MATIU CHAPTA 14

Haú Dẹm Ték Kíl Jọn Wé
De Baptaíz Pípul

(Vas 1-12)

(Mak 6:14-29; Luk 9:7-9)

1. Fọ dát taim, Hẹ́rọd wé de rúl Gálíli kọ́n hiá abaut wétín Jízọs de du an de tọk.

2. Na ím Hẹ́rọd tẹ́l im sávant-dẹm sé, “Dís man na Jọn wé de baptaíz pípul. I dọ́n wék ọ́p frọm dai. Na ím mék i gẹ́t páwa to dú dís mírákul-dẹm.”

3. Bifọ́ dís taim, Hẹ́rọd bin dọ́n gív ọ́da mék im pípul hól Jọn wé de baptaíz pípul, ték chen tai am, an pút am fọ prízin. Hẹ́rọd dú dís tin só dat i go mék im waif Hẹródias hapí. Bọt Hẹródias bi waíf ọf Fílip bifọ, an Fílip bi Hẹ́rọd brọ́da.

4. Jọn dọ́n de tẹ́l Hẹ́rọd ẹ́vrítaim sé, “I nọ́ dé rait sé yú márí Hẹródias, wé bi yọ brọ́da waif!”

5. Nó mátá sé Hẹ́rọd wán kíl Jọn, bọt i de fiá Judiá pípul bikọs dẹm bilív sé, Jọn na prọ́fẹt.

6. Bọt wẹ́n Hẹ́rọd im bátdè rich, Hẹródias dọ́ta kọ́n dáns fọ frọ́nt ọf ẹ́vríbọ́di wé kọ́m di bátdé patí. Di dans wé di gẹ́l dans mék bẹlẹ́ swít Hẹ́rọd wẹ́l wẹl.

7. Na ím Hẹ́rọd kọ́n swiá sé i go gív Hẹródias dọ́ta ẹ́nítin wé di gẹl áks am mék i gív am.

8. Di gẹ́l mamá kọ́n tẹ́l am wétín i go tọk. Na ím di gẹl tẹ́l Hẹ́rọd sé, “Mék yu gív mi naú nau, di hẹ́d ọf Jọn wé de baptaíz pípul, an mék yu pút di hẹd ínsaíd plet.”

9. Di tin pén King Hẹ́rọd wẹ́l wẹl, bọt bikọs i dọ́n swiá fọ frọ́nt ọf ẹ́vríbọ́di wé i kọl mék dẹm kọ́m di bátdé patí, na ím i kọ́n gív ọ́da mék im pípul gív di gẹl Jọn hẹd.

10. So i sẹ́n im pípul mék dẹm gó fọ prízin kọ́t Jọn hẹd kọmọt.

11. Dẹm pút Jọn hẹd fọ plet kọ́n bríng am gív di gẹl. Dẹn di gẹl kárí am gó mít im mamá.

12. Di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jọn im we kọ́n kárí Jọn bọdí kọmọ́t gó bẹ́rí am. Dẹn dẹm kọ́n gó tẹ́l Jízọs wétín hápun.

Haú Jízọs Gív Faíf Taúzan Mẹn
An Plẹ́ntí Ọ́dá Pípul Chọp

(Vas 13-21)

(Mak 6:30–44; Luk 9:10-17;
Jọn 6:1-14)

13. Wẹ́n Jízọs hiá abaut di tin wé hápún to Jọn, I kọ́n ẹ́ntá bot kọmọ́t fọ dát ples kọ́n gó wán ples wiá pípul nọ́ dè, an I dé dia ónlí Imsẹf. Bọt wẹ́n pípul wé frọm dífrẹ́n dífrẹ́n taun hiá sé Jízọs dọ́n ẹ́ntá bot kọmọt, na ím dẹm kọ́n kọmọ́t fọ dẹm taun-dẹm ték lẹ́g waká fọ́ló Am.

14. Wẹ́n Jízọs kọmọ́t frọm di bot, I sí plẹ́ntí pípul. I pítí dẹm wẹ́l wẹl an I kọ́n kiọ́ di sík pípul wé dé amọ́ng dẹm.

15. Wẹ́n ívnin rich, di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n mít Am tẹ́l Am sé, “Dis na ples wiá pipul nọ́ de liv, an nait dọ́n de kọm. Mék Yu tẹ́l di pípul mék dẹm stát to de gò, só dat dẹm go ẹ́ntá ínsaíd di vílej-dẹm wé dé niá hia an baí fud fọ dẹmsẹf.”

16. Bọt Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Dẹm nọ́ níd to gò. Mék una gív dẹm sọ́mtin mék dẹm chọp!”

17. Na ím di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we tẹ́l Am sé, “Na ónlí faíf brẹd an tú fish wi gẹ́t fọ hia.”

