1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 8

Jízọs Kiọ́ Wọ́n Lẹ́pa

(Vas 1-4)

(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)

1. Wẹ́n Jízọs kọ́m daún frọm di maúntin, plẹ́ntí plẹ́ntí pípul fọ́ló Am.

2. Naím wọ́n lẹ́pa kọ́m mít Jízọs. Di man níl daún fọ Jízọs frọnt kọ́n sé, “Ọgá, íf Yu wán dú am, Yu fít kiọ́ mi mék a bikọ́m klin.”

3. Naím Jízọs strẹ́ch Im hand kọmọt kọ́n tọ́ch di man an sé, “Yẹs, A wán kiọ́ yu. So mék yu wẹl an bikọ́m klin!” Naím di lẹ́pá síknẹs lív di man atwọns.

4. Dẹn Jízọs kọ́n tẹ́l am sé, “Mék shọ sé yu nọ́ tẹ́l énibọ́di wétín hápun. Bọt mék yu gó mít di prist mék i lúk yú wẹ́l wẹl. Dẹn mék yu gív di gift wé Mósis kọmánd pípul mék dẹm giv. Dát wọn go shó ẹ́vríbọ́di sé yu dọ́n wẹl.”

Jízọs Kiọ́ Wọ́n Rómán Ámí Ọ́físa Im Sávant

(Vas 5-13)

(Luk 7:1-10)

5. Wẹ́n Jízọs ẹ́ntá di taun wé im nem na Kapániọm, wọ́n Rómán ámí ọ́físa kọ́m mít Am an bẹ́g Am mék I hẹ́lẹ́p am.

6. Di ámí ọ́físa sé, “Ọgá, mai sávant nọ́ wẹl an i lai daún fọ haus. I nọ́ fít múv im bọdí sámsám an im bọdí de pén am wẹ́l wẹl.

7. Naím Jízọs tẹ́l di ámí ọ́físa, “A go kọ́m kiọ́ am.”

8. Bọt di ámí ọ́físa ánsá, “Ọgá, a nọ́ bíg rích di kaín wọn wé Yu go ẹ́ntá mai haus. Bọt mék Yu jọ́s tọ́k di wọd, an mai sávant go wẹl.

9. A sabí dis sékọf sé, mi tuu bi man wé gẹ́t bíg-ọgá-dẹm wé a dé ọ́ndá dẹm. An a gẹ́t sója-dẹm wé dé ọ́ndá mi. Íf a tẹ́l wọ́n ọf di sója-dẹm, ‘Gò!’ i go gò. An íf a tẹ́l anọ́dá wọn, ‘Kọm!’ i go kọm. An íf a tẹ́l mai slev, ‘Dú dis!’ i go dú am.”

10. Wẹ́n Jízọs hiá wétín di ámí ọ́físa tọk, I sọpraíz Am wẹ́l wẹl. Naím Jízọs tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Am sé, “A de tẹ́l una tru sé, ívún fọ Ízrẹl, A nẹ́vá sí éníbọ́di wé pút im trọst fọ Gọd wẹ́l wẹl laik dis.

11. A de tẹ́l una sé, wẹ́n Gọd shó ẹ́vríbọ́di sé I de rúl as King, méní pípul go kọ́m frọm ist an wẹst. Dẹm go fọ́ló Ébraham an Aízik an Jékọp sidọ́n togẹ́da de chọp.

12. Bọt na aúsaid fọ wiá dáknẹs dè, naím Gọd go trowé di pípul wé sọpóz to bi pípul wé Gọd de rúl as King. Na ínsaíd dát dáknẹs dẹm go de krai an graínd dẹm tit.”

13. Naím Jízọs tẹ́l di ámí ọ́físa sé, “Mék yu gó hom. Gọd go kiọ́ yọ sávant jọ́s as yu bílív sé I go kiọ́ am.” Fọ dát taim gọọ́n, di ámí ọ́físa im sávant kọ́n wẹl.

 

Jízọs Kiọ́ Plẹ́ntí Sík Pípul

(Vas 14-17)

(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)

14. Wẹ́n Jízọs kọ́m ínsaíd Píta haus, I sí sé Píta waif mamá nọ́ wẹl. Di wúman lai daún fọ bẹd sékọf sé fíva hól am.

15. Naím Jízọs tọ́ch im hand, an di fíva lív am. Dẹn i gẹ́t ọp kọ́n stát to sáv Jízọs fud.

16. Wẹ́n ívnin rich, pípul kọ́n bríng to Jízọs plẹ́ntí pípul wé bád spírit-dẹm hol. Jízọs tọ́k wọ́n wọd fọ ték draív di bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd di pípul. An I kiọ́ ọ́l di pípul wé nọ́ wẹl.

17. Jízọs bin dú dis fọ ték mék wétín Prọfẹt Aizáya tọk mék i bi tru. Prọfẹt Aizáya sé, “I rimúv ọ́l awa síknẹs an kárí ọ́l awa diziz kọmọt.”

