1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 3

Wétín Jọn Wé de Baptaíz Pípul Bin Prich

 

(Vas 1-12)

(Mak 1:1-8; Luk 3:1-18; Jọn 1:19-28)

1. Áftá sọm yies dọ́n pas, naím Jọn wé de baptaíz pípul kọ́n gó ínsaíd di dẹ́zat wé dé fọ Judiá éria, an stát to prích Gọd mẹ́sej to pípul.

2. Jọn sé, “Mék una tọ́n awé frọm to de tínk an dú wétín Gọd nọ́ want, an mék una tọ́n to Gọd. Dis na sékọf sé di taim wé Gọd go rúl Im pípul as King dọ́n dé nia!”

3. Jọn bi di man wé Gọd tọ́k abaút am trú Prọfẹt Aizáya. Di prọ́fẹt sé, “Sọ́mbọ́di de shaút ínsaíd dẹ́zat sé, ‘Mék una rẹdí di rod fọ awa Ọgá! Mék una mék di rod mék i stret fọ Am to trávul!'”

4. Jọn imsẹf wiá klọt wé dẹm yúz di heá ọf wọ́n ánímal wé dẹm de kọ́l ‘kámẹl’ ték mék am. I taí lẹ́dá bẹlt raúnd im west. Im chọp na bíg gráshọ́pa wé dẹm de kọ́l ‘lókọst’, an i de lík búsh họ́ni tuu.

5. Pípul frọm Jẹrúsálẹm, frọm ọ́l ọ́dá ples-dẹm fọ Judia, an frọm ọ́l di éria wé dé niá Riva Jọ́dan kọ́n de gó mít Jọn.

6. Dẹm tẹ́l Gọd fọ ẹ́vríbọ́di frọnt abaut ọ́l di bád tins wé dẹm dọ́n du, an Jọn baptaíz dẹm ínsaíd Riva Jọ́dan.

7. Bọt wẹ́n Jọn sí sé plẹ́ntí pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup an Sádusí grup de kọ́m mít am mék i baptaíz dẹm, naím i tẹ́l dẹm sé, “Una bi snek-dẹm wé gẹ́t pọízin! Na hú wọ́n una mék una rọ́n frọm di pọ́níshmẹnt wé Gọd go pọ́nísh wíkẹ́d pípul?

8. Mék una de dú an tọ́k tins wé go shó sé una dọ́n rílí tọ́n awé frọm to de tínk an dú wétín Gọd nọ́ want, an una dọ́n tọ́n to Gọd.

9. An mék una nọ́ tínk sé una fít tẹ́l unasẹf sé, ‘Ébraham bi awa papá.’ A de tẹ́l una sé, Gọd fít yúz dís ston-dẹm ték mék pikin-dẹm fọ Ébraham!

10. Gọd dọ́n rẹdí Im aks to yúz am kọ́t daún di trii-dẹm fọ dẹm rut. As i bí so, ẹ́vrí trii wé nọ́ de bẹá bẹtá frut, na kọt Gọd go kọ́t am daun trówé ínsaíd fáya.

A nọ́ gud rích … kárí Im shu … (3:11)

go gádá Im kọn pút ínsaíd stọ, bọt I go bọ́n di kọ́n kandá fọ fáya wé nọ́ de ẹ́vá kwẹnch.”

11. A de yúz wọtá baptaíz una to shó sé una dọ́n tọ́n awé frọm to de tínk an dú wétín Gọd nọ́ want, an una dọ́n tọ́n to Gọd. Bọt di Pẹ́sin wé go kọ́m áftá a dọ́n dú mai wọk fínish, gẹ́t páwa pás mí wẹ́l wẹl. A nọ́ gud rích to ívún kárí Im shu fọ Am. Na Hólí Spírit an fáya I go yúz baptaíz una.

12. I hól shọ́vẹl fọ Im hand. I go yúz di shọ́vẹl ték kárí kọn ọp fọ ték sẹprét di kọn frọm di kọn kandá. Dẹ́n I

Jọn Baptaíz Jízọs

 

 

(Vas 13-17)

 

(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)

13. Fọ dát taim, Jízọs kọ́n gó frọm Gálílí prọ́vins gó mít Jọn fọ Riva Jọ́dan mék Jọn baptaíz Am.

14. Bọt Jọn kọ́n trai mék i stọ́p Jízọs. Naím Jọ́n sé, “Na Yú sọpóz baptaíz mi. Wétín mék Yu kọ́m mít mi mék a baptaíz Yu?”

15. Bọt Jízọs ánsá am, “Mék i bi so nau. Dis na sékọf sé, na dát wè wi go ték dú ẹ́vrítin wé Gọd wán mék wi du.” Naím Jọn kọ́n grí to baptaíz Jízọs.

16. Áftá Jọn baptaíz Jízọs fínish, Jízọs kọ́n kọmọ́t frọm di wọtá atwọns. Naím Gọd ópún hẹ́vun fọ Jízọs, an Jízọs sí Gọd Spírit de kọ́m daún laik dov. An di Spírit kọ́n lánd ọntọ́p Jízọs.

17. Dẹ́n wọ́n vọis frọm hẹ́vun kọ́n sé, “Dis na Mai ón Pikin wé A lọ́v wẹ́l wẹl, an I de mék bẹlẹ́ swít Mi gọọ́n.”

Áftá Jọn baptaíz Jízọs fínish … Gọd Spírit … (3:16)