Di Párébul Abaut Di Fáma
Wé Plánt Sid

(Vas 1-9)

(Mak 4:1-9; Luk 8:4-8)

1. Fọ dát sem dè, Jízọs kọmọ́t frọm di haus kọ́n gó sidọ́n niá di bíg-díp-wọtá wé dẹm de kọ́l ‘Lék Gálíli’.

2. Di pípul wé gádá raúnd Jízọs plẹntí wẹ́l wẹl, na ím I kọ́n ẹ́ntá wán bot kọ́n sidọ́n dia, an ọ́l di pípul stán niá di wọtá.

3. Dẹn I kọ́n yúz párébul ték tẹ́l dẹm plẹ́ntí tins. I tẹ́l dẹm sé, “I gẹ́t wán fáma wé kọmọ́t gó plánt sid fọ im fam.

4. As i de skátá di sid to ték plánt dẹm, sọm fọ́l fọ di rod wé dé di fam, an bẹd-dẹm kọ́m chọ́p dẹm kpátákpátá.

5. Sọm fọ́l ọn tọ́p ston stón graun wiá plẹ́ntí sansán nọ́ dè. Di sid-dẹm kọ́n kwík gro bikọs di sansán nọ́ dé dip wẹ́l wẹl.

6. Bọt wẹ́n sọn kọmọt kọ́n dé họt, i bọ́n di plant-dẹm. An bikọs dẹm rut nọ́ fít gró ẹ́ntá ínsaíd graun wẹ́l wẹl, na ím di plant-dẹm kọ́n dai.

7. An sọ́m ọ́dá sid-dẹm fọ́l wiá chukuchúkú dè. Di chukuchúkú kọ́n gro kọ́n chúk di plant-dẹm an dẹm dai.

8. Bọt sọ́m sid fọ́l fọ bẹtá graun. Dẹm kọ́n gro an bikọ́m plant-dẹm wé biá krọp. Sọm biá krọp wé gẹ́t họ́ndrẹ́d sid, sọm gẹ́t sísti sid, an sọm gẹ́t táti.”

9. To ték fínísh di párébul, Jízọs kọ́n sé, “Ẹ́níbọ́di wé gẹ́t ia, mék i hia!”

Wétín Mék Jízọs Yúz Párébul
Wẹ́n I De Tích Pípul

(Vas 10-17)

(Mak 4:10-12; Luk 8:9-10)

10. Dẹn di pípul wé de lẹn an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n gó mít Am áks Am sé, “Wétín mék Yu de yúz párébul wẹ́n Yu de tọ́k to di pípul?”

11. Jízọs ánsá dẹm sé, “Na bikọs Gọd dọ́n mék una to ọndastán di síkrít tins abaut Gọd Kíndọm, bọt I nọ́ mék dís pípul mék dẹm ọndastán dís síkrít tins.

12. Pẹ́sin wé ọndastán dís síkrít tins bi pẹ́sin wé Gọd go mek mék i ọndastán mọ́ tins, sóteé i go kọ́n ọndastán plẹ́ntí plẹ́ntí mọ́ tins. Bọt fọ pẹ́sin wé nó ọndastán dís síkrít tins, ívún di smọ́l wan wé i ọndastan, na ím Gọd go ték frọm am.

13. Di tin wé mék A de yúz párébul ték de tọ́k to dís pípul bi sé: dẹm de luk, bọt dẹm nọ́ de si, an dẹm de lísin, bọt dẹm nọ́ de hia an dẹm nọ́ de ọndastan.

14. So, dẹm dọ́n mek mék wétín Gọd tọ́k trú prọfẹt Aizáya mék i bikọ́m tru. Gọd sé,

‘Dís pípul go lísín an lísin,
bọt dẹm nọ́ go ọndastan.
An dẹm go lúk an luk,
bọt dẹm nọ́ go sí ẹ́nítin.

15. Na so dís pípul go bì bikọs
dẹm nọ́ fít ọndastán di trut,
dẹm nọ́ wán ték dẹm ia hiá di trut,
an dẹm dọ́n klóz dẹm ai.
Íf to sé dẹm nọ́ dú so,
dẹm fọ ték dẹm ai de si, ték dẹm
ia de hia, an ték dẹm maind de ọndastan.
An dẹn, dẹm go tọ́n kọ́m mít Mi, an A go kiọ́ dẹm.’ ”

16. Dẹn Jízọs kọ́n tẹ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we sé, “Bọt Gọd dọ́n blẹ́s una bikọs una ai de si an una ia de hia.

