1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 27

Juu Pípul Dẹm Lída-dẹm Ték Jízọs Gó Mít Paílet

(Vas 1-2)

(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jọn 18:28-32)

1. Fọ ẹ́lí nẹ́kst mọ́nin, ọ́l di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm ọf di pípul kọ́n plán as dẹm go ték kíl Jízọs.

2. Naím dẹm taí Jízọs kọ́n ték Am kọmọ́t gó gív Paílet, wé bi Rómán gọ́vnọ.

Júdas Kíl Imsẹf

(Vas 3-10)

(Apọ́sul-dẹm Wọk 1:18-19)

3. Júdas, wé sẹ́l Jízọs to Juu pípul dẹm lída-dẹm, kọ́n sí sé dẹm dọ́n disaíd sé dẹm go kíl Jízọs. Naím i fíl bad abaut wétín i bin du. So i kọ́n ték bák di tátí sílvá kọins to di chíf prist-dẹm an Juu pípul dẹm ẹ́lda-dẹm.

4. Júdas sé, “A dọ́n dú bad, sékọf sé a sẹ́l to una pẹ́sin wé nọ́ dú bad, an una go kíl Am!” Bọt dẹm sé, “Na haú dát wọn ték kọnsán ọs? Na yọ wahála bi dat!”

5. Naím Júdas trowé di sílvá kọins ínsaíd Gọd-Haus. Dẹn i kọmọ́t gó háng imsẹf.

6. Di chíf prist-dẹm ték di sílvá kọins kọ́n sé, “Dis na blọ́d mọní. Awa Lọ nọ́ alaú ọs mék wi pút dís mọní wit di mọní wé bilọ́ng to Gọd-Haus.”

7. So dẹm disaíd to ték di mọní baí wọ́n land wé bilọ́ng to sọ́mbọdi wé de mék klé-san-sán pọt. Dẹm wán yúz di land as ples wiá dẹm de bẹ́rí strénja-dẹm.

8. Naím mék dẹm de kọ́l dát land ‘Blọ́d Land’ sóteé kọ́n rích todè.

9. Dẹn di tin kọ́n mék wétín Prọfẹt Jẹrẹmáya tọk mék i hápún as i tọk. Jẹrẹmáya sé, “Dẹm ték di tátí sílvá kọins. Dat bi di mọní wé Ízrẹ́l pípul bin dọ́n grí to pé fọ dí man.

10. An dẹm yúz di mọní ték baí di land wé bilọ́ng to pẹ́sin wé de mék klé-san-sán pọt. Dat na wétín Gọd, wé bi awa Ọgá, kọmánd mi mék a du.”

Gọvnọ Paílet Áks Jízọs Kwẹ́shọn-dẹm

(Vas 11-14)

(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Jọn 18:33-38)

11. Dẹn Jízọs kọ́n stán fọ frọ́nt ọf Paílet wé bi Rómán gọ́vnọ. Paílet áks Jízọs sé, “Yu bi Juu pípul dẹm King?”
Jízọs ánsá, “Na so yu tọk.”

12. Bọt wẹ́n di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm tọ́k sé Jízọs dọ́n dú bád tins, Jízọs nọ́ ánsá énítin.

13. Naím Paílet tẹ́l Am sé, “Abí Yu nọ́ de hiá ọ́l dís bád tins wé dẹm de tọ́k sé Yu dọ́n du?”

14. Bọt Jízọs nọ́ ánsá am énítin. Naím Paílet sọpraíz wẹ́l wẹl.

Paílet Tọ́k Sé Jízọs Mọsto Dai

(Vas 15-26)

(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Jọn 18:39-19:16)

15. Fọ ẹ́vrí Pásóvá Fẹ́stíval, di gọ́vnọ de ọ́lwéz frí wọ́n prízína fọ di pípul. Di prízína go bi di wọn wé dẹm wán mék i frí am.

