1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 11

Jọn Wé de Baptaíz Pípul Sẹ́n Mẹ́sẹ́nja-dẹm to Jízọs

(Vas 1-19)

(Luk 7:18-35)

1. Áftá Jízọs fínísh to tẹ́l di twẹ́lf pípul wé de fọ́ló Im wè wétín dẹm go du, I kọ́n kọmọ́t fọ dát ples kọ́n gó to tích an prích fọ taun-dẹm wé dé fọ dát éria.

2. Jọn wé de baptaíz pípul dé fọ prízin dát taim. So, wẹ́n i hiá abaut di tins wé Kraist de du, naím i kọ́n sẹ́n sọ́m ọf im ón pípul wé de fọ́ló im wè

3. mék dẹm áks Jízọs, “Abí na Yú bi di Wọn wé go kọm, ọ mék wi stíl de wét fọ anọ́dá pẹ́sin?”

4. Naím Jízọs ánsá dẹm, “Mék una gó tẹ́l Jọn wétín una de hia an de si:

5. blaínd pípul de si; pípul wé nọ́ fít waká de waká; lẹ́pá pípul dọ́n wẹ́l agen; pípul wé nọ́ fít hia de hia; pípul wé dai dọ́n wék ọ́p frọm dai; an pọọ́ pípul de hiá di Gúd Niuz.

6. Gọd de blẹ́s di pẹ́sin wé nó stọ́p to pút im trọst fọ Mi!”

7. As di pípul wé de fọ́ló Jọn im wè kọmọ́t de gò, naím Jízọs stát to tẹ́l di plẹ́ntí plẹ́ntí pípul wé dé dia abaut Jọn. Jízọs sé, “Wétín una kọmọ́t gó ínsaíd dẹ́zat mék una si? Abí na tọ́l gras wé wind de bló ọ́p an daun?

8. Íf nọ́ bi dat, dẹn na wétín una kọmọ́t gó si? Abí na man wé wiá faín klọt? Pípul wé de wiá faín klọt de lív fọ king-dẹm haus!

9. So na wétín una kọmọ́t gó si? Abí na prọ́fẹt? Yẹs, A de tẹ́l una. An i bíg pás prọ́fẹt wẹ́l wẹl.

10. Jọn bi di pẹ́sin wé sọ́mbọ́di raít abaút am fọ Gọd-Buk wé tọ́k sé, Gọd tẹ́l Im Pikin sé, ‘Si, A go sẹ́n Mai mẹ́sẹ́nja bifọ́ A sẹ́n Yu, só dat i go rẹdí di rod fọ Yu.’ “

11. Dẹn Jízọs kọ́n sé, “A de tẹ́l una tru sé, amọ́ng ọ́l di pípul wé wúman bọn, i nọ́ gẹ́t éníbọ́di wé dé impọ́tant pás Jọn wé de baptaíz pípul. Bọt di pẹ́sin wé na im smọ́l pas amọ́ng ọ́l di pípul wé Gọd de rúl as King, dé impọ́tant pás Jọn.

12. Frọm di taim wẹ́n Jọn wé de baptaíz pípul stát to prích im mẹ́sej sóteé kọ́m rích nau, di rul wé Gọd de rúl Im pípul as King dọ́n de múv gó frọnt strọ́ng strọng. An pípul wé dẹm hat dé strọng de grí kwík kwik mék Gọd rúl dẹm as King.

13. Bifọ́ Jọn stát to prích im mẹ́sej, ọ́l di prọ́fẹt-dẹm an di Lọ wé Gọd gív Mósis bin tọ́k abaut di tins wé go hápun.

14. An íf una go grí bilív wétín A de tọk, Jọn bi di pẹ́sin wé Gọd-buk bin de tọ́k abaut wẹ́n i sé Ẹlaíja go kọ́m bak.

15. Éníbọ́di wé gẹ́t ia, mék i hia!

16. “Bọt na wétín A fít tọ́k sé pípul ọf dís taim bí laik am? Dẹm bí laik smọ́l pikin-dẹm wé sidọ́n fọ mákẹt de plè. Wọ́n grup de kọ́l di ọ́dá grup de tẹ́l dẹm sé,

17. ‘Wi bló flut fọ una, bọt una nọ́ grí dans! Naím wi kọ́n síng bẹ́riál sọng, bọt una nọ́ grí krai!’

18. Wẹ́n Jọn wé de baptaíz pípul bin kọm, i de dú fástin plẹ́ntí plẹ́ntí taim an i nọ́ de drínk wain. Bọt pípul sé, ‘Bád spírit hól am!’