17. A de tẹ́l una tru sé, plẹ́ntí prọ́fẹt-dẹm an plẹ́ntí pípul wé de dú wétín dé rait fọ Gọd ai, bin họ́ngrí wẹ́l wẹl mék dẹm sí wétín una de sí nau, bọt dẹm nọ́ sí am, an mék dẹm hiá wétín una de hiá nau, bọt dẹm nọ́ hiár-am.

Jízọs Tọ́k Wétín Di Párébul
Abaut Di Fáma Min

(Vas 18-23)

(Mak 4:13-20; Luk 8:11-15)

18. “So, mék una hiá wétín di párébul abaut di fáma wé kọmọ́t gó plánt sid-dẹm min.

19. Di rod wé dé fọ di fam an wé sọm sid fọ́l ọn tọp stán fọ pípul wé hiá di mẹsej abaut Gọd Kíndọm, bọt dẹm nó ọndastán wétín di mẹsej min. Na ím, Sétan, wé bi di wíkẹ́d wan, kọ́m ték awé di mẹ́sej wé Gọd pút ínsaíd dẹm hat.

20. Di ston stón graun wiá sọm sid fọ́l ọn tọp, stán fọ pípul wé hiá di mẹsej abaut Gọd Kíndọm an dẹm bilív am at-wọns an dé hapí wẹ́l wẹl.

21. Bọt dẹm nọ́ gri mék di mẹ́sej ẹ́ntá díp dip ínsaid dẹm hat, an dẹm nó kọntíniú to bilív am fọ lọ́ng taim. So, wẹ́n ọ́l kaín wahála jám dẹm an pípul kọ́n de sọ́fá dẹm bikọ́s ọf di mẹ́sej abaut Gọd Kíndọm, dẹm stọ́p to bilív di mẹ́sej kwík kwik.

22. Di chukuchúkú wiá sọm sid fọ́l ínsaid, stán fọ pípul wé hiá di mẹsej abaut Gọd Kíndọm, bọt dẹm kọ́n de wọri wọ́rí abaut ọ́l kaín tins wé dẹm níd to ték sté alaif fọ dís wọld, an dẹm laík mọní tuú mọch. Dís tins ẹ́ntá ínsaíd dẹm hat kọ́n chúk an kíl di mẹ́sej abaut Gọd Kíndọm, so di mẹ́sej nọ́ dú ẹ́ní bẹtá tin fọ dẹm laif.

23. Di bẹtá graun wé sọm sid fọ́l ọn tọp, stán fọ pípul wé hiá di mẹ́sej abaut Gọd Kíndọm an dẹm ọndastán di mẹ́sej. Dís kaín pípul de dú plẹ́ntí bẹtá tins jọ́s laik di plant-dẹm wé biá krọp. Sọm biá krọp wé gẹ́t họ́ndrẹ́d sid, sọm gẹ́t sístí sid, an sọm gẹ́t táti.”

Di Párébul Abaut Di Gras

(Vas 24-30)

24. Jízọs tẹ́l di pípul anọ́dá párébul sé, “Di Kíndọm ọf hẹ́vun bí laik wẹ́n pẹ́sin plánt gúd sid fọ im fam.

25. Bọt fọ nait wẹ́n ẹ́vríbọ́di de slip, im ẹ́ními kọ́n gó plánt gras jọín di gúd sid wé di man plant, an dẹn di ẹ́ními go kọ́n kọmọt.

26. Wẹ́n di plant-dẹm dọ́n gro kọ́n stát to de biá frut, na ím pípul sí sé sọm plant bi gras.

27. Di sávant-dẹm ọf di man wé gẹt di fam kọ́m mít am áks am sé, ‘Ọgá, abí nọ́ bi gúd sid yu plánt fọ yọ fam? So na wiá ọ́l dís gras frọm kọm?’

28. Di man ánsá dẹm sé, ‘Na maí ẹ́ními plánt am!’ Na ím di sávant-dẹm áks am sé, ‘Abí yu wán mék wi gó púl di gras kọmọt?’

29. Bọt i ánsá dẹm sé, ‘No, bikọs as una de púl di gras kọmọt, una fít mék mistek púl sọ́m ọf di gúd plant-dẹm kọmọt tuu.

