MATIU CHAPTA 6

Jízọs Tích Pípul Abaut Haú Dẹm Go
De Ték Hẹ́lẹ́p Pọ́ Pípul

(Vas 1-4)

1. “Wẹ́n una de dú bẹtá tins to ték sáv Gọd, mék una mék shọ sé, una nọ́ de dú am fọ pípul frọnt só dat dẹm go sí una an préz una. Íf una de dú laik dat, dẹn Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun nọ go pé una bak fọ di bẹtá tins wé una dọ́n du!

2. So wẹ́n yu de gív pọ́ pípul sọ́mtin, mék yu nọ́ de dú am fọ di kaín wè wé go mék ẹ́vríbọ́di sí wétín yu de du. Na so pípul wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pípul de du wẹ́n dẹm dé fọ Judiá pípul dẹm préya-haus-dẹm an fọ rod. Dẹm de dú am só dat pípul go préz dẹm. A de tẹ́l una tru sé, dẹm dọ́n ọlrẹ́dí risív dẹm pe kpátákpátá.

3. Bọt wẹ́n yu de gív pọ́ pípul sọ́mtin, mék yu nọ́ lẹ́t yọ lẹ́ft hand nó wétín yọ raít hand de du.

4. Dẹn di tin wé yu de gív pọ́ pípul go bi fọ síkrit. An Gọd, wé bi yọ Papá, an wé de sí wétín yu de dú fọ síkrit, go pé yú bak.

Jízọs Tích Abaut Haú To
Pré To Gọd

(Vas 5-15)

(Luk 11:2-4)

5. Ẹ́nítaim una de pre, mék una nọ́ bí laik pípul wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pípul. Dis na bikọs, dẹm laík to stán an pré ínsaíd Judiá pípul dẹm preya-haus-dẹm an fọ kọ́ná ọf rod, só dat pípul go sí dẹm. A de tẹ́l una tru sé, dẹm dọ́n ọlrẹ́dí risív dẹm pe kpátákpátá.

6. Bọt ẹ́nítaim yu de pre, mék yu gó ínsaíd yọ rum an klóz yọ dọ. Dẹn mék yu pré to Gọd, wé bi yọ Papá. I dé ínsaíd dát síkrít ples wit yu. I de sí wétín yu de dú fọ síkrit, an I go pé yú bak.

7. An wẹ́n una de pre, mék una nọ́ de tọ́k plẹ́ntí plẹ́ntí tọk wé nọ́ mín ẹ́nítin. Na so pípul wé nọ́ nó Gọd de du. Dẹm tínk sé dẹm jujú go hiá dẹm bikọ́s ọf di plẹ́ntí tọk wé dẹm de tọk.

8. So, mék una nọ́ bí laik dẹm. Gọd, wé bi una Papá nó wétín una nid bifọ́ una áks Am.

9. So, mék una pré laik dis:
‘Awa Papá wé dé fọ hẹ́vun, wi de pre mék ọ́l pípul rẹspẹ́t Yọ hólí nem.

10. Mék Yọ Kíndọm kọm.
Mék pípul wé de lív fọ dís wọld de dú wétín Yu wánt, jọ́s as Yọ sávant-dẹm wé de lív fọ hẹ́vun de dú am.

11. Mék Yu gív ọ́s di fud wé wi go chọ́p todè.

12. Mék Yu fọgív ọs di bád tins wé wi dọ́n du,
jọ́s as wi awasẹf de fọgív ọ́dá pípul di bád tins wé dẹm dọ́n dú ọs.

13. Mék Yu nọ́ gri mék ẹ́níbọ́di ọ ẹ́nítin traí mék ọ́s to kọmít sin.
Bọt mék Yu sév ọs frọm Dévul, wé bi di Wíkẹ́d Wan.’
[Wi de pré dis bikọs na Yu gẹ́t di Kíndọm, na Yú gẹ́t ọ́l páwa,
an ọ́l prez an ọ́nọ na Yọ on, fọrẹ́vá an ẹ́va. Ámen.’]

14. Íf una fọgív ọ́dá pípul di bád tins wé dẹm dọ́n dú una, dẹn una Papá wé dé fọ hẹ́vun go fọgív una tuu.

15. Bọt íf una nọ́ fọgív ọ́dá pípul, dẹn una Papá nọ́ go fọgív una di bád tins wé una dọ́n du.

Jízọs Tích Abaut Fástin

(Vas 16-18)

16. “An ẹ́nítaim una de fast, mék una nọ́ de skwíz una fes laik haú pípul wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pípul de du. Dẹm de dú am só dat ẹ́vríbọ́di go sí sé dẹm de fast. A de tẹ́l una tru sé, dẹm dọ́n ọlrẹ́dí gẹ́t dẹm pe kpátákpátá.

