1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 13

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Fáma Wé Plánt Sid

(Vas 1-9)

(Mak 4:1-9; Luk 8:4-8)

1. Fọ dát sém dè, Jízọs kọmọ́t frọm di haus kọ́n gó sidọ́n niá ‘Lek Gálíli’.

2. Di pípul wé gádá raúnd Jízọs plẹntí wẹ́l wẹl. Naím I kọ́n ẹ́ntá wọ́n bot kọ́n sidọ́n dia, an ọ́l di pípul stán fọ di wọtasaid.

3. Dẹn I kọ́n yúz párébul-dẹm ték tẹ́l dẹm plẹ́ntí tins. I sé, “I gẹ́t wọ́n fáma wé kọmọ́t gó im fam mék i trotró sid-dẹm fọ ték plánt dẹm.

As i de tro tró di sid-dẹm fọ ték plánt dẹm … (13:3-8)

4. As i de tro tró di sid-dẹm fọ ték plánt dẹm, naím sọm sid-dẹm fọ́l fọ di rod wé dé di fam. An bẹd-dẹm flaí kọ́m daun kọ́n chọ́p dẹm kpátákpátá.

5. Ọ́dá sid-dẹm fọ́l fọ bíg ston wé smọ́l sansán kọ́vá di tọp. Di sid-dẹm stát to gró kwík kwik sékọf sé di sansán nọ́ dé dip wẹ́l wẹl.

6. Bọt wẹ́n sọn kọmọt an kọ́n bikọ́m họt, di sọn bọ́n di yọ́ng plant-dẹm. An sékọf sé dẹm rut nọ́ gró ẹ́ntá ínsaíd graun wẹ́l wẹl, naím di plant-dẹm kọ́n dai.

7. Sọm ọ́dá sid-dẹm fọ́l fọ wiá chukuchúkú sid dọ́n ọlrẹ́dí dé ínsaíd graun. Di chukuchúkú kọ́n gro an nọ́ grí di gúd plant-dẹm mék dẹm gró wẹl. Naím di gúd plant-dẹm dai.

8. Bọt ọ́dá sid-dẹm fọ́l fọ gúd graun, an dẹm kọ́n gro an bẹá plẹ́ntí sid. Sọm bẹá họ́ndrẹ́d sid, sọm bẹá sísti, an sọm bẹá táti.

9. Éníbọ́di wé gẹ́t ia, mék i hia!”

 

Wétín Mék Jízọs de Yúz Párébul-dẹm Wẹ́n I de Tích Pípul

(Vas 10-17)

(Mak 4:10-12; Luk 8:9-10)

10. Dẹn di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n kọ́m to Am áks Am sé, “Wétín mék Yu de yúz párébul-dẹm ték de tọ́k to di pípul?”

11. Jízọs ánsá dẹm sé, “Gọd dọ́n alaú una mék una sabí di síkrít tins abaut haú I go rúl Im pípul as King. Bọt I nọ́ alaú ọ́dá pípul mék dẹm sabí di síkrít tins.

12. Dis na tru sékọf sé, Gọd go mék éníbọ́di wé gẹ́t sọ́mtin mék di pẹ́sin gẹ́t mọọ́ tins. An di pẹ́sin go ívún gẹ́t plẹ́ntí plẹ́ntí mọọ́ tins. Bọt fọ éníbọ́di wé nọ́ gẹ́t énítin, Gọd go ték frọm di pẹ́sin ívún di smọ́l wọn wé i gẹt.

13. Di tin wé mék A de yúz párébul-dẹm ték de tọ́k to dís pípul na sékọf sé, dẹm de luk, bọt dẹm nọ́ de rílí si. An dẹm de lísin, bọt dẹm nọ́ de rílí hia an nọ́ de ọndastan.

14. So, dẹm dọ́n mék wétín Gọd tọ́k trú Prọfẹt Aizáya mék i hápún as Gọd tọk. Gọd sé, ‘Una go lísín an lísin, bọt una nọ́ go ẹ́vá ọndastan. An una go lúk an luk, bọt una nọ́ go ẹ́vá sí énítin.

15. Na so dís pípul go bì sékọf se, dẹm nọ́ fít lẹ́n énítin agen. Dẹm nọ́ wán ték dẹm ia hiá énítin agen an dẹm dọ́n klóz dẹm ai. Íf to sé dẹm nọ́ dú so, dẹn dẹm fọ ték dẹm ai de si, an ték dẹm ia de hia, an ték dẹm maind de ọndastán sọ́mtin. An dẹn, dẹm fọ tọ́n kọ́m mít Mi, an A go kiọ́ dẹm.’ “

16. Dẹn Jízọs kọ́n tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè sé, “Bọt Gọd dọ́n blẹ́s una sékọf sé una ai de si an una ia de hia.

