MATIU CHAPTA 27

Jízọs Gó Mít Paílet

(Vas 1-2)

(Mak 15:1; Luk 23:1-2;
Jọn 18:28-32)

1. Wẹ́n mọ́nin rich, ọ́l di chíf prist-dẹm an Judiá pípul dẹm ẹ́lda-dẹm kọ́n plán as dẹm gó ték kíl Jízọs.

2. Na ím dẹm ték chen taí Jizọs kọ́n ték Am kọmọ́t gó gív Paílet wé bi Rómán gọ́vnọ.

As Júdas Ték Dai

(Vas 3-10)

(Di Wọk Wé Apọ́sul-dẹm Du
1:18-19)

3. Wẹ́n Júdas wé sẹ́l Jízọs sí sé dẹm dọ́n kọndẹ́m Jízọs sé I mọs dai, na ím Júdas kọ́n fíl bad abaut wétín i bin du. So i kọ́n ritọ́n di tátí sílvá kọins to di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm.

4. I sé, “A dọ́n kọmít sin, bikọs a sẹ́l pẹ́sin wé nọ́ dú bad mék dẹm kíl Am!” Bọt dẹm tọ́k sé, “Haú dát wan ték kọnsán ọs? Na yọ bíznẹs bi dat!”

5. Na ím Júdas trowé di sílvá kọins ínsaíd Gọd-Haus, dẹn i kọmọ́t gó háng imsẹf.

6. Di chíf prist-dẹm ték di sílvá kọins kọ́n tọ́k sé, “Dis na blọ́d mọní, an awa Lọ nọ́ alau mék wi pút am fọ di ples wé wi de kíp di mọní wé bi fọ Gọd-Haus.”

7. Áftá dẹm dọ́n dú mítin abaut di máta, dẹm kọ́n ték di mọní baí wán land wé bilọ́ng to pẹ́sin wé de yúz klé sansán ték mék pọt. An dẹm yúz di land as bẹrial graun fọ strénja-dẹm.

8. Na ím mék, sóteé gó rích todè, dẹm de kọ́l di land “Blọ́d Land”.

9. Dẹn di tin kọ́n mék wétín Prọfẹt Jẹrẹmáya tọ́k sé i go hápun, kọ́n hápun. Prọfẹt Jẹrẹmáya sé “Dẹm yúz di tátí sílvá kọins wé bi di mọní wé sọm Ízrẹ́l pípul grí to pé fọ Am,

10. ték baí di land wé bilọ́ng to di pẹ́sin wé de yúz klé sansán ték mék pọt, na so Gọd wé bi awa Ọgá kọmánd mi mék a du.”

Paílet Áks Jízọs Kwẹ́shọn

(Vas 11-14)

(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5;
Jọn 18:33-38)

11. Dẹn Jízọs kọ́n stán fọ gọvnọ́ Paílẹt frọnt, an di gọ́vnọ áks Am sé, “Abí Yu bi Judiá pípul dẹm King?” Jízọs ánsá am sé, “Na so yu tọk.”

12. Bọt wẹ́n di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm tọ́k sé Jízọs dọ́n dú bad, Jízọs nọ́ ánsá ẹ́nítin.

13. Na ím Paílet tẹ́l Jízọs sé, “Abi Yu nọ́ hiá ọ́l dís tins wé dẹm tọ́k sé Yu du?”

14. Bọt Jízọs nọ́ grí ánsá am ẹ́nítin. I nọ́ ívún tọ́k wán wọd. Na ím di gọ́vnọ kọ́n sọpraíz wẹ́l wẹl.

Dẹm Tọ́k Sé Jízọs Mọs Dai

(Vas 15-26)

(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25;
Jọn 18:39-19:16)

15. Ẹ́vrítaim wé Judiá pípul de dú Pásóvá Fẹ́stíval, di Róman gọ́vnọ de ọ́lwéz frí wán prízína wé di pípul wá́n mek i frí fọ dẹm.

