1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 12

Jízọs an Fárisí Pípul Ágiú Abaut Juu Pípul Dẹm Dé-fọ-Rẹst

(Vas 1-8)

(Mak 2:23-28; Luk 6:1-5)

1. Fọ dát taim, Jízọs kọ́n de waká pás fam-dẹm wiá pípul plánt wiit, an dát dè bi Juu pípul dẹm Dé-fọ-rẹst. Naím họ́ngri kọ́n de kách di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè. So dẹm stát to plọ́k di wiit de chọp.

 

… dẹm stát to plọ́k di wiit de chọp. (12:1)

2. Bọt wẹ́n di pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup sí wétín dẹm de du, dẹm kọ́n tẹ́l Jízọs sé, “Luk, di pípul wé de fọ́ló Yọ wè de dú wétín awa Lọ tọ́k sé, mék wi nọ́ du fọ Dé-fọ-rẹst!”

3. Bọt Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Abí una nẹ́vá ríd wétín Dévid bin du wẹ́n họ́ngri hól am an di pípul wé dé wit am?

4. Dévid ẹ́ntá ínsaíd Gọd tẹnt kọ́n kọlẹ́t di brẹd wé prist-dẹm bin dọ́n gív Gọd. Dẹn Dévid an di pípul wé dé wit am chọ́p di brẹd. Dẹm chọ́p dát brẹd, no mátá sé awa Lọ tọ́k se dẹm nó sọpóz chọ́p am. Na ónlí prist-dẹm fít chọ́p am.

5. Ọ uná nẹ́vá ríd fọ di Lọ wé Gọd gív Mósis sé, ẹ́vrí Dé-fọ-rẹst, di prist-dẹm wé de wọ́k fọ Gọd-Haus de rílí brẹ́k di lọ abaut Dé-fọ-rẹst? Bọt nóbọ́di dọ́n tọ́k sé di prist-dẹm dú bad.

6. A de tẹ́l una sé, sọ́mtin wé impọ́tánt pás Gọd-Haus dé hia.

7. Dẹm raít fọ Gọd-Buk sé, Gọd sé, ‘A wán mék pípul de sọ́rí fọ ọ́dá pípul, an nọ́ bi mék dẹm de mék sákrífaiz gív Mi!’ Íf to sé una rílí sabí wétín dís tọk min, una nó fọ tọ́k sé pípul wé nọ́ dú bád tin dọ́n brẹ́k di Lọ.

8. A de tọ́k dis sékọf sé, Mi, wé bi Húmánbin Pikin bi Dé-fọ-rẹst im Ọgá.”

Jízọs Kiọ́ Wọ́n Man Wé Im Hand Dai

(Vas 9-14)

(Mak 3:1-6; Luk 6:6-11)

9. Dẹn Jízọs kọmọ́t fọ dia kọ́n gó ínsaíd Juu pípul dẹm preya-haus wé dé fọ dát éria.

10. Wọ́n man wé im wọ́n hand dọ́n dai dé fọ di preya-haus. Naím sọm pípul áks Jízọs, “Abí awa Lọ alaú ọs mék wi kiọ́ pípul fọ Dé-fọ-rẹst?” Dẹm áks Jízọs dís kwẹ́shọn fọ ték traí mék Am mék I tọ́k sọ́mtin wé go mék dẹm tọ́k sé I dọ́n dú rọ́ng tin.

11. Bọt Jízọs ánsá dẹm, “Wétín go hápun íf wọ́n ọf una gẹ́t wọ́n ship an di ship kọ́n fọ́l ínsaíd díp hol fọ Dé-fọ-rẹst? Abí di pẹ́sin nọ́ go hól di ship kárí am kọmọ́t frọm ínsaíd di hol?

12. Húmánbin impọ́tánt wẹ́l wẹl pás ship! As i bí so, awa Lọ alaú ọs mék wi dú gúd tins fọ Dé-fọ-rẹst.”

13. Naím Jízọs tẹ́l di man wé im hand dọ́n dai sé, “Mék yu strẹ́ch yọ hand kọmọt.” Naím di man strẹ́ch am kọmọt, an di hand kọ́n wẹ́l agen an bikọ́m laik di ọ́dá hand.

