MATIU CHAPTA 19

Mék Yu Nọ́ Draív Yọ Waif

(Vas 1-12)

(Mak 10:1-12)

1. Wẹ́n Jízọs fínísh to tọ́k dís tins, I kọ́n kọmọ́t fọ Gálíli kọ́n gó Judiá éria, fọ di ọ́dá saíd ọf Riva Jọ́dan.

2. Plẹ́ntí plẹ́ntí pípul fọ́ló Am gó dia, an I kiọ́ di sík pípul wé dé amọ́ng dẹm.

3. Sọ́m pípul wé dé Fárisí grup kọ́m mít Jízọs, an dẹm trai to kách Am fọ trap. Dẹm áks Am sé, “Abí awa Lọ gri mék man draív im waif kọmọ́t fọ márej bikọ́s ọf ẹ́ní kaín rízin wé di man laik?”

4. Jízọs ánsa di Fárisí pípul sé, “Abí una nọ́ ríd di ples fọ Gọd Im Buk wé tọ́k sé, frọm stat wẹ́n Gọd mék humánbin-dẹm, I mék dẹm mán an wúman?

5. An Gọd sé, ‘Na bikọ́s ọf dis, na ím man go lív im papá an mamá, kọ́n jọín wit im waif wẹ́l wẹl, an di tú ọf dẹm go bi wán pẹ́sin.’

6. Na ím bi sé, dẹm nọ́ bi tú pípul agen, bọt wán pẹ́sin. So, wétín Gọd dọ́n jọín togẹ́da, mék nóbọ́di sẹprét am.”

7. Di Fárisí pípul kọ́n áks Am sé, “Dẹn wétín mék Mósis gív ọ́s di lọ wé alaú man mék i gív im waif pépa to shó sé i nọ́ wán márí am agen, an dẹn i go draív di wúman?”

8. Jízọs ánsá dẹm sé, “Na bikọs una hat dé had wẹ́l wẹl wé mék Mósis gív una dát lọ wé tọ́k sé, man fít draív im waif kọmọ́t fọ márej. Bọt nọ́ bi so tins bin dè wẹ́n Gọd fẹ́st mék mán an wúman.

9. An A de tẹ́l una sé, ẹ́ní man wé draív im waif kọmọ́t fọ márej, wé nọ́ bi bikọs di wúman dú nyamanyámá sẹks wé dé agénst Gọd Lọ, dẹn dát man dọ́n kọmít di sín ọf to slíp wit wúman wé nọ́ bi im waif, íf di man márí anọ́dá wúman.”

10. Di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n tẹ́l am sé, “Íf na so man an im waif máta bi, i bẹtá mék man nọ́ mári.”

11. Bọt Jízọs tẹl dẹm sé, “Nọ́ bi ẹ́vríbọ́di go fít asẹ́pt wétín A de tích una so, bọt na ónlí pípul wé Gọd gív di páwa fít asẹ́pt am.

12. I gẹ́t sọm mẹn wé nọ́ fít mári bikọs dẹm bọ́n dẹm so frọm dẹm mamá bẹlẹ́; sọm na bikọs ọ́dá pípul mék dẹm to bi so; an sọm nọ́ wán mari, so dat dẹ́m go fít de dú ónlí di tins wé kọnsán Gọd Kíndọm. Ẹ́níbọ́di wé fít asẹ́pt wétín a jọ́s tọk, mék di pẹsin asẹ́pt am.”

Jízọs Blẹ́s Smọ́l Pikin-dẹm

(Vas 13-15)

(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13. Sọm pípul bríng smọ́l pikin-dẹm kọ́n mít Jízọs mék I pút Im han ọn tọ́p dẹm hẹd an pré fọ dẹm. Bọt di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n stát to de hálá di pípul wé bríng di smọ́l pikin-dẹm.

14. Bọt Jízọs tọ́k sé, “Mék una lív di smọ́l pikin-dẹm mék dẹm kọ́m to Mi. Mék una nó stọ́p dẹm, bikọs di Kíndọ́m ọf hẹ́vun bilọ́ng to pípul wé bí laik dís smọ́l pikin-dẹm.”

