MATIU CHAPTA 16

Fárisí Pípul An Sádusí Pípul Áks Jízọs

Mék I Dú Spéshál Mírákul Fọ Dẹm

(Vas 1-4)

(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

1. Sọm pípul wé dé Fárisí grup an Sádusí grup bin kọm mék dẹm ték kọní we kách Jízọs fọ trap. Na ím dẹm kọn áks Am mék I dú spẹ́shál mírákul fọ dẹm wé go shó sé Im páwa kọ́m frọm Gọd.

2. Bọt Jízọs ánsá dẹm sé, “Wẹ́n ívnin rích, una de sé, ‘Tumọ́ró wẹ́da go gud, bikọs skai dé rẹd.’

3. An fọ ẹĺi mọ́nin, una de sé, ‘Ren go fọ́l tode, bikọs skai dé rẹd an dak.’ Una fít lúk skai an nó haú wẹ́da go bi, bọt una nọ́ fít nó wétín di tins wé de hápún nau min!

4. Pípúl ọf dís taim dé bad wẹ́l wẹl, an dẹm nọ́ de fiá an rẹspẹ́t Gọd sám sám! Dem wán mék A du spẹ́shál mírákul wé go shó dẹm sé Maí páwa kọ́m frọm Gọd! Bọt dẹm nọ́ go sí ẹ́ní spẹ́shál mírákul wé nọ́ bi di tin wé hápún to Jóna.” Na ím Jízọs lív dẹm kọ́n waká kọmọt.

Fárisí Pípul An Sádusí Pípul Dẹm

Yist  An Sádusí Pípul

(Vas 5-12)

(Mak 8:14-21)

5. Di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we fọgẹ́t to ték brẹd wit dẹm wẹ́n dẹm krọ́s gó di ọ́dá saíd ọf di bíg-díp-wọtá wé dẹm de kọ́l ‘Lek Gálíli’.

6. Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Mék una dé kiáful, an mék una de wọ́ch wẹ́l wẹl bikọ́s ọf di yist wé Fárisí pípul an Sádusí pípul de yuz.”

7. Na ím di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we stát to de tọ́k amọ́ng dẹmsẹf sé, “Na bikọs wi nọ́ bríng brẹd wé mék I tọ́k so.”

8. Jízọs nó wétín dẹm de tọk, na ím I kọ́n sé, “Di trọst wé una trọ́st Gọd dé smọl wẹ́l wẹl! Wétín mék una de tọ́k amọ́ng unasẹf abaut brẹd wé una nọ́ gẹt?

9. Abí una stíl nó ọndastan? Abí una nọ́ rimẹ́mbá wẹ́n A ték faíf brẹd ték gív faíf tauzán mẹn chọp? Na haú mẹ́ní báskẹt una fúl wit di písis wé rimen?

10. An wẹ́n A ték sẹ́vún brẹd ték gív fọ́ taúzán mẹn chọp? Na haú mẹ́ní báskẹt una fúl wit di písís wé rimen?

11. Haú i bi sé una nó ọndastán sé A nọ́ de tẹ́l una abaut brẹd? A de tẹ́l una sé, mék una de wọ́ch wẹ́l wẹl bikọ́s of di yist wé Fárisí pípul an Sádusí pípul de yuz!”

12. Na ím di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n ọndastán sé, I nọ́ de tẹ́l dẹm mék dẹm wọ́ch wẹ́l wẹl bikọ́s ọf di yist wé pípul de ték mék brẹd, bọt bikọ́s ọf wétín Fárisí pípul an Sádusí pípul de tich.

Píta Tọ́k Sé Jízọs Na Di Kraist

(Vas 13-20)

(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)

13. Wẹ́n Jízọs rích di éria wé dé niá wán taun wé dẹm de kọ́l Sizária Fílípai, I kọ́n áks di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we sé, “Na hú pípul de tọ́k sé Man Im Pikin bì”

14. Dẹm ánsá sé, “Sọm pípul tọ́k sé Yu bi Jọn wé de baptaíz pípul, ọ́dá pípul tọ́k sé Yu bi Ilaíja, an sọm ọ́dá wans tọ́k sé Yu bi Jẹrẹmáya ọ wán ọ́dá prọfẹt.”