14. Bọt di Fárisí pípul wé dé dia kọ́m kọmọ́t gó plán haú dẹm go ték kíl Jízọs.

Jízọs bi Di Sávant Wé Gọd Dọ́n Chuz

(Vas 15-21)

15. Wẹ́n Jízọs sabí sé dẹm de plán to kíl Am, naím I kọmọ́t fọ dát ples. Plẹ́ntí pípul fọ́ló Am, an I kiọ́ ọ́l di pípul wé nọ́ wẹl.

16. Bọt I wọ́n dẹm mék dẹm nọ́ tẹ́l éníbọ́di hu I bì.

17. Jízọs bin dú dis fọ ték mék wétín Gọd tọ́k trú Prọfẹt Aizáya mék i hápún as Gọd tọk.

18. Gọd sé, “Dis na Mai sávant wé A dọ́n chuz. A lọ́v am wẹ́l wẹl, an i de mék bẹlẹ́ swít Mi gọọ́n. A go gív am Mai Spírit, an i go tẹ́l ọ́l pípul wé dé ẹ́vríwia fọ wọld sé, A go jọ́j ẹ́vríbọ́di fọ kọrẹ́t wè.

19. I nọ́ go kwọ́rẹl an i nọ́ go shaut. Nóbọ́di go hiá am ték laúd vọis de tọ́k fọ mén rod.

20. I nọ́ go yúz hẹ́ví hand ték de hándúl pípul wé nọ́ dé strọng. An i nọ́ go kwẹ́nch di smọ́l hop wé éníbọ́di gẹt. Na so Mai sávant go kọntíniú to du, sóteé gó rích wẹ́n i go mék ẹ́vríbọ́di to gẹ́t wétín ích pẹ́sin sọpóz to gẹt.

21. An ọ́l di pípul wé dé ẹ́vríwia fọ wọld go pút dẹm hop fọ am.”

Fárisí Pípul Tọ́k Sé na Biẹ́lzíbọl (wé bi Sétan) de Gív Jízọs Páwa

(Vas 22-32)

(Mak 3:20-30; Luk 11:14-23)

22. Dẹn sọm pípul kọ́n bríng wọ́n man kọ́m mít Jízọs. Di man dé blain an nọ́ fít tọk sékọf sé bád spírit hól am. Naím Jízọs kiọ́ di man só dat i fít tọ́k an fít si.

23. Ọ́l di pípul wé dé dia sọpraíz wẹ́l wẹl, an dẹm kọ́n de áks, “Abí dís man fít bi Dévid Pikin?”

24. Bọt wẹ́n Fárisí pípul hiá wétín di pípul de tọk, dẹm kọ́n sé, “Dís Man fít draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul, ónlí sékọf sé Biẹ́lzíbọl, wé bi bád spírit-dẹm chif, de gív Am páwa wé I de ték dú am.”

25. Jízọs sabí wétín dẹm de tink. Naím I tẹ́l dẹm sé, “Éní kíndọm wé im pípul divaíd íntó grup grup wé de fait faít ích ọ́da go distrọí imsẹf kpátákpátá. An éní taun ọ fámíli wé im pípul divaíd íntó grup grup wé de fait faít ích ọ́da nọ́ go sọvaiv.

26. Fọ di sém wè, íf wọ́n grup wé Sétan de rul de faít anọ́dá grup wé i de rul, dát wọn mín sé Sétan de faít agénst imsẹf. Dẹn na haú di rul wé i de rúl dẹm go ték sọvaiv?

27. Íf na Biẹ́lzíbọl de gív Mí páwa wé A de ték draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul, dẹn na hú de gív di pípul wé de fọ́ló una di páwa wé dẹm de ték draív dẹm kọmọt? Sódiáfọ, wétín di pípul wé de fọ́ló una de du de shó sé, di tins wé una tọ́k abaút Mi nọ́ bi tru!

