MATIU CHAPTA 28

Jízọs Wék Ọ́p Frọm Dai

(Vas 1-10)

(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12;
Jọn 20:1-10)

1. Áftá Judiá pípul dẹm Dé-fọ-Rẹst, jọ́s as dè wán brẹk to ték ẹ́ntá Sọ́ndè, na ím Merí Magdálin an di ọ́dá Merí kọ́n gó lúk di grev.

2. An at-wọns, graun kọ́n shék wẹ́l wẹl. Dẹn wán énjẹ́l ọf Gọd kọ́n kọ́m daún frọm hẹ́vun. Di énjẹl ról di bíg ston kọmọ́t frọm di grev dọmọt, an dẹn i kọ́n sidọ́n ọn tọ́p di ston.

3. Im fes de shaín laik tọ́nda lait, an im klọt dé waít laik kọtin wul.

4. Fia kách di gad-dẹm wẹ́l wẹl sóté dẹm stát to de shék wẹ́l wẹl, an kọ́n bi laik pípul wé dọ́n dai.

5. Bọt di énjẹl tẹ́l di wímẹn sé, “Mék una nọ́ fia, a nó sé una de lúk fọ Jízọs wé dẹm nél fọ krọs.

6. I nọ́ dé hia. Gọd dọ́n wék Am ọ́p frọm dai, jọ́s as I tọ́k sé Gọd go du. Mék una kọ́n sí di ples wiá Im bọdí bin dè.

7. Ọ́yá, mék una kwík gó tẹ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we sé, ‘Gọd dọ́n wék Am ọp frọm dai, an nau, I de fẹ́st una gó Gálíli. Na dia una go sí Am!’ Mék una rimẹ́mbá sé a dọ́n tẹ́l una-ó!”

8. Na ím di wímẹn ték kwík kwík kọmọ́t frọm wiá di di grev dè. Fia kách dẹm, bọt bẹlẹ́ swít dẹm wẹ́l wẹl tuu. Na ím dẹm kọ́n rọ́n to gó tẹ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we.

9. An jọ́s bai sọpraiz, Jízọs mít dẹm an tọ́k sé, “A de salút una”. Na ím dẹm kọ́m niá Am, hól Im lẹg, an gív Am rẹspẹt wẹ́l wẹl.

10. Dẹn Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Mék una nọ́ fia. Mék una gó tẹ́l Mai brọ́da-dẹm mék dẹm gó Gálíli, an na dia dẹm go sí Mi .”

Di Gad-dẹm Tọk Wétín Hápun

(Vas 11-15)

11. As di wímẹn de gò, na ím sọ́m ọf di sója-dẹm wé de gád di grev kọ́n gó ínsaíd di taun an dẹm tẹ́l di chíf prist-dẹm ẹ́vrítin wé hápun.

12. Na ím di chíf prist-dẹm kọ́n mít di ẹ́lda-dẹm, an ọ́l ọf dẹm plán togẹ́da kọ́n gív di sója-dẹm plẹ́ntí mọ́ni.

13. Dẹm tẹ́l di sója-dẹm sé, “Mék una tẹ́l pípul sé, ‘Di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n tíf Im bọdí fọ nait wẹ́n wi de slip.’

14. An íf di gọ́vnọ hiá abaut dís máta, wi go tẹ́l am sé nọ́ bi una fọlt, an una nọ́ go ẹ́ntá wahála.”

15. Na ím di sója-dẹm ték di mọ́ni kọ́n dú as dẹm tẹ́l dẹm. Sóteé gó rích tode, dís torí dọ́n waká ẹ́ntá ẹ́vrí wia wé Judiá pípul dè.

Jízọs Shó Imsẹf To Di Pípul Wé
De Lẹ́n An Fọ́ló Im We

(Vas 16-20)

(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49;
Jọn 20:19-23; Wọk 1:6-8)

16. Di ilẹ́vún pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n gó Gálíli, fọ di maúntin wé Jízọs tẹ́l dẹm mék dẹm gò.

17. Wẹ́n dẹm sí Jízọs, dẹm baú daún fọ Am an gív Am rẹspẹt wẹ́l wẹl, bọt sọ́m ọf dẹm kọ́n de daút wétín hápun.

18. Na ím Jízọs kọ́n waká gó niá dẹm, kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Gọd dọ́n gív Mí ọ́l di páwa wé dé fọ hẹ́vun an fọ wọld.

19. So, mék una gó mít ọ́l di pípul wé dé ẹ́vríwia fọ wọld, an mék una mék dẹm to bi pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Mai we. Mék una yúz di páwá ọf Gọd wé bi Mai Papá, an di páwá ọf Gọd Pikin, an di páwá ọf di Hólí Spírit ték baptaíz di pípul.

20. An mék una de tích dẹm to dú ẹvrítin wé A dọ́n kọmánd una mék una de du. An A go dé wit una ẹ́vrítaim, sóteé gó rích wẹ́n dís wọld go ẹnd.”