1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 10

Jízọs Chúz Twẹ́lf Mẹn Mék Dẹm bi Im Ápọ́sul

(Vas 1-4)

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

1. Jízọs kọ́l di twẹ́lf pípul wé de fọ́ló Im wè mék dẹm kọ́m to Am. I kọ́n gív dẹm páwa fọ ték draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul, an fọ ték kiọ́ ọ́l kaín diziz an síknẹs wé pípul gẹt.

2. Dis na di nem-dẹm ọf Jízọs Im twẹ́lf apọ́sul: Di fẹ́st wọn bi Saímọn, wé dẹm de ọ́lsó kọ́l Píta, an im brọ́da wé im nem na Ándru; dẹn Jems an im brọ́da wé im nem na Jọn. Di tuú ọf dẹm bi Zẹ́bẹ́di pikin-dẹm.

3. Dẹn Fílip an Batolómiu; Tọmọs an Mátiu wé im wọk bifọ na to kọlẹ́t taks fọ Rómán gọ́vmẹnt; Jems wé bi Álfiọs pikin, an Tádiọs.

4. Saímọn, wé bin faít to frí im pípul frọm Rómán pípul. An Júdás Iskáriọt wé sẹ́l Jízọs gív Jízọs Im ẹ́nímí-dẹm.

Wétín Jízọs Sẹ́n di Twẹ́lf Apọ́sul Mék Dẹm Gó Du

(Vas 5-15)

(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)

5. Jízọs sẹ́n dís twẹ́lf mẹn mék dẹm gó frọm plés to ples. Bọt bifọ́ dẹm kọ́n de gò, I kọmánd dẹm sé, “Mék una nọ́ gó éní ples wiá pípul wé nọ́ bi Juu de liv. An mék una nọ́ ẹ́ntá éní taun wiá samériá pípul de liv.

6. Bọt mék una gó to Ízrẹ́l pípul, wé bí laik ship wé dọ́n lọs.

7. An as una de gò, mék una de prich de sé, ‘Di taim wé Gọd go rúl Im pípul as King dọ́n dé nia!’

8. Mék una kiọ́ sík pípul. Mék una wék ọ́p pípul wé dọ́n dai. Mék una kiọ́ lẹ́pá pípul. An mék una draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul. A gív una páwa fọ ték dú dís tins an una nọ́ pé Mí fọ am. Sódiáfọ, mék una dú di sém tins fọ ọ́dá pípul, an mék una nọ́ áks dẹm mék dẹm pé una.

9. Mék una nọ́ kárí éní mọní fọ di bẹlt wiá una de kíp mọní – wẹ́dá di mọní na gold ọ sílva ọ kọ́pa.

10. An mék una nọ́ kárí bag fọ di jọ́ni ọ ẹ́strá klọt ọ shu ọ wọkin stik. Dis na sékọf sé, pẹ́sin wé de wọk sọpóz mék dẹm gív am wétín i nid.

11. Wẹ́n una ẹ́ntá éní taun ọ vílej, mék una lúk fọ pẹ́sin wé rẹdí to wẹ́lẹ́kọ́m una fọ im haus.
Dẹ́n mék una sté fọ di pẹ́sin haus gó rích di taim wé una go kọmọ́t frọm dát taun ọ vílej.

12. Wẹ́n una ẹ́ntá di pẹ́sin haus, mék una sálút di pípul wé de lív dia an mék una áks Gọd mék I blẹ́s dẹm.

13. Íf di pípul wé de lív fọ di haus wẹ́lẹ́kọ́m una, dẹn mék di blẹ́sin wé una áks Gọd mék I blẹ́s dẹm rimén wit dẹm. Bọt íf dẹm nọ́ wẹ́lẹ́kọ́m una, dẹn mék una ték bák di blẹ́sin wé una áks Gọd mék I blẹ́s dẹm.

14. An íf di pípul fọ éní haus ọ éní taun nọ́ grí wẹ́lẹ́kọ́m una ọ lísín to una mẹ́sej, dẹn mék una kọmọ́t fọ dát ples. Wẹ́n una kọmọt, mék una shék di dọ́st ọf dát ples kọmọ́t fọ una lẹg.

15. A de tẹ́l una tru sé, fọ di dè wẹ́n Gọd go jọ́j ọ́l di pípul wé dé fọ wọld, I go sọ́rí fọ Sọ́dọ́m pípul an Gọmọ́rá pípul pás as I go sọ́rí fọ di pípul wé de lív fọ dát taun!