28. Bọt íf na Gọd Spírit de gív Mí páwa wé A de ték draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul, dẹn mék una sabí sé, Gọd dọ́n ọ́lrẹ́dí stát to rúl amọ́ng una as King.

29. Na haú pẹ́sin fít brẹ́k ẹ́ntá strọ́ng man haus kọ́n kárí awé ọ́l im prọpatí, íf di pẹ́sin nọ́ fẹ́st taí di strọ́ng man? Na ónlí áftá i dọ́n dú dat, naím i go fít kárí awé ẹ́vrítin wé dé di strọ́ng man haus.

30. Éníbọ́di wé nọ́ dé wit Mi, dé agénst Mi. An éníbọ́di wé nọ́ de hẹ́lẹ́p Mí gádá pípul bríng to Gọd mék Gọd de rúl dẹm, na skáta di pẹ́sin de skátá dẹm.

31. Sódiáfọ, A de tẹ́l una sé, Gọd go fọgív pípul ẹ́vrí sin dẹm de du an ẹ́vrí bád tin wé dẹm de tọ́k agénst Am. Bọt Gọd nọ́ go fọgív éní pẹ́sin wé de tọ́k bád tins agénst Hólí Spírit.

32. An Gọd go fọgív éníbọ́di wé de tọ́k sọ́mtin wé dé agénst Mi, wé bi Húmánbin Pikin. Bọt Gọd nọ́ go fọgív éníbọ́di wé de tọ́k sọ́mtin wé dé agénst Hólí Spírit. Gọd nọ́ go fọgív di pẹ́sin fọ dís wọld ọ di wọld wé de kọ́m fọ frọnt.

Na Trii Im Frut Dẹm de Ték Sabí di Trii

(Vas 33-37)

(Luk 6:43-45)

33. “Íf trii bi gúd trii, dẹ́n im frut go bi gúd frut. Íf trii bi bád trii, dẹn im frut go bi bád frut. Na trii im frut de mék pípul sabí di kaín trii wé i bì.

34. Una bi snek-dẹm wé gẹ́t pọízin! Na haú una go fít tọ́k gúd tins wẹ́n una bi wíkẹ́d pípul? Dis na sékọf sé, na wétín fúl ínsaíd pẹ́sin hat na ím im maut de tọk.

35. Gúd pẹ́sin de bríng aút gúd tins frọm im hat wé gúd tins fúl ínsaid. Bọt wíkẹ́d pẹ́sin de bríng aút wíkẹ́d tins frọm im hat wé wíkẹ́d tins fúl ínsaid.

36. An A de tẹ́l una sé, fọ di dè wé Gọd go jọ́j ọ́l di pípul wé dé fọ dís wọld, I go áks ẹ́vríbọ́di mék dẹm tẹ́l Am wétín mék dẹm tọ́k ẹ́vrí yeyé wọd wé dẹm dọ́n tọk.

37. Dat na tru sékọf sé, na di wọd-dẹm wé yu tọk, naím Gọd go yúz jọ́j yu. Na di wọd-dẹm go tọ́k wẹ́dá yu dọ́n dú gud ọ yu dọ́n dú bad.”

Sọm Lída-dẹm Áks Jízọs Mék I Dú Mírákul

(Vas 38-42)

(Mak 8:11-12; Luk 11:29-32)

38. Dẹn sọm tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an sọm Fárisí pípul kọ́n tẹ́l Jízọs sé, “Tícha, wi wán mék Yu dú mírákul wé go shó ọs sé trútru, Yọ páwa kọ́m frọm Gọd.”