17. A de tẹ́l una tru sé, plẹ́ntí prọ́fẹt-dẹm an plẹ́ntí ọ́dá pípul wé de sáv Gọd, bin họ́ngrí wẹ́l wẹl to sí wétín una de si, bọt dẹm nọ́ sí am. An to hiá wétín una de hia, bọt dẹm nọ́ hiá am.

Jízọs Tọ́k Wétín di Párébul Abaut di Fáma Min

(Vas 18-23)

(Mak 4:13-20; Luk 8:11-15)

18. “So, mék una hiá wétín di párébul abaut di fáma wé kọmọ́t gó plánt sid-dẹm min.

19. Di sid-dẹm wé fọ́l fọ di rod wé dé di fam, bí laik pẹ́sin wé hiá di mẹ́sej abaut haú Gọd go naú stát to rúl as King, bọt di pẹ́sin nó ọndastán wétín di mẹ́sej min. Di Wíkẹ́d Wọn, wé bi Sétan, kọ́n kọm an i yúz fọs ték awé di mẹ́sej wé dẹm plánt ínsaíd di pẹ́sin hat.

20. Di sid-dẹm wé fọ́l fọ bíg ston wé smọ́l sansán kọ́vá di tọp, bí laik di tin wé de hápun wẹ́n pẹ́sin hiá di mẹ́sej an i bilív am atwọns an dé hapí wẹ́l wẹl.

21. Bọt di pẹ́sin nọ́ alaú di mẹ́sej mék i ẹ́ntá díp dip ínsaíd im hat. An i bilív am ónlí fọ shọ́t taim. Sódiáfọ, wẹ́n wahála jám di pẹ́sin ọ pípul stát to mék am mék i sọ́fa sékọf sé i bilív di mẹ́sej, naím i de stọ́p to bilív am atwọns.

22. Di sid-dẹm wé fọ́l fọ wiá chukuchúkú sid dọ́n ọlrẹ́dí dé ínsaíd graun, bí laik di tin wé de hápun wẹ́n pẹ́sin hiá di mẹ́sej. Bọt di pẹ́sin kọ́n de wọ́ri wọ́rí abaut tins wé i níd fọ ték sté alaif fọ dís wọld, an di pẹ́sin tuú laik mọní. Dís tins nọ́ de grí gív di mẹ́sej chans mék i gró ínsaíd di pẹ́sin hat. Sódiáfọ, di mẹ́sej nọ́ de dú éní gúd tin fọ dát pẹ́sin laif.

23. An di síd-dẹm wé fọ́l fọ gúd graun, bí laik di tin wé de hápun wẹ́n pẹ́sin hiá di mẹ́sej an ọndastán am. Di pẹ́sin go dú gúd tins, jọ́s laik di sid-dẹm wé prọdiúz plant-dẹm wé bẹá họ́ndrẹ́d sid, sọm bẹá sísti, an sọm bẹá táti.”

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Gras

(Vas 24-30)

24. Jízọs tẹ́l di pípul anọ́dá párébul. I sé, “Di wè wé tins go bì wẹ́n Gọd de rúl as King bí laik dís párébul: I gẹ́t wọ́n man wé plánt gúd sid fọ im fam.

25. Bọt wọ́n nait, wẹ́n ẹ́vríbọ́di de slip, im ẹ́ními kọ́n gó plánt gras jọín di gúd sid wé di man bin dọ́n plant. Dẹn di ẹ́ními kọ́n kọmọt.

26. Wẹ́n di plant-dẹm dọ́n gro an kọ́n stát to bẹá frut, naím pípul si sé gras dé dia tuu.

27. Di sávant-dẹm ọf di man wé gẹ́t di fam kọ́m mít am tẹ́l am sé, ‘Ọgá, abí nọ́ bi gúd sid yu plánt fọ yọ fam? So na wiá ọ́l dís gras frọm kọm?’