18. Jízọs tọ́k sé, “Mék una bríng Mi di brẹd an di fish.”

19. Na ím I tẹ́l di pípul mék dẹm sidọ́n fọ gras. Dẹn I ték di faíf brẹd an tú fish kọ́n lúk ọp fọ hẹ́vun an kọ́n tánk Gọd. I kọ́n divaíd di brẹd gív di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we, an dẹm shiár-am gív di pípul.

20. Ọ́l di pípul chọ́p bẹlẹful. Dẹn di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n gádá di chọp wé rimen, an i fúl twẹ́lf báskẹt.

21. Di mẹn wé chọ́p di fud dé araún faíf taúzan. Dẹm nọ́ kaúnt di wímẹn an smọ́l pikin-dẹm.

Jízọs Waká Ọn Tọ́p Bíg-Díp-Wọtá

(Vas 22-33)

(Mak 6:45-52; Jọn 6:15-21)

22. Áftá dat, Jízọs kọ́n tẹ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we mék dẹm ẹ́ntá bot fẹ́st Am krọ́s gó di ọ́dá saíd ọf di bíg-díp-wọta wé dẹm de kọ́l ‘Lek Gálíli’. Dẹn I kọ́n tẹ́l ọ́l di pípul wé dé dia mék dẹm gó bák to dẹm haus.

23. Áftá I dọ́n sẹ́n di pípul mék dẹm gó bák to dẹm haus, ónlí Am kọ́n klaímb wán maúntin mék I gó pre. Na ónlí Am dé dia gó rích wẹ́n nait kọm.

24. Bai dís taim, di bot dọ́n gó faá faa frọm land. Di wọtá bin de kárí di bot ọ́p an daun bikọs di wind bin de bló kọ́m fọ im frọnt.

25. Fọ ẹ́lí mọ́nin bifọ́ dé brẹk, Jízọs kọ́n de waká ọn tọ́p di bíg-díp-wọtá to gó mít di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we.

26. Wẹ́n dẹm sí Am de waká ọn tọ́p di bíg-díp-wọtá, fia kách dẹm wẹ́l wẹl. Na ím dẹm kọ́n sé, “Na gost-oó!” An dẹm stát to de shaut bikọs fia hól dẹm.

27. Fọ dát taim gọọ́n, Jízọs kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Mék una kúl daun! Na Mi! Mék una nọ́ fia!”

28. Na ím Pita tẹ́l Am sé, “Ọgá, íf na Yu trú tru, mék Yu kọmánd mí to waká ọn tọ́p wọtá kọ́m mít Yu.”

29. Na ím Jízọs sé, “Kọm!” So Píta kọmọ́t ínsaíd di bot, kọ́n stát to waká ọn tọ́p di wọ́ta to gó mít Jízọs.

30. Bọt wẹ́n Píta sí di strọ́ng wind as i de blo, fia kách am, an i kọ́n stát to de sínk gó ínsaíd di wọtá. Na ím i shaút sé, “Ọgá, sév mi-oó!”

31. Na ím Jízọs strẹ́ch Im hand kọmọ́t kwík kwik kọ́n hól Píta. I tẹ́l Píta sé, “Di trọst wé yu trọ́st Mi dé smọl gọọ́n? Wétín mék yu kọ́n stát to de gẹ́t tú maind?”

32. Wẹ́n di tú ọf dẹm ẹ́ntá ínsaíd di bot, di wind kọ́n stọ́p to de blo.

33. Na ím di pípul wé dé ínsaíd di bot kọ́n baú daún fọ Jízọs frọnt to ték rẹspẹt Am, an dẹm sé, “Trú tru, Yu bi Gọd Pikin!”

Jízọs Kiọ́ Sík Pípul Fọ Gẹnẹ́sárẹt

(Vas 34-36)

(Mak 6:53-56)

34. Áftá dẹm dọ́n krọ́s gó di ọ́dá saíd ọf di bíg-díp-wọtá, dẹm kọ́n lánd fọ Gẹnẹ́sárẹt.

35. Wẹ́n di pípul wé lív fọ dát ples sí sé na Jízọs, dẹm sẹ́n mẹ́sej to di pípul wé dé ẹ́vríwia araún dat éria, an dís pípul kọ́n bríng ọ́l dẹm sík pípul kọ́m mít Jízọs.

36. Dẹm bẹ́g Jízọs mék I grí di sík pípul mék dẹm tọ́ch ónlí di daún pát ọf Im klọt. An ẹ́vríbọ́di wé tọ́ch am, kọ́n wẹl.