17. Bọt wẹ́n yu de fast, mék yu wọ́sh yọ fes an rọ́b pọmed fọ yọ hẹd,

18. só dat ọ́dá pípul nọ́ go nó sé yu de fast, bọt na ónlí yọ Papá wé pípul nọ́ fít si go no. An yọ Papá wé de sí wétín pípul de dú fọ síkrit go pé yú bak.

Mék Yu Pút Yọ Impọ́tánt
Tins Fọ Hẹ́vun

(Vas 19-21)

(Luk 12:33-34)

19. “Mék una nọ́ gádá impọ́tánt tins fọ unasẹf kíp fọ dís wọld. Dis na bikọs, ant go chọ́p dẹm, ọ dẹm go rọst, ọ tif go brẹ́k ẹ́ntá una haus an tíf dẹm.

20. Bọt mék una gádá impọ́tánt tins fọ unasẹf kíp fọ hẹ́vun wiá ant nọ́ fít chọ́p dẹm, an dẹm nọ́ fít rọst, an tif nọ́ fít brẹ́k ẹ́ntá ínsaid kọ́n tíf dẹm.

21. Dis na bikọs, na wiá yọ impọ́tánt tins dè, na dia yọ hat go dè tuu.

Di Laít Ọf Yọ Bọdí

(Vas 22-23)

(Luk 11:34-36)

22. “Yọ ai dé laik lamp wé yọ bọdí gẹt. So, íf yọ ai dé gud, dẹn lait go fúl ínsaíd yọ bọdí.

23. Bọt íf yọ ai dé bad, dẹn dáknẹs go fúl ínsaíd yọ bọdí. So, íf di lait wé dé ínsaíd yu na dáknẹs, dẹn di dáknẹs dé tik wẹ́l wẹl!

Gọd An Yọ Prọpatí

(Vas 24-34)
(Luk 16:13; 12:22-31)

24. “Nóbọ́di fít sáv tú ọgá. Dis na bikọs, i go hét wán ọf dẹm, an go laík di ọ́dá wan. I go ték ọ́l im hat de sáv wán ọf dẹm, an i nọ́ go rẹspẹ́t di ọ́dá wan sám sám. Una nọ́ fít sáv Gọd an mọní fọ di sém taim.

25. Na ím mék A de tẹ́l una sé, mék una nọ́ de wọ́rí abaut wétín una go chọp ọ wétín una go drink to ték dé alaif, an mék una nọ́ de wọ́rí abaut klọt wé una go wiá fọ una bọdí. Abí laif nọ́ dé impọ́tant pás chọp, an bọdí nọ́ dé impọ́tant pás klọt?

26. Mék una lúk bẹd-dẹm wé de flaí fọ ọp. Dẹm nọ́ de plánt sid an dẹm nọ́ de havẹ́st fud frọm fam pút ínsaíd stọ. Bọt una Papá wé dé fọ hẹ́vun de fíd dẹm. Abí una nọ́ dé impọ́tant wẹ́l wẹl pás bẹd-dẹm?

27. Na hu amọ́ng una wé de wọ́ri go fít ád ónlí wán áwa jọín im laif?

28. An wétín mék una de wọ́rí abaut klọt wé una go wia? Mék una tínk abaut haú fláwa de gró fọ bush. Dẹm nọ́ de wọk an dẹm nọ́ de mék klọt fọ dẹmsẹf.

29. Bọt A de tẹ́l una sé, ívún King Sólómọn, wit ọ́l di plẹ́ntí faín faín tins wé mék am mék i bi rích man, i nọ́ wiá klọt wé faín rích wán ọf dís fláwa-dẹm!

30. So, íf na so Gọd de mék gras wé dé fọ bush mék i faín wẹ́l wẹl, gras wé go dé alaif tode, an tumóro dẹm go trowé am fọ fáya, abí Gọd nọ́ go drẹ́s una wẹ́l wẹl pás as I de lúk áftá gras? Di trọst wé una trọ́st Gọd dé smọl gọọ́n!

31. So, mék una nọ́ de wọ́ri kọ́n de áks unasẹf sé, ‘Wétín wi go chọp?’ ọ ‘Wétín wi go drink?’ ọ ‘Wétín wi go wia?’

32. Na dís kaín tins pípul wé nọ́ nó Gọd de sósó wọ́rí abaut. Una Papá wé dé fọ hẹ́vun nó sé una níd ọ́l dís tins.

33. Bọt mék di tins wé de họ́ngrí una pás ọ́l ọ́dá tins bi tins wé kọnsán Gọd Kíndọm, an mék una de dú wétín Gọd wán mék una du, an I go gív una ọ́l dís ọ́dá tins tuu.

34. So, mék una nọ́ de wọ́rí abaut tumóro, bikọs tumóro go kárí im ón wahála kọm. Todé wahála dọ́n dú fọ todè.