16. Fọ dát taim, i gẹ́t wán prízína wé ẹ́vríbọ́di nó wẹ́l wẹl bikọ́s ọf di bád tins wé i de du. Di prízína nem na Barábas.

17. So, wẹ́n di pípul dọ́n gádá togẹ́da, Paílet kọ́n áks dẹm sé, “Hu una wán mék a frí fọ una? Abí na Barábas ọ na Jízọs wé dẹm de kọ́l di Kraist?”

18. Paílet nó wẹ́l wẹl sé, na jẹlọsí mék Judiá pípul dẹm lída-dẹm kárí Jízọs gív am.

19. Wẹ́n Paílet sidọ́n fọ jọ́jmẹ́nt chia, im waif kọ́n sẹ́n mẹ́sej to am. Im waíf sé, “Mék yu nọ́ gẹ́t ẹ́nítin to dú wit dát Man wé nọ́ dú ẹ́ní bád tin. Dis na bikọs lást nait, di drim wé a drím abaút Am wọ́rí mi wẹ́l wẹl.”

20. Bọt di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm kọ́n de púsh di pípul mék dẹm áks Paílet mék i frí Barábas, an kíl Jízọs.

21. Na ím Paílet áks di pípul sé, “Wích pẹ́sin ínsaíd di tú pípul una wán mék a frí fọ una?” Dẹm ánsá sé, “Barábas!”

22. Pailet kọ́n áks dẹm sé, “Dẹn na wétin a go du wít Jízọs wé dẹm de kọ́l Kraist?” Ọ́l ọf dẹm kọ́n ánsá sé, “Nél Am fọ krọs!”

23. Na ím Paílet kọ́n áks sé, “Wai? Wétín bi di bád tin wé I du?” Bọt dẹm shaút mọ́ mọ sé, “Nél Am fọ krọs!”

24. Wẹ́n Paílet sí sé di pípul nọ́ grí hiá wétín i de tọk, bọt dẹm wán stát katakátá, na ím i tẹ́k wọtá wọ́sh im hand fọ di pípul frọnt kọ́n sé, “Dís man blọd nọ́ dé mai hẹd! Na una go ánsá fọ dís tin!”

25. Na ím ọ́l di pípul ánsá sé, “Mék Im blọd dé fọ awa hẹd an awa pikin-dẹm hẹd!”

26. Na ím Paílet frí Barábas fọ di pípul an dẹm lída-dẹm. Áftá i dọ́n gív ọ́da mék im sója-dẹm flọ́g Jizọs, i kọ́n kárí Am gív di sója-dẹm mék dẹm nél Am fọ krọs.

Sója-dẹm Ték Jízọs De Mék YeYé

(Vas 27-31)

(Mak 15:16-20; Jọn 19:2-3)

27. Dẹn gọ́vnọ Paílet im sója-dẹm kọ́n ték Jízọs ẹ́ntá ínsaíd di gọ́vnọ páles, an ọ́l di ọ́dá sója-dẹm fọ dẹm grup kọ́n gádá raúnd Jízọs.

28. Dẹm kọmọ́t Jízọs klọt kọ́n wiá Am wán dák rẹ́d klọt.

29. Dẹn dẹm ték chukuchúkú mék kraun kọ́n pút fọ Im hẹd, an dẹm pút stik fọ Im raít hand. Na ím dẹm kọn níl daún fọ Im frọnt an ték Am de mék yeyé de sé, “Judiá pípul dẹm King, wi de salút Yu-ó!”

30. Dẹm spít fọ Im bọdí, kọ́n ték di stík nák Am fọ hẹd.

31. Wẹ́n dẹm dọ́n ték Am mék yeyé fínish, dẹm kọ́n kọmọ́t di dák rẹ́d klọt kọ́n wiá Am bák Im ón klọt. Dẹn dẹm ték Am kọmọ́t to gó nél Am fọ krọs.

