1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 25

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Tẹ́n Yọ́ng Wímẹn

(Vas 1-13)

1. “Fọ dát taim, di wè wé tins go bì wẹ́n Gọd de rúl as King go bí laik wétín hápún fọ dís párébul. I gẹ́t tẹ́n yọ́ng wímẹn wé ték dẹm lamp-dẹm kọmọ́t fọ gó mít di man wé wán márí waif.

2. Faíf ọf dẹm nọ́ gẹ́t sẹns, an di ọ́dá faif gẹ́t sẹns.

3. Di wọns wé nọ́ gẹ́t sẹns ték dẹm lamp-dẹm, bọt dẹm nọ́ ték ẹ́strá ọ́yil wé dẹm go yúz fọ di lamp-dẹm.

4. Bọt di wọns wé gẹ́t sẹns ték dẹm lamp-dẹm an kọnténa-dẹm wé ẹ́strá ọ́yil dé ínsaid.

5. I kọ́n hápun sé, di man wé wán márí waif nọ́ kwík kọm. Naím slip stát to kách ọ́l di yọ́ng wímẹn. An dẹm kọ́n slip.

6. Dẹn fọ mídnait, sọ́mbọ́di kọ́n shaut, ‘Luk-oó, di man wé wán márí waif de kọ́m-oó! Mék una kọ́m aut kọ́m mít am-oó!’

7. Naím di tẹ́n yọ́ng wímẹn wék ọp, kọ́n rẹdí dẹm lamp-dẹm.

8. Dẹn di yọ́ng wímẹn wé nọ́ gẹ́t sẹns kọ́n tẹ́l di wọns wé gẹ́t sẹns sé, ‘Mék una gív ọ́s sọ́m ọf una ọ́yil. Dis na sékọf sé awa lamp-dẹm wán kwẹnch.’

9. Bọt di yọ́ng wímẹn wé gẹ́t sẹns kọ́n ánsá sé, ‘No-oó, awa ọ́yil nọ́ go rích mék wí an una shiá am. Mék una gó mít di pípul wé de sẹ́l ọ́yil an baí fọ unasẹf.’

10. So di yọ́ng wímẹn wé nọ́ gẹ́t sẹns kọ́n gó fọ baí ọ́yil. Wẹ́n dẹm kọmọt, naím di man wé wán márí waif kọ́n kọm. Di faíf yọ́ng wímẹn wé dé rẹdí kọ́n fọ́ló di man ẹ́ntá di haus to dú di máréj patí. An di sávant-dẹm klóz di dọọ.

11. Áftá dat, naím di ọ́dá yọ́ng wímẹn kọ́n kọm tuu. Dẹm sé, ‘Ọgá, ọgá! Mék yu ópún dọọ fọ ọs!’

12. Bọt di man ánsá sé, ‘A de tẹ́l una tru sé, a nọ́ nó una.’ “

13. Fọ ték fínísh di párébul, Jízọs kọ́n sé, “Sódiáfọ, una mọsto dé rẹdí ẹ́vrítaim. Dis na sékọf sé una nọ́ nó di dè ọ di áwa wẹ́n A go kọm.

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Tírí Sávant

(Vas 14-30)

(Luk 19:11-27)

14. Fọ dát taim, di wè wé tins go bì wẹ́n Gọd de rúl as King go bí laik dis. I gẹ́t wọ́n man wé wán trávúl gó faá ples. Naím i kọ́l im sávant-dẹm kọ́n tẹ́l dẹm mék dẹm lúk áftá im prọpatí.

15. Di man gív góld kọins to ích sávant as di sávant fít hándul. I gív wọ́n sávant faíf taúzán góld kọins. I gív di sẹ́kọ́n sávant tuú taúzán góld kọins. An i kọ́n gív di tẹ́d sávant wọ́n taúzán góld kọins. Naím di man kọ́n trávul.

16. Di sávant wé risív faíf taúzán góld kọins kọ́n gó atwọns stát to dú bíznẹs wit di mọní. An i kọ́n gén anọ́dá faíf taúzán góld kọins.

