MATIU CHAPTA 17

As Jízọs Bọdí Ték Chenj An Stát

To  Shaín Laik Sọn

(Vas 1-13)

(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)

1. Áftá síks dè dọ́n pas, Jízọs kọ́n ték Píta, Jems, an Jọn wé bi Jẹms im brọda. I ték dẹm gó ọn tọ́p wán haí maúntin, an dẹm an Jízọs dé dia ónlí dẹmsẹf.

2. As dẹm de luk, na ím Jízọs bọdí kọ́n chenj. Im fes kọ́n stát to de shaín laik sọn, an Im klọt dé wait laik braít lait.

3. Dẹn di tírí pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n si Mósis an Ilaíja de tọ́k wit Jízọs.

4. Na ím Píta tẹ́l Jízọs sé, “Ọga, na gúd tin sé wi dé hia! Íf Yu laik, A go bíld tírí tẹnt hia, wan fọ Yu, wán fọ Mósis, an wan fọ Ilaíja.”

5. As Píta stíl de tọk, na ím wán waít klaud wé de shaín wẹ́l wẹl kọ́n kọ́vá dẹm, an wán vọis kọ́n tọ́k frọm di klaud sé, “Dis na Mai ón Pikin wé A lọ́v wẹ́l wẹl, an wé A dé hapí wit Am gọọ́n. Mék una de lísín to Am!”

6. Wẹ́n di tírí pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im wè hiá di vọis, fiá kách dẹm wẹ́l wẹl, na ím dẹm kọ́n laí daún flat wít dẹm fes fọ graun.

7. Jízọs kọ́m mít dẹm, an I tọ́ch dẹm. Dẹn I tọ́k sé, “Mék una gẹ́t ọp! Mék una nọ́ fia!”

8. Na ím dẹm lúk ọp, an dẹm nọ́ sí ẹ́níbọ́di ẹsẹ́pt Jízọs.

9. As Jízọs an di tírí pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we de kọ́m daún frọm di maúntin, Jízọs gív dẹm ọ́da sé, “Mék una nọ́ tẹ́l ẹ́níbọ́di abaut dís víshọn wé una si, ọntil Gọd dọ́n wék ọ́p Man Pikin frọm dai.”

10. Na ím di tírí pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n áks Am sé, “Dẹn, wétín mék di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ de tọ́k sé, Ilaíja go fẹ́st kọm?”

11. Na ím Jízọs ánsá sé, “Trú tru, Ilaíja go fẹ́st kọm, an i go rẹdí ẹ́vrítin.

12. Bọt A de tẹ́l una sé, Ilaíja dọ́n ọlrẹ́dí kọm an pípul nọ́ nó sé na Ilaíja, bọt dẹm dú to am as dẹm laik. Na di sém we dẹm go mék Man Pikin mék I sọ́fa.”

13. Na ím di tírí pípul wé de lẹ́n an fọ́lo Jízọs Im we kọ́n ọndastán sé I de tẹ́l dẹm abaut Jọn wé de baptaíz pípul.

Jízọs Draív Bád Spírit Kọmọ́t

Frọm Wán Bọi

(Vas 14-21)

(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43a)

14. Wẹ́n Jízọs an di tírí pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we kọ́m bák to wiá di plẹ́ntí pípul dè, wán man kọ́m mít Jízọs an níl daún fọ Jízọs frọnt.

15. Di man tọ́k sé, “Ọgá, mék Yu pítí mai pikin! I de sík di kaín síknẹs wé de mék am fọ́l fọ graun an stát to de shek shék im bọdí. Di síknẹs hól am wẹ́l wẹl, an de mék am fọ́l ínsaíd fáya an wọtá plẹ́ntí taim.

16. A bríng am kọ́m mit di pípul wé de lẹ́n an fọ́lo Yọ we, bọt dẹm nọ́ fít kiọ́ am.”

17. Na ím Jízọs ánsá sé, “Una wé bi pípul ọf tode nọ́ pút una trọst fọ Gọd sám sám, an una nọ́ nó wétín dé rait ọ wétín dé rọng! Na gó rích wích taim A go kọntíniú to sté wit una? Na gó rích wích taim A go kọntíniú to dé péshẹnt wit una? Mék una bríng di bọi kọ́m to Mi!”

18. Na ím Jízọs hálá di bád spírit, an di bád spírit kọmọ́t frọm di bọi. Fọ dát sém taim, di bọi kọ́n wẹl.

19. Dẹn di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n mít Jízọs fọ praívet, an dẹm áks Am sé, “Wétín mék wi nọ́ fít draív di bád spírit kọmọt?”

20. Jízọs ánsá dẹm sé, “Na bikọs di trọst wé una trọ́st Gọd dé tú smọl. A de tẹ́l una tru sé, íf di trọst wé una trọ́st Gọd jọ́s smọ́l laik di síd ọf di tri wé dẹm de kọ́l ‘mọ́stád sid’, una go fít tẹ́l dís maúntin sé, ‘Mék yu múv frọm hia gó dia!’ an i go muv. An i nọ́ gẹ́t ẹ́nítin wé una nọ́ go fít du!

21. [“Bọt na ónlí íf una de pre an de fast, na ím una go fít draív dís kaín bád spírit kọmọt.”]

Jízọs Tọ́k Agen Abaut Haú

Pípul Go Kíl Am

(Vas 22-23)

(Mak 9:30-32; Luk 9:43b-45)

22. Wẹ́n Jízọs an ọ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we kọ́n dé togẹ́da fọ Gálíli, I tẹ́l dẹm sé, “I nọ́ go te, wé Man Pikin Im ẹ́ními-dẹm go ték Am gív pípul,

23. an di pípul go kíl Am. Bọt áftá tiri dè, Gọd go wék Am ọ́p frọm dai.” Wẹ́n di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we hiá dís tọk, di tin pén dẹm wẹ́l wẹl.

Jízọs Pé Taks Wé Bi Fọ

Gọd Im Haus

(Vas 24-27)

24. Wẹ́n Jízọs an di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we rích Kapániọm, di pípul wé de kọlẹ́t taks wé bi fọ Gọd Im Haus, kọ́n mít Píta áks am sé, “Abí una tícha de pé di taks wé bi fọ Gọd Im Haus?”

25. Píta ánsá sé, “Yẹs, I de pe. Wẹ́n Píta ẹ́ntá di haus, Jízọs fẹ́st tọ́k to am bifọ́ Píta go ívún tọ́k abaut di máta. Jízọs áks am sé, “Saímọn, na wétín yu tink? Na hú de pé kọ́stọ́m dúti an taks gív di king-dẹm fọ dís wọld? Abí na di pípul wé gẹ́t di kọ́ntri ọ na di strénja-dẹm?”

26. Píta ánsá sé, “Na di strénja-dẹm.” Na ím Jízọs tẹ́l am sé, “Dát wan mín sé, di pípul wé gẹ́t di kọ́ntri nó sọpóz to pe.

27. Bọt wi nọ́ wán mék dís pípul vẹ́ks fọ ọs. So, mék yu gó to di bíg-díp-wọtá an tró húk ínsaíd am. Mék yu ték di fẹ́st fish wé yu go kach. Wẹ́n yu ópún im maut, yu go sí wán kọin wé go rích to pé Mai taks an yọ on. Mék yu yúz di mọní ték pé dẹm fọ awa taks.”