39. Bọt Jízọs ánsá dẹm sé, “Pípúl ọf todè dé wíkẹd wẹ́l wẹl an dẹm nọ́ de ték ọ́l dẹm hat de fọ́ló Gọd! Dẹm wán mék A dú mírákul wé go shó dẹm sé Mai páwa kọ́m frọm Gọd! Bọt dẹm nọ́ go sí éní mírakul ẹsẹ́pt di wọn wé bí laik di mírákul wé Gọd dú to Prọfẹt Jóna.

40. Jọ́s as Jóna dé ínsaíd di bíg fish bẹlẹ́ fọ tírí dè an tírí nait, na so Mi, wé bi Húmánbin Pikin go sté ínsaíd grev fọ tírí dè an tírí nait tuu.

41. Fọ di dè wé Gọd go jọ́j ọ́l di pípul wé dé fọ dís wọld, pípúl ọf Nínẹ́vẹ taun go stán ọp an tọ́k sé pípúl ọf dís taim dú bad. Dẹm go tọ́k so sékọf sé, wẹ́n dẹm hiá Gọd mẹ́sej wé Jóna prich, dẹm tọ́n awé frọm to de tínk an dú bád tins, an dẹm tọ́n to Gọd. Bọt A de tẹ́l una sé, sọ́mbọ́di wé impọ́tánt pás Jóna dé hia!

42. Fọ di dè wé Gọd go jọ́j ọ́l di pípul wé dé fọ dís wọld, Shẹ́bá pípul dẹm kwin go stán ọp an tọ́k sé pípúl ọf dís taim dú bad. Shẹ́bá pípul dẹm kwin go tọ́k so sékọf sé, i trávúl frọm faá ples to kọ́m hiá di waíz tins wé King Sólómọn de tọk. Bọt A de tẹ́l una sé, sọ́mbọ́di wé impọ́tánt pás Sólómọn dé hia!

Haú Bád Spírit de Ték Kọ́m Bák to Pípul

(Vas 43-45)

(Luk 11:24-26)

43. “Wẹ́n bád spírit kọmọ́t frọm ínsaíd pẹ́sin, di bád spírit go waká abaut fọ draí draí ples de faínd wiá i go rẹst. Íf i nọ́ faínd éní ples,

44. dẹn i go sé, ‘A go gó bák fọ mai haus wiá a frọm kọmọt.’ An wẹ́n di bád spírit kọ́m bak, i go sí sé di haus dé ẹ́mti, an sọ́mbọ́di dọ́n swíp am an arénj ẹ́vrítin faín fain.

45. Naím i go kọmọ́t gó bríng sẹ́vún ọ́dá bád spírit-dẹm wé wíkẹ́d pás am. Dẹn ọ́l ọf dẹm go ẹ́ntá ínsaíd di pẹ́sin kọ́n stát to lív dia. An di pẹ́sin kọndíshọn go kọ́n bád pás haú i bin dé bifọ. Na so i go ọ́lsó hápún to di wíkẹ́d pípúl ọf todè!”

Jízọs Mamá an Jízọs Im Brọ́da-dẹm Kọ́m to Sí Am

(Vas 46-50)

(Mak 3:31-35; Luk 8:19-21)

46. As Jízọs stíl de tọ́k to di plẹ́ntí pípul, naím Im mamá an brọ́da-dẹm kọ́n kọm. Dẹm stán fọ aúsaid an wán tọ́k wit Am.

47. Naím sọ́mbọ́di tẹ́l Jízọs sé, “Si, Yọ mamá an Yọ brọ́da-dẹm stán fọ aúsaid, an dẹm wán tọ́k wit Yu.”

48. Jízọs ánsá di pẹ́sin sé, “Hú bi Mai mamá, an hú bi Mai brọ́da-dẹm?”

49. Naím Jízọs strẹ́ch Im hand kọmọt kọ́n pọínt to di pípul wé de fọ́ló Im wè. Dẹn I sé, “Luk! Na dís pípul bi Mai mamá an Mai brọ́da-dẹm.

50. Éníbọ́di wé de dú wétín Gọd, wé bi Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun wán mék i du, na dát pẹ́sin bi Mai brọ́da, an Mai sísta, an Mai mamá.”