1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 19

Wétín Jízọs Tích Abaut Wẹ́n Man Draív Im Waif

(Vas 1-12)

(Mak 10:1-12)

1. Wẹ́n Jízọs tọ́k dís tins fínish, I kọ́n kọmọ́t fọ Gálíli kọ́n gó Judiá éria, fọ dí ọ́dá saíd ọf Riva Jọ́dan.

2. Plẹ́ntí plẹ́ntí pípul fọ́ló Am, an fọ dia, I kiọ́ di sík pípul wé dé amọ́ng dẹm.

3. Sọm Fárisí pípul kọ́n kọ́m to Jízọs, an dẹm traí to kách Am fọ trap. Naím dẹm áks Am sé, “Abí awa Lọ alaú man mék i draív im waif sékọf éní kaín rízin wé di man laik?”

4. Jízọs ánsá sé, “Abí una nẹ́vá ríd fọ Gọd-Wọd sé, frọm di bigínin wẹ́n Gọd mék húmánbin-dẹm, I mék dẹm mán an wúman?

5. An Gọd sé, ‘Na sékọf dis, naím man go lív im papá an mamá an jọín to im waif. An di tuú pípul go bikọ́m wọ́n pẹ́sin.’

6. So, dẹm nọ́ bi tuú sẹ́prét pípul agen. Dẹm bi wọ́n pẹ́sin. Sódiáfọ, wétín Gọd dọ́n jọín togẹ́da, mék nóbọ́di sẹprét am.”

7. Di Fárisí pípul kọ́n áks Jízọs sé, “Dẹn wétín mék Mósis gív ọ́s lọ wé alaú man mék i gív im waif pépa wé de tọ́k sé dẹm márej dọ́n ẹnd, an dẹn i fít draív im waif?”

8. Jízọs ánsá dẹm sé, “Na sékọf sé una hat dé laik ston, naím mék Mósis alaú una mék una draív una waif. Bọt nọ́ bi so i bí frọm bigínin wẹ́n Gọd fẹ́st mék mán an wúman.

9. Bọt A de tẹ́l una sé, éní man wé draív im waif an kọ́n márí anọ́dá wúman dọ́n bikọ́m man wé de slíp with wúman wé nọ́ bi im waif. Di ónlí tin wé go mék man draív im waif na íf im waif dọ́n dú éní kaín yamayámá sẹks wé dé agénst Gọd Lọ.”

10. Di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n tẹ́l Am sé, “Íf na so họ́zbán an waif máta bì, i bẹtá mék man nọ́ mári.”

11. Bọt Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Nọ́ bi ẹ́vríbọ́di go fít asẹ́pt dís tin wé A de tích una. Na ónlí di pípul wé Gọd dọ́n mék dẹm to ọndastán am, na dẹm go fít asẹ́pt am.

12. I gẹ́t dífrẹ́n dífrẹ́n rízin wé mék sọm mẹn nọ́ fít mári. Sọm mẹn nọ́ fít mári sékọf sé na so dẹm bọ́n dẹm frọm dẹm mamá bẹlẹ́. Sọm ọ́dá mẹn nọ́ fít mári sékọf sé pípul mék dẹm to bi so. An sọm ọ́dá mẹn nọ́ fít mári sékọf sé dẹm wán ték ọ́l dẹm hat de sáv Gọd wé bi dẹm King. Éníbọ́di wé fít asẹ́pt wétín A de tich, mék di pẹ́sin asẹ́pt am.”

Jízọs Blẹ́s Smọ́l Pikin-dẹm

(Vas 13-15)

(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13. Dẹn sọm pípul kọ́n bríng smọ́l pikin-dẹm to Jízọs só dat I go pút Im hand ọntọ́p di pikin-dẹm an pré fọ dẹm. Bọt di pípul wé de fọ́ló Im wè stát to hálá fọ di pípul wé bríng di pikin-dẹm.

14. Naím Jízọs sé, “Mék una lív di smọ́l pikin-dẹm mék dẹm kọ́m to Mi. Mék una nó stọ́p dẹm, sékọf sé na dís kaín pípul Gọd de rúl as King.”