Sója-dẹm Nél Jízọs Fọ Krọs

(Vas 32-44)

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43;
Jọn 19:17-27)

32. As dẹm kọmọ́t de gò, dẹm kọ́n mít wán man wé frọm wán taun wé dẹm de kọ́l ‘Sairíne’. Di man nem na Saímọn. Di sója-dẹm kọ́n fọ́s am mék i kárí Jízọs krọs.

33. Wẹ́n dẹm rích wán ples wé dẹm de kọ́l ‘Gọ́lgọ́ta’, wé mín, ‘Ples wé lúk laik humán-bín hẹd’,

34. dẹm kọ́n gív Jízọs wain wé dẹm míks wit wán bítá tin mék I drink. Bọt wẹ́n I tést am, I nọ́ grí drínk am.

35. Wẹ́n dẹm dọ́n nél Am fọ krọs, dẹm kọ́n tró dais to ték divaíd Im klọt amọ́ng dẹmsẹf.

36. Dẹn dẹm sidọ́n dia de gád Jízọs.

37. Ọn tọ́p di krọs fọ di said wé Jízọs hẹd dè, dẹm raít wétín dẹm tọ́k sé Jízọs du. Dẹm raít sé: “DIS NA JÍZỌS, WÉ BI JUDIÁ PÍPUL DẸM KING.”

38. Dẹn dẹm kọ́n nél tú am-rọ́ba fọ tú krọs wé dé di sém ples wiá Jízọs krọs dè. Dẹm nél wán ọf dẹm fọ Jízọs raít hánd said, an di ọ́dá wan fọ Im lẹ́ft hán said.

39. Pípul wé de pas wiá Jízọs dè kọ́n de shék dẹm hẹd an de tọ́k bád tins abaút Am.

40. Dẹm sé, “Yu wé tọ́k sé Yu go distrọí Gọd-Haus an áftá tírí dè Yu go bíld am bak, ọ́yá, mék Yu sév yọsẹf! Íf Yu bi Gọd Pikin, dẹn ḿek Yu kọ́m daún frọm di krọs!”

41. Na di sém we di chíf prist-dẹm, di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an di ẹ́lda-dẹm ték Am de mék yeyé de tọ́k sé,

42. “I sév ọ́dá pípul, bọt I nọ́ fít sév Imsẹf! Íf I bi Ízrẹ́l King, ọ́yá mék I kọ́m daún frọm krọs nau, an wi go pút awa trọst fọ Am!

43. I trọst Gọd an I tọ́k sé, ‘A bi Gọd Pikin!’ Ọ́yá, íf Gọd wánt Am, mék Gọd kọ́n sév Am nau!”

44. Ívún di ám-rọ́ba-dẹm wé dẹm nél fọ krọs wit Jízọs fọ́ló de tọ́k di sém bád tins abaút Am.

As Jízọs Ték Dai

(Vas 45-56)

(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49;
Jọn 19:28-30)

45. Frọm twẹ́lf o’klọk fọ áftánun, dáknẹs kọ́n kọ́vá di hól kọ́ntri sóteé gó rích tírí o’klọk fọ áftánun.

46. Wẹ́n tírí o’klọk fọ áftánun wán rich, Jízọs kọ́n ték laúd vọis shaút sé, “Élí, Élí, láma, sabaktáni?”, wé mín, “Mai Gọd, Mai Gọd, na wétín mék Yu lív Mi?”

47. Wẹ́n sọ́m ọ́f di pípul wé dé dia hiá wétín Jízọs tọk, dẹm tọ́k sé, “Dís man de kọ́l Ilaíja mék i kọ́m hẹ́lẹ́p Am!”

48. Na ím wán ọf di pípul wé dé dia kọ́n rọ́n at-wọns gó ték spọnj. I sók di spọnj ínsaíd wain wé dọ́n sáwa, kọ́n pút di spọnj fọ stik, an dẹn réz di stik gív Jízọs di spọnj mék I sọ́k di wain.

