MATIU CHAPTA 8

Jízọs Kiọ́ Wán Lẹ́pá

(Vas 1-4)

(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)

1. Wẹ́n Jízọs kọ́m daún frọm di maúntin, plẹ́ntí plẹ́ntí pípul fọ́ló Am kọ́m daun.

2. Na ím wán lẹ́pá kọ́n mít am. Di man níl daún fọ Jízọs frọnt kọ́n sé, “Ọgá, íf Yu wán dú am, Yu go fít kiọ́ mi só dat a go dé klin.”

3. Na ím Jízọs strẹ́ch Im hand kọmọ́t kọ́n tọ́ch di man an tọk sé, “Yẹs, A wán kiọ́ yu. Mék yu wẹl!” Na ím di man kọ́n wẹ́l at-wọns.

4. Dẹ́n Jízọs tẹ́l am sé, “Mék shọ sé yu nọ́ tẹ́l ẹ́níbọ́di abaut dís tin. Bọt mék yu gó shó yọsẹf to di prist mék i lúk yú wẹ́l wẹl. Dẹn áftá dat, mék yu gó gív di ọ́frin wé Mósis kọmánd pípul mék dẹm giv. Dat na to ték shó ẹ́vríbọ́di sé yu dọ́n wẹl.”

Jízọs Kiọ́ Wán Rómán Ámí
Ọ́físa Im Sávant

(Vas 5-13)

(Luk 7:1-10)

5. Wẹ́n Jízọs ẹ́ntá Kapániọm, wán Rómán ámí ọ́físa kọ́n mít Am bẹ́g Am sé.

6. “Ọgá, mai sávant nọ́ wẹl an i lai daún fọ haus. I nọ́ fít múv im bọdí, an di tin de pén am wẹ́l wẹl.”

7. Na ím Jízọs ánsár-am sé, “A go kọ́m kiọ́r-am.”

8. Bọt di ámí ọ́físa sé, “Ọgá, a nọ́ bíg rích hú Yu go ẹ́ntá ínsaíd im haus. Mék Yu jọ́s tọ́k di wọd an mai sávant go wẹl.

9. A nó dis bikọs, a bi man wé gẹ́t bíg ọgá-dẹm wé a dé ọ́ndá dẹm, an a gẹ́t sója-dẹm wé dé ọ́ndá mi tuu. Íf a tẹ́l wán sója, ‘Gò!’ i go gò, an íf a tẹ́l anọ́dá wan, ‘Kọm!’ i go kọm. An íf a tẹ́l mai slev, ‘Dú dís tin!’ i go dú am.”

10. Wẹ́n Jízọs hiá wétín di Rómán ámí ọ́físa tọk, I sọpraíz wẹ́l wẹl. Na ím I kọ́n tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Am sé, “A de tẹ́l una tru sé, a nẹ́vá sí ẹ́níbọ́di fọ Ízrẹl wé pút im trọst fọ Gọd laik dis.

11. An A de tẹ́l una sé, plẹ́ntí pípul go kọ́m frọm ọ́l ples fọ wọld kọ́n fọ́ló Ébraham, Aízik, an Jékọp sidọ́n an chọ́p fọ Kíndọ́m ọf hẹ́vun.

12. Bọt Gọd go trowé di pípul wé sọpóz to bilọ́ng to di Kíndọm. I go trowé dẹm kọmọ́t frọm di Kíndọm an pút dẹm ínsaíd dáknẹs wiá dẹm go de krai an de graínd dẹm tit.”

13. Na ím Jízọs kọ́n tẹ́l di Rómán ámí ọ́físa sé, “Mék yu gó hom. Gọd go dú fọ yu wétín yu bilív sé I go dú fọ yu.” An di ámí ọ́físa im sávant kọ́n wẹ́l dát sém taim.

 

Jízọs Kiọ́ Plẹ́ntí Sík Pípul

(Vas 14-17)

(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)

14. Wẹ́n Jízọs ẹ́ntá Píta haus, I kọ́n sí sé Píta im waif mamá lai daún fọ bẹd bikọs di wúman nọ́ wẹl. Na fíva hól am.

15. Dẹn Jízọs tọ́ch di wúman ím hand, an di fíva lív am. Na ím di wúman gẹ́t ọp kọ́n stát to sáv Jízọs dẹm.

16. Wẹ́n ívnin rich, pípul kọ́n bríng to Jízọs plẹ́ntí pípul wé bád spírit-dẹm hol, an Jízọs ónlí tọ́k wán wọd to ték draív di bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd di pípul, an I kiọ́ ọ́l di pípul wé dé sik.

17. I dú dís tins to ték mék wétín prọfẹt Aizáya tọk mék i bikọ́m tru. Prọfẹt Aizáya sé, “Imsẹf rimúv ọ́l awa síknẹs an I kárí ọ́l awa diziz kọmọt.”

