1. “Wẹ́n una de dú gúd tins fọ ték sáv Gọd, mék una mék shọ sé, una nọ́ de dú dẹm fọ pípul frọnt só dat dẹm go sí wétín una de du. Íf una dú dat, dẹn Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun, nọ́ go pé una bak fọ di gúd tins wé una dọ́n du!

2. As i bí so, énítaim yu de gív pọọ́ pẹ́sin sọ́mtin, mék yu nọ́ de dú am só dat ẹ́vríbọ́di go sí wétín yu de du. Na so tuú-fés pípul de du wẹ́n dẹm dé fọ Juu pípul dẹm preya-haus-dẹm an wẹ́n dẹm dé fọ rod. Dẹm de dú am só dat pípul go préz dẹm. A de tẹ́l una tru sé dẹm dọ́n ọlrẹ́dí risív dẹm pè kpátákpátá.

… mék yu nọ́ de dú am … sí wétín yu de du. (6:2)

3. Bọt wẹ́n yu de gív pọọ́ pẹ́sin sọ́mtin, mék yu nọ́ lẹ́t yọ lẹ́ft hand mék i nó wétín yọ raít hand de du.

4. Dẹn di tin wé yu de gív di pọọ́ pẹ́sin go bi fọ síkrit. An Gọd, wé bi yọ Papá wé de sí wétín yu de dú fọ síkrit, go pé yú bak.

Jízọs Tích Abaut Haú to Pré to Gọd

(Vas 5-15)

(Luk 11:2-4)

é5. “Énítaim una de pre, mék una nọ́ de dú laik tuú-fés pípul! Dis na sékọf sé, dẹm laík to stán an pré ínsaíd Juu pípul dẹm preya-haus-dẹm an fọ kọ́ná ọf rod. Dẹm de dú am só dat ẹ́vríbọ́di go sí dẹm. A de tẹ́l una tru sé dẹm dọ́n ọlrẹ́dí risív dẹm pè kpátákpátá.

6. Bọt wẹ́n yu de pre, mék yu gó ínsaíd yọ rum an klóz di dọọ. Dẹn mék yu pré to Gọd, wé bi yọ Papá wé nóbọ́di fít si. An Gọd, wé bi yọ Papá, an wé de sí wétín yu de dú fọ síkrit, go pé yú bak.

7. Wẹ́n una de pre, mék una nọ́ de tọ́k plẹ́ntí plẹ́ntí wọd-dẹm wé nọ́ mín énítin. Na so pípul wé nọ́ nó Gọd de du. Dẹm tínk sé dẹm jujú-dẹm go hiá dẹm sékọf sé dẹm de tọ́k plẹ́ntí plẹ́ntí wọd-dẹm.

8. Mék una nọ́ bí laik dẹm sékọf sé Gọd, wé bi una Papá, sabí di tins wé una nid bifọ́ una áks Am.

9. Sódiáfọ, mék una de pré laik dis: ‘Awa Papá wé de fọ hẹ́vun, mék ẹ́vríbọ́di de rẹspẹ́t Yọ hólí nem.

10. Mék Yu rúl ọ́l pípul, an mék ẹ́vríbọ́di wé dé fọ dís wọld de dú wétín Yu want, jọ́s as ẹ́vríbọ́di wé dé fọ hẹ́vun de du.

11. Mék Yu gív ọ́s ích dè, di fud wé wi go chọ́p fọ dát dè.

12. An mék Yu fọ́gív ọ́s di bád tins wé wi dọ́n du, jọ́s as wí awasẹf dọ́n ọ́lsó fọgív pípul di bád tins wé dẹm dú ọs.

13. Mék Yu nọ́ lẹ́t ọ́s gó wiá éníbọ́di ọ énítin go traí mék ọs mék wi dú wétín Yu nọ́ want. Bọt mék Yu sév ọ́s frọm dẹ́vul, wé bi di wíkẹ́d wọn.
[Wi de pré dis sékọf sé na Yú de rúl ọ́s as King, an na Yú gẹ́t ọ́l páwa, an ọ́l ọ́nọ na Yọ on fọrẹ́vá an ẹ́va. Ámin.’]

14. “Íf una fọgív ọ́dá pípul di bád tins wé dẹm dọ́n dú una, dẹn Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun, go fọgív una tuu.

15. Bọt íf una nó fọgív ọ́dá pípul di bád tins wé dẹm dọ́n dú una, dẹn Gọd, wé bi una Papá, nọ́ go fọgív una di bád tins wé una dọ́n du.

Jízọs Tích Abaut Fástin

(Vas 16-18)

16. “Wẹ́n una de fast, mék una nọ́ de skwíz una fes laik haú tuú-fés pípul de du. Dẹm de mék dẹmsẹf mék dẹm lúk laik pípul wé de sọ́fá bád bad. Dẹm de dú am só dat ẹ́vríbọ́di go sí sé dẹm de fast. A de tẹ́l una tru sé dẹm dọ́n ọlrẹ́dí risív dẹm pè kpátákpátá.