16. Fọ dát taim, i gẹ́t wọ́n prízína wé ẹ́vríbọ́di sabí wẹ́l wẹl sékọf di bád tins i bin dọ́n du. Im nem na Barábas.

17. So, wẹ́n di pípul gádá togẹ́da, Paílet kọ́n áks dẹm sé, “Hú una wán mék a frí fọ una? Abí na Barábas ọ na Jízọs wé dẹm de kọ́l Kraist?”

18. Paílet sabí sé, na sékọf sé dẹm de jẹ́lọ́s Jízọs, naím mék Juu pípul dẹm lída-dẹm kárí Jízọs gív am.

19. As Paílet sidọ́n fọ di chia wiá i de sidọ́n jọ́j pípul, naím im waif sẹ́n mẹ́sej to am. Im waif sé, “Mék yu nọ́ gẹ́t énítin to dú wit dát Man. Di Man nọ́ dú éní bád tin. A dọ́n sọ́fá wẹ́l wẹ́l todè sékọf wọ́n drim wé a drím abaút Am.”

20. Bọt di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm push púsh di pípul mék dẹm áks Paílet mék i frí Barábas an kíl Jízọs.

21. Naím Paílet áks di pípul sé, “Wích pẹ́sin ínsaíd di tuú mẹn una wán mék a frí fọ una?” Dẹm ánsá, “Barábas!”

22. Paílet kọ́n áks dẹm sé, “Dẹn na wétín a go dú wit Jízọs wé dẹm de kọ́l Kraist?” Ọ́l ọf dẹm ánsá, “Kíl Am ọn tọ́p krọs!”

23. Bọt Paílet áks, “Wai? Wétín bi di bád tin wé I du?” Bọt dẹm shaút mọọ́ mọọ de sé, “Kíl Am ọn tọ́p krọs!”

24. Paílet sí sé i nọ́ fít chénj di pípul maind. An i sí sé dẹm wán stát katakátá. Naím i ték wọtá wọ́sh im hand fọ di pípul frọnt. Dẹn i kọ́n sé, “Dís Man blọd nọ́ dé mai hẹd! Na una go ánsá fọ dís tin!”

25. Naím ọ́l di pípul ánsá, “Mék Im blọd dé awa hẹd an awa pikin-dẹm hẹd!”

26. Dẹn Paílet kọ́n frí Barábas fọ di pípul an dẹm lída-dẹm. An i gív ọ́da mék im sója-dẹm flọ́g Jízọs. Dẹn i kárí Jízọs gív di sója-dẹm só dat dẹm go kíl Am ọn tọ́p krọs.

Di Sója-dẹm de Láf Jízọs

(Vas 27-31)

(Mak 15:16-20; Jọn 19:2-3)

27. Dẹn di gọ́vnọ im sója-dẹm kọ́n ték Jízọs ẹ́ntá di gọ́vnọ páles. Ọ́l di ọ́dá sója-dẹm wé dé fọ dẹm grup kọ́n gádá raúnd Jízọs.

28. Dẹm kọmọ́t Jízọs Im klọt kọ́n wiá Am wọ́n rẹ́d klọt.

29. Dẹn dẹm yúz chukuchúkú plant ték mék kraun kọ́n pút am fọ Im hẹd. Dẹm pút stik fọ Im raít hand. Dẹn dẹm kọ́n níl daún fọ Im frọnt kọ́n de láf Am. Dẹm sé, “Juu pípul dẹm King, wi de salút Yu-oó!”

30. Dẹm spít fọ Im bọdí. Dẹn dẹm kọ́n ték di stik de nak nák Am fọ hẹd.

31. Wẹ́n dẹm láf Am fínish, dẹm kọ́n kọmọ́t di rẹ́d klọt kọ́n wiá Am bák Im ón klọt. Dẹn dẹm ték Am kọmọt fọ gó kíl Am ọn tọ́p krọs.

Di Sója-dẹm Kíl Jízọs ọn Tọ́p Krọs

(Vas 32-44)

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jọn 19:17-27)

32. As dẹm kọmọ́t de gò, dẹm kọ́n jám wọ́n man wé frọm wọ́n taun wé dẹm de kọ́l ‘Sairíni’. Di man nem na Saímọn. Di sója-dẹm kọ́n fọ́s am mék i kárí Jízọs krọs.