28. Di man ánsá dẹm sé, ‘Na mai ẹ́ními dú am!’ Naím di sávant-dẹm áks am sé, ‘Abí yu wán mék wi gó púl di gras kọmọt?’

29. Bọt i ánsá dẹm sé, ‘No, sékọf sé, as una de púl di gras kọmọt, una fít mék mistek púl sọ́m ọf di gúd krọp kọmọt tuu.

30. Mék una lív di gúd krọp an di gras mék dẹm gró togẹ́da sóteé go rích taim fọ hávẹ́st krọp. Na dát taim a go tẹ́l di wọ́kas wé de hávẹ́st krọp sé, “Mék una fẹ́st púl di gras kọmọt, taí dẹm fọ bọ́ndul bọ́ndul an bọ́n dẹm. Dẹn mék una gádá di gúd krọp pút am ínsaíd mai stọ.” ‘ “

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Síd ọf Wọ́n Plant Wé Dẹm de Kọ́l ‘Mọ́stad’

(Vas 31-32)

(Mak 4:30-32; Luk 13:18-19)

31. Jízọs tẹ́l di pípul anọ́dá párébul. I sé, “Di wè wé tins go bì wẹ́n Gọd de rúl as King bí laik wẹ́n wọ́n man ték di síd ọf wọ́n trii wé dẹm de kọ́l ‘mọ́stad’ gó plant fọ im fam.

32. Mọ́stád sid na sid wé smọ́l pás ọ́l ọ́dá sid-dẹm. Bọt wẹ́n di plant dọ́n gro, i de bíg pás ọ́l ọ́dá plant-dẹm fọ fam. Di plant go gro kọ́n bikọ́m trii, an bẹd-dẹm go kọ́m bíld dẹm haus fọ di trii im branch-dẹm.”

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Yist

(Vas 33)

(Luk 13:20-21)

33. Jízọs tẹ́l di pípul anọ́dá párébul tuu. I sé, “Di wè wé tins go bì wẹ́n Gọd de rúl as King bí laik wẹ́n wúman ték smọ́l yist kọ́n míks am wit tírí bézín ọf fláwa wé dẹm de ték mék brẹd. Di wúman go míks am an míks am sóteé di yist go kọ́n mék di hól brẹd mék i swẹ́l ọp.”

Wétín Mék Jízọs de Yúz Párébul-dẹm Ték de Tọ́k to di Pípul

(Vas 34-35)

(Mak 4:33-34)

34. Jízọs yúz párébul-dẹm ték tọ́k ọ́l dís tins to di plẹ́ntí pípul. I nọ́ tẹ́l dẹm énítin wé I nọ́ yúz párébul ték tọ́k am.

35. Jízọs dú dís tin fọ ték mék wétín di prọ́fẹt tọk mék i hápún as di prọ́fẹt tọk. Di prọ́fẹt sé, “A go yúz párébul-dẹm wẹ́n a de tọ́k to dẹm. A go tẹ́l dẹm tins wé Gọd nọ́ lẹ́t pípul mék dẹm sabí di tins síns I mék di wọld.”

Jízọs Tọ́k Wétín di Párébul Abaut di Gras Min

(Vas 36-43)

36. Dẹn Jízọs lív di plẹ́ntí pípul kọ́n ẹ́ntá ínsaíd di haus. Naím di pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́m mít Am tẹ́l Am sé, “Mék Yu tẹ́l ọ́s wétín di párébul abaut di gras wé dé fọ di fam min.”

37. Jízọs ánsá dẹm sé, “Di pẹ́sin wé plánt di gúd sid na Mi, wé bi Húmánbin Pikin.

38. Di fam na di wọld, an di gúd sid bi di pípul wé Gọd de rúl as King. Di gras bi di pípul wé bilọ́ng to di wíkẹ́d wọn, wé bi dẹ́vul.

39. An di ẹ́ními wé plánt di gras bi di dẹ́vul. Di taim fọ havẹ́st krọp bi di taim wẹ́n dís wọld go ẹnd. An di wọ́kas wé de havẹ́st krọp bi Gọd énjẹl-dẹm.

40. Sódiáfọ, jọ́s as pípul de gádá gras bọ́n am fọ fáya, na so i go bì wẹ́n dís wọld go ẹnd.

41. Mi, wé bi Húmánbin Pikin go sẹ́n Mai énjẹl-dẹm mék dẹm gó gádá ọ́l di pípul wé de mék ọ́dá pípul to dú wétín Gọd nọ́ want, an ọ́l ọ́dá pípul wé de dú wíkẹ́d tins. Di énjẹl-dẹm go gádá dẹm kọmọ́t frọm amọ́ng di pípul wé Gọd de rúl as King.

42. Di énjẹl-dẹm go trowé dẹm ínsaíd bíg fáya. Na ínsaíd dia dẹm go krai an graínd dẹm tit.

43. Bọt di pípul wé dọ́n dú wétín Gọd want go shaín laik sọn fọ di niú wọld wé Gọd, wé bi dẹm Papá, de rúl as King. Énibọ́di wé gẹ́t ia, mék i hia!

