1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 15

Jízọs Tọ́k Abaut Wétín Pípúl ọf Lọ́ng Taím Ago Bin Tich

(Vas 1-9)

(Mak 7:1-13)

1. Dẹn sọm Fárisí pípul an sọm tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ, kọ́n kọ́m frọm Jẹrúsálẹm to Jízọs. Dẹm áks Am sé,

2. “Wétín mék di pípul wé de fọ́ló Yọ wè nọ́ de dú di tins wé awá papá-papá-dẹm tích ọs? Yọ pípul nọ́ de wọ́sh dẹm hand fọ kọrẹ́t wè bifọ́ dẹm chọ́p fud!”

3. Bọt Jízọs ánsá dẹm sé, “Wétín mék una nọ́ de dú wétín Gọd kọmánd ọs mék wi du, bọt una de fọ́ló una ón tradíshọn?

4. Gọd sé, ‘Yu mọsto rẹspẹ́t yọ papá an yọ mamá.’ An Gọd tọk tuu sé, ‘Íf éníbọ́di tọ́k bád tin abaut im papá ọ mamá, una mọsto kíl di pẹ́sin.’

5. Bọt una de tọ́k una on sé, pẹ́sin fít tẹ́l im papá ọ mamá sé, ‘Di tin wé a gẹt wé a fít ték hẹ́lẹ́p yu, naím a dọ́n ọlrẹ́dí prọ́mís to gív Gọd.’

6. Dát wọn mín sé, di pẹ́sin nọ́ níd to dú di tin wé de shó sé i de rẹspẹ́t im papá. Sékọf sé una de alaú pẹ́sin mék i dú dis, naím bi sé, una nọ́ de dú wétín Gọd tọk. An dis na sékọf sé una wán to de dú wétín una ón tradíshọn tọk.

7. Una bi tuu-fés pípul! Na tru Prọfẹt Aizáya tọk wẹ́n i spík Gọd mẹ́sej abaút una sé,

8. ‘Gọd sé, “Dís pípul de yúz dẹm maut de ọ́nọ́ Mi, bọt dẹm hat dé faá faa frọm Mi.

9. Di sav wé dẹm de sáv Mi nọ́ mín énítin to Mi. Dis na sékọf sé, dẹm de tích pípul mék dẹm fọ́ló húmánbin lọ-dẹm laik sé di lọ-dẹm na Mai on!” ‘ “

Di Tins Wé de Rílí Mék Pẹ́sin Mék I Nọ́ dé Klin fọ Gọd Ai

(Vas 10-20)

(Mak 7:14-23)

10. Naím Jízọs kọ́l di plẹ́ntí pípul mék dẹm kọ́m to Am, an I tẹ́l dẹm sé, “Mék una lísin só dat una go ọndastán wétín A de tọk!

11. Nọ́ bi wétín pẹ́sin pút ínsaíd im maut de mék di pẹ́sin mék i nọ́ dé klin fọ Gọd ai. Bọt na di tins wé de kọmọ́t frọm di pẹ́sin maut de mék am mék i nọ́ dé klin fọ Gọd ai.”

12. Dẹn di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́m mít Am tẹ́l Am sé, “Yu nó sé Fárisí pípul bin vẹks wẹ́n dẹm hiá wétín Yu tọk?”

13. Jízọs ánsá sé, “Ẹ́vrí plant wé Gọd, wé bi Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun nọ́ plant, na frọm di plant im rut I go púl am kọmọt.

14. Mék una nó wọ́rí abaut Fárisí pípul! Dẹm bi blaín pípul wé de traí shó ọ́dá blaín pípul rod. Íf blaín pẹ́sin de shó anọ́dá blaín pẹ́sin rod, tuú ọf dẹm go fọ́l ínsaíd gọ́ta.”

15. Naím Píta tẹ́l Jízọs sé, “Mék Yu tẹ́l ọ́s wétín dís párébul min.”

16. Dẹn Jízọs sé, “Abí una stíl nó ọndastan?

17. Abí una nó ọndastán sé, ẹ́vrítin wé ẹ́ntá pẹ́sin maut go pás gó ínsaíd im bẹlẹ́. Dẹn di tin go pás kọmọ́t frọm di pẹ́sin bọdí ẹ́ntá latrin?

18. Bọt di tins wé de kọmọ́t frọm pẹ́sin maut de kọ́m frọm im hat. An na dís tins de mék pẹ́sin mék i nọ́ dé klin fọ Gọd ai.

19. Dis na sékọf sé, na wétín dé ínsaíd pẹ́sin hat de mék di pẹ́sin mék i de tínk wíkẹ́d tins an mék i kíl pẹ́sin. Na ím de mék man wé dọ́n mári mék i slíp wit wúman wé nọ́ bi im waif. Na ím de ọ́lsó mék wúman wé dọ́n mári mék i slíp wit man wé nọ́ bi im họ́zban. Na wétín dé ínsaíd pẹ́sin hat de ọ́lsó mék di pẹ́sin mék i de háv ọ́l ọ́dá yamayámá sẹks wé dé agénst Gọd Lọ. Na ím de mék am mék i de tif, mék i de tọ́k lai abaut ọ́dá pípul, an mék i de tọ́k bád tins abaut ọ́dá pípul.

