand dọ́n dai sé, “Strẹ́ch yọ hand.” Na ím di man strẹ́ch ím hand, an di hand kọ́n wẹ́l agen laik di ọ́dá hand.

14. Bọt di Fárisí pípul wé dé dia kọ́n kọmọ́t gó plán haú dẹm go ték kíl Jízọs.

Jízọs Bi Di Sávant Wé Gọd
Dọ́n Chuz

(Vas 15-21)

15. Jízọs nó sé dẹm de plan mék dẹm kíl Am, na ím I kọ́n kọmọ́t frọm dát ples. Plẹ́ntí pípul fọ́ló Am an I kiọ́ ọ́l di pípul wé nọ́ wẹ́l.

16. Bọt I wọ́n dẹm sé, mék dẹm nọ́ tẹ́l pípul hú I bì.

17. Jízọs dú dís tins to ték mék wétín Gọd tọ́k trú prọfẹt Aizáya mék i bikọ́m tru.

18. Gọd sé:

“Dis na Mai sávant wé A dọ́n chuz.
I bi di pẹ́sin wé A lọ́v wẹ́l wẹl,
an wé A dé hapí wit Am gọọ́n.
A go pút Mai Spírit ínsaíd Am,
an I go tẹ́l pípul wé dé ẹ́vríwia
fọ wọld sé, A go jọ́j ẹ́vríbọ́di fọ
kọrẹ́t we.

19. I nọ́ go de kwọ́rẹ́l wit pípul,
an I nọ́ go bi pẹ́sin wé tuú de shaut.
I nọ́ go de sósó ték laúd vọis de tọ́k fọ pọ́blik.

20. I nọ́ go ték strọng hand de hándúl pípul wé nọ́ dé strọng,
an I nọ́ go dú bad to pípul wé nọ́ fít hẹ́lẹ́p dẹmsẹf. Na so Mai sávant go bì sóteé gó rích wẹ́n I go mék ẹ́vríwan to risív wétín di pẹ́sin sọpóz to risiv.

21. An ọ́l pípul wé dé ẹ́vríwia fọ wọld go pút dẹm trọst fọ Mai sávant.”

Pípul Tọ́k Sé Jízọs Gẹ́t Im Páwa
Frọm Biẹ́lzíbọl (Wé Bi Sétan)

(Vas 22-32)

(Mak 3:20-30; Luk 11:14-23)

22. Dẹn sọ́m pípul kọ́n bríng wán man kọ́m mít Jízọs. Di man dé blaind an nọ́ fít tọk bikọs bád spírit hól am. Na ím Jízọs kiọ́r-am só dat di man kọ́n stát to de tọk an to de si.

23. Ọ́l di pípul sọpraíz wẹ́l wẹl, an dẹm kọ́n de sé, “Abí dis nọ́ bi Dévid Pikin wé wi de wét fọ?”

24. Bọt wẹ́n Fárisí pípul hiá wétín di pípul de tọk, dẹm kọ́n sé, “Di ónlí tin wé mék dís man fít draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul, bi bikọs Biẹ́lzíbọl, wé bi bád spírit-dẹm chif, de gív Am páwa wé I de ték dú am.”

25. Jízọs nó wétín dẹm de tínk ínsaíd dẹm hat, na ím I kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Ẹ́ní kọ́ntri wé im pípul de fait faít ích ọ́da, go distrọí imsẹf kpátákpátá. An ẹ́ní taun ọ fámíli wé im pípul de fait faít ích ọ́da, nọ́ go sọ́vaiv.

26. So, íf wán bád spírit fọ Sétan kíndọm de draív anọ́dá bád spírit fọ Sétan kíndọm, dát wan mín sé, Sétan de faít agénst imsẹf. Dẹn, na haú im kíndọm go fít stan?

27. Una de tọ́k sé A de draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul bikọs Biẹ́lzíbọl de gív Mí páwa wé A de ték dú am. Dẹn na hú de gív di pípul wé de fọ́ló una páwa wé dẹm de ték draív dẹm kọmọt? So, wétín di pípul wé de fọ́ló una de du, de shó wétín una tọ́k abaut Mi nọ́ bi tru!

28. Bọt íf na Gọd Spírit de gív Mí páwa wé A de ték draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul, dẹn dát wan shó sé, Gọd Kíndọm dọ́n ọlrẹ́dí kọ́m amọ́ng una.

29. Na haú pẹ́sin go fít brẹ́k ẹ́ntá ínsaíd strọ́ng man haus kọ́n tíf im prọpatí, íf di pẹ́sin nọ́ fẹ́st taí di strọ́ng man? I mọs fẹ́st taí di strọ́ng man, dẹn i go fít tíf ẹ́vrítin wé dé di man haus.

30. Ẹ́níbọ́di wé nọ́ dé fọ Mai said, rílí dé agénst Mi. An ẹ́níbọ́di wé nọ́ de hẹ́lẹ́p mi bríng pípul kọ́m to Gọd, na skáta di pẹ́sin de skátá dẹm.

31. Na ím mék A de tẹ́l una sé, Gọd fít fọgív pípul ẹ́vrí sin wé dẹm de kọmit, an ẹ́vrí bád tọk wé dẹm de tọk. Bọt Gọd nọ́ go fọgív pípul wé de tọ́k bád tọk abaut di Hólí Spírit.

32. Gọd fít fọgív ẹ́níbọ́di wé de tọ́k bád tọk abaut Mi, wé bi Húmán-bin Pikin, bọt Gọd nọ́ go fọgív ẹ́níbọ́di wé de tọ́k bád tọk abaut di Hólí Spírit. Gọd nọ́ go fọgív di pẹ́sin fọ dís laif, ọ fọ di laíf wé de kọm.