15. Na ím I pút Im han ọn tọ́p dẹm hẹd an blẹ́s dẹm, dẹn I kọ́n kọmọ́t frọm dia.

Di Rích Yọ́ng Man

(Vas 16-30)

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)

16. Wán man kọ́m mít Jízọs wán dè áks Am sé, “Tícha, na wích gúd tin a go du wé go mék mi gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́va ẹnd?”

17. Jízọs áks am sé, “Wétín mék yu de áks Mi abaut di tin wé gud? Gọd bi di ónlí Pẹ́sin wé dé gud. Íf yu wán gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́va ẹnd, dẹn mék yu de fọ́ló di lọ-dẹm wé Gọ́d gív trú Mósis.”

18. Di man áks Jízọs sé, “Wích lọ-dẹm?” Jízọs kọ́n ánsá sé, “Mék yu nọ́ kíl pẹ́sin; as man wé dọ́n mári, mék yu nọ́ slíp wit wúman wé nọ́ bi yọ waif; mék yu nọ́ tif; mék yu nó tọ́k lai agénst ẹ́níbọ́di;

19. mék yu rẹspẹ́t yọ papá an mamá; an mék yu lọ́v ọ́dá pípul jọ́s as yu lọ́v yọsẹf.”

20. Di yọ́ng man kọ́n tẹ́l Jízọs sé, “A de fọ́ló ọ́l dís lọ-dẹm. Na wétín stíl rimen wé a go du?”

21. Jízọs tẹ́l am sé, “Íf yu wán bi kọrẹ́t pẹ́sin as Gọd wán mék yu bi, dẹn mék yu gó sẹ́l ẹ́vrítin wé yu gẹt an gív di mọní to pọ́ pípul. Íf yu dú so, yu go gẹ́t kọrẹ́t bẹtá tins fọ hẹ́vun. Dẹn mék yu kọ́m fọ́ló Mi.”

22. Wẹ́n di yọ́ng man hiá wétín Jízọs tọk, i kọ́n waká kọmọt, an i nọ hapí sám sám bíkọs i dé rich wẹ́l wẹl.

23. Dẹn Jízọs kọ́n tẹ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we sé, “A de tẹ́l una tru sé, i go hád wẹ́l wẹl fọ rích pẹ́sin to ẹ́ntá di Kíndọ́m ọf hẹ́vun.

24. A de tẹ́l una agen sé, I go hád wẹ́l wẹl fọ rích pẹ́sin to ẹ́ntá Gọd Kíndọm pás as i go hád fọ wán bíg ánímọl wé dẹm de kọ́l ‘kámẹl’ to pás trú nídul ai.”

25. Wẹ́n di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we hiá wétín Jízọs tọk, dẹm sọpraíz wẹ́l wẹl, kọ́n aks sé, “Dẹn, na wích pípul Gọd go sev?”

26. Na ím Jízọs lúk dẹm wẹ́l wẹl, kọn ánsá dẹm sé, “Pípul nọ́ fít du am, bọt Gọd fít dú ẹ́vrítin.

27. Na ím Píta sé, “Luk, wi dọ́n lív ẹ́vrítin wé wi gẹt kọn fọ́ló Yu. So, na wétín Gọd go gív ọs?”

28. Jízọs tẹ́l dẹm sé, “A de tẹ́l una tru sé, wẹ́n Man Pikin sidọ́n fọ Im wọ́ndáfúl kíng-chia fọ di niú wọld wé Gọd go mek, una wé dọ́n dé wit Mi go ọ́lsó sidọ́n fọ twẹ́lf kíng-chia de rúl di twẹ́lf traib wé dé Ízrẹl.

29. An ẹ́níbọ́di wé lív im haus ọ brọ́da-dẹm ọ sísta-dẹm ọ papá ọ mamá ọ pikin-dẹm ọ land bikọs i de fọ́ló Mi, Gọd go gív di pẹ́sin họ́ndrẹ́d taim pás wétín i dọ́n liv, an Gọd go ọ́lsó gív am ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd.

30. Bọt plẹ́ntí pípul wé bi fẹ́st nau, go kọ́n bi last, an plẹ́ntí pípul wé bi last nau, go kọ́n bi fẹ́st.