Pípul Go Sọ́fá di Pípul Wé de Fọ́ló Jízọs Im Wè

(Vas 16-25)

(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)

16. “Mék una lísin! A de sẹ́n una kọmọt, an una go bí laik ship wé dé wiá dénjárọ́s búsh-dọg-dẹm wé dẹm de kọ́l ‘wulf’ gádá togẹ́da. As i bí so, mék una dé kiáful laik snek-dẹm an mék una dé jẹ́ntul laik dov-dẹm.

17. Mék una de wọ́ch wẹ́l wẹl sékọf húmánbin-dẹm. Dis na sékọf sè, dẹm go hól una kárí una gó Juu pípul dẹm kọt-dẹm, an dẹm go flọ́g una fọ dẹm preya-haus-dẹm.

18. An sékọf sé una de fọ́ló Mi, una ẹ́ními-dẹm go ték una gó fọ frọ́nt ọf gọ́vnọ-dẹm an king-dẹm. Dis go mék una gẹ́t chans fọ tẹ́l di gọ́vnọ-dẹm an king-dẹm abaút Mi. An una go tẹ́l pípul wé nọ́ bi Juu abaút Mi tuu.

19. Wẹ́n una ẹ́ními-dẹm hól una kárí una gó Juu pípul dẹm kọt-dẹm, mék una nó wọ́rí abaut wétín una go tọk ọ haú una go tọ́k am. Dis na sékọf sé Gọd go tẹ́l una wétín una go tọk wẹ́n dát taim rich.

20. Nọ́ bi una go de tọ́k dát taim. Na di Spírít ọf Gọd, wé bi una Papá go tọ́k trú una.

21. Brọ́da go kárí im ón brọ́da gív pípul mék dẹm kíl am, an papá go kárí im ón pikin gív pípul mék dẹm kíl am. Pikin-dẹm go tọ́n agénst dẹm papá an mamá an mék pípul to kíl dẹm.

22. Ẹ́vríbọ́di go hét una sékọf sé una de fọ́ló Mi. Bọt Gọd go sév di pẹ́sin wé kọntíniú to pút im trọst fọ Mi sóteé gó rích di ẹnd.

23. Wẹ́n pípul sọ́fá una fọ wọ́n taun, mék una rọ́n kwík kwik gó anọ́dá taun. A de tẹ́l una tru sé, una nọ́ go fínísh di wọk wé una de dú fọ ọ́l di taun-dẹm wé dé fọ Ízrẹl bifọ́ Mi, wé bi Húmánbin Pikin go kọ́m bak.

24. “Pẹ́sin wé de lẹ́n sọ́mtin nọ́ bíg pás im tícha, an bọibọi nọ́ bíg pás im ọgá.

25. As i bí so, íf pẹ́sin wé de lẹ́n sọ́mtin kọ́n bikọ́m laik im tícha, dát wọn dọ́n dú fọ dát pẹ́sin. An íf sávant kọ́n bikọ́m laik im ọgá, dát wọn dọ́n dú fọ dát sávant tuu. Íf pípul kọ́l di ọgá wé gẹ́t haus Biẹ́lzíbọl (wé bi Sétan), dẹn dẹm go kọ́l pípul fọ im fámíli nem-dẹm wé bád pás dát wọn!

Mék Una Fiá Gọd. Mék Una Nọ́ Fiá Pípul

(Vas 26-31)

(Luk 12:2-7)

26. “Sódiáfọ, mék una nọ́ de fiá di pípul wé de sọ́fá una. Dis na sékọf sé, i nọ́ gẹ́t énítin wé de haid wé Gọd nọ́ go bríng am aut mék pípul sí am. An i nọ́ gẹ́t éní síkrit wé Gọd nọ́ go mék pípul mék dẹm sabí wétín i bì.

27. Wétín A de tẹ́l una fọ dáknẹs, mék una tọ́k am fọ délait. An wétín A tọ́k sọ́fli fọ una ia, mék una dé ọntọ́p haus shaút am mék ẹ́vríbọ́di hia.

28. Mék una nọ́ fiá pípul wé fít kíl pẹ́sin bọdí bọt dẹm nọ́ fít kíl im sol. Bọt mék una fiá Gọd wé fít distrọí pẹ́sin sol an im bọdí fọ ínsaíd hẹl.