15. Na ím Jízọs áks dẹm sé, “Una nkọ? Hú una tọ́k sé A bi?”

16. Saímọ́n Píta kọ́n ánsá sé, “Yu bi di Kraist, wé bi di Pikin ọf Gọd wé dé alaif fọrẹ́vá an ẹ́va.”

17. Na ím Jízọs tẹ́l am sé, “Tins rílí dé fain fọ yu, Saímọ́n wé bi Jọn pikin! Dis na bikọs, nọ bi humán-bin tích yú dís tin, na Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun tích yu.

18. An Pita, A de tẹ́l yú sé: yu bi rọk, an na ọn tọ́p dís rọk wé A go bíld Mai chọch, an ívún dai nọ́ go ẹ́vá gẹ́t páwa to distrọí am.

19. A go gív yu di ki-dẹm fọ Kíndọ́m ọf hẹ́vun. Ẹ́nítin wé yu nọ́ gri mék pípul dú fọ wọld, na ím bi wétín Gọd wé dé fọ hẹ́vun nọ́ go gri mék dẹm du. An ẹ́nítin wé yu gri mék pípul dú fọ wọld, na ím bi wétín Gọd wé dé fọ hẹ́vun go gri mék dẹm du.”

20. Dẹn Jízọs kọ́n gív ọ́da to di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we sé, mék dẹm nọ́ tẹ́l ẹ́níbọ́di sé, na Im bi di Kraist.

Jízọs Tọ́k Sé I Go Sọ́fa An

Pípul Go Kíl Am

(Vas 21-28)

(Mak 8:31-9:1; Luk 9:22-27)

21. Frọm dát taim de gó frọnt, Jízọs stát to de tọ́k plén plen to di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we sé I mọs gó Jẹrúsálẹm. An fọ dia, di ẹ́lda-dẹm, di chíf prist-dẹm an di tícha-dẹm wé de tích di Lọ, go mék Am sọ́fá wẹ́l wẹl, an dẹm go kíl Am. Bọt áftá tírí dè, Gọd go wék Am ọp frọm dai.

22. Na ím Píta ték Jízọs gó fọ wán kọ́na kọ́n stát to hálá Am sé, “Ọga! Gọd nọ́ go gri! Dís kaín tin nọ go ẹ́vá hápún to Yu!”

23. Bọt Jízọs tọ́n raund kọ́n tẹ́l Pita sé, “Kọmọ́t fọ Mai frọnt, Sétan! Yu de blọ́k Mai we, bikọs yu nọ́ de tínk haú Gọd de tink, bọt haú humán-bin de tink.”

24. Na ím Jízọs kọ́n tẹ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we sé, “Íf ẹ́níbọ́di wán bi pẹ́sin wé de fọ́ló Mi, di pẹ́sin mọs stọ́p to de tínk abaut imsẹf kpátákpátá, an i mọs kárí im krọs an fọ́ló Mi.

25. Dis na bikọs, ẹ́níbọ́di wé wán sév im laif go lọ́s am. Bọt ẹ́níbọ́di wé lọ́s im laif bikọ́s ọf Mi, go gẹ́t ríl laif.

26. Na wétín pẹ́sin go gen, íf i gẹ́t ẹ́vrítin wé dé fọ wọld, bọt i kọ́n lọ́s im ríl laif? Ọ na wétín pẹ́sin go giv to ték gẹ́t bák im laif?

27. A de tẹ́l una ọ́l dís tins bikọs, Man Pikin go kọ́m wit di wọ́ndáfúl páwa wé Im Papá wé bi Gọd dọ́n gív Am, an I go kọ́m wit Im Papá énjẹl-dẹm, an dẹn, I go pé-bák ẹ́vríbọ́di fọ wétín dẹm dọ́n du.

28. A de tẹ́l una tru sé, sọm pípul wé dé hia nau nọ́ go dai, ọntíl dẹm dọ́n sí Man Pikin de kọ́m as King.