1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 27

Juu Pípul Dẹm Lída-dẹm Ték Jízọs Gó Mít Paílet

(Vas 1-2)

(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jọn 18:28-32)

1. Wẹ́n mọ́nin rich, ọ́l di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm ọf Juu pípul kọ́n plán haú dẹm go ték kíl Jízọs.

2. Naím dẹm taí Jízọs kọ́n ték Am kọmọ́t gó gív Paílet, wé bi Rómán gọ́vnọ.

Júdas Kíl Imsẹf

(Vas 3-10)

(Apọ́sul-dẹm Wọk 1:18-19)

3. Wẹ́n Júdas wé sẹ́l Jízọs sí sé dẹm dọ́n disaíd sé dẹm go kíl Jízọs, naím i kọ́n fíl bad abaut wétín i bin du. So, i kọ́n ték bák di tátí sílvá kọins to di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm.

4. Júdas sé, “A dọ́n dú wétín Gọd nọ́ laik. Dis na sékọf sé a sẹ́l Pẹ́sin wé nọ́ dú bad, an dat go mék dẹm kíl Am!” Bọt dẹm sé, “Haú dát wọn ték kọnsán ọs? Na yọ bíznẹs bi dat!”

5. Naím Júdas trowé di sílvá kọins ínsaíd Gọd-Haus. Dẹn i kọmọ́t gó háng imsẹf.

6. Di chíf prist-dẹm ték di sílvá kọins kọ́n sé, “Dis na blọ́d mọ́ní. Awa Lọ nọ́ alaú ọs mék wi pút am fọ di ples wiá wi de kíp Gọd-Haus mọní.”

7. Áftá dẹm dọ́n dú mítin, dẹm kọ́n disaíd to ték di mọní baí di land wé dẹm de kọ́l ‘Pọ́ta Im Land’. Dẹm yúz di land as ples wiá dẹm de bẹ́rí strénja-dẹm.

8. Naím mék dẹm de kọ́l dát land ‘Blọ́d Land’ sóteé kọ́m rích todè.

9. Dẹn di tin kọ́n mék wétín Prọfẹt Jẹrẹmáya tọk mék i hápún as i tọk. Jẹrẹmáya sé, “Dẹm ték di tátí sílvá kọins, wé bi di mọní wé Ízrẹ́l pípul grí to pé fọ dí man.

10. Dẹm yúz di mọní ték baí di pọ́ta im land. Dat na wétín Gọd, wé bi awa Ọgá, kọmánd mi mék a du.”

Gọvnọ Paílet Áks Jízọs Kwẹ́shọn-dẹm

(Vas 11-14)

(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Jọn 18:33-38)

11. Dẹn Jízọs kọ́n stán fọ frọ́nt ọf Paílet wé bi Rómán gọ́vnọ. Paílet áks Jízọs sé, “Yu bi Juu pípul dẹm King?” Jízọs ánsá am, “Na so yu tọk.”

12. Bọt wẹ́n di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm tọ́k sé Jízọs dú bad, Jízọs nọ́ ánsá énítin.

13. Naím Paílet tẹ́l Am sé, “Yu nọ́ de hiá ọ́l dís tins wé dẹm tọ́k sé Yu du?”

14. Bọt Jízọs nọ́ grí ánsá am énítin. Naím di gọ́vnọ sọpraíz wẹ́l wẹl.

Paílet Tọ́k Sé Jízọs Mọsto Dai

(Vas 15-26)

(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Jọn 18:39-19:16)

15. Fọ ẹ́vrí Pásóvá Fẹ́stíval, di Rómán gọvnọ de ọ́lwéz frí wọ́n prízína wé di pípul want.

16. Fọ dát taim, i gẹ́t wọ́n prízína wé ẹ́vríbọ́di sabí wẹ́l wẹl sékọf di bád tins wé i dé du. Di prízína nem na Barábas.

17. So, wẹ́n di pípul gádá togẹ́da, Paílet kọ́n áks dẹm, “Hú una wán mék a frí fọ una? Abí na Barábas ọ na Jízọs wé dẹm de kọ́l Kraist?”

