MATIU CHAPTA 25

Di Torí Abaut Di Tẹ́n Yọ́ng Gẹl

(Vas 1-13)

1. “Fọ dát taim, di Kíndọ́m ọf hẹ́vun go bí laik wẹ́n tẹ́n yọ́ng gẹl kárí dẹm lamp-dẹm kọmọ́t to gó mít di man wé de márí waif niu.

2. Faíf ọf dẹm nọ́ gẹ́t sẹns, an di ọ́dá faif gẹ́t sẹns.

3. Wẹ́n di wans wé nọ́ gẹ́t sẹns kárí dẹm lamp-dẹm, dẹm nọ́ kárí ẹ́strá ọ́yil wit dẹm.

4. Bọt di wans wé gẹ́t sẹns kárí ẹ́strá ọ́yil fọ dẹm lamp-dẹm.

5. As i bí sé di man wé de márí waif niu nọ́ kwík kọm, na ím slip stát to de kách di yọ́ng gẹl-dẹm an dẹm kọ́n slip.

6. Bọt fọ mídnait, sọ́mbọ́di kọ́n shaút sé, ‘Di man wé de márí waif niu de kọ́m-ó! Mék una kọ́m mít am!’

7. Na ím di tẹ́n yọ́ng gẹl kọ́n wék ọp, kọ́n pripiá dẹm lamp.

8. Dẹn di yọng gẹl-dẹm wé nọ́ gẹ́t sẹns kọ́n tẹ́l di wans wé gẹ́t sẹns sé, ‘Mék una gív ọ́s sọ́m ọf una ọ́yil, bikọs awa lamp-dẹm wán kwẹnch.’

9. Bọt di gẹ́l-dẹm wé gẹ́t sẹns ansá dẹm sé, ‘No, awa ọ́yil nọ́ go dú wí an una. Mék una gó baí una on fọ shọp.’

10. An wẹ́n di faíf yọ́ng gẹl wé nọ́ gẹ́t sẹns kọmọ́t to gó baí ọ́yil, na ím di man wé de márí waif niu kọ́n kọm. Dẹn di ọ́dá faíf yọ́ng gẹl wé dé rẹdí, kọ́n fọ́ló di man ẹ́ntá ínsaíd di haus wiá dẹm de dú di máréj patí, an di sávant-dẹm klóz di dọ.

11. Áftá dat, na ím di ọ́dá gẹ́l-dẹm kọ́n kọ́m bak, an dẹm sé, ‘Ọgá, ọgá! Mék yu ópún dọ fọ ọs!’

12. Bọt di man ánsá sé, ‘No-ó! A nọ́ nó una.’ ”

13. An to ték fínísh di torí Jízọs kọ́n sé, “So, mék una de wọ́ch wẹ́l wẹl, bikọs una nọ́ nó di dè ọ di awa wé Man Pikin go kọm.”

Di Torí Abaut Di Tírí Sávant

(Vas 14-30)

(Luk 19:11-27)

14. “Di tin wé go hápun fọ Kíndọm ọf hẹ́vun bí laik di tin wé hápún wẹ́n wán man wán trávúl gó faá ples. Di man kọ́l im sávant-dẹm kọ́n tẹ́l dẹm mék dẹm lúk áftá im prọpatí.

15. Di man gív góld kọins to ích sávant, as di sávant fít kọntrọl. I gív faíf taúzán gold kọins to wán ọf dẹm, an gív tú taúzan to ánọ́dá wan, an i kọ́n gív wán taúzan to di lást savant. Na ím di man kọ́n trávul.

16. Di sávant wé risív faíf taúzán góld kọins kọ́n kọmọ́t at-wọns stát to yúz di mọní de baí an sél tins. Na ím i kọ́n gén anọ́dá faíf taúzán góld kọins jọín wétín i gẹ́t bifọ.

