MATIU CHAPTA 15

Wétín Pípul Ọf Lọ́ng Taím
Ago Bin Tich

(Vas 1-9)

(Mak 7:1-13)

1. Áftá sọ́mtaim, pípul wé bilọ́ng to Farisí grup an pípul wé bi tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ, kọ́m frọm Jẹrúsálẹm kọ́m mít Jízọs. Dẹm áks Am sé,

2. “Wétín mék di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Yọ we nọ́ de fọ́ló di tradíshọn wé awa papá-papá-dẹm gív ọs?” Yọ pípul nọ́ de wọ́sh dẹm hand fọ kọrẹ́t we bifọ́ dẹm chọp!”

3. Na ím Jízọs ánsá dẹm sé, “Wétín mék unasẹf nọ́ de dú wétín Gọd kọmánd ọs mék wi de du, na bikọs una wán fọ́ló una ón tradíshọn?

4. Gọd sé, ‘Mék yu de rẹspẹ́t yọ papá an mamá,’ an I tọk tuu sé, ‘Íf  ẹ́níbọ́di tọ́k bad tin abaut im papá ọ mamá, mék una kíl di pẹ́sin.’

5. Bọt una de tích una on sé, íf pẹ́sin tẹ́l im papá ọ mamá sé, ‘Di tin wé a gẹt wé a fọ ték hẹ́lẹ́p yu, na ím a dọ́n prọ́mís sé a go gív Gọd,’

6. wé mín sé, dát pẹ́sin nọ́ níd to gív im papá di tin to ték shó sé i de rẹspẹ́t am. Bikọs una de alaú pẹ́sin mék i dú so, una dọ́n lív to dú wétín Gọd tọk, kọ́n de dú wétín una tradíshọn tọk.

7. Una bi pípul wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pípul! Na trú tọk wé di prọ́fẹt wé im nem na Aizáya tọ́k abaut una wẹ́n i sé,

8. ‘Gọd sé,

“Dís pípul de ték dẹm maut de tọ́k sé dẹm de rẹspẹ́t Mi, bọt dẹm hat rílí dé faá frọm Mi.

9. Di sav wé dẹm de sáv Mi nọ́ mín ẹ́nítin, bikọs dẹm de tích pípul mék dẹm de fọ́ló húmán-bín lọ-dẹm as íf to sé di lọ-dẹm bi Mai on!” ’

Tins Wé De Mék Pẹ́sin Mék
I Nọ́ Dé Klin Fọ Gọd Ai

(Vas10-20)

(Mak 7:14-23)

10. Na ím Jízọs kọ́l di pípul mék dẹm kọ́m to Am, an I tẹ́l dẹm sé, “Mék una lísin to Mi so dat una go fít ọndastan.

11. Nọ́ bi wétín pẹ́sin pút ínsaíd im maut de mék di pẹ́sin mék i nọ́ dé klin fọ Gọd ai. Bọt na di tins wé de kọmọ́t frọm di pẹ́sin maut de mék am mék i nọ́ dé klin fọ Gọd ai.”

12. Dẹn di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́m mít Am áks Am sé, “Yu nó sé Farisí pípul bin vẹks wẹ́n dẹm hiá wétín Yu tọk?”

13. Jízọs ánsá sé, “Ẹ́ní plant wé Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun nọ́ plant, na pul I go púl am kọmọt.

14. Mék una nó wọ́rí abaút dẹm! Dẹm bi blaínd pípul wé de traí shó ọ́dá blaínd pípul rod. An íf blaínd pẹ́sin de shó anọ́dá blaínd pẹ́sin rod, tú ọf dẹm go fọ́l ínsaíd gọ́ta.”

15. Na ím Píta tẹ́l Jízọs sé, “Mék Yu tẹ́l ọ́s wétín Yu min wẹ́n Yu bin tọ́k abaut di tins wé de mék pẹ́sin mék i nọ́ dé klin fọ Gọd ai.”

16. Jízọs áks dẹm sé, “Abí una stíl nọ́ fít ọndastán pás di ọ́dá pípul?

17. Abí una nó nó sé, ẹ́nítin wé ẹ́ntá pẹ́sin maut go pás gó ínsaíd im bẹlẹ́, an dẹn di tin go pás kọmọ́t frọm di pẹ́sín bọdí ẹ́ntá ínsaíd latrin?

18. Bọt di tins wé de kọmọ́t frọm pẹ́sin maut de kọ́m frọ́m im hat, an na dís tins de mék di pẹ́sin mék i nọ́ dé klin fọ Gọd ai.

19. Dis na bikọs, na wétín dé ínsaíd pẹ́sin hat wé de mék di pẹ́sin mék i de tínk bád-bád tins, an mék i kíl pípul. Na ím de mék man wé dọ́n márí mék i slíp wit wuman wé nọ́ bi im waif, an na ím de mék wúman wé dọ́n márí mék i slíp wit man wé nọ́ bi im họ́zban. Na wétín dé ínsaíd pẹ́sin hat wé de ọ́lsó mék di pẹ́sin mék i de dú ọ́dá kaín nyamanyámá sẹks wé dé agénst Gọd Im Lọ. Na ím de mék pẹ́sin mék i de tif, mék i de tọ́k lai-laí tọk abaut ọ́dá pípul, an mék i de spọíl ọ́dá pípul nem.