49. Bọt di ọ́dá pípul tọ́k sé, “Wet! Mék wi sí wẹ́dá Ilaíja go kọ́m sév Am!”

50. Jízọs kọ́n ték laúd vọis shaút agen, an dẹn I kọ́n dai.

51. Na ím di kọ́tin wé dé ínsaíd Gọd-Im-Haus kọ́n tiá ínto tu frọm tọ́p gó rích bọtọm. Graun stát to de shek, an rọk-dẹm kọ́n de brẹk-brẹ́k.

52. Grev-dẹm kọ́n ópun, an plẹ́ntí ọf Gọd Im pípul wé dọ́n dai kọ́n wék ọ́p frọm dai.

53. Dẹm kọmọ́t frọm dem grev, an áftá Jízọs wék ọ́p frọm dai, dẹm gó ínsaíd Jẹrúsálẹm wé bi di Hólí Taun, an plẹ́ntí pípul sí dẹm.

54. Wẹ́n di Rómán ámí ọ́físa an di sója-dẹm wé dé wit am de gád Jízọs sí as graun ték shek, an ọ́dá tins wé hápun, fia kách dẹm wẹ́l wẹl, an dẹm tọ́k sé, “Trú-tru, dís Man na Gọd Pikin!”

55. Plẹ́ntí wímẹn dé dia de lúk frọm faá faa. Dẹm bi wímẹn wé fọ́lo Jízọs frọm Gálíli an wé de hẹ́lẹ́p Am.

56. Sọ́m ọf di wímẹn bi, Merí Magdálin, Merí wé bi Jems an Jósẹf dẹm mamá, an Zẹ́bẹ́di im pikin-dẹm mamá dé dia tuu.

Dẹm Bẹ́rí Jízọs

(Vas 57-61)

(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56;
Jọn 19:38-42)

57. Wẹ́n ívnin rich, wán rích man wé frọm Arimátia kọ́n kọm. Im nem na Jósẹf, an i bi pẹ́sin wé de ọ́lsó lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we.

58. Jósẹf gó mít Paílet áks am mék i gív am Jízọs bọdi. Na ím Paílet gív ọ́da mék dẹm gív am di bọdí.

59. Jósẹf ték di bọ́di kọ́n ráp am wit niú faín waít klọt wé dẹm de kọ́l ‘línẹn’,

60. an i pút di bọdí ínsaíd im ón niú grev wé i díg ínsaíd rọk. Dẹn i kọ́n ról wán bíg ston tẹ́k kọ́vá di grev dọmọt, an kọ́n kọmọt.

61. Merí Magdálin an di ọ́dá Merí sidọ́n dia de fés di grev.

Dẹm Pút Gad-dẹm To Wọ́ch Di Grev

(Vas 62-66)

62. Di nẹ́st dè, wé bi di Dé-fọ-Rẹst, di chíf prist-dẹm an di pípul wé dé Fárisí grup kọ́n gó mít Paílet.

63. Dẹm sé, “Ọgá, wi rimẹ́mba sé, wẹ́n dát wayó man stíl dé alaif, I tọ́k sé, ‘Áftá t́irí dè, A go wék ọ́p frọm dai.’

64. So, mék yu gív ọ́da mék dẹm gád di grev wẹ́lwẹl sóté gó rích di tọ́d dè. Dis na só dat, di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im wè nọ́ go fit gó tíf Im bọdí, an dẹn kọ́n tẹ́l pípul sé, I dọ́n wék ọ́p frọm dai. Dis go mék di lást wayó mék i bád pás di fẹ́st wan.”

65. Paílet tẹ́l dẹm sé, “Mék una ték plẹ́ntí sója gó gád di grev as una fit.”

66. Na ím dẹm kọ́n gó pút dẹm mak ọn tọ́p di ston só dat nóbọ́di go múv di ston, an dẹm pút sója-dẹm to gád di grev.