17. Fọ di sém we, di sávant wé risív tú taúzán góld kọins kọ́n gén anọ́dá tú taúzan jọín im ón mọní.

18. Bọt di sávant wé risív wán taúzán góld kọins kọ́n gó díg hol fọ graun, an haíd im ọgá mọní.

19. Áftá lọ́ng taim, di sávant-dẹm ọgá kọ́n kọ́m bak, an i áks dẹm mék dẹm tẹ́l am wétín dẹ́m dú wit di mọní wé i gív dẹm.

20. Na ím di sávant wé dẹm ọgá gív faíf taúzán góld kọins kọ́m mít am an gív am anọ́dá faíf taúzan. Di savant sé, ‘Ọgá, yu bin gív mí faíf taúzán góld kọins, bọt si, a dọ́n gén anọ́dá faíf taúzan jọín am.’

21. Im ọgá tẹ́l am sé, ‘Yu dú wẹl an yu bi bẹtá sávant wé im ọgá fít trọst! Yu dọ́n shó sé a fít trọst yu to lúk áftá smọl tins, so a go gív yú plẹ́ntí tins mék yu lúk áfta. Mék yu kọ́m ínsaid fọ́ló mí ẹnjọi!’

22. Na ím di sávant wé dẹm ọgá gív tú taúzán góld kọins kọ́m mít am tọ́k sé, ‘Ọgá, yu gív mí tú taúzán góld kọins, bọt si, a dọ́n gén anọ́dá tú taúzan jọín am.’

23. Im ọgá tẹ́l am sé, ‘Yu dú wẹl, an yu bi bẹtá sávant wé im ọgá fít trọst! Yu dọ́n shó sé a fít trọst yu to lúk áftá smọ́l tins, so a go gív yú plẹ́ntí tins mék yu lúk áfta. Mék yu kọ́m ínsaid fọ́ló mí ẹnjọi!’

24. Na ím di sávant wé dẹm ọgá gív wán taúzán góld kọins kọ́m mit am an tọ́k sé, ‘Ọgá, a nó sé yu bi hád man. Yu de havẹ́st sọ́mtin wiá yu nọ́ plánt ẹ́nítin, an yu de gádá krọp wiá yu nọ́ skátá sid.

25. Fia kách mi, na ím a kọ́n gó haíd yọ mọní ínsaíd graun. Si! Dis na di mọní wé yu gív mi.’

26. Bọt im ọgá tẹ́l am sé, ‘Yu bi wíkẹ́d an lézí sávant! Yu nó sé a de havẹ́st sọ́mtin wiá a nọ́ plánt ẹ́nítin, an a de gádá krọp wiá a nọ́ skátá sid.

27. Okee, yu fọ pút mai mọní fọ bank, só dat bai di taim a kọ́m bák, a fọ kọlẹ́t di mọní wit di íntrẹst wé fọ dé ọn tọ́p am.

28. Ọ́yá, mék una ték di wán taúzán góld kọins frọm am, an gív am to di pẹ́sin wé gẹ́t tẹ́n taúzán góld kọins.

29. Dis na bikọs, Gọd go gív mọ́ tins to ẹ́níbọ́di wé gẹ́t sọ́mtin, an di pẹ́sin go kọ́n gẹ́t plẹ́ntí mọ́ tins. Bọt fọ pẹ́sin wé nọ́ gẹ́t ẹ́nítin, ívún di smọ́l wan wé i gẹt, na ím Gọd go ték frọm im hand.

30. An mék una trowé dís yeyé sávant aúsaid fọ ínsaíd dáknẹs, wiá i go de krai an graínd im tit.

Wẹ́n Man Pikin Go
Jọ́j Ẹ́vríbọ́di

(Vas 31-46)

31. “Wẹ́n Man Pikin go kọ́m wit di páwa wé I gẹ́t as King, an wit ọ́l Im énjẹl-dẹm, I go sidọ́n fọ Im wọ́ndáfúl kíng-chia.

32. An ọ́l di pípul fọ ọ́l kọ́ntri-dẹm fọ wọld go gádá fọ Im frọnt. Dẹ́n I go divaíd dẹm íntó tú grup, jọ́s as pẹ́sin wé de lúk áftá ship an got de sẹprét im ship-dẹm pút fọ wán said an pút di got-dẹm fọ anọ́dá said.

