MATIU CHAPTA 11

Jọn Wé De Baptaíz Pípul Sẹ́n

Mẹ́sẹ́nja-Dẹm Gó Mít Jízọs

(Vas 1-19)

(Luk 7:18-35)

1. Áftá Jízọs fínísh to tích ọ́l dís tins to di twẹ́lf pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we, I kọ́n kọmọ́t frọm dát ples kọ́n gó to tích an prích fọ taun-dẹm wé dé niá dia.

2. Jọn wé de baptaíz pípul dé fọ prízin dát taim. Wẹn i hiá abaut di tins wé Jízọ́s Kraist de du, i kọ́n sẹ́n sọ́m ọf ím ón pípul wé de lẹ́n an fọ́ló im we

3. mék dẹm gó áks Jízọs sé, “Abí na Yu bi di Pẹ́sin wé gẹ́t to kọm, ọ mék wi stíl de wét fọ anọ́dá pẹ́sin?”

4. Na ím Jízọs ánsá dẹm sé, “Mék una gó tẹ́l Jọn wétín una ia de hia an wétín una ai de si:

5. blaínd pípul dọ́n stát to de si; pípul wé nọ́ fít waká de waká; pípul wé bi lẹ́pá dọ́n bikọ́m wẹl agen; pípul wé nọ́ fít hia de hiá nau; pípul wé dọ́n dai dọ́n wék ọp frọm dai, an pọ́ pípul de hiá di Bẹtá Nius.

6. Gọd go blẹs di pẹ́sin wé nó stọ́p to pút im trọst fọ Mi!”

7. As di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jọn im we kọ́n kọmọ́t de gò, na ím Jízọs stát to de tẹ́l di plẹ́ntí pípul wé dé dia abaut Jọn. Jízọs sé, “Wétín una kọmọ́t gó fọ dẹ́zat gó si? Abí na tọ́l gras wé wind de bló ọ́p an daun?

8. Íf nọ́ bi dat, dẹn na wétín una kọmọ́t gó si? Abí na man wé wiá faín klọt? Pípul wé de wiá faín klọt de lív fọ king páles!

9. So, mék una tẹ́l mi, na wétín una kọmọ́t gó si? Abí na prọ́fẹt? Yẹs, A de tẹ́l una, an di pẹ́sin wé una si bíg pás prọ́fẹt wẹ́l wẹl.

10. Jọn bi di pẹ́sin wé dẹm raít abaut fọ Gọd-Buk sé, Gọd sé, ‘A go sẹ́n Mai mẹ́sẹ́nja bifọ́ A sẹ́n yu, só dat I go rẹdí di rod fọ yu.’

11. Jízọs kọntíniú to de tọk sé, “A de tẹ́l una tru sé, amọ́ng ọ́l di pípul wé wúman bọn, i nọ́ gẹ́t ẹ́níbọ́di wé dé impọ́tant pás Jọn wé de baptaíz pípul. Bọt di pẹ́sin wé smọ́l pás ọ́l ọ́dá pípul fọ Kíndọ́m ọf hẹ́vun, dé impọ́tant pás Jọn.

12. Frọm di taim wé Jọn wé de baptaíz pípul stát to prích im mẹ́sej sóteé kọ́m rích nau, wíkẹ́d pípul dọ́n de aták Kíndọm ọf hẹ́vun, an dẹm de yúz fọs to traí ték di Kíndọm.

13. Bifọ́ Jọn kọm, ọ́l di prọ́fẹt-dẹm an di Lọ wé Gọd gív trú Mósis bin tọ́k abaut Kíndọ́m ọf hẹ́vun.

14. An íf una go grí bilív wétín A de tọk, una go ọndastán sé, Jọn bi di man wé wán ọf di prọ́fẹt-dẹm bin de tọ́k abaut wẹ́n i sé Ilaíja go kọ́m bak.

15. Ẹ́níbọ́di wé gẹ́t ia, mék i hia!

16. “Na wétín A go tọ́k sé pípúl ọf dís taim bí laik? Dẹm bí laik smọ́l-pikin-dẹm wé sidọ́n fọ mákẹt de ple. Wán grup de kọ́l di ọ́dá grup tẹ́l dẹm sé,

17. ‘Wi bló flut fọ una, bọt una nọ́ grí dans! Wi kọ́n síng sọng-dẹm wé dẹm de síng fọ bẹ́rial, bọt una nọ́ grí krai!’

