MATIU CHAPTA 10

Jízọs Chúz Im Twẹ́lf Apọ́sul

(Vas 1-4)

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

1. Dẹn Jízọs kọ́l di twẹ́lf pípul wé de lẹ́n an fọ́lo Im we. I kọ́n gív dẹm páwa to ték draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul, an to kiọ́ ọ́l kaín diziz an ọ́l kaín síknẹs.

2. Dis na di nem-dẹm ọf Jízọs Im twẹ́lf apọ́sul: Di fẹ́st wan bi Saímọn, wé dẹm de ọ́lsó kọ́l ‘Píta’, an den Píta im brọ́da wé im nem na Andru; Jems an im brọ́da wé bi Jọn, di tú ọf dẹm bi Zẹ́bẹ́di im pikin-dẹm.

3. Dẹn Fílip an Batolómiu; Tọmọs an Mátiu, wé im wọk bifọ na to kọlẹ́t taks fọ Rómán gọ́vmẹnt; Jems, wé bi Álfiọs pikin, an Tádiọs.

4. Saímọn, wé bi pẹ́sin wé de sọpọ́t im kọ́ntri wẹ́l wẹl, an dẹn Júdás Iskáriọt wé sẹ́l Jízọs.

Wẹ́tín Jízọs Sẹ́n Di Twẹ́lf Apọ́sul
Mék Dẹm Gó Du

(Vas 5-15)

(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)

5. Jízọs kọ́n sẹ́n di twẹ́lf mẹn. Bọt bifọ́ dẹm go, I tẹ́l dẹm sé, “Mék una nọ́ gó ẹ́ní ples wiá pípul wé nọ́ bi Judiá pípul de liv, an mék una nọ́ ẹ́ntá ẹ́ní taun wé bilọ́ng Samériá pípul.

6. Bọt mék una gó to Ízrẹ́l pípul, wé bí laik ship wé dọ́n lọs.

7. An as una de gò, mék una de prích sé, ‘Taim dọ́n nia wẹ́n Kíndọ́m ọf hẹ́vun go kọm!’

8. Mék una kiọ́ sík pípul, mék una wék ọ́p pípul wé dọ́n dai, mék una kiọ́ lẹ́pá pípul, an mék una draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul. A gív una páwa to dú dís tins, an una nọ́ pé Mi ẹ́nítin. So, mék una gó dú dís tins fọ ọ́dá pípul, an mék una nọ́ áks dẹm mék dẹm pé una.

9. Mék una nọ́ kárí ẹ́ní kaín mọní wit una – wẹ́dá na góld kọins ọ sílv́a kọins ọ kọ́pá kọins.

10. Mék una nọ́ kárí bag fọ una jọ́ni, ọ ẹ́strá shẹt, ọ ẹ́strá shu, ọ wọkin stik. Dis na bikọs, pẹ́sin wé de wọk, sọpoz mék dẹm gív am wétin i nid.

11. Wẹ́n una kọ́m fọ ẹ́ní taun ọ vílej, mék una lúk fọ pẹ́sin wé rẹdí to wẹ́lkọ́m una fọ im haus. Mék una sté dia gó rích di taim wé una go kọmọ́t frọm di taun ọ vílej.

12. Wẹ́n una ẹ́ntá ẹ́ní haus, mék una salút di pípul wé dé dia tẹ́l dẹm sé, “Mek Gọd blẹs una.”

13. Íf di pípul wé dé di haus wẹ́lkọ́m una, dẹn dẹm go risív di blẹ́sin. Bọt íf dẹm nọ́ wẹ́lkọ́m una, dẹn mék una ték bák di blẹsin.

14. An íf pípul fọ ẹ́ní haus ọ ẹ́ní taun nọ́ grí wẹ́lkọ́m una ọ lísín to una mẹsej, dẹn mék una shék di sansán ọf di haus ọ taun kọmọ́t frọm una lẹg as una de lív di ples.

15. A de tẹ́l una tru sé, fọ di dè wé Gọd go jọ́j ọ́l di pípul wé dé fọ wọld, Gọd go pọ́nísh di pípul ọf dát taun pás as i go pọ́nísh Sọ́dọ́m pípul an Gọmọ́rá pípul.