Tú Pípul Wé Tọ́k Sé Dẹm
Wán Fọ́ló Jízọs

(Vas 18-22)

(Luk 9:57-62)

18. Wẹ́n Jízọs sí di plẹ́ntí pípul wé gádá raúnd Am, I kọ́n kọmánd di pípul wé de fọ́ló Im we mék dẹm krọ́s gó di ọ́dá saíd ọf di bíg-díp-wọtá.

19. Wán tícha wé de tích di Lọ kọ́n mít Am tẹ́l Am sé, “Tícha, a go fọ́ló Yu gó ẹ́níwiá Yu de gò.”

20. Jízọs ánsá am sé, “Búsh-dọg wé dẹm de kọ́l ‘Fọks’ gẹ́t hol wiá dẹm de liv, an bẹd wé de flaí fọ ọp gẹ́t dẹm ón haus, bọt Mi, wé bi Húmán-bin Pikin nọ gẹ́t wiá A go fít rẹ́st Ma hẹd.”

21. Na ím anọ́dá man wé bi pẹ́sin wé de fọ́ló Jízọs Im we kọ́n tẹ́l Am sé, “Ọgá, mék a fẹ́st gó bẹ́rí mai papá.”

22. Bọt Jízọs tẹ́l am sé, “Mék yu fọ́ló Mi, an lív pípul wé dọ́n dai mék dẹm bẹ́rí dẹm ón dẹ́d pípul.”

Jízọs Mék Strọ́ng Wind
Mék I Stọp

(Vas 23-27)

(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)

23. Dẹn Jízọs kọ́n ẹ́ntá ínsaíd bot, an di pípul wé de fọ́ló Im we fọ́ló Am ẹ́nta.

24. Na ím wán strọ́ng wind kọ́n stát at-wọns de bló fọ di bíg-díp-wọtá wẹ́n pẹ́sin nọ́ ẹspẹ́t am. An di wind kárí wọtá kọ́n de fúl ínsaíd di bot. Bọt Jízọs bin de slip.

25. Di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im we kọ́n gó wék Am tẹ́l Am sé, “Ọga, mék Yu sév ọs! Na dai wi de daí so!”

26. Na ím Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Wétín mék una de fia? Di trọst wé una trọ́st Gọd dé smọl gọọ́n!” Na ím I gẹ́t ọp kọ́n hálá di wind an di bíg-díp-wọtá mék dẹm stọp, an ẹ́vríwia kọ́n dé kwáyẹt wẹ́l wẹl.

27. Di mẹn wé dé wit Jízọs sọpraíz wẹ́l wẹl, an dẹm kọ́n de áks ích ọ́da sé, “Wích kaín man bi dis? Ívún wind an bíg-díp-wọtá de dú wétín I tẹ́l dẹm mék dẹm du!”

Jízọs Kiọ́ Tú Mẹn Wé Bád
Spírit-Dẹm Hol

(Vas 28-34)

(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)

28. Wẹ́n Jízọs rích Gadárá pípul dẹm land fọ di ọ́dá saíd ọf di bíg-díp-wọtá, tú mẹn wé bád spírit-dẹm hol kọ́n kọmọ́t frọm bẹrial graun kọ́m mít Am. Nóbọ́di fít pás dát rod bikọs di mẹn dé dénjárọs gọọ́n.

29. Di mẹn kọ́n stát at-wọns de shaút sé, “Gọd Pikin, na wétín wí an Yu gẹt? Abí Yu dọ́n kọm mék Yu pọ́nísh ọs wẹ́n taim nẹ́vá rich?”

30. Plẹ́ntí pig de chọ́p fọ wán ples wé nọ́ faa frọm dia.

31. Na ím di bád spírit-dẹm kọ́n bẹ́g Jízọs tẹ́l am sé, “Íf Yu draív ọ́s kọmọt, mék Yu sẹ́n ọ́s gó ínsaíd di píg-dẹm.”

32. Jízọs kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Ọ́yá, mék una gò!” Na ím di bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd di tú mẹn kọ́n ẹ́ntá ínsaíd di pig-dẹm. An fọ dát sém taim gọọ́n, ọ́l di píg ték spid rọn gó daún di hil kọ́n fọ́l ínsaíd di bíg-díp-wọtá, an di wọtá swáló dẹm.

33. Di pípul wé de lúk áftá di pig-dẹm kọ́n rọn. Dẹm gó ínsaíd di taun kọ́n tẹ́l di pípul ẹ́vrítin wé hápún to dẹm pig-dẹm, an dẹm ọ́lsó tẹ́l dẹm di tin wé hápún to di mẹn wé di bád spírit-dẹm hol.

34. Na ím ẹ́vríbọ́di fọ di taun kọ́n kọmọ́t gó mít Jízọs. Wẹ́n dẹm sí Am, dẹm bẹ́g Am mék I kọmọ́t frọm dẹm ples.