18. Wẹ́n Jọn wé de baptaíz pípul bin dé wit una, i de fást plẹ́ntí taim an i nọ́ de drínk wain, bọt pípul sé, ‘Bád spírit hól am!’

19. Dẹn Mi, wé bi Húmán-bin Pikin kọ́n kọm, an A de chọ́p wẹ́l wẹl an de drink, bọt pípul sé, ‘Si-oó, dís man tuú de chọp, na drọnká-man, an na frẹn fọ pípul wé de kọlẹ́t taks an ọ́dá bád pípul!’ No mátá sé dẹm tọ́k dís tins, bọt di tins wé pẹ́sin de du go shó wẹ́dá na sẹns wé kọ́m frọm Gọd di pẹ́sin ték de dú dẹm.

 

Sọm Taun-dẹm Wiá Pípul Nọ́

Grí Pút Dẹm Trọ́st fọ Jízọs

(Vas 20-24)

(Luk 10:13-15)

20. Di pípul wé de lív fọ di taun-dẹm wiá Jízọs dú plẹ́ntí mírákul pás ọ́l ọ́dá ples nọ́ grí stọ́p to de tínk an dú bád tins, an dẹn kọ́m to Gọd. Na ím Jízọs kọ́n stát to de hálá dẹm sé,

21. “Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi Kórazín pípul, an tins go ọ́lsó bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi Bẹtsaídá pípul! Íf to sé di mírákul-dẹm wé A dú amọ́ng una bin hápún amọ́ng Taiá an Saidọ́n pípul, dẹm fọ wiá tia tiá klọt an pọ́ ash fọ dẹm hẹd teé tee, to shó sé dẹm dọ́n stọ́p to de tínk an dú bád tins, an dẹn kọ́m to Gọd!

22. Bọt A de tẹ́l una trú sé, fọ di dè wé Gọd go jọ́j ọ́l di pípul wé dé fọ wọld, I gó pọ́nísh una pás as I go pọ́nísh Taiá pípul an Saidọ́n pípul!

23. An una wé bi Kapániọ́m pípul! Abí una tínk sé Gọd go kárí una gó hẹ́vun? Fọ wia! Na daun fọ ínsaíd hẹ́lfáya Gọd go trowé una!” Dis na bikọs, íf to sé di mírákul-dẹm wé A dú amọ́ng una bin hápún amọ́ng Sọ́dọ́m pípul, dẹm taun fọ stíl dé dia gó rích tode!

24. Bọt A de tẹ́l una tru sé, fọ di dè wé Gọd go jọ́j ọ́l di pípul wé dé fọ wọld, I go pọ́nísh una pás as I go pọ́nísh Sọ́dọ́m pípul!”

 

Mék Una Kọ́m to Mi an Rẹst

(Vas 25-30)

(Luk 10:21-22)

25. Fọ dát sém taim, Jízọs kọ́n sé, “Papá, Yu bi di Ọgá wé gẹ́t hẹ́vun an wọld. A tánk Yu bikọs Yu dọ́n haíd dís tins frọ́m pípul wé gẹ́t sẹns an sabí buk wẹ́l wẹl, bọt Yu dọ́n shó di tins to smọ́l pikin-dẹm.

26. Yẹs, Papá, na so Yu wán mék i hápun.”

27. Dẹn Jízọs kọ́n tél di pípul sé, “Mai Papá dọ́n kárí ẹ́vrítin pút fọ Mai hand. Nóbọ́di nó Gọd Pikin wẹ́l wẹl ẹsẹ́pt Gọd wé bi di Pikin Papá. An nóbọ́di nó di Pikin Papá wẹ́l wẹl ẹsẹ́pt di Pikin Imsẹf an ẹ́níbọ́di wé di Píkin wán shó hú Im Papá rílí bì.

28. Mék una kọ́m mít Mi, ọ́l ọf una wé dọ́n táyá to kárí hẹ́ví lod, an A go mék una to rẹst.

29. A dé péshẹnt an A nọ́ de kárí Maisẹf ọp, so mék una de dú wétín A tẹ́l una, an mék una grí lẹ́n wétiń A de tích una, an dẹn una hat go rẹ́st wẹ́l wẹl.

30. Di tins wé A go tẹ́l una mék una du nọ́ had, an di lod wé A go gív una mék una kári nọ́ hẹ́vi.”