17. Fọ di sém wè, di sávant wé risív tuú taúzán góld kọins kọ́n gén anọ́dá tuú taúzán góld kọins.

18. Bọt di sávant wé risív wọ́n taúzán góld kọins kọ́n kọmọ́t gó díg hol fọ graun. Dẹn i haíd im ọgá mọní ínsaíd di hol.

19. Áftá lọ́ng taim, di sávant-dẹm ọgá kọ́n kọ́m bak. I kọ́n áks dẹm wétín dẹm dú wit im mọní.

20. Di sávant wé risív faíf taúzán góld kọins kọ́n kọ́m ínsaid. I gív im ọgá di mọní togẹ́dá wit di ẹ́strá faíf taúzan wé i gen. Di sávant sé, ‘Ọgá, yu gív mí faíf taúzán góld kọins. Sì, a dọ́n gén anọ́dá faíf taúzán góld kọins jọín am.’

21. Im ọgá tẹ́l am sé, ‘Yu dú wẹl! Yu bi bẹtá sávant wé a fít trọst! Yu dọ́n shó sé a fít trọ́st yu to lúk áftá smọ́l tins. Sódiáfọ, a go gív yú plẹ́ntí tins mék yu lúk áfta. Mék yu kọ́m fọ́ló mí ẹnjọi!’

22. Dẹn di sávant wé risív tuú taúzán góld kọins kọ́n kọ́m ínsaid, an sé, ‘Ọgá, yu gív mí tuú taúzán góld kọins. Sì, a dọ́n gén anọ́dá tuú taúzán góld kọins jọín am.’

23. Im ọgá tẹ́l am sé, ‘Yu dú wẹl! Yu bi bẹtá sávant wé a fít trọst! Yu dọ́n shó sé a fít trọ́st yu to lúk áftá smọ́l tins. Sódiáfọ, a go gív yú plẹ́ntí tins mék yu lúk áfta. Mék yu kọ́m fọ́ló mí ẹnjọi!’

24. Dẹn di sávant wé risív wọ́n taúzán góld kọins kọ́n kọm tuu. I sé, ‘Ọgá, a nó sé yu bi hád man. Yu de havẹ́st tins wiá yu nọ́ plánt énítin, an yu de gádá krọp wiá yu nọ́ plánt éní sid.

25. Fia kách mi, naím a kọmọ́t gó haíd yọ mọní ínsaíd graun. Si, dis na yọ mọní.’

26. Bọt im ọgá ánsá am sé, ‘Yu bi wíkẹ́d an lézí sávant! So yu nó sé a de havẹ́st tins wiá a nọ́ plánt énítin. An a de gádá krọp wiá a nọ́ plánt éní sid?

27. Ókee, yu fọ kárí mai mọní pút fọ bank. Dẹn wẹ́n a kọ́m bak, a fọ kọlẹ́t mai mọní togẹ́dá wit di ẹ́strá mọní wé fọ dé ọntọp.’

28. Naím di ọgá tẹ́l di ọ́dá sávant-dẹm sé, ‘Mék una ték di wọ́n taúzán góld kọins frọm am. An gív am to di pẹ́sin wé gẹ́t tẹ́n taúzán góld kọins.

29. A go gív mọọ́ tins to éníbọ́di wé gẹ́t sọ́mtin. So di pẹ́sin go kọ́n gẹ́t tins nyafunyafu. Bọt fọ éníbọ́di wé nọ́ gẹ́t énítin, A go ték frọm am, ívún di smọ́l wọn wé i gẹt.

30. An mék una trowé dís yeyé sávant aúsaid fọ wiá dáknẹs dè. Na dia pípul go krai an graínd dẹm tit.’

Jízọs Tọ́k Haú I Go Jọ́j Ẹ́vríbọ́di

(Vas 31-46)

31. “Wẹ́n Mi, wé bi Húmánbin Pikin go kọ́m wit di grẹ́t páwa wé A gẹ́t as King, an ọ́l Mai énjẹl-dẹm go kọ́m wit Mi, dẹn A go sidọ́n fọ Mai wọ́ndáfúl kíng-chia.

32. Ọ́l di pípul wé dé fọ wọld go gádá fọ Mai frọnt. Dẹn A go sẹprét dẹm íntó tuú grup. A go dú am haú pẹ́sin wé de lúk áftá ship de sẹprét im ship-dẹm frọm im got-dẹm.