Tuú Pípul Wé Tọ́k Sé Dẹm Wán Fọ́ló Jízọs

(Vas 18-22)

(Luk 9:57-62)

18. Wẹ́n Jízọs sí plẹ́ntí pípul wé gádá raúnd Am, naím I kọ́n kọ́mánd di pípul wé de fọ́ló Im wè mék Ím an dẹm krọ́s gó di ọ́dá saíd ọf di bíg-díp-wọtá wé dẹm de kọ́l ‘Lek Gálíli’.

19. Dẹn wọ́n tícha wé de tích Gọd Lọ kọ́m mít Jízọs tẹ́l Am sé, “Tícha, a go fọ́ló Yú gó ẹ́vríwia wé Yu de gò.”

20. Bọt Jízọs tẹ́l am sé, “Búsh-dọg-dẹm wé dẹm de kọ́l ‘fọks’ gẹ́t hol wiá dẹm de liv. Bẹd-dẹm wé de flaí fọ ọp gẹ́t dẹm ón haus. Bọt Mi, wé bi Húmánbin Pikin nọ́ gẹ́t wiá A go pút Mai hẹd an rẹst.”

21. Naím anọ́dá man wé bi wọ́n ọf di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n tẹ́l Am sé, “Ọgá, mék Yu alaú mi mék a fẹ́st gó bẹ́rí mai papá.”

22. Bọt Jízọs ánsá am sé, “Mék yu fọ́ló Mi, an lív pípul wé dọ́n dai mék dẹm bẹ́rí dẹm ón pípul wé dọ́n dai.”

Jízọs Mék Strọ́ng Wind Mék I Stọp

(Vas 23-27)

(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)

23. Dẹn Jízọs ẹ́ntá wọ́n bot, an di pípul wé de fọ́ló Im wè bin fọ́ló Am ẹ́nta.

24. Naím wọ́n strọ́ng wind kọ́n stát atwọns to bló fọ Lek Gálíli. Di wind strọ́ng wẹ́l wẹl wé mék am kárí wọtá kọ́n stát to fúl ínsaíd di bot. Bọt Jízọs de slip.

25. Naím di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n gó wék Am ọp, an dẹm sé, “Ọgá, mék Yu sév ọs! Na dai wi de daí so!”

26. Bọt Jízọs ánsá dẹm sé, “Na wétín mék una de fiá laik dat? Di trọst wé una trọ́st Gọd dé smọl wẹ́l wẹl!” Naím Jízọs gẹ́t ọp kọ́n hálá di wind an di bíg-díp-wọtá. An ẹ́vrítin kọ́n dé kwáyẹt wẹ́l wẹl agen.

27. Di mẹn wé dé wit Am sọpraíz wẹ́l wẹl. Dẹm kọ́n de áks, “Wích kaín Man bi dis? Ívún wind an wọtá de dú wétín I tọk!”

Naím Jízọs gẹ́t ọp kọ́n hálá di wind … (8:23-27)

Jízọs Draív Bád Spírit-dẹm Kọmọ́t frọm Ínsaíd Tuú Mẹn

(Vas 28-34)

(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)

28. Wẹ́n Jízọs rích di ọ́dá saíd ọf Lek Gálíli, fọ di éria wiá Gadárá pípul de liv, tuú mẹn wé bád spírit-dẹm hol kọ́m mít Am. Di mẹn kọmọ́t frọm bẹrial graun. Dẹm dé dénjárọs wẹ́l wẹl wé mék nóbọ́di fít pás dát rod.

29. Di mẹn kọ́n stát atwọns de shaút, “Gọd Pikin, na wích bíznẹs wí an Yu gẹt? Abí Yu dọ́n kọ́m hia mék Yu pọ́nísh ọs wẹ́n taim nẹ́vá rich?”

30. Plẹ́ntí pig dé de chọ́p fọ wọ́n ples wé nọ́ tuú faá frọm dia.

31. Naím di bád spírit-dẹm kọ́n bẹ́g Jízọs. Dẹm sé, “Íf Yu draív ọ́s kọmọt, mék Yu sẹ́n ọ́s gó ínsaíd di pig-dẹm.”

32. So Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Ọ́yá, mék uná gò!” Naím di bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd di tuú mẹn kọ́n ẹ́ntá ínsaíd di pig-dẹm. An dẹn ọ́l di pig-dẹm ték spid rọ́sh gó daún di hil kọ́n ẹ́ntá ínsaíd Lek Gálíli an dẹm daí ínsaíd di wọtá.

33. Di pípul wé de lúk áftá di pig-dẹm kọ́n rọ́n kwík kwik gó ínsaíd di taun gó tẹ́l di pípul ẹ́vrítin wé hápun. Dẹm ọ́lsó tẹ́l dẹm abaut di tins wé hápún to di tuú mẹn wé bád spírit-dẹm hol.

34. Naím ẹ́vríbọ́di fọ di taun kọ́n kọmọ́t gó mít Jízọs. Wẹ́n dẹm sí Am, dẹm bẹ́g Am mék I frọm dẹm éria kọmọt.