1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 20

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Grép Fám Wọ́kas

(Vas 1-16)

1. Di wè wé tins go bì wẹ́n Gọd de rúl as king go bí laik dís párébul. Wọ́n man wé gẹ́t grép fam bin kọmọ́t wọ́n ẹ́lí mọ́nin mék i háyá pípul wé go wọ́k fọ im grép fam.

2. Áftá di man dọ́n grí wit di wọ́kas sé i go pé ích pẹ́sin di nọ́mál pè fọ wọ́n dé wọk, naím i kọ́n sẹ́n dẹm mék dẹm gó wọ́k fọ im grép fam.

3. Di man kọmọ́t agen kọ́n gó fọ mákẹt araún naín o’klọk fọ mọ́nin, an i sí ọ́dá wọ́kas wé stán dia. Dẹm nọ́ gẹ́t wọk wé dẹm de du.

4. Naím i tẹ́l dẹm, ‘Mék una gó wọ́k fọ mai grép fam tuu, an a go pé una di kọrẹ́t pè fọ una wọk.’

5. Naím dẹm kọ́n gò. Di man kọmọ́t agen araún twẹ́lf o’klọk an tírí o’klọk fọ áftanun, an i dú di sém tin.

6. Araún faíf o’klọk, di man kọ́n kọmọ́t agen. An i sí ọ́dá wọ́kas wé stíl stán dia. Naím i áks dẹm, ‘Wétín mék una stán hia an nọ́ de dú énítin fọ di hól dè?’

7. Dẹm ánsá am sé, ‘Na sékọf sé nóbọ́di háyá ọs.’ Naím i tẹ́l dẹm sé, ‘Ọ́yá, mék una gó wọ́k fọ mai grép fam tuu.’

8. Wẹ́n ívnin rich, di man wé gẹ́t di grép fam kọ́n tẹ́l im máníja, ‘Mék yu kọ́l di wọ́kas an pé dẹm fọ di wọk wé dẹm dọ́n du. Mék yu stát wit di pípul wé wi háyá last, sóteé gó rích di pípul wé wí háyá fẹst.’

9. Wẹ́n di wọ́kas wé dẹm háyá araún faíf o’klọk bin kọm mék dẹm pé dẹm, di máníja pé ích pẹ́sin di nọ́mál pè fọ wọ́n dé wọk.

10. So wẹ́n di wọ́kas wé dẹm háyá fẹ́st kọ́n kọ́m dẹm on mék dẹm pé dẹm, dẹm tínk sé di máníja go pé dẹm mọọ́ mọní. Bọt i pé ích ọf dẹm di mọní fọ wọ́n dé wọk tuu.

11. Wẹ́n dẹm ték dẹm mọní, dẹm stát to kọmplén to di man wé gẹ́t di grép fam.

12. Dẹm sé, ‘Na ónlí wọ́n awa dís mẹn wé yu háyá last wọk. An yu pé dẹm di sém tin wé yu pé ọs wé wọ́k had di hól dè fọ ínsaíd sọn!’

13. Bọt di man wé gẹ́t di grép fam kọ́n ánsá wọ́n ọf dẹm sé, ‘Mai frẹn, a nọ́ dú yú bad. Abí nọ́ bi mí an yu grí sé a go pé yú di nọ́mál pè fọ wọ́n dé wọk?

14. Mék yu ték yọ mọní de gó hom. A wán pé dís man wé a háyá last di sém mọní wé a pé yu.

15. Abí a nọ́ gẹ́t rait fọ ték mai ón mọní dú wétín a want? Ọ na jẹ́lọs yu de jẹ́lọs sékọf sé a de dú gúd tin?’ “

16. Fọ ték fínísh di párébul, Jízọs kọ́n sé, “So, pípul wé bi last nau, go kọ́n bi fẹst. An pípul wé bi fẹst nau, go kọ́n bi last.”

Jízọs Tọ́k fọ Tẹ́d Taim Sé Pípul Go Kíl Am

(Vas 17-19)

(Mak 10:32-34; Luk 18:31-34)

17. As Jízọs de gó Jẹrúsálẹm, I ték di twẹ́lf pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́n gó fọ wọ́n kọ́na. An as dẹm waká de gó wit Am, I kọ́n tẹ́l dẹm fọ praívet sé,

18. “Mék una lísin. Wi de gó Jẹrúsálẹm. An fọ dia, sọm pípul go sẹ́l Mi, wé bi Húmánbin Pikin, gív di chíf prist-dẹm an di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ. Di chíf prist-dẹm an di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ go tọ́k sé A dú bad, an sódiáfọ A mọsto dai.