Pípul Go Sọ́fá Di Pípul Wé De
Lẹ́n an Fọ́ló Jízọs Im We

(Vas 16-25)

(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)

16. “Mék una lísin, A de sẹ́n una mék una gó laik ship-dẹm wé de gó amọ́ng búsh-dọg-dẹm wé dẹm de kọ́l ‘wulf’. So mék una gẹ́t sẹns laik snek, an mék una dé jẹ́ntul laik dov.

17. Mék una de wọ́ch wẹ́l wẹl! Dis na bikọs pípul go kách una kárí una gó kọt, an dẹm go flọ́g una fọ Judiá pípul dẹm preya-haus-dẹm.

18. Bikọs una de fọ́ló Mi, dẹm go kárí una gó fọ frọ́nt ọf gọ́vnọ-dẹm an king-dẹm. Bọt dis go gív una chans wé una go ték tẹ́l di gọ́vnọ-dẹm an king-dẹm di Bẹtá Nius abaut Mi, an una go ọ́lsó tẹ́l am to pípul wé nọ́ bi Judiá pípul.

19. Wẹ́n dẹm kárí una gó kọt, mék una nó wọ́rí abaut wétín una go tọk ọ haú una go tọ́k am. Gọd go mék una nó wétín una go tọk wẹ́n dát taim rich.

20. Dis na bikọs, nọ́ bi una go de tọ́k, bọt na di Spírít ọf Gọd wé bi una Papá go yúz una maut ték tọk.

21. Brọ́da go kárí im ón brọ́da gív pípul mék dẹm kil. Pípul wé bi papá go kárí dẹm ón pikin-dẹm gív pípul mék dẹm kil. Pikin-dẹm go faít dẹm papá an mamá an mék pípul to kíl dẹm.

22. Ẹ́vríbọ́di go hét una bikọs una de fọ́ló Mi. Bọt ẹ́níbọ́di wé kọntíniú to de pút im trọ́st fọ Mi sóteé gó rích di ẹnd, Gọd go sév am.

23. Wẹ́n pípul sọ́fá una fọ wán taun, mék una rọ́n gó ánọ́dá taun. A de tẹ́l una tru sé, una nọ́ go fínísh to gó fọ ọ́l di taun-dẹm wé dé fọ Ízrẹl bifọ Mi, wé bi Húmán-bin Pikin go kọ́m bak.

24. Pẹ́sin wé de lẹ́n sọ́mtin nọ́ bíg pás im tícha, an sávant nọ́ bíg pás im ọgá.

25. So, íf pẹ́sin wé de lẹ́n sọ́mtin kọ́n bikọ́m laik im tícha, dát wan dọ́n dú fọ di pẹ́sin. An íf sávant kọ́n bikọ́m laik im ọgá, dát wan dọ́n dú fọ di pẹ́sin tuu. Íf pípul dọ́n kọ́l di ọgá wé gẹ́t haus Biẹ́lzíbọl (wé bi, Sétan), dẹn dẹm go kọ́l im fámílí pípul nem wé bád pás dát wan.

Mék Una Nọ́ Fiá Pípul; Mék
Una Fiá Ónlí Gọd

(Vas 26-31)

(Luk 12:2-7)

26. “So, mék una nọ́ fiá húmán-bin. Dis na bikọs, i nọ́ gẹ́t ẹ́nítin wé de haíd nau, wé Gọd nọ́ go bríng aút fọ ópun, an i nọ́ gẹ́t ẹ́ní síkrit, wé pípul nọ́ go kọ́n nò.

27. Di tins wé A de tẹ́l una fọ dáknẹs, mék una tọ́k am wiá lait dè, an wétín A tọ́k sọ́fli sọ́fli fọ una ia, mék una dé ọn tọ́p haus shaút am mék ẹ́vríbọ́di hia.

28. Mék una nọ́ fiá pipul wé go ónlí fít kíl pẹ́sin bọdí bọt dẹm nọ́ fít kíl im sol wé nọ́ de dai. Bọt mék una fiá Gọd wé fít distrọí pẹ́sin bọdí an im sol ínsaíd hẹ́lfáya.