Tri an Im Frut

(Vas 33-37)

(Luk 6:43-45)

33. “Íf tri bi gúd tri, dẹn i go biá gúd frut. Íf tri bi bád tri, dẹn i go biá bád frut. Na tri im frut de mék pípul nó wích kaín tri i bì.

34. Una dé bad laik snek wé gẹ́t pọízin! Haú una go fít tọ́k gúd tins wẹ́n una bi bád pípul? Dis na bikọs, na wétín fúl ínsaíd pẹ́sin hat na ím di pẹ́sin maut go tọk.

35. Gúd pẹ́sin de bríng gúd tins frọm im hat wé gúd tins fúl ínsaid; bọt bád pẹ́sin de bríng bád tins frọm im hat wé bád tins fúl ínsaid.

36. An A de tẹ́l una sé, fọ di dè wé Gọd go jọ́j ọ́l di pípul wé dé fọ wọld, Gọd go áks ẹ́vríbọ́di mék dẹm tẹ́l Am wétín mék dẹm tọ́k ọ́l di yeyé yeyé tọk wé dẹm dọ́n tọk.

37. A de tọ́k dis bikọs, na wétín yu dọ́n tọk na im Gọd go ték jọ́j yu, an tọ́k sé yu dé fri ọ sé I dọ́n kọndẹ́m yu.”

Sọm Bíg-Ọgá-Dẹm Áks Jízọs
Mék I Dú Mírákul

(Vas 38-42)

(Mak 8:11-12; Luk 11:29-32)

38. Dẹn sọm tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an sọm pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup kọ́n tẹ́l Jízọs sé, “Tícha, wi wán mék Yu dú mírákul wé go shó ọ́s sé, Yọ páwa kọ́m frọm Gọd.”

39. Bọt Jízọs ánsá dẹm sé, “Pípul ọf dís taim dé bad wẹ́l wẹl an dẹm nọ́ de ték ọ́l dẹm hat de fọ́ló Gọd. Dẹm wán mék A du mírákul wé go shó dẹm sé Mai páwa kọ́m frọm Gọd! Bọt dẹm nọ́ gó sí ẹ́ní mírákul ẹsẹ́pt di mírákul wé bi laik di wan wé hápún to prọfẹt Jóna.”

40. Jọ́s as Jóna dé ínsaíd bíg fish bẹlẹ́ fọ tírí dè an tírí nait, na so Mi, wé bi Húmán-bin Pikin go dé ínsaíd grev fọ tírí dè an tírí nait tuu.

41. Fọ di dè wé Gọd go jọ́j ọ́l di pípul wé dé fọ wọld, Nínẹ́vẹ́ pípul go stán ọp an tọ́k sé pípul ọf dís taim dú bad. Dis na bikọs, wẹ́n Nínẹ́vẹ́ pípul hiá di mẹ́sej wé Jóna prich, dẹm tọ́n awé frọm dẹm sin an kọ́m to Gọd. Bọt A de tẹ́l una sé, sọ́mtin wé dé impọ́tánt pás Jóna dé hia!

42. Fọ di dè wé Gọd go jọ́j ọ́l di pípul wé dé fọ wọld, Shẹ́bá pípul dẹm kwín go stán ọp an tọ́k sé pípul ọf dís taim dú bad. Dis na bikọs, i trávúl frọm faá ples kọ́m hiá di waíz tins wé King Sólómọn de tich. Bọt A de tẹ́l una sé, sọ́mtin wé dé impọ́tant pás Sólómọn dé hia!

As Bád Spírit De Ték Kọ́m Bak

(Vas 43-45)

(Luk 11:24-26)

43. “Wẹ́n bád spírit dọ́n kọmọ́t frọm ínsaíd pẹ́sin, di bád spírit go waká-abaut fọ wiá wọta nọ́ dè de faínd wiá i go liv. Bọt íf i nọ́ fít faínd ẹ́ní ples,

44. dẹn i go tẹ́l imsẹf sé, ‘A go gó bák to mai haus wiá a frọm kọmọt’. An wẹ́n di bád spírit gó bak, i go kọ́n sí sé di haus dé ẹ́mti, an sọ́mbọ́di dọ́n swíp am an arénj ẹ́vrítin faín fain.

45. Dẹn i go kọmọ́t gó bríng sẹ́vún ọ́dá bád spírit wé bád pás am, an ọ́l ọf dẹm go ẹ́ntá ínsaíd di pẹ́sin kọ́n stát to de lív dia. So, di pẹ́sin kọndíshọn go kọ́n bád pás as i bí bifọ. Na di sém kaín tin go hápún to wíkẹ́d pípul ọf dís taim!”

Jízọs Mamá An Im Brọ́da-Dẹm

(Vas 46-50)

(Mak 3:31-35; Luk 8:19-21)

46. As Jízọs stíl de tọ́k to di pípul, na ím Im mamá an brọ́da-dẹm kọ́n kọm. Dẹm stán fọ aúsaid kọ́n tọ́k sé dẹm wán tọ́k to Jízọs.

47. Na ím sọ́mbọ́di wé dé dia kọ́n tẹ́l Jízọs sé, “Si, Yọ mamá an Yọ brọ́da-dẹm de stán fọ aúsaid, an dẹm wán tọ́k to Yu.”

48. Bọt Jízọs áks di pẹ́sin sé, “Hú bi Mai mamá, an hú bi Mai brọ́da-dẹm?”

49. Na ím Jízọs strẹ́ch Im hand kọmọt kọ́n pọínt to di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we, an dẹn kọ́n sé, “Si, na dís pípul bi Mai mamá an Mai brọ́da-dẹm!

50. Ẹ́níbọ́di wé de dú wétín Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun wán mék i du, na dát pẹ́sin bi Mai brọ́da, an Mai sísta, an Mai mamá.”