29. Abí nọ́ bi wọ́n pẹ́ni naím dẹm de sẹ́l tuú bẹd wé de flaí fọ ọp, an wé dẹm nem na ‘spáro’? Bọt wọ́n ọf dẹm nọ́ go daí fọ́l fọ graun ọnlẹs Gọd, wé bi una Papá dọ́n gri mék i hapun.

30. Gọd Imsẹf ívún sabí haú méní hea una gẹ́t fọ una hẹ́d.

31. As i bí so, mék una nọ́ fia. Una dé impọ́tant wẹ́l wẹl pás plẹ́ntí spáro!

Pípul Wé Bilọ́ng to Jízọ́s Kraist an Pípul Wé Nọ́ Bilọ́ng to Am

(Vas 32-33)

(Luk 12:8-9)

32. “Éníbọ́di wé tọ́k fọ pípul frọnt sé i bilọ́ng to Mi, Mi tuu go tọ́k fọ frọ́nt ọf Gọd, wé bi Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun sé dát pẹ́sin bilọ́ng to Mi.

33. Bọt éníbọ́di wé tọ́k fọ pípul frọnt sé i nọ́ nó Mi, Mi tuu go tọ́k fọ frọ́nt ọf Gọd, wé bi Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun sé A nọ́ nó di pẹ́sin.

Kraist Kọ́m to Mék Pípul Mék Dẹm Faít Ích Ọ́da

(Vas 34-39)

(Luk 12:51-53; 14:26-27)

34. “Mék una nọ́ tínk sé A kọ́m fọ dís wọld to mék pípul mék dẹm nọ́ faít ích ọ́da. No, A nó kọ́m to dú dat. Wétín mék A kọm na to mék pípul mék dẹm faít ích ọ́da.

35. A kọ́m to mék bọí-pikin mék i tọ́n agénst im papá, an gẹ́l-pikin mék i tọ́n agénst im mamá, an to mék wúman wé dọ́n mári mék i tọ́n agénst im họ́zban mamá.

36. Pẹ́sin im ẹ́ními-dẹm go bi im ón fámílí pípul.

37. Éníbọ́di wé lọ́v im papá ọ mamá pás as i lọ́v Mi, nọ́ gúd rích to bi pẹ́sin wé de fọ́ló Mai wè. An éníbọ́di wé lọ́v im bọí-pikin ọ gẹ́l-pikin pás as i lọ́v Mi, nọ́ gúd rích to bi pẹ́sin wé de fọ́ló Mai wè.

38. Éníbọ́di wé nọ́ rẹdí to kárí im krọs fọ́ló Mi, nọ́ gúd rích to bi pẹ́sin wé de fọ́ló Mai wè.

39. Éníbọ́di wé traí to sév im laif go lọ́s im ríl laif. Bọt éníbọ́di wé lọ́s im laif sékọf Mi, go gẹ́t ríl laif.

Gọd Go Pé-bák di Pípul Wé Wẹ́lẹ́kọ́m Im Sávant-dẹm

(Vas 40-42)

(Mak 9:41)

40. “Éníbọ́di wé wẹ́lẹ́kọ́m una, na Mi di pẹ́sin wẹ́lẹ́kọm. An éníbọ́di wé wẹ́lẹ́kọ́m Mi, na Gọd wé sẹ́n Mi, di pẹ́sin wẹ́lẹ́kọm.”

41. Éníbọ́di wé wẹ́lẹ́kọ́m prọ́fẹt sékọf sé di pẹ́sin wé i wẹ́lẹ́kọm na prọ́fẹt, Gọd go gív dát pẹ́sin di sém pè wé I de gív prọ́fẹt. An éníbọ́di wé wẹ́lẹ́kọ́m gúd pẹ́sin sékọf sé di pẹ́sin wé i wẹ́lẹ́kọm na gúd pẹ́sin, Gọd go gív dát pẹ́sin di sém pè wé I de gív gúd pẹ́sin.

42. Éníbọ́di wé gív ívún wọ́n kọ́p ọf kold wọtá to wọ́n ọf dís smọ́l pípul sékọf sé, di pẹ́sin wé i gív di wọtá bi pẹ́sin wé de fọ́ló Mai wè, A de tẹ́l una tru sé Gọd go pé am bak.”