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Kọ́slí Tin Wé Sọ́mbọ́di Haíd Ínsaíd Graun

(Vas 44)

44. “Di wè wé tins go bì wẹ́n Gọd de rúl as King bí laik dís párébul: I gẹ́t wọ́n impọ́tánt kọ́slí tin wé sọ́mbọ́di haíd ínsaíd wọ́n fam. Dẹn wọ́n man sí di tin kọ́n haíd am agen. Bẹlẹ́ swít di man wẹ́l wẹl, wé mék am gó sẹ́l ẹ́vrítin wé i gẹt, an dẹn kọ́n gó baí di land wiá di impọ́tánt kọ́slí tin dè.

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Kọ́slí Faín Bid Wé Dẹm de Kọ́l ‘Pẹ́al’

(Vas 45-46)

45. “Di wè wé tins go bì wẹ́n Gọd de rúl as King bí laik dís párébul tuu: I gẹ́t wọ́n tréda wé de lúk fọ kọ́slí faín bid-dẹm wé dẹm de kọ́l ‘pẹ́al’. An di tréda de lúk fọ di wọns wé faín wẹ́l wẹl.

46. Wẹ́n i faínd wọ́n pẹ́al wé kọ́st mọní wẹ́l wẹl, naím i kọ́n gó sẹ́l ẹ́vrítin wé i gẹt, kọ́n ték di mọní baí di pẹ́al.

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Nẹt Wé Dẹm de Ték Kách Fish

(Vas 47-50)

47. “Di wè wé tins go bì wẹ́n Gọd de rúl as King, ọ́lsó bí laik físhín-nẹt wé sọm fishamẹn tró ínsaíd bíg-díp-wọtá an kọ́n kách ọ́l kaín fish.

48. Wẹ́n di nẹt dọ́n ful, di fishamẹn kọ́n púl am kọ́m fọ wọtasaid. Dẹn dẹm sidọn kọ́n sẹprét di gúd fish frọm di bád fish. Dẹm pút di gúd fish ínsaíd bọ́kẹt, bọt dẹm trowé di bád fish.

49. Na so i go bì fọ di taim wé dís wọld go ẹnd. Gọd énjẹl-dẹm go kọm, an dẹm go sẹprét bád pípul frọm gúd pípul.

50. Dẹn di énjẹ́l-dẹm go trowé di bád pípul ínsaíd bíg fáya. Na ínsaíd dia dẹm go krai an graínd dẹm tit.”

Niú an Óld Impọ́tánt Tins

(Vas 51-52)

51. Jízọs áks di pípul wé de fọ́ló Im wè sé, “Una ọndastán ọ́l dís tins?” Dẹm ánsá am sé, “Yẹs.”

52. Naím I kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Sódiáfọ, ẹ́vrí tícha wé de tích Gọd Lọ, an wé dọ́n lẹ́n abaut haú Gọd go rúl Im pípul as King, bí laik pẹ́sin wé gẹ́t haus. I gẹ́t niú tins an óld tins fọ im stọ wiá i de kíp impọ́tánt tins. An i de bríng aút di niú tins an óld tins frọm im stọ.”

Názárẹ́t Pípul Nọ́ Grí Asẹ́pt Jízọs

(Vas 53-58)

(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)

53. Wẹ́n Jízọs tọ́k dís párébul-dẹm fínish, I kọ́n kọmọ́t fọ dát ples.

54. Dẹn I kọ́n gó bák fọ Im hómtaun. I tích di pípul fọ dẹm preya-haus, an di tins wé I tích dẹm sọpraíz dẹm wẹ́l wẹl. Naím dẹm sé, “Na wiá dís man frọm gẹ́t dís kaín sẹns, an na wiá I frọm gẹ́t páwa fọ dú dís mírákul-dẹm?

55. Abí nọ́ bi di kápínta Pikin bi dis? Nọ́ bi Merí bi Im mamá? An Jems, Jósẹf, Saímọn an Júdas, abí nọ́ bi Im brọ́da-dẹm naím dẹm bì?

56. Abí nọ́ bi wí an ọ́l Im sísta de lív hia? So na wiá I frọm gẹ́t ọ́l dís sẹns an páwa?”

57. Naím di pípul nọ́ grí pút dẹm trọst fọ Jízọs. Bọt Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Pípul de rẹspẹ́t prọ́fẹt fọ ẹ́vríwia ẹsẹ́pt fọ im hómtaun an bai im ón fámíli.”

58. So Jízọs nọ́ dú plẹ́ntí mírákul fọ dia, sékọf sé di pípul nọ́ pút dẹm trọst fọ Am.