19. Dẹn dẹm go kárí Mí gív pípul wé nọ́ bi Juu. Dís pípul go láf Mi, dẹm go flọ́g Mí bád bad, an dẹm go nél Mí fọ krọs fọ ték kíl Mi. Bọt fọ tẹ́d dè, Gọd go wék Mí ọp frọm dai.”

Jems an Jọn Dẹm Mamá Áks Jízọs Mék I Dú Sọ́mtin fọ am

(Vas 20-28)

(Mak 10:35-45)

20. Dẹn Zẹ́bẹ́di waif bríng im tuú pikin kọ́m mít Jízọs. I níl daún fọ Jízọs frọnt kọ́n bẹ́g Am mék I dú sọ́mtin fọ am.

21. Naím Jízọs áks am, “Wétín yu want?” I ánsá am, “A wán mék Yu prọ́mís mí sé, dís mai tuú pikin go sidọ́n niá Yu wẹ́n Yu de rúl as king. Mék wọn dé fọ Yọ raít hánd said an di ọ́dá wọn fọ Yọ lẹ́ft hánd said.”

22. Bọt Jízọs tẹ́l di wúman im pikin-dẹm sé, “Una nọ́ nó wétín una de áks fọ. Una fít sọ́fá haú A go sọ́fa?” Dẹm ánsá, “Wi fit.”

23. Naím Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Trútru, una go sọ́fá haú A go sọ́fa, bọt nọ́ bi Mí go disaíd hú go sidọ́n fọ Mai raít hánd said an fọ Mai lẹ́ft hánd said. Dís tuú ples bilọ́ng to di pípul wé Gọd, wé bi Mai Papá dọ́n rẹdí di ples-dẹm fọ dẹm.”

24. Wẹ́n di ọ́dá tẹ́n pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè hiá abaut dís máta, dẹm kọ́n vẹ́ks fọ di tuú brọ́da.

25. Naím Jízọs kọ́l ọ́l ọf dẹm togẹ́da kọ́n sé, “Una sabí sé di pípul wé de rúl pípul wé nọ́ nó Gọd laík to shó di pípul sé, dẹm gẹ́t páwa óvá dẹm. An dẹm impọ́tánt lída-dẹm laík to yúz ọ́l dẹm páwa de rúl di pípul.

26. Bọt nọ́ bi so i go bí wit una. Éníbọ́di wé wán bi bíg man amọ́ng una, mọsto bi sávant fọ ọ́l ọf una.

27. An éníbọ́di wé wán bi fẹst amọ́ng una, mọsto bi slev fọ ọ́l ọf una.

28. Na so i bí wit Mi, wé bi Húmánbin Pikin. A nó kọm mék pípul sáv Mi, bọt mék A sáv pípul, an gív Mai laif fọ ték sév plẹ́ntí pípul.”

Jízọs Kiọ́ Tuú Blaín Mẹn

(Vas 29-34)

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)

29. As Jízọs an di pípul wé de fọ́ló Im wè de kọmọ́t frọm Jẹ́ríko, plẹ́ntí plẹ́ntí pípul fọ́ló Am.

30. Tuú blaín mẹn sidọ́n niá di rod. Wẹ́n dẹm hiá sé Jízọs de pas, dẹm kọ́n stát to shaut, “Dévid Pikin, Ọgá mék Yu sọ́rí fọ ọs!”

31. Di plẹ́ntí plẹ́ntí pípul hálá fọ dẹm an tẹ́l dẹm mék dẹm kíp kwáyẹt. Bọt dẹm kọ́n de shaút mọọ́ mọọ de sé, “Dévid Pikin, Ọgá mék Yu sọ́rí fọ ọs!”

32. Jízọs kọ́n stọp, an i kọ́l di tuú blaín mẹn kọ́n áks dẹm, “Wétín una wán mék A dú fọ una?”

33. Dẹm ánsá am, “Ọgá, wi wán mék Yu ópún awa ai!”

34. Jízọs sọ́rí fọ dẹm wẹ́l wẹl. Naím I tọ́ch dẹm ai, an atwọns dẹm kọ́n stát to si. An dẹn dẹm fọ́ló Am.

error: Alert: Content is protected !!