1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 16

Fárisí Pípul an Sádusí Pípul Áks Jízọs Mék I Dú Spẹ́shál Mírákul fọ Dẹm

(Vas 1-4)

(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

1. Sọm Fárisí pípul an Sádusí pípul kọ́n kọ́m to Jízọs. Dẹm wán traí kách Am fọ trap. Naím dẹm áks Am mék I dú mírákul fọ dẹm wé go shó sé Im páwa kọ́m frọm Gọd.

2. Bọt Jízọs ánsá dẹm sé, “Wẹ́n ívnin rich, una de sé, ‘Tumọ́ro wẹ́da go gud sékọf sé skai dé rẹd.’

3. An fọ mọ́nin, una de sé, ‘Ren go fọ́l todè sékọf sé skai dé rẹd an dak.’ Una fít lúk skai an sabí haú wẹ́da go bì. Bọt una nọ́ fít sabí wétín di tins wé de hápún nau min!

4. Pípúl ọf dís taim dé wíkẹd wẹ́l wẹl an dẹm nọ́ de ték ọ́l dẹm hat de fọ́ló Gọd! Dẹm wán mék A dú mírákul fọ dẹm wé go shó sé Mai páwa kọ́m frọm Gọd! Bọt dẹm nọ́ go sí éní mírákul wé nọ́ bi di mírákul wé Gọd dú to Jóna.” Naím Jízọs lív dẹm kọ́n kọmọt.

Fárisí Pípul an Sádusí Pípul Dẹm Yist

(Vas 5-12)

(Mak 8:14-21)

5. Di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè bin ték bot krọ́s gó di ọ́dá saíd ọf Lek Gálíli. Bọt dẹm fọgẹ́t to ték brẹd wit dẹm wẹ́n dẹm de gò.

6. Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Mék una dé kiáful an mék una de wọ́ch wẹ́l wẹl sékọf di yist wé Fárisí pípul an Sádusí pípul de yuz.”

7. Naím di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè stát to tọ́k amọ́ng dẹmsẹf sé, “Na sékọf sé wi nọ́ bríng brẹd wé mék Am tọ́k so.”

8. Jízọs sabí wétín dẹm de tọk, naím I kọ́n sé, “Di trọst wé una trọ́st Gọd dé smọl! Wétín mék una de tọ́k amọ́ng unasẹf abaut brẹd wé una nọ́ gẹt?

9. Abí una stíl nó ọndastan? Abí una nọ́ rimẹ́mbá wẹ́n A yúz faíf brẹd ték gív faíf taúzán mẹn chọp? Na haú méní baskẹt una fúl wit di písís ọf fud wé rimen?

10. An wẹ́n A yúz sẹ́vún brẹd ték gív fọọ́ taúzán mẹn chọp? Na haú méní bíg baskẹt una fúl wit di písís ọf fud wé rimen?

11. Hau i bí sé una nó ọndastán sé A nọ́ de tẹ́l una abaut brẹd? A de tẹ́l una sé, mék una de wọ́ch wẹ́l wẹl sékọf di yist wé Fárisí pípul an Sádusí pípul de yuz!”

12. Naím di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n ọndastán sé, I nọ́ de tẹ́l dẹm mék dẹm wọ́ch wẹ́l wẹl sékọf di yist wé pípul de ték mék brẹd. I de tẹ́l dẹm mék dẹm wọ́ch wẹ́l wẹl sékọf wétín Fárisí pípul an Sádusí pípul de tich.

Píta Tọ́k Sé Jízọs bi Di Kraist

(Vas 13-20)

(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)

13. Wẹ́n Jízọs rích di éria wé dé niá di taun wé dẹm de kọ́l ‘Sizéria Fílípi’, I kọ́n áks di pípul wé de fọ́ló Im wè sé, “Na hú pípul dé tọ́k sé Mi, wé bi Húmánbin Pikin bì?”

14. Dẹm ánsá, “Sọm pípul de tọ́k sé Yu bi Jọn wé de baptaíz pípul. Ọ́dá pípul de tọ́k sé Yu bi Ẹlaíja. An ọ́dá wọns de tọ́k sé Yu bi Jẹrẹmáya ọ wọ́n ọf di prọ́fẹt-dẹm.”

