MATIU CHAPTA 20

Di Torí Abaut Pípul Wé De
Wọ́k Fọ Grép Fam

(Vas 1-16)

1. “Di Kíndọm ọf hẹ́vun dé laik wán man wé kọmọ́t wán ẹ́lí mọ́nin to háyá lébra-dẹm wé go wọ́k fọ im grép fam.

2. Áftá di man dọ́n grí to pé ích pẹ́sin wán sílvá kọin, wé bi mọní fọ wán dé wọk, i kọ́n sẹ́n dẹm mék dẹm gó wọ́k fọ im grép fam.

3. Di man kọ́n kọmọ́t agen araún naín o’klọk fọ mọ́nin, an i sí ọ́dá pípul wé stán araún di mákẹt de dú nọ́tin,

4. na ím i tẹ́l dẹm sé, ‘Mék una gó wọ́k fọ mai grép fam tuu, an a go pé una kọrẹ́t pe fọ una wọk.’
5. Na ím dẹm kọ́n gò. Di man kọmọ́t agen araún twẹ́lf o’klọk an tírí o’klọk fọ áftanun, an i dú di sém tin.

6. An araún faíf o’klọk, di man kọ́n kọmọt, an i sí ọ́dá pípul de stán araún di mákẹt de dú nọ́tin. Na ím i áks dẹm sé, ‘Wétín mék una de stán dia ọ́l dè de dú nọ́tin?’

7. Dẹm ánsá am sé, ‘Nóbọ́di háyá ọ́s fọ wọk.’ Na ím i tẹ́l dẹm sé, ‘Ọ́yá, mék una gó wọ́k fọ mai grép fam tuu.’

8. Wẹ́n ívnin rich, di man wé gẹ́t di grép fam kọ́n tẹ́l im máníja sé, ‘Mék yu kọ́l di lébra-dẹm an pé dẹm fọ di wọk wé dẹm dọ́n du. Mék yu stát wit di lást pípul wé wi háya gó rích di pípul wi háyá fẹ́st.’

9. Wẹ́n di lébra-dẹm wé dẹm háyá araún faíf o’klọk kọ́m, dẹm pé ích pẹ́sin wán sílvá kọin.

10. So wẹ́n di lébrá-dem wé dẹm fẹ́st háya kọ́n kọm, dẹm tínk sé dẹm go gẹ́t mọ́ pe, bọt di máníja ọ́lsó pé ích pẹ́sin wán sílvá kọin

11. Wẹ́n di lébra-dem wé dẹm fẹ́st háyá risív dẹm mọní, dẹm stát to de kọmplén agénst di man wé gẹ́t di grép fam.

12. Dẹm tọ́k sé, ‘Na ónlí wán áwa di lébra-dem wé yu háyá last wọk, an yu pé dẹm di sém tin wé yu pé ọs wé wọ́k di hól dè ínsaíd họ́t sọn!’

13. Bọt di man wé gẹ́t di grép fam ánsá wán ọf dẹm sé, ‘Mai frẹn, a nọ́ dú yú bad. Abí nọ́ bi wán sílvá kọin wé yu grí to ték dú wán dé wọk?

14. Mék yu ték yọ pe de gó hom. Na mí wán gív dís lébra-dẹm wé a háyá last, di sém tin wé a gív yu.

15. Abí a nọ́ gẹ́t rait to ték mai ón mọní dú wétín a want? Ọ yu de jẹ́lọs bikọs a de dú gúd tin?’ ”

16. To ték fínísh di torí Jízọs kọ́n sé, “Sódiáfọ, pípul wé bi last nau go kọ́n bi fẹ́st, an pípul wé bi fẹ́st nau go kọ́n bi last.”

Jízọs Tọ́k Fọ Tọ́d Taim Sé
Pípul Go Kíl Am

(Vas 17-19)

(Mak 10:32-34; Luk 18:31-34)

17. As Jízọs de gó Jẹrúsálẹm, I kọ́n ték di twẹ́lf pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we kọ́n gó fọ wán kọ́na ónlí dẹmsẹf. As dẹm waká de gò, na ím I tẹ́l dẹm sé,

18. “Mék una lísin. Wi de gó Jẹrúsálẹm, wiá Man Pikin Im ẹ́ními-dẹm go ték Am gív di chíf prist-dẹm an Gọd tícha-dẹm wé de tích di Lọ. Di chíf prist-dẹm an di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ go tọ́k sé I dú bad, an sódiáfọ dem mọs kíl Am,

19. an dẹn dẹm go ték Am gív pípul wé nọ́ bi Judiá pípul. Dís pípul go ték Am mék yeyé, dẹm go flọ́g Am, an dẹn kíl Am ọn tọ́p krọs. Bọt áftá tírí dè, Gọd go wék Am ọp frọm dai.”