17. Bọt wẹ́n yu de fast, mék yu wọ́sh yọ fes an rọ́b ọ́yil fọ yọ́ hẹd

18. só dat nóbọ́di go nó sé yu de fast. Di ónlí wọn wé go no na Gọd, wé bi yọ Papá wé nóbọ́di fít si. Dẹn Gọd, wé bi yọ Papá wé de sí wétín yu de dú fọ síkrit, go pé yú bak.

Jízọs Tẹ́l Ọ́s to Gádá Impọ́tánt Tins fọ Awasẹf fọ Hẹ́vun

(Vas 19-21)

(Luk 12:33-34)

19. “Mék una nọ́ gádá impọ́tánt tins fọ unasẹf fọ dís wọld. Dis na sékọf sé ant-dẹm an rọst fít spọíl dẹm kpátákpátá. An tif-pípul fít brẹ́k ẹ́ntá una haus an tíf dẹm.

20. Bọt mék una gádá impọ́tánt tins fọ unasẹf fọ hẹ́vun. Dis na sékọf sé ant-dẹm an rọst nọ́ fít spọíl dẹm. An tif-pípul nọ́ fít brẹ́k ẹ́ntá ínsaid an tíf dẹm.

21. Na wiá yọ impọ́tánt tins dè, na dia yọ hat go dè tuu.

Wétín Jízọs Tích Abaut di Laít ọf Awa Bọdí

(Vas 22-23)

(Luk 11:34-36)

22. “Pẹ́sin ai dé laik lamp wé de gív lait to ọ́l im bọdí. Sódiáfọ, íf yọ ai dé gud, dẹn lait go fúl ínsaíd ọ́l yọ bọdí.

23. Bọt íf yọ ai dé bad, dẹn dáknẹs go fúl ínsaíd ọ́l yọ bọdí. Sódiáfọ, íf di tin wé sọpóz gív yú lait bi dáknẹs, dẹn di dáknẹs dé tik wẹ́l wẹl!

Wétín Jízọs Tích Abaut Gọd an Mọní

(Vas 24-34)

(Luk 16:13; 12:22-31)

24. “Nóbọ́di fít sáv tuú ọgá fọ di sém taim. Dis na sékọf sé i go hét wọ́n ọgá an go laík di ọ́dá wọn. I go ték ọ́l im hat de sáv wọ́n ọgá an i nọ́ go rẹspẹ́t di ọ́dá wọn sámsám. Una nọ́ fít sáv Gọd an mọní fọ di sém taim.

25. Naím mék A de tẹ́l una sé, mék una nọ́ de wọ́rí abaut wétín una go chọp ọ wétín una go drink fọ ték sté alaif. An mék una nọ́ de wọ́rí abaut klọt wé una go wiá fọ bọdí. Abí laif nọ́ dé impọ́tant pás fud? An bọdí nọ́ dé impọ́tant pás klọt?

26. Mék una lúk bẹd-dẹm wé de flaí fọ ọp. Dẹm nọ́ de plánt sid ọ havẹ́st krọp ọ gádá di krọp pút ínsaíd stọ. Bọt Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun, de gív dẹm chọp. Abí una nọ́ dé impọ́tant to Gọd pás bẹd-dẹm?

27. Na wích pẹ́sin amọ́ng una go fít ád ívún wọ́n áwa jọín im laif sékọf sé i de wọri wọ́rí?

28. An wétín mék una de wọ́rí abaut klọt wé una go wia? Mék una tínk abaut haú fláwa-dẹm de gró fọ bush. Dẹm nọ́ de wọk ọ mék klọt fọ dẹmsẹf.

29. Bọt a de tẹ́l una sé, ívún King Sólómọn, wit ọ́l di mọní wé i gẹt, i nọ́ wiá klọt wé faín rích wọ́n ọf dís fláwa-dẹm!

30. Na Gọd de mék gras wé dé fọ bush mék i faín wẹ́l wẹl. Dis na gras wé go dé alaif todè an tumọ́ro dẹm go trowé am ínsaíd fáya. Abí una tínk sé Gọd nọ́ go gív una klọt wẹ́l wẹl pás as I de lúk áftá gras? Di trọst wé una trọ́st Gọd dé smọl gọọ́n!

31. Sódiáfọ, mék una nọ́ de wọ́ri an de áks unasẹf sé, ‘Wétín wi go chọp?’ ọ ‘Wétín wi go drink’ ọ ‘Wétín wi go wia?’

32. Pípul wé nọ́ nó Gọd de sósó họ́ngrí to gẹ́t ọ́l dís tins. An Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun, sabí sé una níd ọ́l ọf dẹm.

33. Bọt mék una fẹ́st ték ọ́l una hat de họ́ngrí wẹ́l wẹl mék Gọd de rúl una as king, an mék una de dú wétín I wán mék una du. Dẹn I go gív una ọ́l dís ọ́dá tins wé una nid.

34. Sódiáfọ, mék una nọ́ de wọ́rí abaut tumọ́ro, sékọf sé tumọ́ro go wọ́rí abaut imsẹf. Ích dé wahála dọ́n dú fọ dát dè.