MnTIU CHAPTA 3

Wétín Jọn Wé De Baptaíz
Pípol Bin Prich

(Vas 1-12)

(Mak 1:1-8; Luk 3:1-18;
Jọn 1:19-28)

1. Áftá sọm yies dọ́n pas, Jọn wé de baptaíz pípol kọ́n gó ínsaíd di dẹ́zat wé dé fọ Judia an stát to prích Gọd mẹ́sej to pípol.

2. Jọn tẹ́l dẹm sé, “Mék una stọ́p to de tínk an dú bád tins, an dẹn mék una kọ́m to Gọd. Dis na bikọs, Kíndọ́m ọf hẹ́vun dọ́n kọ́m nia!”

3. Jọn bi di man wé prọfẹt Aizáya bin tọ́k abaut wẹ́n i sé, “Sọ́mbọ́di de shaút ínsaíd dẹ́zat sé, ‘Mék una rẹdí di rod fọ Gọd wé bi awá Ọgá! Mék una mék di rod mék i dé stret fọ Am to trávul!’ ”

4. Jọn wiá klọt wé dẹm ték di heá ọf wán ánímal wé dẹm de kọ́l “kámẹl” mek am, an i taí lẹ́dá bẹlt fọ im west. Jọn im chọp na bíg gráshọ́pa wé dẹm de kọ́l lókọst, an i de chọ́p búsh họ́ni tuu.

5. Plẹ́ntí pípol wé kọ́m frọm Jẹrúsálẹm, frọm ọ́l ọ́dá ples fọ Judiá prọ́vins, an frọm ọ́l di éria wé dé niá Riva Jọ́dan bin de gó lísín to Jọn.

6. Dẹm tẹ́l Gọd fọ ẹ́vríbọ́di frọnt sé dẹm dé sọ́ri fọ ọl di bád tins wé dẹm dọ́n du, an dẹn Jọn baptaíz dẹm ínsaíd Riva Jọ́dan.

7. Bọt wẹ́n Jọn sí sé plẹ́ntí pípol wé bilọ́ng to Fárisí grup an Sádusí grup de kọ́m to am mék i baptaíz dẹm, na ím i tẹ́l dẹm sé, “Una dé wíkẹd laik pikin-dẹm ọf snek wé gẹ́t pọízin! Na hú wọ́n una mék una rọ́n frọm di pọ́níshmẹnt wé Gọd go pọ́nísh wíkẹ́d pípol?

8. Mék una de dú an tọ́k tins wé go shó sé, una dọ́n rílí stọ́p to de tínk an dú bád tins, an una dọ́n kọ́m to Gọd.

9. Mék una nọ́ tínk sé una fít tẹ́l unasẹf sé, ‘Ébraham bi awa papá.’ A de tẹ́l una tru sé, Gọd fít ték dís ston-dẹm an mék dẹm to bikọ́m Ébraham pikin-dẹm!

10. Gọd dọ́n pút Im aks fọ di tri-dẹm bọtọm an I rẹdí to kọ́t dẹm daun frọm dẹm rut. As i bí so, ẹ́vrí tri wé nọ́ de biá bẹtá frut, na kọt Gọd go kọ́t am daun trowé ínsaíd fáya.

11. A de yúz wọtá baptaíz una to shó sé, una dọ́n stọ́p to de tínk an dú bád tins, an una dọ́n kọ́m to Gọd. Bọt di Pẹ̀sin wé go kọ́m áftá a dọ́n dú mai wọk fínish, gẹ́t páwa pás mi gọọ́n, an a nọ́ ívún bíg rích hú go kárí Im shu fọ Am. I go yúz Hólí Spírit an fáya ték baptaíz una.

12. Di shọ́vẹl wé I de ték kárí kọn ọp to bló di kọn kandá kọmọt dè fọ Im hand; an I go klin di ples wia I de bit bít di kọn to sẹprét am frọm di kandá. Dẹn I go gádá Im kọn pút ínsaíd stọ, bọt I go bọ́n di kọn kandá fọ fáya wé nọ́ de ẹ́vá kwẹnch.”

Jọn Baptaíz Jízọs

(Vas 13-17)

(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)

13. Fọ dát taim, Jízọs kọ́n kọmọ́t frọm Gálíli gó mít Jọn fọ Riva Jọ́dan mék Jọn baptaíz Am.

14. Bọt Jọn traí mék i stọ́p Jízọs. Na ím Jọn sé, “Na Yú sọpóz baptaíz mi. Wétín mék Yu kọ́m mít mi mék a baptaíz Yu?”

15. Bọt Jízọs ánsá am sé, “Mék i bi so nau. Bikọs na dís we wi go ték dú ẹ́vrítin wé Gọd wán mék wi du” Na ím Jọn gri, an i kọ́n baptaíz Jízọs.

16. Áftá Jọn baptaíz Jízọs fínish, Jízọs kọ́n kọmọ́t frọm di wọtá at-wọns. Na ím Gọd ópún hẹ́vun fọ Jízọs, an I sí Gọd Im Spírit de flaí kọ́m daun laik dov kọ́n lánd ọn tọ́p Am.

17. Dẹn wán vọis frọm hẹ́vun kọ́n sé, “Dis na Mai ón Pikin. A lọ́v Am wẹ́l wẹl, an I de mék bẹlẹ́ swít Mi gọọ́n.”