19. Dẹn Mi, wé bi Húmánbin Pikin kọ́n kọm, an A de chọp an de drínk wain, an pípul sé, ‘Sí dát man, i tuú de chọp an na drọnka-man! Na frẹn fọ pípul wé de kọlẹ́t taks an pípul wé de dú wétín Gọd nọ́ want!’ Bọt na wétín pẹ́sin de du go shó wẹ́dá na di sẹns wé i risív frọm Gọd i de ték dú am.”

Di Taun-dẹm Wiá Pípul Nọ́ Grí Pút Dẹm Trọst fọ Jízọs

(Vas 20-24)

(Luk 10:13-15)

20. Dẹn Jízọs kọ́n stát to hálá di pípul wé de lív fọ di taun-dẹm wiá I bin dú plẹ́ntí ọf Im mírákul-dẹm pás as I bin dú fọ ọ́l ọ́dá ples-dẹm. Jízọs hálá dẹm sékọf se, dẹm nọ́ grí tọ́n awé frọm to de tínk an dú bád tins, an dẹn tọ́n to Gọd.

21. Jízọs sé, “Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi Kórazín pípul! Tins go ọ́lsó bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi Bẹtsaída pípul! Dis na sékọf sé, íf to sé na fọ Taíá pípul an Saidọ́n pípul dẹm taun-dẹm, A bin dú di mírákul-dẹm wé A dú fọ una taun-dẹm, na teé tee dẹm fọ dọ́n tọ́n awé frọm to de tínk an dú bád tins, an dẹm fọ dọ́n tọ́n to Gọd! Dẹm fọ ọ́lsó wiá rọ́f klọt kárí ash pọọ́ fọ dẹm hẹd to shó sé dẹm dọ́n tọ́n awé frọm di bád tins an dọ́n tọ́n to Gọd.

22. Bọt A de tẹ́l una sé, fọ di dè wẹ́n Gọd go jọ́j ọ́l di pípul wé dé fọ dís wọld, I go sọ́rí fọ Taíá pípul an Saidọ́n pípul pás as I go sọ́rí fọ una!

23. An una wé bi Kapániọ́m pípul! Abí una tínk sé Gọd go kárí una gó ọ́p fọ hẹ́vun fọ ték ọ́nọ́ una? Fọ wia! Na daun fọ ínsaíd hẹl naím Gọd go trowé una! Dis na sékọf se, íf to sé na fọ Sọ́dọ́m pípul dẹm taun A bin dú di mírákul-dẹm wé A dú fọ una taun, dẹm taun fọ stíl dé dia todè!

24. Bọt A de tẹ́l una sé, fọ di dè wé Gọd go jọ́j ọ́l di pípul wé dé fọ dís wọld, I go sọ́rí fọ Sọ́dọ́m pípul pás as I go sọ́rí fọ una!”

Mék Una Kọ́m to Mi an Rẹst

(Vas 25-30)

(Luk 10:21-22)

25. Fọ dát taim, Jízọs kọ́n sé, “Papá, na Yu bi di Ọgá wé gẹ́t hẹ́vun an dís wọld! A de tánk Yu sékọf sé Yu dọ́n haíd dís tins frọm pípul wé gẹ́t sẹns an sabí buk. Bọt Yu dọ́n shó dẹm to pípul wé bí laik smọ́l pikin-dẹm.

26. Yẹs, Papá, na so Yu rílí wán mék i hápun.”

27. “Gọd, wé bi Mai Papá dọ́n gív Mí ọ́l tins. Nóbọ́di rílí nó Mi, wé bi Gọd Pikin, ẹsẹ́pt Gọd wé bi Mai Papá. An nóbọ́di rílí nó Mai Papá, ẹsẹ́pt Mi, wé bi Im Pikin an éníbọ́di wé A wán shó hú Mai Papá rílí bì.

28. Mék una kọ́m to Mi, ọ́l ọf una wé dọ́n táya an de kárí hẹ́ví lod, an A go mék una to rẹst.

29. Mék una de dú wétín A kọmánd una, an mék una alaú Mi mék a de tích una. Dis na sékọf sé, A dé jẹ́ntul an A dé họ́mbul fọ ínsaíd Mai hat. Íf una de wọ́k wit Mi, A go mék una to rẹ́st kulee wẹ́l wẹl.

30. Di tins wé A de kọmánd una mék una du dé ízi. An di lod wé A de gív una mék una kári nọ́ hẹ́vi.”