1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 14

Haú Dẹm Ték Kíl Jọn Wé de Baptaíz Pípul

(Vas 1-12)

(Mak 6:14-49; Luk 9:7-9)

1. Fọ dát taim, Hẹ́rọd wé de rúl Gálílí Prọ́vins kọ́n hiá abaut wétín Jízọs de tích an du.

2. Naím Hẹ́rọd tẹ́l im sávant-dẹm sé, “Dís man na Jọn wé de baptaíz pípul. I dọ́n wék ọ́p frọm dai. Naím mék i gẹ́t páwa fọ dú dís mírákul-dẹm.”

3. Hẹ́rọd tọ́k dát tin sékọf sé, i bin dọ́n kọmánd im sója-dẹm mék dẹm hól Jọn wé de baptaíz pípul, ték chen taí am, an pút am fọ prízin. Hẹ́rọd dú dís tin sékọf Hẹródias. Hẹródias bi Fílip waif bifọ́ Hẹ́rọd kọ́n márí am. An Fílip bi Hẹ́rọd brọ́da.

4. Jọn bin dọ́n de tẹ́l Hẹ́rọd sé, “Awa Lọ nọ́ alaú yu mék yú márí Hẹródias wé bi yọ brọ́da waif!”

5. Nó mátá sé Hẹ́rọd wán kíl Jọn, bọt i bin de fiá Juu pípul. Dis na sékọf sé dẹm bilív sé Jọn na prọ́fẹt.

6. Bọt wẹ́n Hẹ́rọd bátdè rich, Hẹródias dọ́ta kọ́n dáns fọ frọ́nt ọf ẹ́vríbọ́di wé kọ́m di bátdé patí. Di dans wé di gẹl dans mék bẹlẹ́ swít Hẹ́rọd wẹ́l wẹl.

7. Naím kọ́n mék am swiá sé i go gív di gẹl énítin wé di gẹl áks am mék i gív am.

8. Di gẹl mamá kọ́n tẹ́l am wétín i go tọk. Naím di gẹl tẹ́l Hẹ́rọd sé, “Mék yu gív mí naú nau, di hẹ́d ọf Jọn wé de baptaíz pípul, an mék yu pút di hẹd fọ plet.”

9. Di king nọ́ hapí sámsám. Bọt sékọf sé i dọ́n swiá fọ frọ́nt ọf ẹ́vríbọ́di wé kọ́m im bátdé patí, naím i gív ọ́da mék im sója-dẹm gív di gẹl wétín di gẹl want.

10. So i sẹ́n wọ́n ọf im sója-dẹm mék i gó fọ prízin kọ́t Jọ́n hẹd kọmọt.

11. Dẹm pút Jọn hẹd fọ plét kọ́n bríng am gív di gẹl. Dẹn di gẹl kárí am to im mamá.

12. Di pípul wé de fọ́ló Jọn im wè kọ́n kọm, an dẹm kárí Jọn dẹd-bọdí kọmọ́t gó bẹ́rí am. Dẹn dẹm kọ́n gó tẹ́l Jízọs wétín hápun.

Haú Jízọs Gív Faíf Taúzan Mẹn an Plẹ́ntí Ọ́dá Pípul Chọp

(Vas 13-21)

(Mak 6:30-34; Luk 9:10-17; Jọn 6:1-14)

13. Wẹ́n Jízọs hiá di tin wé hápún to Jọn, naím I kọ́n ẹ́ntá bot kọmọ́t fọ dát ples. I gó fọ wọ́n ples wiá pípul nọ́ dè, an I dé dia ónlí Imsẹf. Bọt wẹ́n di pípul hiá sé Jízọs dọ́n ẹ́ntá bot kọmọt, naím dẹm kọmọ́t fọ dẹm taun-dẹm kọ́n waká fọ land fọ́ló Am.

14. Wẹ́n Jízọs kọmọ́t frọm di bot, I sí plẹ́ntí plẹ́ntí pípul. I sọ́rí fọ dẹm wẹ́l wẹl, an I kiọ́ di sík pípul wé dé amọ́ng dẹm.

15. Wẹ́n ívnin rich, di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́m mít Am tẹ́l Am sé, “Dis na ples wiá pípul nọ́ de liv, an nait dọ́n de kọm. Mék Yu tẹ́l di pípul mék dẹm stát to gò, só dat dẹm go gó ínsaíd di vílej-dẹm wé dé niá hia an baí fud fọ dẹmsẹf.”

16. Bọt Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Dẹm nọ́ níd to kọmọ́t de gò. Mék unasẹf gív dẹm sọ́mtin mék dẹm chọp!”