33. Fọ Im raít hánd said, I go pút di pípul wé de dú wétín Gọd wán mék dẹm du, an fọ Im lẹ́ft hánd said, I go pút di pípul wé nọ́ de dú wétín Gọd wán mék dẹm du.

34. Dẹn di King go tẹ́l di pípul wé dé Im raít hánd said sé, ‘Mék una kọm, una bi pípul wé Mai Papá dọ́n blẹs! Mék una kọ́m risív as una on, di Kíndọm wé Gọd dọ́n pripiá fọ una bifọ́ I mék di wọld.

35. Wẹ́n A dé họ́ngri, una gív Mí chọp. Wẹ́n Mai trot dé drai, una gív Mí sọ́mtin mék A drink. Wẹ́n A bi strénja, una lẹ́t Mí ẹ́nta una haus.

36. Wẹ́n A dé nékẹd, una gív Mi klọt mék A wia. Wẹ́n A nọ́ wẹl, una lúk áftá Mi, an wẹ́n A dé fọ prízin, una kọ́m vísít Mi.’

37. Na ím di pípul wé dú wétín Gọd wán mék dẹm du go ánsá di King sé, ‘Ọgá, na wích taim wi si sé Yu de họ́ngri, an wi gív Yu chọp, ọ Yọ trot dé drai, an wi gív Yu sọ́mtin mék Yu drink?

38. Na wích taim wi sí sé Yu bi strénja, an wi lẹ́t Yú ẹ́ntá awa haus, ọ dé nékẹd, an wi gív Yu klọt mék Yu wia?

39. An na wích taim wi sí sé Yu nọ́ wẹl ọ dé fọ prízin, an wi kọ́m vísít Yu?’

40. Na ím di King go ánsá dẹm sé, ‘A de tẹ́l una tru sé, ẹ́nítaím una bin dú dís tins fọ wán ọf dís Mai brọ́da-dẹm an sísta-dẹm wé pípul tínk sé di pẹsin nọ́ dé impọtant, na Mi una bin dú di tins fọ!’

41. Dẹn di King gó tẹ́l di pípul wé dé fọ Im lẹ́ft hánd said sé, ‘Mek una kọmọ́t fọ Mai frọnt, una bi pípul wé Gọd dọ́n kọs! Mék una kọmọ́t gó ínsaíd di fáya wé de bọ́n fọrẹ́vá an ẹ́va, wé Gọd dọ́n pripiá fọ Dẹ́vul an im énjẹl-dẹm!

42. Wẹ́n A dé họ́ngri, una nọ́ gív Mí chọp. Wẹ́n Mai trot dé drai, una nọ́ gív Mí sọ́mtin mék A drink.

43. Wẹ́n A bi strénja, una nọ́ lẹ́t Mí ẹ́ntá una haus. Wẹ́n A dé nékẹd, uná nọ́ gív Mi klọt mék A wia. Wẹ́n A nọ́ wẹl an dé fọ prízin, una nó kọ́m vísít Mi.’

44. Na ím dẹm go ánsá Am sé, ‘Ọgá, na wích taim wi sí sé Yu de họ́ngri ọ sé Yọ trot dé drai ọ sé Yu bi strénja ọ dé nékẹd ọ nọ́ wẹl ọ dé fọ prizin, an wi nọ́ grí hẹ́lẹ́p Yu?’

45. Na ím di King go ánsá dẹm sé, ‘A de tẹ́l una tru sé, ẹ́nítaim una nọ́ grí hẹ́lẹ́p wán ọf dís pípul wé ọ́dá pípul tínk sé di pẹ́sin nọ́ dé impọ́tant, na Mi una nọ́ grí hẹ́lẹp.’

46. Dẹn Gọd go sẹ́n di wíkẹ́d pípul gó ínsaíd wiá dẹm go pọ́nísh dẹm fọrẹ́vá an ẹ́va, bọt di pípul wé du wétín Gọd wán mék dẹm du, go gó wía dẹm go risív ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd.”