15. Naím I pút Im hand ọntọ́p di pikin-dẹm an blẹ́s dẹm. Dẹn I kọ́n kọmọ́t fọ dia.

Di Rich Yọ́ng Man

(Vas 16-30)

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)

16. Wọ́n dè, wọ́n man kọ́m mít Jízọs áks Am sé, “Tícha, na wích gúd tin a go du só dat a go gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd?”

17. Jízọs ánsá am sé, “Wétín mék yu de áks Mí abaut wétín dé gud? Na ónlí Gọd dé gud. Bọt íf yu wán gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd, dẹn mék yu de dú wétín Gọd lọ-dẹm tọk.”

18. Di man áks Jízọs sé, “Wích lọ-dẹm?” Naím Jízọs ánsá, “Yu mọsto nọ́ kíl éníbọ́di. Yu mọsto nọ́ slíp wit anọ́dá man waif. Yu mọsto nọ́ tif. Yu mọsto nó tọ́k lai abaut éníbọ́di.

19. Yu mọsto rẹspẹ́t yọ papá an yọ mamá. An yu mọsto lọ́v ọ́dá pípul jọ́s as yu lọ́v yọsẹf.”

20. Di yọ́ng man tẹ́l Jízọs sé, “A dọ́n kíp ọ́l dís lọ-dẹm. Na wétín stíl rimen mék a du?”

21. Jízọs ánsá am sé, “Íf yu wán dé rílí gud as Gọd wán mék yu dè, dẹn mék yu gó sẹ́l ẹ́vrítin wé yu gẹt. Mék yu kárí di mọní gív pọọ́ pípul. Íf yu dú am, yu go gẹ́t impọ́tánt bẹtá tins fọ hẹ́vun. An áftá yu dọ́n dú am, dẹn mék yu kọ́m fọ́ló Mi.”

22. Bọt wẹ́n di yọ́ng man hiá wétín Jízọs tọk, i kọ́n waká kọmọt. An i nọ́ hapí sámsám sékọf sé i dé rich wẹ́l wẹl.

23. Naím Jízọs tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè sé, “A de tẹ́l una tru sé, i go hád wẹ́l wẹl mék rích pẹ́sin alaú Gọd to rúl am as King.

24. A de tẹ́l una agen sé, i dé mọọ́ ízi fọ wọ́n bíg ánímal wé dẹm de kọ́l ‘kámẹl’ to pás trú nídul ai, pás as i dé fọ rích pẹ́sin to alaú Gọd to rúl am as King.

25. Wẹ́n di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè hiá wétín Jízọs tọk, dẹm sọpraíz wẹ́l wẹl. Naím dẹm kọ́n áks, “Dẹn na hú bi di pípul wé Gọd go sev?”

26. Naím Jízọs lúk dẹm wẹ́l wẹl kọ́n ánsá sé, “Dis na sọ́mtin wé pípul nọ́ fít du. Bọt Gọd fít dú ẹ́vrítin.”

27. Dẹn Píta tẹ́l Jízọs sé, “Luk, wi dọ́n lív ẹ́vrítin wé wi gẹt kọ́n fọ́ló Yu. So na wétín Gọd go gív ọs?”

28. Jízọs tẹ́l dẹm sé, “A de tẹ́l una tru sé, wẹ́n Gọd mék di niú wọld, Mi, wé bi Húmánbin Pikin go sidọ́n fọ Mai wọ́ndáfúl kíng-chia. An una, wé dọ́n fọ́ló Mi, go ọ́lsó sidọ́n fọ twẹ́lf kíng-chia to rúl di twẹ́lf traib wé dé fọ Ízrẹl.

29. An ẹ́vrí pẹ́sin wé dọ́n lív im haus-dẹm ọ brọ́da-dẹm ọ sísta-dẹm ọ im papá ọ mamá ọ im pikin-dẹm ọ im land so dat i go fọ́ló Mi, Gọd go gív am bak wọ́n họ́ndrẹ́d taim pás wétín i dọ́n liv. An Gọd go ọ́lsó gív am ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd.

30. Bọt plẹ́ntí pípul wé bi fẹst nau, go kọ́n bi last. An plẹ́ntí pípul wé bi last nau, go kọ́n bi fẹst.”