20. Na dís tins de mék pẹ́sin mék i nọ́ dé klin fọ Gọd ai. Bọt fọ pẹ́sin to chọ́p wit hand wé i nó wọ́sh as dẹm tọ́k sé i sọpóz to wọsh am, dát wan nọ́ de mék pẹ́sin mék i nọ́ dé klin fọ Gọd ai.”

 

Wán Wúman Wé Pút Im Trọst
Fọ Jízọs Wẹ́l Wẹl

(Vas 21-28)

(Mak 7:24-30)

21. Dẹn Jízọs kọ́n kọmọ́t fọ dát ples, kọ́n gó fọ di éria wé dé niá di taun-dẹm wé dẹm de kọ́l Taía an Saidọn.

22. Na ím wán Kénán wúman wé lív fọ dát éria kọ́m mít Jízọs, an di wúman stát to de shaut de tẹ́l Jízọs sé, “Ọga, Yu wé bi Dévid Pikin, mék Yu pítí mi! Bád spírit hól mai dọ́ta an di bád spírit de mék am mék i sọ́fá wẹ́l wẹl.”

23. Bọt Jízọs nọ́ ánsá am ẹ́nítin. Na ím di pípul wé de lẹn an fọ́lo Jízọs Im we kọ́m mít Jízọs, an dẹm bẹ́g Am sé, “Mék Yu tẹ́l am mék i kọmọ́t fọ hia! I de fọ́ló ọs an de mék tuú mọch nọiz!”

24. Na ím Jízọs ánsá sé, “Gọd ónlí sẹ́n Mi to pípul ọf Ízrẹl wé bí laik ship-dẹm wé dọ́n lọs.”

25. Bọt di wúman kọ́m níl daún fọ Jízọs frọnt an tọ́k sé, “Ọga, mék Yu hẹ́lẹ́p mi!”

26. Jízọs ánsá sé, “I nọ́ gud to ték di pikin-dẹm chọp gív dọg.”

27. Bọt di wúman tọ́k sé, “Ọgá na tru, bọt ívún dọg-dẹm de chọ́p di smọ́l-smọ́l písís ọf fud wé de fọ́l kọmọ́t frọm dẹm ọgá tébul.”

28. Na ím Jízọs tẹ́l am sé, “Wúman, yu trọ́st Mi wẹ́l wẹl! Gọd gó dú fọ yu wétín yu want.” Fọ dát sém taim gọọ́n, na ím Gọd kiọ́ di wúman im dọ́ta.

 

Jízọs Kiọ́ Plẹ́ntí Pípul

(Vas 29-31)

29. Jízọs kọ́mọ́t fọ dia kọ́n de waká fọ di wọtasaíd ọf di bíg-díp-wọtá wé dẹm de kọ́l ‘Lek Gálíli’. Dẹn I klaímb wán maúntin kọ́n sidọ́n dia.

30. Plẹ́ntí plẹ́ntí pípul kọ́m mít Am. Dẹm bríng dẹm pípul wé nọ́ fít waká, blaínd pípul, pípul wé nọ́ fít yúz wán ọf dẹm hand ọ lẹg, pípul wé nọ́ fít tọk, an plẹ́ntí ọ́dá sík pípul. An dẹm pút di sík pípul fọ Jízọs frọnt, an I kiọ́ ọ́l ọf dẹm.

31. Di pípul sọpraíz wẹ́l wẹl wẹ́n dẹm sí pípul wé nọ́ fít tọk, de tọk; pípul wé nọ fít múv wán ọf dẹm hand ọ lẹg, dọ́n wẹl; pípul wé nọ́ fít waká, de waká; an pípul wé blaiń, de si. Na ím ọ́l ọf dẹm préz Ízrẹ́l pípul dẹm Gọd.

 

Jízọs Gív Fọ́ Taúzan Mẹn
An Ọ́dá Pípul Chọp

(Vas 32-39)

(Mak 8:1-10)

32. Dẹn Jízọs kọ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we mék dẹm kọ́m mít Am, an I sé, “A de pítí dís pípul bikọs dẹm dọ́n sté tírí dè wit Mi, an nau dẹm nọ́ gẹ́t ẹ́nítin wé dẹm go chọp. A nọ́ wán mék dẹm ték ẹ́mtí bẹlẹ́ kọmọ́t de gó hom, bikọs dẹm fít fént fọ rod.”

33. Na ím di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we kọ́n ánsá Am sé, “Na wiá wi go fít gẹ́t fud wé go rích ọ́l dís pípul mék dẹm chọ́p fọ dís dẹ́zat?”

34. Jízọs kọ́n áks dẹm sé, “Haú méní brẹd una gẹt?” An dẹm ánsá sé, “Sẹ́vún brẹd, an sọm smọ́l smọ́l fish.”

35. Na ím Jízọs tẹ́l ọ́l di pípul mék dẹm sidọ́n fọ graun.

36. Dẹn I ték di sẹ́vun brẹd an di fish kọ́n tánk Gọd. I kọ́n divaíd di brẹd an di fish gív di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we mék dẹm shiá am gív ọ́l di pípul.

37. Ọ́l ọf dẹm chọ́p bẹlẹful, an di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we kọ́n gádá di písís wé rimen, an di písís fúl sẹ́vún bíg báskẹt.

38. Di mẹn wé chọ́p di fud na fọ́ taúzan. Dẹm nọ́ kaúnt wímẹn an smọ́l-pikin-dẹm.

39. Dẹn Jízọs kọ́n sẹ́n di pípul mék dẹm gó dẹm haus, an I ẹ́ntá bot kọ́n gó Mágádan.