33. Dẹn dẹm kọ́n rích wọ́n ples wé dẹm de kọ́l ‘Gọ́lgọ́ta’, wé mín, ‘Di Ples wé rizẹ́mbúl di bon bón pát ọf Húmánbin hẹd’.

34. Na fọ dia di sója-dẹm gív Jízọs wain wé dẹm míks wit wọ́n bítá tin mék I drink. Bọt wẹ́n I tést am, I nọ́ grí drínk am.

35. Di sója-dẹm nél Am ọn tọ́p krọs. An dẹn dẹm kọ́n tró dais fọ ték divaíd Im klọt amọ́ng dẹmsẹf.

Di sója-dẹm nél Am fọ krọs. (27:35-38)

36. Áftá dat, dẹm kọ́n sidọ́n dia to gád Am.

37. Ọn tọ́p di krọs fọ di said wiá Jízọs hẹd dè, dẹm pút wọ́n saínbọd wiá dẹm raít wétín mék dẹm kíl Am. Dẹm raít fọ di saínbọd sé: “DIS NA JÍZỌS, WÉ BI JUU PÍPUL DẸM KING.”

38. Dẹn di sója-dẹm nél tuú tif ọn tọ́p tuú krọs wé dé niá wiá Jízọs krọs dè. Wọ́n ọf dẹm dé fọ Jízọs raít hánd said, an di ọ́dá wọn dé fọ Im lẹ́ft hánd said.

39. Di pípul wé pás niá dia bin tọ́k bád bád tins to Jízọs. Dẹm shék dẹm hẹd an

40. kọ́n sé, “Yu tọ́k sé Yu go brẹk brẹ́k daún Gọd-Haus, an bíld am agen ínsaíd tírí dè. Ọ́yá, mék Yu sév Yọsẹf! Íf Yu rílí bi Gọd Pikin, mék Yu kọ́m daún frọm di krọs!”

41. Na so tuu, di chíf prist-dẹm, di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ, an di ẹ́lda-dẹm fọ́ló de láf Am. Dẹm sé,

42. “I sév ọ́dá pípul, bọt I nọ́ fít sév Imsẹf! Íf I bi Ízrẹl King, ọ́yá mék I kọ́m daún frọm di krọs nau! Dẹn wi go pút awa trọst fọ Am!

43. I pút Im trọst fọ Gọd. So mék Gọd sév Am nau, íf Gọd rílí wánt Am to bi Im on! Imsẹf tọ́k sé, ‘A bi Gọd Pikin!’ “

44. Fọ di sém wè, di tif-dẹm wé dẹm nél ọn tọ́p di krọs-dẹm wé dé niá Jízọs tọ́k bád tins to Am tuu.

Jízọs Dai

(Vas 45-56)

(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Jọn 19:28-30)

45. Frọm twẹ́lf o’klọk fọ áftanun, di hól kọ́ntri kọ́n bikọ́m dak sóteé gó rích tírí o’klọk.

46. Araún tírí o’klọk, Jízọs kọ́n shaút wit laúd vọis. I sé, “Ẹ́lí, Ẹ́lí, lẹ́má sabaktáni?”, wé min, “Mai Gọd, Mai Gọd, wétín mék Yu lív Mi?”

47. Sọ́m ọf di pípul wé stán dia bin hiá dis an kọ́n sé, “Dís Man de kọ́l Ẹlaíja!”

48. Naím wọ́n ọf di pípul wé dé dia kọ́n rọ́n atwọns gó ték spọnj. I sók di spọnj ínsaíd wain wé dọ́n sáwa kọ́n pút di spọnj fọ stik. Dẹn i yúz di stik ték gív Jízọs di spọnj mék I drínk di wain frọm am.