18. Paílet sabí wẹ́l wẹl sé, na jẹlọsí mék Juu pípul dẹm lída-dẹm kárí Jízọs gív am.

19. As Paílet sidọ́n fọ di chia wiá i de sté jọ́j pípul, naím im waif sẹ́n mẹ́sej to am. Im waif sé, “Mék yu nọ́ gẹ́t énítin to dú wit dát Man wé nọ́ dú éní bád tin. Dis na sékọf sé, di drim wé a drím todè abaút Am wọ́rí mí wẹ́l wẹl.”

20. Bọt di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm kọ́n de púsh di pípul mék dẹm áks Paílet mék i frí Barábas an kíl Jízọs.

21. Naím Paílet áks di pípul, “Wich pẹ́sin ínsaíd di tuú pípul una wán mék a frí fọ una? “Dẹm ánsá, “Barábas!”

22. Paílet kọ́n áks dẹm, “Dẹn na wétín a go dú wit Jízọs wé dẹm de kọ́l Kraist?” Ọ́l ọf dẹm kọ́n ánsá, “Nél Am fọ krọs!”

23. Bọt Paílet áks, “Wai? Wétín bi di bád tin wé I du?” Bọt dẹm shaút mọọ́ mọọ de sé, “Nél Am fọ krọs!”

24. Wẹ́n Paílet sí sé i nọ́ fít chénj di pípul maind, bọt sé dẹm wán stát katakátá, naím i ték wọtá wọ́sh im hand fọ di pípul frọnt. Dẹn i kọ́n sé, “Dís Man blọd nọ́ dé mai hẹd! Na una go ánsá fọ dís tin!”

25. Naím ọ́l di pípul kọ́n ánsá, “Mék Im blọd dé fọ awa hẹd an awa pikin-dẹm hẹd!”

26. So, Paílet kọ́n frí Barábas fọ di pípul an dẹm lída-dẹm. Áftá i dọ́n gív ọ́da mék im sója-dẹm flọ́g Jízọs, i kọ́n kárí Am gív di sója-dẹm mék dẹm nél Am fọ krọs.

Di Sója-dẹm de Láf Jízọs

(Vas 27-31)

(Mak 15:16-20; Jọn 19:2-3)

27. Dẹn Gọvnọ Paílet im sója-dẹm kọ́n ték Jízọs ẹ́ntá di gọ́vnọ páles. Ọ́l di sója-dẹm fọ dẹm grup kọ́n gádá raúnd Jízọs.

28. Dẹm kọmọ́t Jízọs Im klọt kọ́n wiár Am wọ́n rẹ́d klọt.

29. Dẹn dẹm ték chukuchúkú plant mék kraun kọ́n pút fọ Im hẹd. Dẹm pút stik fọ Im raít hand. Naím dẹm kọ́n níl daún fọ Im frọnt kọ́n de láf Am. Dẹm sé, “Juu pípul dẹm King, wi de salút Yu-oó!”

30. Dẹm spít fọ Im bọdí, an kọ́n ték di stik de nak nák Am fọ hẹd.

31. Wẹ́n dẹm láf Am fínish, dẹm kọ́n kọmọ́t di rẹ́d klọt kọ́n wiá Am bák Im ón klọt. Dẹn dẹm ték Am kọmọt fọ gó nél Am fọ krọs.

Di Sója-dẹm Nél Jízọs fọ Krọs

(Vas 32-44)

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jọn 19:17-27)

32. As dẹm kọmọ́t de gò, dẹm kọ́n jám wọ́n man wé frọm wọ́n taun wé dẹm de kọ́l ‘Sairíni’. Di man nem na Saímọn. Di sója-dẹm kọ́n fọ́s am mék i kárí Jízọs krọs.

