1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 17

As Jízọs Bọdí Ték Chenj an Stát to Shaín Laik Sọn

(Vas 1-13)

(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)

1. Áftá síks dè dọ́n pas, Jízọs kọ́n ték Píta an Jems an Jọn wé bi Jems brọ́da. I ték dẹm gó fọ tọ́p ọf wọ́n haí maúntin, an dẹm dé dia ónlí dẹmsẹf wit Jízọs.

2. As dẹm de luk, naím Jízọs bọdí kọ́n chenj. Im fes kọ́n stát to shaín laik sọn. An Im klọt kọ́n bikọ́m piọ́ wait laik lait.

3. Dẹn di tírí pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n sí Mósis an Ẹlaíja de tọ́k wit Jízọs.

… sí Mósis an Ẹlaíja de tọ́k wit Jízọs. (17:1-5)

4. Naím Píta kọ́n tẹ́l Jízọs, “Ọgá, na gúd tin sé wi dé hia! Íf Yu want, a go bíld tírí tẹnt hia, wọn fọ Yu, wọn fọ Mósis, an wọn fọ Ẹlaíja.”

5. As Píta stíl de tọk, naím wọ́n waít klaud wé de shaín wẹ́l wẹl kọ́n kọ́vá ọ́l ọf dẹm. Wọ́n vọis kọ́n tọ́k frọm ínsaíd di klaud. Di vọis sé, “Dis na Mai ón Pikin wé A lọ́v wẹ́l wẹl. An I de mék bẹlẹ́ swít Mi gọọ́n. Mék una de lísín to Am!”

6. Wẹ́n di tírí pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè hiá di vọis, fia kách dẹm wẹ́l wẹl. Naím dẹm kọ́n lai daún flat an pút dẹm fes fọ graun.

7. Bọt Jízọs kọ́n gó to dẹm an I tọ́ch dẹm. I kọ́n sé, “Mék una gẹ́t ọp. Mék una nọ́ fia.”

8. Wẹ́n dẹm lúk ọp, dẹm nọ́ sí éníbọ́di agen, ẹsẹ́pt Jízọs.

9. As Jízọs an di tírí pípul wé de fọ́ló Im wè de kọ́m daún frọm di maúntin, naím I gív dẹm ọ́da. I sé, “Mék una nọ́ tẹ́l éníbọ́di abaut di víshọn wé una si ọntil áftá Gọd dọ́n wék Mi, wé bi Húmánbin Pikin, frọm dai.”

10. Naím di tírí pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n áks Am sé, “Dẹn na wétín mék di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ de tọ́k sé, Ẹlaíja mọsto kọm bífọ́ Kraist go kọm?”

11. Jízọs ánsá, “Na tru sé Ẹlaíja mọsto kọm, an i go rẹdí ẹ́vrítin.

12. Bọt A de tẹ́l una sé, Ẹlaíja dọ́n ọlrẹ́dí kọm an pípul nọ́ nó sé na Ẹlaíja. Bọt dẹm dú to am énítin wé dẹm laik. Na so tuu, Mi, wé bi Húmánbin Pikin, go sọ́fá fọ dẹm hand.”

13. Naím di tírí pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n ọndastán sé I de tẹ́l dẹm abaut Jọn wé de baptaíz pípul.

Jízọs Draív Bád Spírit Kọmọ́t frọm Ínsaíd Wọ́n Bọi

(Vas 14-21)

(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43a)

14. Wẹ́n Jízọs an di tírí pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́m bák fọ wiá di plẹ́ntí pípul dè, naím wọ́n man kọ́m mít Am. Di man níl daún fọ Im frọnt

15. kọ́n sé, “Ọgá, mék Yu sọ́rí fọ mai pikin! Ẹ́pilẹ́psi de dú am, an di síknẹs de mék am sọ́fá bád bad. I de mék am fọ́l ínsaíd fáya an ínsaíd wọtá plẹ́ntí taim.

16. A bríng am kọ́m mít di pípul wé de fọ́ló Yọ wè, bọt dẹm nọ́ fít kiọ́ am.

17. Jízọs kọ́n ánsa, “Pípúl ọf dís taim sẹf! Una nọ́ de pút una trọst fọ Gọd sámsám! An di wè una de lív una laif dé rọng wẹ́l wẹl! Na haú lọng A go kọntíniú to dé péshẹnt wit una? Mék una bríng di bọi kọ́m hia to Mi!”

18. Dẹn Jízọs hálá di bád spírit, naím di bád spírit kọmọ́t frọm ínsaíd di bọi. An di bọi kọ́n wẹl atwọns.

19. Dẹn di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́m mít Am wẹ́n nóbọ́di dé wit Am. Dẹm áks Am sé, “Na wétín mék wi nọ́ fít draív di bád spírit kọmọt?”

20. Jízọs ánsá dẹm, “Na sékọf sé di trọst wé una trọ́st Gọd dé tuú smọl. A de tẹ́l una tru sé, íf di trọst wé una trọ́st Gọd jọ́s dé big laik di taíní síd ọf di trii wé dẹm de kọ́l ‘mọ́stad’, una go fít tẹ́l dís maúntin, ‘Mék yu múv frọm hia gó dia!’ an i go muv. An i nọ́ gẹ́t énítin wé una nọ́ go fít du!

21. [Bọt na ónlí íf una de pre an de dú fástin, naím una go fít draív dís kaín bád spírit kọmọt.]”

Jízọs Tọ́k Agen Abaut Haú Pípul Go Kíl Am

(Vas 22-23)

(Mak 9:30-32; Luk 9:43b-45)

22. Wẹ́n Jízọs an ọ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè gádá togẹ́da fọ Gálíli, I tẹ́l dẹm sé, “Sọ́mbọ́di go sẹ́l Mi, wé bi Húmánbin Pikin, gív sọm pípul.

23. Di pípul go kíl Mi, bọt fọ tẹ́d dè, Gọd go wék Mí ọ́p frọm dai.” Di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè nọ́ hapí sámsám wẹ́n dẹm hiá wétín Jízọs tọk.

Jízọs Pé di Taks Wé bi fọ Gọd-Haus

(Vas 24-27)

24. Wẹ́n Jízọs an di pípul wé de fọ́ló Im wè rích Kapániọm, di pípul wé de kọlẹ́t di taks wé bi fọ Gọd-Haus kọ́m mít Píta áks am sé, “Abí una Tícha de pé di taks wé bi fọ Gọd-Haus?”

25. Píta ánsá, “Yẹs.” Dẹn i kọ́n ẹ́ntá di haus wiá Jízọs dè. Bọt bifọ́ i fít tọ́k abaut di máta, Jízọs áks am sé, “Na wétín yu tink, Saímọn? Na hú de pé kọ́stọ́m dúti an taks gív di king-dẹm fọ dís wọld? Abí na di king im ón kọntri pípul ọ pípul wé bilọ́ng to ọ́dá kọ́ntri-dẹm?”

26. Píta ánsá, “Na pípul wé bilọ́ng to ọ́dá kọ́ntri-dẹm?” Naím Jízọs tẹ́l am, “Dẹn di king im ón kọntri pípul nọ́ níd to pè.

27. Bọt wi nó wánt mék di pípul wé de kọlẹ́t di taks vẹ́ks fọ ọs. So, mék yu gó to di bíg-díp-wọtá an tró huk ínsaíd di wọtá. Mék yu ték di fẹ́st fish wé yu go kach. Wẹ́n yu ópún im maut, yu go sí wọ́n kọin wé go rích to pé taks fọ tuú pípul. Mék yu ték di mọní pé dẹm fọ Mai taks an yọ on.”