20. Na dís bád tins de mék pẹ́sin mék i nọ́ dé klin fọ Gọd ai. Bọt sé pẹ́sin chọ́p wit hand wé i nó wọ́sh fọ spẹ́shál wè, dát wọn nọ́ de mék di pẹ́sin mék i nọ́ dé klin fọ Gọd ai.”

Wọ́n Kénán Wúman Wé Pút Im Trọst fọ Jízọs Wẹ́l Wẹl

(Vas 21-28)

(Mak 7:24-30)

21. Dẹn Jízọs kọmọ́t fọ dia kọ́n gó di éria wé dé niá di taun-dẹm wé dẹm de kọ́l Taía an Saidọn.

22. Wọ́n Kénán wúman wé lív fọ dát éria kọ́n kọ́m to Jízọs. Di wúman stát to shaut de sé, “Dévid Pikin, abẹg Ọgá mék Yu sọ́rí fọ mi! Bád spírit hól mai dọ́ta an di bád spírit de mék am sọ́fá bád bad.”

23. Bọt Jízọs nọ́ ánsá am énítin. Naím di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n gó bẹ́g Jízọs tẹ́l Am sé, “Mék Yu tẹ́l dís wúman mék i frọm hia kọmọ́t. I de fọlo fọ́ló ọs an de mék tuu mọ́ch nọiz!”

24. Naím Jízọs ánsá sé, “Gọd sẹ́n Mí ónlí to Ízrẹ́l pípul wé bi laik ship wé dọ́n lọs.”

25. Bọt di wúman kọ́n kọm, an i níl daún fọ Jízọs frọnt kọ́n sé, “Ọgá, mék Yu hẹ́lẹ́p mi!”

26. Jízọs ánsá sé, “I nọ́ gud to ték pikin-dẹm chọp trowé fọ dọg-dẹm.”

27. Bọt di wúman sé, “Ọgá na tru, bọt ívún di dọg-dẹm de chọ́p di smọ́l smọ́l fud wé de fọ́l frọm dẹm ọgá tébul.”

28. Naím Jízọs ánsá am sé, “Wúman, di trọst wé yu trọ́st Mi dé strọng wẹ́l wẹl! Gọd go dú fọ yu wétín yu want.” Fọ dát taim gọọ́n, Gọd kọ́n mék di wúman pikin mék i wẹl.

Jízọs Kiọ́ Plẹ́ntí Pípul

(Vas 29-31)

29. Jízọs kọmọ́t fọ dia kọ́n de waká fọ Lek Gálíli wọtasaid. Dẹn I klaímb wọ́n maúntin kọ́n sidọ́n dia.

30. Plẹ́ntí plẹ́ntí pípul kọ́m to Am. Dẹm bríng pípul wé nọ́ fít waká, blaín pípul, pípul wé nọ́ fít múv dẹm hand ọ lẹg, pípul wé nọ́ fít tọk, an plẹ́ntí ọ́dá sík pípul. Dẹm pút di sík pípul fọ Jízọs frọnt, an I kiọ́ dẹm.

31. Di pípul sọpraíz wẹ́l wẹl wẹ́n dẹm sí sé pípul wé nọ́ fít tọk de tọk. Pípul wé nọ́ fít múv dẹm hand ọ lẹg dọ́n wẹl. Pípul wé nọ́ fít waká de waká. An blaín pípul de si. Naím ẹ́vríbọ́di kọ́n préz Ízrẹ́l pípul dẹm Gọd.

Jízọs Gív Fọọ́ Taúzán Mẹn an Ọ́dá Pípul Chọp

(Vas 32-39)

(Mak 8:1-10)

32. Jízọs kọ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè mék dẹm kọ́m to Am. Dẹn I sé, “A de sọ́rí fọ dís pípul sékọf sé dẹm dọ́n ọlrẹ́dí sté tírí dè wit Mi, an dẹm nọ́ gẹ́t énítin wé dẹm go chọp. A nọ́ wán sẹ́n dẹm mék dẹm kárí ẹ́mtí bẹlẹ́ de gó hom. Dis na sékọf sé dẹm fít fént fọ rod.”

33. Naím di pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́n áks Am sé, “Na wiá wi go fít gẹ́t fud wé go rích ọ́l dís pípul mék dẹm chọ́p bẹlẹful fọ dís dẹ́zat?”

34. Jízọs áks dẹm sé, “Haú méní brẹd una gẹt?” Dẹm ánsá, “Sẹ́vún brẹd an sọm smọ́l smọ́l fish wé nọ́ plẹntí.”

35. Naím Jízọs tẹ́l ọ́l di pípul mék dẹm sidọ́n fọ graun.

36. Dẹn I ték di sẹ́vún brẹd an di fish kọ́n tánk Gọd. I kọ́n divaíd di brẹd an di fish gív di pípul wé de fọ́ló Im wè, an dẹm shiá am gív di pípul.

37. Ọ́l di pípul chọ́p bẹlẹful. Dẹn di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n gádá di písís ọf fud wé rimen. An di písis fúl sẹ́vún bíg baskẹt.

38. Di pípul wé chọ́p di fud na fọọ́ taúzán mẹn. Dẹm nọ́ kaúnt di wímẹn an smọ́l pikin-dẹm wé fọ́ló chọ́p am.

39. Dẹn Jízọs sẹ́n di pípul mék dẹm gó dẹm haus, an I ẹ́ntá bot kọ́n gó Mágádan éria.