33. A go pút di ship-dẹm fọ Mai raít hánd said an di got-dẹm fọ Mai lẹ́ft hánd said.

34. Dẹn Mi wé bi di King, go tẹ́l di pípul wé dé fọ Mai raít hánd said sé, ‘Mék una kọm! Gọd, wé bi Mai Papá, dọ́n blẹ́s una! Mék una kọ́m risív di bẹtá tins wé Gọd dọ́n kíp fọ una wé asẹ́pt Am as una King. Gọd pripiá dís tins fọ una síns di taim wé I mék di wọld.

35. Una go risív dís tins sékọf sé, wẹ́n họ́ngri de kách Mi, una gív Mí fud mék A chọp. Wẹ́n Mai trot dé drai, una gív Mí sọ́mtin mék A drink. Wẹ́n A bi strénja, una wẹ́lẹ́kọ́m Mí fọ una haus.

36. Wẹ́n A nọ́ gẹ́t klọt wé A go wia, una gív Mí klọt mék A wia. Wẹ́n A nọ́ wẹl, una lúk áftá Mi. An wẹ́n A dé fọ prízin, una kọ́m vísít Mi.’

37. Naím di pípul wé dé fọ Mai raít hánd said go áks Mi sé, ‘Ọgá, na wích taim wi sí sé Yu dé họ́ngri, an wi gív Yú fud mék Yu chọp? Na wích taim wi sí sé Yọ trot dé drai, an wi gív Yú sọ́mtin mék Yu drink?

38. Na wích taim wi sí sé Yu bi strénja an wi wẹ́lẹ́kọ́m Yú fọ awa haus? Na wích taim wi sí sé Yu nọ́ gẹ́t klọt wé Yu go wia an wi gív Yú klọt mék Yu wia?

39. Na wích taim wi sí sé Yu nọ́ wẹl ọ dé fọ prízin, an wi kọ́m vísít Yu?’

40. Naím Mi wé bi di King, go ánsá dẹm sé, ‘A de tẹ́l una tru. Énítaim una bin dú éní ọf dís tins fọ wọ́n ọf dís Mai brọ́da-dẹm ọ sísta-dẹm, ívún di wọn wé ọ́dá pípul tínk sé di pẹ́sin nọ́ dé impọ́tant, na Mi una bin dú am fọ!’

41. “Dẹn Mi wé bi di King, go tẹ́l di pípul wé dé fọ Mai lẹ́ft hánd said sé, ‘Mék una kọmọ́t fọ wiá A dè. Una bi pípul wé Gọd dọ́n kọs! Mék una kọmọ́t gó ínsaíd di fáya wé de bọ́n fọrẹ́vá an ẹ́va. Na di fáya wé Gọd dọ́n pripiá fọ dẹ́vul an im énjẹl-dẹm!

42. Mék una kọmọt sékọf sé, wẹ́n họ́ngri de kách Mi, una nọ́ gív Mí fud mék A chọp. Wẹ́n Mai trot dé drai, una nọ́ gív Mí sọ́mtin mék A drink.

43. Wẹ́n A bi strénja, una nọ́ wẹ́lẹ́kọ́m Mí fọ una haus. Wẹ́n A nọ́ gẹ́t klọt wé A go wia, una nọ́ gív Mí klọt mék A wia. Wẹ́n A nọ́ wẹl an dé fọ prízin, una nọ́ lúk áftá Mi.’

44. Naím dẹm go áks Mi sé, ‘Ọgá, na wích taim wi sí sé Yu dé họ́ngri ọ Yọ trot dé drai? Na wích taim wi sí sé Yu bi strénja ọ sé Yu nọ́ gẹ́t klọt wé Yu go wia ọ nọ́ wẹl ọ dé fọ prízin? Na wích taim wi sí éní ọf dís tins an wi nọ́ hẹ́lẹ́p Yu?’

45. Naím Mi wé bi di King, go ánsá dẹm sé, ‘A de tẹ́l una tru sé, énítaim una nọ́ grí hẹ́lẹ́p wọ́n ọf dís pípul wé ọ́dá pípul tínk sé di pẹ́sin nọ́ dé impọ́tant, na Mi una nọ́ grí hẹ́lẹp.’

46. Dẹn A go sẹ́n dís wíkẹ́d pípul gó wiá dẹm go pọ́nísh dẹm fọrẹ́vá an ẹ́va. Bọt di pípul wé bin dú wétín Gọd want, go gó ẹnjọí ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd.”