1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 28

Gọd Wék Jízọs Ọp frọm Dai

(Vas 1-10)

(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Jọn 20:1-10)

1. Áftá Juu pípul dẹm Dé-fọ-rẹst, jọ́s as dè dọ́n de brẹk fọ ték ẹ́ntá di fẹ́st dè fọ di wik, naím Merí Magdalin an di ọ́dá Meri kọ́n gò mék dẹm lúk di grev.

2. Fọ dát taim gọọ́n, graun kọ́n shék bád bad. Dis na sékọf sé wọ́n énjẹ́l ọf Gọd kọ́m daún frọm hẹ́vun. Di énjẹl gó to di grev kọ́n ról di bíg ston kọmọ́t frọm di grev dọmọt. Dẹn i kọ́n sidọ́n ọntọ́p di ston.

3. Di énjẹl de shaín brait wẹ́l wẹl laik tọ́nda-lait. Im klọt dé wait wẹ́l wẹl laik kọtin wul.

4. Fia kách di gad-dẹm wẹ́l wẹl. Dis mék dẹm to shék bád bad an bikọ́m laik mẹn wé dọ́n dai.

5. Di énjẹl tẹ́l di wímẹn, “Mék una nọ́ fia! A nó sé una de lúk fọ Jízọs wé dẹm nél fọ krọs.

6. I nọ́ dé hia. Gọd dọ́n wék Am ọ́p frọm dai, jọ́s as I tọ́k sé Gọd go du. Mék una kọ́n sí di ples wiá Im bọdí bin dè.

7. Ọ́yá, mék una gó kwík kwik gó tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè. Mék una tẹ́l dẹm sé, ‘Gọd dọ́n wék Jízọs ọ́p frọm dai! I de gó Gálíli an I go dé dia bifọ́ una kọm! Na dia una go sí Am!’ ” Dẹn di énjẹl kọ́n tẹ́l di wímẹn, “Mék una rimẹ́mbá wétín a dọ́n tẹ́l una-oó!”

8. Naím di wímẹn kọmọ́t kwík kwik frọm wiá di grev dè. Fia hol dẹm, bọt bẹlẹ́ swít dẹm wẹ́l wẹl tuu. Dẹm kọ́n rọ́n fọ gó tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè.

9. Bọt Jízọs mít dẹm bai sọpraiz kọ́n sé, “A de salút una-oó! Naím dẹm kọ́m niá Am, hól Im lẹg, an kọ́n baú daun fọ ték gív Am rẹspẹt wẹ́l wẹl.

Bọt Jízọs mít dẹm bai sọpraiz … (28:9)

10. Dẹn Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Mék una nọ́ fia. Mék una gó tẹ́l Mai brọ́da-dẹm mék dẹm gó Gálíli.
Na dia dẹm go sí Mi.”

Di Gad-dẹm Tọ́k Wétín Hápun

(Vas 11-15)

11. As di wímẹn de gò, naím sọ́m ọf di sójá-dẹm wé de gád di grev kọ́n gó ínsaíd di taun. Di sója-dẹm tẹ́l di chíf prist-dẹm ẹ́vrítin wé hápun.

12. Naím di chíf prist-dẹm kọ́m mít wit di ẹ́lda-dẹm, an ọ́l ọf dẹm plán togẹ́da. Dẹn dẹm gív di sója-dẹm plẹ́ntí mọní.

13. Dẹm tẹ́l di sója-dẹm sé, “Mék una tẹ́l pípul sé, ‘Di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n tíf Im bọdí fọ nait wẹ́n wi de slip.’

14. An íf di gọ́vnọ hiá abaút am, wi go tọ́k wit am, an una nọ́ go ẹ́ntá wahála.”

15. Naím di sója-dẹm ték di mọní an kọ́n dú wétín di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm tẹ́l dẹm mék dẹm du. An sóteé gó rích todè, pípul stíl de sprẹ́d dís torí fọ ẹ́vríwia wé Juu pípul dè.

Jízọs Shó Imsẹf to di Pípul Wé de Fọ́ló Im Wè

(Vas 16-20)

(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jọn 20:19-23; Apọ́sul-dẹm Wọk 1:6-8)

16. Dẹn di ilẹ́vún pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n gó Gálíli. Dẹm gó fọ di maúntin wiá Jízọs bin dọ́n tẹ́l dẹm mék dẹm gò.

17. Wẹ́n dẹm sí Jízọs, dẹm baú daún fọ am an gív Am rẹspẹt wẹ́l wẹl. Bọt sọ́m ọf dẹm nọ́ dé shọ sé na Jízọs trútru.

18. Naím Jízọs kọ́m nia kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Gọd dọ́n gív Mí ọ́l páwa wé dé fọ hẹ́vun an fọ wọld.

19. Sódiáfọ, mék una gó to pípúl ọf ọ́l kọ́ntri-dẹm wé dé fọ wọld. Mék uná mék dẹm to bikọ́m pípul wé de fọ́ló Mai wè. Mék una baptaíz dẹm bai di páwá ọf Gọd, wé bi Mai Papá, an bai di páwá ọf Gọd Pikin, wé bi Mi, an bai di páwá ọf Hólí Spírit.

20. An mék una de tích dẹm mék dẹm de dú ẹ́vrítin wé A dọ́n kọmánd una mék una de du. An mék una rimẹ́mbá wẹ́l wẹl sé, A dé wit una ẹ́vrí taim an A go ọ́lwéz dé wit una sóteé gó rích wẹ́n dís wọld go ẹnd.”

error: Alert: Content is protected !!