Jems An Jọn Dẹm Mamá Áks Jízọs
Mék I Dú Sọ́mtin Fọ Am

(Vas 20-28)

(Mak 10:35-45)

20. Dẹn Zẹ́bẹ́di waif kọ́n bríng im tú pikin kọ́m mít Jízọs, an i níl daún fọ Jízọs frọnt kọ́n bẹ́g Am mék I dú sọ́mtin fọ am.

21. Jízọs áks am sé, “Wétín yu want?” I ánsá Am sé, “A wán mék Yu prọ́mís mi sé, wẹ́n Yu bikọ́m King, dís mai tú pikin go sidọ́n niá Yu, wan fọ Yọ raít hánd said an di ọ́dá wan fọ Yọ lẹ́ft hánd said.”

22. Bọt Jízọs tẹ́l di wúman im pikin-dẹm sé, “Una nọ́ nó wétín una de áks fọ. Abí una go fít sọ́fá di kaín sọ́fa wé A go sọ́fa?” Dẹm ánsá sé, “Wi fit.”

23. Na ím Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Trú tru, una go sọ́fá di kaín sọ́fa wé A go sọ́fa, bọt i nọ́ dé fọ Mai hand to chúz hú go sidọ́n fọ Mai raít hánd said an fọ Mai lẹ́ft hánd said. Dís tú ples na fọ pípul wé Mai Papá dọ́n rẹdí di ples-dẹm fọ.”

24. Wẹ́n di ọ́dá tẹ́n pípul wé de lẹ́n an fọ́lo Jízọs Im we hiá abaut dís máta, dẹm kọ́n vẹ́ks wit di tú brọ́da.

25. Na ím Jízọs kọ́l ọ́l ọf dẹm togẹ́da kọ́n tọ́k sé, “Una nó sé pípul wé de rúl pípul wé nọ́ nó Gọd, de yúz fọs ték de rúl dẹm. An dem lída-dẹm gẹ́t kọmplit́ páwa to tẹ́l dẹm wétín dẹm go du.

26. Bọt nọ́ bi so i go bí wit una. Ínstẹd, ẹ́ní ọf una wé wán bi impọtánt pẹ́sin mọs bi bọibọí fọ ọ́l ọf una,

27. an ẹ́ni ọf una wé wán bi fẹ́st amọ́ng una, mọs bi slev fọ ọ́l una.

28. Na so Man Pikin bi. I nó kọm só dat pípul go sáv Am, bọt só dat I go sáv dem, an gív Im laif to ték sév plẹ́ntí pípul.”

Jizọs Kiọ́ Tú Blaínd Mẹn

(Vas 29-34)

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)

29. As Jízọs an di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we de kọmọ́t frọm Jẹ́ríko, plẹ́ntí plẹ́ntí pípul kọ́n de fọ́ló Am.

30. Tú blaínd mẹn sidọ́n niá di rod. Wẹ́n dẹm hiá sé Jízọs de pas, dẹm stát to de shaút sé, “Dévid Pikin, mék Yu pítí ọs, Ọgá!”

31. Di pípul hálá fọ dẹm, kọ́n tẹ́l dẹm mék dẹm kíp kwáyẹt. Bọt dẹm shaút mọ́ mọ de sé, “Dévid Pikin, mék Yu pítí ọs, Ọgá!”

32. Na ím Jízọs stọp, kọ́n kọ́l di tú blaínd mẹn, an I áks dẹm sé, “Wétín una wán mék A dú fọ una?”

33. Dẹm ánsá Am sé, “Ọgá, wi wán mék Yu ópún awa ai só dat wi go fít si!”

34. Jízọs pítí dẹm, na ím I tọ́ch dẹm ai. An fọ dát taim gọọ́n, dẹm kọ́n stát to de si, an dẹm fọ́ló Jízọs.