15. Naím Jízọs áks dẹm, “Una nkọ́? Na hú una sé A bì?”

16. Saímọ́n Píta kọ́n ánsá, “Yu bi di Kraist, wé bi di Pikin ọf di Gọd wé dé alaif fọrẹ́vá an ẹ́va.”

17. Naím Jízọs tẹ́l am sé, “Gọd dọ́n blẹ́s yu, Saímọn, Jóna pikin! Dis na sékọf sé, nọ́ bi húmánbin mék yú to sabí dís tin. Na Gọd, wé bi Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun, na Ím mék yú to sabí di tin.

18. An A de tẹ́l yú sé yu bi Píta. An na ọntọ́p dís rọk A go bíld Mai chọch. An ívún dai imsẹf nọ́ go gẹ́t páwa to distrọí am.

19. A go gív yú di kii-dẹm wé go mék yú gẹ́t páwa to lúk áftá di pípul wé Gọd de rúl as King. Énítin wé yu nọ́ alau mék pípul de dú fọ wọld, go bi wétín Gọd wé dé fọ hẹ́vun dọ́n ọlrẹ́dí nọ́ alau mék dẹm de du. An énítin wé yu alau mék pípul de dú fọ wọld, go bi wétín Gọd wé dé fọ hẹ́vun dọ́n ọlrẹ́dí alau mék dẹm de du.”

20. Dẹn Jízọs kọ́n kọmánd di pípul wé de fọ́ló Im wè mék dẹm nọ́ tẹ́l éníbọ́di sé na Ím bi di Kraist.

Jízọs Tọ́k Abaut Haú Pípul Go Sọ́fá Am an Kíl Am

(Vas 21-28)

(Mak 8:31-9:1; Luk 9:22-27)

21. Frọm dát taim de gó frọnt, Jízọs stát to tọ́k plén plen to di pípul wé de fọ́ló Im wè sé I mọsto gó Jẹrúsálẹm. An fọ dia, di ẹ́lda-dẹm an di chíf prist-dẹm an di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ go mék Am sọ́fá wẹ́l wẹl. Dẹm go mék pípul to kíl Am, bọt fọ tẹ́d dè, Gọd go wék Am ọp frọm dai.

22. Naím Píta ték Jízọs gó fọ wọ́n kọ́na kọ́n stát to hálá fọ Am. Píta sé, “Ọgá, Gọd nọ́ go gri! Dís kaín tin nọ́ go ẹ́vá hápún to Yu!”

23. Bọt Jízọs tọ́n raund kọ́n tẹ́l Píta, “Kọmọ́t fọ Mai frọnt, Sétan! Yu de traí blọ́k Mai wè. Dis na sékọf sé yu nọ́ de tínk di wè wé Gọd de tink. Yu de tínk di wè wé pípul de tink.”

24. Naím Jízọs tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè sé, “Íf éníbọ́di wán bi pẹ́sin wé de fọ́ló Mi, di pẹ́sin mọsto stọ́p to de tínk abaut imsẹf an wétín i want. An dẹn di pẹ́sin mọsto kárí im krọs an fọ́ló Mi.

25. Dis na sékọf sé, éníbọ́di wé wán sév im laif go lọ́s am. Bọt éníbọ́di wé lọ́s im laif sékọf sé i de fọ́ló Mi, di pẹ́sin go gẹ́t ríl laif.

26. Na wétín pẹ́sin go gen íf i gẹ́t ẹ́vrítin wé dé fọ dís wọld, bọt kọ́n lọ́s im ríl laif? Na wétín pẹ́sin go gív fọ ték gẹ́t bák im ríl laif?

27. A de tẹ́l una ọ́l dís tins sékọf sé, Mi, wé bi Húmánbin Pikin go kọ́m wit di grẹ́t páwa wé Gọd, wé bi Mai Papá dọ́n gív Mi. An Mai énjẹl-dẹm go kọ́m wit Mi. An dẹn A go pé-bák ích pẹ́sin fọ wétín i dọ́n du.

28. A de tẹ́l una tru sé, sọm pípul wé dé hia nọ́ go dai bifọ́ dẹm sí Mi, wé bi Húmánbin Pikin de kọ́m to rúl di wọld as King.”