33. Dẹn dẹm kọ́n rích wọ́n ples wé dẹm de kọ́l ‘Gọ́lgọ́ta’, wé mín, ‘Ples wé rizẹ́mbúl húmánbin skọl’.

34. Na fọ dia dẹm gív Jízọs wain wé dẹm míks wit wọ́n bítá tin mék I drink. Bọt wẹ́n I tést am, I nọ́ grí drínk am.

35. Di sója-dẹm nél Am fọ krọs. An dẹn dẹm kọ́n tró dais fọ ték divaíd Im klọt amọ́ng dẹmsẹf.

Di sója-dẹm nél Am fọ krọs. (27:35-38)

36. Áftá dat, dẹm kọ́n sidọ́n dia de gád Am.

37. Ọntọ́p di krọs fọ di said wiá Jízọs hẹd dè, dẹm pút wọ́n saínbọd wé tọ́k wétín dẹm sé Jízọs du. Dẹm raít fọ di saínbọd sé: “DIS NA JÍZỌS, WÉ BI JUU PÍPUL DẸM KING.”

38. Dẹn di sója-dẹm nél tuú tif fọ tuú krọs wé dé di sém ples wiá Jízọs krọs dè. Dẹm nél wọ́n ọf dẹm fọ Jízọs raít hánd said, an di ọ́dá wọn fọ Im lẹ́ft hánd said.

39. Pípul wé de pás wiá Jízọs dè, kọ́n de shék dẹm hẹd de tọ́k bád tins abaút Am.

40. Dẹm sé, “Yu wé tọ́k sé Yu go brẹk brẹ́k daún Gọd-Haus kpátákpátá, an bíld am bak ínsaíd tírí dè, ọ́yá, mék Yu sév Yọsẹf! Íf Yu rílí bi Gọd Pikin, dẹn mék Yu kọ́m daún frọm di krọs!”

41. Na so tuu, di chíf prist-dẹm, di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ, an di ẹ́lda-dẹm fọ́ló de láf Am. Dẹm sé,

42. “I sév ọ́dá pípul, bọt I nọ́ fít sév Imsẹf! Íf trútru I bi Ízrẹl King, ọ́yá mék I kọ́m daún frọm di krọs nau! Dẹn wi go pút awa trọst fọ am!

43. I pút Im trọst fọ Gọd. Ọ́yá mék Gọd sév Am nau, íf Gọd rílí wán mék I bi Im òn. Dis na sékọf sé I bin sé, ‘A bi Gọd Pikin!’ “

44. Na di sém wè di tuú tif wé dẹm nél fọ di krọs-dẹm wé dé niá Jízọs fọ́ló de kọ́s Am.

As Jízọs Ték Dai

(Vas 45-56)

(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Jọn 19:28-30)

45. Frọm twẹ́lf o’klọk fọ áftanun, dáknẹs kọ́n kọ́vá di hól kọ́ntri sóteé gó rích tírí o’klọk fọ áftanun.

46. Araún tírí o’klọk fọ áftanun, Jízọs kọ́n shaút wit laúd vọis sé, “Ẹ́lí, Ẹ́lí, lẹ́má, sabaktáni?”, wé min, “Mai Gọd, Mai Gọd, wétín mék Yu lív Mi?”

47. Sọ́m ọf di pípul wé stán dia bin hiá dis. Naím dẹm sé, “Dís Man de kọ́l Ẹlaíja mék i kọ́n hẹ́lẹ́p Am!”

48. Naím wọ́n ọf di pípul wé dé dia kọ́n rọ́n kwík kwik gó ték spọnj. I sók di spọnj ínsaíd wain wé dọ́n sáwa, kọ́n pút di spọnj fọ stik. Dẹn i yúz di stik kárí di spọnj gív Jízọs mék I drínk di wain.

49. Bọt di ọ́dá pípul sé, “Lív Am! Mék wi sí wẹ́dá Ẹlaíja go kọ́m sév Am!”

50. Dẹn Jízọs kọ́n ték laúd vọis shaút agen. An dẹn I kọ́n dai.

51. Fọ dát taim, Gọd mék di kọ́tin wé dé ínsaíd Gọd-Haus mék i tiá ínto tuu. Di kọ́tin tiá frọm ọp gó rích bọtọm. Gọd ọ́lsó mék graun mék i shek shék, an I mék rọk-dẹm mék dẹm brẹk brẹ́k.