30. Mék una lív di gúd plant-dẹm an di gras mék dẹm gró togẹ́da sóteé gó rích taím fọ hávẹst. Na dát taim a go tẹ́l di pípul wé de hávẹ́st krọp sé, “Mék una fẹ́st púl di gras kọmọt, taí dẹm fọ bọ́ndul bọ́ndul só dat una go bọ́n dẹm. An dẹn mék una gádá di gúd krọp pút ínsaíd mai stọ.” ’ ”

Di Párébul Abaut Di Síd Ọf Wán Plant
Wé Dẹm De Kọ́l ‘Mọ́stad’

(Vas 31-32)

(Mak 4:30-32; Luk
13:18-19)

31. Jízọs tẹ́l di pípul anọ́dá párébul sé, “Di Kíndọ́m ọf hẹ́vun bí laik di tin wé de hápun wẹ́n fáma ték di síd ọf wán plant wé dẹm de kọ́l ‘mọstad’ gó plánt fọ im fam.

32. Mọ́stád sid bi sid wé smọ́l pás ọ́l ọ́dá sid-dẹm, bọt wẹ́n i gro, di plant de bíg pás ọ́l ọ́dá plant-dẹm fọ fam. Di plant de kọ́n bikọ́m tri, an bẹd-dẹm de kọ́m bíld dẹm haus fọ di tri im branch-dẹm.”

Di Párébul Abaut Di Yist

(Vas 33)

(Luk 13:20-21)

33. Jízọs tẹ́l di pípul anọ́dá párébul sé, “Di Kíndọ́m ọf hẹ́vun bí laik di tin wé de hápun wẹ́n wúman ték smọ́l yist kọ́n míks am wit tírí plét ọf fláwa wé dẹm de ték mék brẹd. I míks am sóteé di yist kọ́n mék di hól brẹd mék i swẹ́l ọp.”

Wétín Mék Jízọs Tẹ́l Di
Pípul Párébul

(Vas 34-35)

(Mak 4:33-34)

34. Jízọs yúz párébul ték tọ́k ọ́l dis tins to di pípul. I nọ́ tẹ́l dẹm ẹ́nítin wé I nọ́ yúz párébul ték tọ́k am.

35. Jízọs dú dís tin to ték mék wétín di prọ́fẹt tọk mék i bikọ́m tru. Di prọ́fẹt sé,

“A go yúz párébul wẹ́n a de tọ́k to dẹm .
A go tẹ́l dẹm tins wé pípul nọ́ nó abaut
síns Gọd mék di wọld.”

Jízọs Tọ́k Wétín Di Párébul
Abaut Di Gras Min

(Vas 36-43)

36. Wẹ́n Jízọs lív di plẹ́ntí pípul, I kọ́n ẹ́ntá ínsaíd haus. Na ím di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we kọ́m mít Am tẹ́l Am sé, “Mék Yu tẹ́l ọ́s wétín di párébul abaut di gras wé dé fọ fam min.”

37. Jízọs ánsá dẹm sé, “Di Pẹ́sin wé plánt di gúd sid bi Mi, wé bi Húmán-bin Pikin.

38. Di fam bi di wọld, an di gúd sid bi di pípul wé bilọ́ng to Gọd Kindọm. Di gras bi di pípul wé bilọ́ng to di dẹ́vul.

39. Di ẹ́ními wé plánt di gras bi di dẹ́vul. Di taím fọ hávẹst bi di taim wé wọ́ld go ẹnd, an di pípul wé de havẹ́st krọp bi Gọd Im énjẹl-dẹm.

40. So, jọ́s as pípul de gádá gras an bọ́n dẹm fọ fáya, na so i go bì wẹ́n wọld go ẹnd.

41. Mi, wé bi Húmán-bin Pikin go sẹ́n Mai énjẹl-dẹm mék dẹm gó gádá ọ́l di pípul wé de mék pípul mék dẹm kọmít sin an ọ́l ọ́dá pípul wé de dú bád tins. Dẹn di énjẹl-dẹm go ték dẹm kọmọ́t frọm Mai Kíndọm an

42. trowé dẹm ínsaíd bíg fáya wé họ́t wẹ́l wẹl. Na dia dẹm go krai an graínd dẹm tit.

43. Bọt pípul wé de dú wétín dé rait fọ Gọd ai go shaín laik sọn ínsaíd di Kíndọ́m ọf Gọd wé bi dẹm Papá. Ẹ́níbọ́di wé gẹ́t ia, mék i hia!