49. Bọt di ọ́dá pípul sé, “Lív Am! Mék wi sí íf Ẹlaíja go kọ́m sév Am!”

50. Dẹn Jízọs ték laúd vọis shaút agen, an I kọ́n dai.

51. Fọ dát taim, Gọd mék di kọ́tin wé dé ínsaíd Gọd-Haus mék i tiá ínto tuu. Di kọ́tin tiá frọm ọp gó rích bọtọm. Gọd ọ́lsó mék graun mék i shek shék, an I mék rọk-dẹm mék dẹm brẹk brẹ́k.

52. An Gọd ópún di grev-dẹm ọf plẹ́ntí ọf Im pípul wé bin dọ́n dai, an I wék dẹm ọp frọm dai.

53. Dẹm kọmọ́t frọm di grev-dẹm. An áftá Gọd dọ́n wék Jízọs ọp frọm dai, dís pípul kọ́n ẹ́ntá ínsaíd di Hólí Taun. An plẹ́ntí pípul sí dẹm.

54. Di Rómán ámí ọ́físa an di sója-dẹm wé dé wit am de gád Jízọs sí haú graun ték shek. Dẹm ọ́lsó sí ọ́dá tins wé hápun. An fia kách dẹm wẹ́l wẹl. Naím dẹm kọ́n sé, “Trútru, dís man na Gọd Pikin!”

55. Plẹ́ntí wímẹn dé dia de lúk frọm faá faa. Dẹm bi wímẹn wé fọ́ló Jízọs frọm Gálíli to hẹ́lẹ́p Am.

56. Merí Magdalin fọ́ló fọ di wímẹn. Merí wé bi Jems an Jósẹf dẹm mamá, dé dia tuu. An Zẹ́bẹ́di im pikin-dẹm mamá fọ́ló dé dia.

Jósẹ́f ọf Arimatia Bẹ́rí Jízọs

(Vas 57-61)

(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jọn 19:38-42)

57. Wẹ́n ívnin rich, wọ́n rích man wé frọm Arimatia taun kọ́n kọm. Di man nem na Jósẹf. I bi pẹ́sin wé de fọ́ló Jízọs Im wè tuu.

58. Jósẹf gó mít Paílet kọ́n áks am mék i gív am Jízọs bọdí. Naím Paílet kọmánd im sója-dẹm mék dẹm gív di bọdí to Jósẹf.

59. Dẹn Jósẹf ték di bọdí kọ́n ráp am wit klín línín klọt.

… pút di bọdí ínsaíd … niú grev … ínsaíd rọk. (27:57-61)

60. I pút di bọdí ínsaíd im ón niú grev wé i díg ínsaíd rọk. Dẹn i ról wọ́n bíg ston ték kọ́vá di grev dọmọt an kọ́n kọmọt.

61. Merí Magdalin an di ọ́dá Merí sidọ́n dia de fés di grev.

Paílet Sẹ́n Sója-dẹm to Gád Jízọs Grev

(Vas 62-66)

62. Di nẹ́st dè bi Juu pípul dẹm Dé-fọ-rẹst. Di chíf prist-dẹm an di pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup kọ́n gó togẹ́da to sí Paílet.

63. Dẹm sé, “Ọgá, wi rimẹ́mbá se, wẹ́n dát lailaí man stíl dé alaif I sé, ‘Áftá tírí dè A go wék ọ́p frọm dai.’

64. As i bì so, mék yu gív ọ́da mék sója-dẹm gád di grev wẹ́l wẹl gó rích di tẹ́d dè. Dis na só dat, di pípul wé de fọ́ló Im wè nọ́ go fít gó tíf Im bọdí. Dẹn dẹm go kọ́n tẹ́l di pípul sé, I dọ́n wék ọ́p frọm dai. Dis go mék di lást lai mék i bád pás di fẹ́st wọn.”

65. Paílet tẹ́l dẹm sé, “Mék una ték sọm sója-dẹm gó gád di grev wẹ́l wẹl as una fit.”

66. Naím dẹm kọmọ́t gó protẹ́t di grev. Dẹm pút mak ọn tọ́p di ston wé kọ́vá di grev dọmọt. Dẹm pút di mak fọ ték sabí íf pẹ́sin dọ́n múv di ston. Dẹn dẹm kọ́n pút sója-dẹm to gád di grev.