52. Gọd ọ́lsó ópún di grev-dẹm ọf plẹ́ntí ọf Im pípul wé bin dọ́n dai, an I wék dẹm ọp frọm dai.

53. Dẹm kọmọ́t frọm dẹm grev-dẹm, an áftá Gọd dọ́n wék Jízọs ọp frọm dai, dís pípul ẹ́ntá ínsaíd Jẹrúsálẹm, wé bi di Hólí Taun, an plẹ́ntí pípul sí dẹm.

54. Wẹ́n di Rómán ámí ọ́físa an di sója-dẹm wé dé wit am de gád Jízọs sí haú graun ték shek an ọ́dá tins wé hápun, fia kách dẹm wẹ́l wẹl. Naím dẹm kọ́n sé, “Trútru, dís Man na Gọd Pikin!”

55. Plẹ́ntí wímẹn dé dia de lúk frọm faá faa. Dẹm bi wímẹn wé fọ́ló Jízọs frọm Gálíli to hẹ́lẹ́p Am.

56. Sọ́m ọf di wímẹn bi, Merí Magdalin, anọ́dá Merí wé bi Jems an Jósẹf dẹm mamá, an anọ́dá wúman wé bi Zẹ́bẹ́di im waif an di mamá ọf im pikin-dẹm.

Jósẹ́f ọf Arimatia Bẹ́rí Jízọs

(Vas 57-61)

(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jọn 19:38-42)

57. Wẹ́n ívnin rich, wọ́n rích man wé frọm Arimatia kọ́n kọm. Di man nem na Jósẹf, an i bi pẹ́sin wé de fọ́ló Jízọs Im wè tuu.

58. Jósẹf gó mít Paílet an áks am mék i gív am Jízọs bọdí. Naím Paílet gív ọ́da mék dẹm gív Jósẹf di bọdí

59. So Jósẹf ték Jízọs bọdí, kọ́n ráp am wit wọ́n klín línín klọt.

… pút di bọdí ínsaíd … niú grev … ínsaíd rọk. (27:57-61)

60. I kọ́n pút di bọdí ínsaíd im ón niú grev wé i díg ínsaíd rọk. Dẹn i ról wọ́n bíg ston ték kọ́vá di grev dọmọt, an kọ́n kọmọt.

61. Merí Magdalin an di ọ́dá Merí sidọ́n dia de fés di grev.

Paílet Pút Gad-dẹm to Wọ́ch Jízọs Grev

(Vas 62-66)

62. Di nẹ́st dè wé bi Dé-fọ-rẹst, di chíf prist-dẹm an di pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup kọ́n gó togẹ́da to sí Paílet.

63. Dẹm sé, “Ọgá, wi rimẹ́mbá se, wẹ́n dát lailaí man stíl dé alaif I sé, ‘Áftá tírí dè, Gọd go wék Mí ọ́p frọm dai.’

64. As i bì so, mék yu gív ọ́da mék sója-dẹm gád di grev wẹ́l wẹl gó rích di tẹ́d dè. Dis na só dat, di pípul wé de fọ́ló Im wè nọ́ go fít gó tíf Im bọdí. Dẹn dẹm go kọ́n tẹ́l pípul sé, Gọd dọ́n wék Am ọp frọm dai. Dis go mék di lást lai mék i bád pás di fẹ́st wọn.

65. Paílet tẹ́l dẹm sé, “Mék una ték sọm sója-dẹm gó gád di grev wẹ́l wẹl as una fit.”

66. Naím dẹm kọ́n kọmọ́t gó protẹ́t di grev. Dẹm pút mak ọntọ́p di ston wé kọ́vá di grev dọmọt. Dẹm pút di mak fọ ték sabí wẹ́n pẹ́sin múv di ston. An dẹn dẹm kọ́n pút sója-dẹm to gád di grev.

error: Alert: Content is protected !!