Di Párébul Abaut Di Kọ́slí Tin Wé
Pẹ́sin Bẹ́rí Ínsaíd Graun

(Vas 44)

44. “Di Kíndọ́m ọf hẹ́vun bí laik kọ́slí tin wé pẹ́sin bẹ́rí ínsaíd graun. Dẹn anọ́dá pẹ́sin sí di tin kọ́n haíd am egen. An bẹlẹ́ swít am wẹ́l wẹl sóteé i gó sẹ́l ẹ́vrítin wé i gẹt kọ́n baí di land wiá dẹm bẹ́rí di kọ́slí tin.

Di Párébul Abaut Di Kọ́slí Bid
Wé Dẹm De Kọ́l ‘Pẹal’

(Vas 45-46)

45. “Agen, di Kíndọ́m ọf hẹ́vun bí laik di tin wé de hápun wẹ́n tréda de lúk fọ kọ́slí bid wé dẹm de kọ́l ‘pẹal’, an wé faín wẹ́l wẹl.

46. Wẹ́n di tréda sí wán faín pẹal wé kọ́s mọní wẹ́l wẹl, i go gó sẹ́l ẹ́vrítin wé i gẹt kọ́n ték di mọní bai di pẹal.

Di Párébul Abaut Di Nẹt Wé
Dẹm De Ték Kách Fish

(Vas 47-50)

47. “Agen, di Kíndọ́m ọf hẹ́vun bí laik wẹ́n fishamẹn tró dẹm físhín-nẹt ínsaíd wọtá kọ́n kách dífrẹ́n dífrẹ́n kaín fish.

48. Wẹ́n di nẹt ful, di físhamẹn kọ́n púl am kọ́m fọ wọtasaid. Dẹn dẹm sidọn kọ́n sẹprét di gúd fish frọm di bád fish. Dẹm pút di gúd fish ínsaíd bọ́kẹt, bọt dẹm trowé di bád fish.

49. Na so i go bì wẹ́n wọld go ẹnd. Gọd Im énjẹl-dẹm go kọm, an dẹm go sẹprét bád pípul frọm gúd pípul.

50. Gọd Im énjẹl-dẹm go trowé di bád pípul ínsaíd fáya wé họ́t wẹ́l wẹl. Na dia dẹm go kraí an graínd dẹm tit.”

Kọ́slí Niú An Óld Tins

(Vas 51-52)

51. Jízọs áks di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we sé, “Una ọndastán ọ́l di tins wé A dọ́n tẹ́l una?” Dẹm ánsá, “Yẹs!”

52. Dẹn I kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Na ím mék ẹ́vrí tícha wé de tích Gọd Lọ, an wé dọ́n lẹ́n abaut Kíndọ́m ọf hẹ́vun bí laik ọgá wé gẹ́t haus, an wé de bríng aút niú tins an óld tins frọm im stọ.”

Názárẹ́t Pípul Nọ́ Grí Pút
Dẹm Trọst Fọ Jízọs

(Vas 53-58)

(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)

53. Wẹ́n Jízọs tọ́k dís párébul-dẹm fínish, I kọ́n kọmọ́t fọ dát ples

54. kọ́n gó bák to Im hómtaun. I stát to tích di pípul fọ dẹm préya-haus, an di tin wé I tích dẹm sọpraíz dẹm wẹ́l wẹl. Na ím dẹm kọ́n sé, “Na wiá dís man frọm gẹ́t dís kaín sẹns an na wiá I frọm gẹ́t páwa to du dís mírákul-dẹm?

55. Abí nọ́ bi di kápínta Pikin bi dis? Nọ́ bi Merí bi Im mamá? An Jems, Jósẹf, Saímọn an Júdas, nọ́ bi Im brọ́das dẹm bi?

56. Abí nọ́ bi wí an ọ́l Im sísta-dẹm de lív hia? Na wiá I frọm gẹ́t ọ́l dís sẹns an páwa to du dís mírákul-dẹm?”

57. So di pípul nọ́ grí pút dẹm trọst fọ Jízọs. Bọt Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Pípul de rẹspẹ́t prọ́fẹt fọ ẹ́vríwia, ẹsẹ́pt fọ im hómtaun an fọ im ón fámíli.”

58. So Jízọs nọ́ dú plẹ́ntí mírákul fọ dia, bikọs di pípul nọ́ pút dẹm trọst fọ Am.