17. Naím di pípul wé de fọ́ló Im wè tẹ́l Am sé, “Na ónlí faíf brẹd an tuú fish wi gẹ́t fọ hia.”

18. Jízọs kọ́n sé, “Mék una bríng Mí di brẹd an di fish.”

… an dẹm shiá am gív di pípul. (14:19-21)

19. Naím I tẹ́l di pípul mék dẹm sidọ́n fọ gras. Dẹn I ték di faíf brẹd an tuú fish, kọ́n lúk ọp fọ hẹ́vun, an kọ́n tánk Gọd. I kọ́n divaíd di brẹd gív di pípul wé de fọ́ló Im wè, an dẹm shiá am gív di pípul.

20. Ọ́l di pípul chọ́p bẹlẹful. Dẹn di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n gádá di písís ọf fud wé rimen. An di písis fúl twẹ́lf baskẹt.

21. Di mẹn wé chọ́p di fud dé araún faíf taúzan, an dẹm nọ́ kaúnt di wímẹn an smọ́l pikin-dẹm wé fọ́ló chọ́p am.

Jízọs Waká Ọntọ́p di Bíg-Díp-Wọtá Wé Dẹm de Kọ́l ‘Lek Gálíli’

(Vas 22-33)

(Mak 6:45-52; Jọn 6:15-21)

22. Áftá dat, Jízọs kọ́n tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè mék dẹm ẹ́ntá bot. I tẹ́l dẹm mék dẹm fẹ́st Am krọ́s gó di ọ́dá saíd ọf di bíg-díp-wọtá wé dẹm de kọ́l ‘Lek Gálíli’. Dẹn I sté bak to tẹ́l di pípul mék dẹm gó bák fọ dẹm haus.

23. Áftá I dọ́n sẹ́n di pípul gó bák fọ dẹm haus, ónlí Am kọ́n klaímb wọ́n maúntin mék I gó pre. Na ónlí Am dé dia wẹ́n ívnin rich.

24. Bai dís taim, di bot dé faá faá frọm land. Di rọ́f wọtá bin de kárí di bot ọ́p an daun sékọf sé wind de bló kọ́m fọ di bot frọnt.

25. Bitwín tírí o’klọk an síks o’klọk fọ ẹ́lí mọ́nin, Jízọs kọ́n de waká ọntọ́p di wọtá fọ gó mít di pípul wé de fọ́ló Im wè.

26. Wẹ́n dẹm sí Am de waká ọntọ́p di wọtá, fia kách dẹm wẹ́l wẹl. Naím dẹm sé, “Na gost-oó!” An dẹm kọ́n stát to shaut sékọf sé fia hól dẹm.

27. Bọt Jízọs tẹ́l dẹm atwọns sé, “Mék una hat strọng! Na Mi! Mék una nọ́ fia!”

28. Naím Píta tẹ́l Am sé, “Ọgá, íf na Yu trútru, mék yu kọmánd mi mék a waká ọntọ́p di wọtá kọ́m mít Yu.”

29. Naím Jízọs sé, “Kọm!” So Píta kọmọ́t frọm di bot kọ́n stát to waká ọ́n tọ́p di wọtá fọ gó mít Jízọs.

Wétín mék yu gẹ́t tuú-maind? (14:25-31)

30. Bọt wẹ́n Píta sí di strọ́ng wind, fia kọ́n kách am an i stát to sínk gó ínsaíd di wọtá. Naím i shaut, “Ọgá, sév mi-oó!”

31. Dẹn Jízọs strẹ́ch Im hand kọmọ́t atwọns kọ́n hól Píta. I tẹ́l Píta sé, “Di trọst wé yu trọ́st Mi dé smọl wẹ́l wẹl! Wétín mék yu gẹ́t tuú-maind?

32. Wẹ́n tuú ọf dẹm klaímb ẹ́ntá ínsaíd di bot, di wind kọ́n stọ́p to blo.

33. Naím di pípul wé dé ínsaíd di bot kọ́n baú daún to Jízọs fọ ték rẹspẹ́t Am wẹ́l wẹl. Dẹm sé, “Trútru, Yu bi Gọd Pikin!”

Jízọs Kiọ́ Sík Pípul fọ Gẹnẹ́sárẹt

(Vas 34-36)

(Mak 6:53-56)

34. Áftá dẹm dọ́n krọ́s gó di ọ́dá saíd ọf Lek Gálíli, dẹm kọ́n lánd fọ Gẹnẹ́sárẹt.

35. Wẹ́n di pípul wé de lív fọ dát ples sí sé na Jízọs, dẹm kọ́n sẹ́n mẹ́sej to di pípul wé de lív araún dát éria. Naím di pípul wé de lív araún di éria kọ́n bríng ọ́l dẹm sík pípul kọ́m mít Jízọs.

36. Dẹm bẹ́g Jízọs mék I gri mék di sík pípul ónlí tọ́ch di daún pát ọf Im klọt. An ọ́l di pípul wé tọ́ch am kọ́n bikọ́m wẹl.