29. Abí nọ́ bi wán kóbo dẹm de sẹ́l tú smọ́l bẹd wé dẹm de kọ́l ‘spáro’? Bọt wán ọf dẹm nọ́ fít fọ́l rích graun íf Gọd, wé bi una Papá nọ́ gri.

30. Bọt Gọd, wé bi una Papá, ívún nó haú méní hea wé dé fọ una hẹd.

31. So, mék una nọ́ fia, bikọs una dé impọ́tant wẹ́l wẹl pás plẹ́ntí spáro!

Pípul Wé Dé Wit Jízọs an Pípul
Wé Dé Agénst Jízọs

(Vas 32-33)

(Luk 12:8-9)

32. “So, íf ẹ́níbọ́di tọ́k fọ pípul frọnt sé i bilọ́ng to Mi, na so Mi tuu go tọ́k fọ frọ́nt ọf Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun sé di pẹ́sin bilọ́ng to Mi.

33. Bọt íf ẹ́níbọ́di tọ́k fọ pípul frọnt sé i nọ́ bilọ́ng to Mi, Mi tuu go tọ́k fọ frọ́nt ọf Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun sé di pẹ́sin nọ́ bilọ́ng to Mi.

Jízọs Kọ́m to Mék Pípul Mék
Dẹm Faít Ích Ọ́da

(Vas 34-39)

(Luk 12:51-53; 14:26-27)

34. “Mék una nọ́ tínk sé A kọ́m fọ dís wọld to mék pípul mék dẹm liv kwáyẹ́t an kúl laif wit ích ọ́da. No! A nó kọ́m fọ dís wọld to mék pípul mék dẹm liv kwáyẹ́t an kúl laif wit ích ọ́da, bọt to mék dẹm faít ích ọ́da.

35. A kọ́m to mék bọí-pikin mék i dé agénst im papá, an gẹ́l-pikin mék i dé agénst im mamá, an mék wúman wé dọ́n mári mék i dé agénst im họ́zban mamá.

36. Pẹ́sin ẹ́ními wé bád pás ọ́l im ẹ́ními-dẹm, go bi im ón fámílí pípul.

37. Ẹ́níbọ́di wé lọ́v im papá ọ mamá pás as i lọ́v Mi, nọ́ fít bi pẹ́sin wé de lẹ́n an fọ́ló Mai we. An ẹ́níbọ́di wé lọ́v im bọí-pikin ọ gẹ́l-pikin pás as i lọ́v Mi, nọ́ fít bi pẹ́sin wé de lẹ́n an fọ́ló Mai we.

38. Ẹ́níbọ́di wé nọ́ rẹdí to kárí im krọs fọ́ló Mi, nọ́ fít bi pẹ́sin wé de lẹ́n an fọ́ló Mai we.

39. Ẹ́níbọ́di wé de traí to sév im laif nọ́ go gẹ́t trú laif. Bọt ẹ́níbọ́di wé lọ́s im laif bikọ́s ọf Mi, go gẹ́t trú laif.

Gọd Go Pé-Bák Pípul Wé Wẹ́lkọ́m
Im Sávant-Dẹm

(Vas 40-42)

(Mak 9:41)

40. “Ẹ́níbọ́di wé wẹ́lkọ́m una, na Mi wé di pẹ́sin wẹ́lkọm, an ẹ́níbọ́di wé wẹ́lkọ́m Mi, na Gọd wé sẹ́n Mi wé di pẹ́sin wẹ́lkọm.”

41. Ẹ́níbọ́di wé wẹ́lkọ́m prọ́fẹt, bikọs na prọ́fẹt, Gọd go pé dát pẹ́sin di sém pe wé I de pé prọ́fẹt. An ẹ́níbọ́di wé wẹ́lkọ́m gud pẹ́sin, bikọs na gúd pẹ́sin, Gọd go pé dát pẹ́sin di sém pe wé I de pé gúd pẹ́sin.

42. Ẹ́níbọ́di wé gív ívún wán kọ́p ọf kold wọtá to wán ọf dís smọ́l pípul, bikọs di pẹ́sin wé i gív wọtá bi pẹ́sin wé de lẹ́n an fọ́ló Mai we, A de tẹ́l una trú sé, Gọd go pé am bak.