Di Gúd Niuz Wé Mátiu Raít Abaut Jízọ́s Kraist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 1

Di Pípul Wé bi Jízọ́s Kraist Im Papá-papá-dẹm

(Vas 1-17)

(Luk 3:23-28)

1. Dis na di nem-dẹm ọf Jízọ́s Kraist Im papá-papá-dẹm. Jízọ́s Kraist na Pikin wé kọ́m frọm Dévid fámílí lain an frọm Ébraham fámílí lain tuu.

2. Ébraham bọ́n Aízik, Aízik bọ́n Jékọp, an Jékọp kọ́n bọ́n Júda an Júda im brọ́da-dẹm.

3. Júda bọ́n Pẹrẹz an Zẹ́ra wé dẹm mamá na Tẹ́ma. Pẹrẹz bọ́n Hẹ́zrọn, an Hẹ́zrọn kọ́n bọ́n Ram.

4. Ram bọ́n Amínádab, Amínádab bọ́n Náshọn, an Náshọn kọ́n bọ́n Sálmọn.

5. Sálmọn bọ́n Bóaz wé im mamá na Réhab, Bóaz bọ́n Óbẹd wé im mamá na Rut, an Óbẹd kọ́n bọ́n Jẹ́si.

6. Jẹ́si bọ́n King Dévid, King Dévid kọ́n bọ́n Sólómọn wé im mamá na Yuráya waif bifọ́.

7. Sólómọn bọ́n Rẹ́hobóam, Rẹ́hobóam bọ́n Abíja, an Abíja kọ́n bọ́n Ása.

8. Ása bọ́n Jẹhósháfat, Jẹhósháfat bọ́n Jóram, an Jóram kọ́n bọ́n Uzáya.

9. Uzáya bọ́n Jótam, Jótam bọ́n Éhaz, an Éhaz kọ́n bọ́n Hẹzẹkáya.

10. Hẹzẹkáya bọ́n Manásẹ, Manásẹ bọ́n Émọn, an Émọn kọ́n bọ́n Josáya.

11. Josáya bọ́n Jẹkonáya an Jẹkonáya im brọ́da-dẹm. Dis na di taim wé Babilọ́niá pípul ték fọs kárí Juu pípul gó pút fọ Bábílọn mék dẹm de lív dia.

12. Áftá Babilọ́niá pípul ték fọs kárí Juu pípul go pút fọ Bábílọn, naím Jẹkonáya kọ́n bọ́n Shẹáltiẹl, an Shẹáltiẹl bọ́n Zẹ́rubábẹl.

13. Zẹ́rubábẹl bọ́n Abiud, Abiud bọ́n Ẹliákim, an Ẹliákim kọ́n bọ́n Ázọ.

14. Ázọ bọ́n Zádọk, Zádọk bọ́n Akim, an Akim kọ́n bọ́n Ẹliud.

15. Ẹliud bọ́n Ẹliéza, Ẹliéza bọ́n Mátan, an Mátan kọ́n bọ́n Jékọp.

16. Jékọp bọ́n Jósẹf wé bi Merí họ́zban. Merí na mamá ọf Jízọs wé pípul de kọ́l Kraist.

17. Sódiáfọ, Jízọ́s Kraist Im papá-papá-dẹm frọm Ébraham taim gó rích Dévid taim na fọtín papá-papá-dẹm. An frọm Dévid taim gó rích di taim wé Babilọ́niá pípul ték fọs kárí Juu pípul gó pút fọ Bábílọn, na ọ́lsó fọtín papá-papá-dẹm. An frọm dát taim gó rích di taim wé dẹm bọ́n Jízọ́s Kraist, na fọtín papá-papá-dẹm tuu.

Haú Merí Ték Bọ́n Jízọ́s Kraist

(Vas 18-25)

(Luk 2:1-7)

18. Dis na di torí abaut haú Merí ték bọ́n Jízọ́s Kraist. Merí bin dọ́n prọ́mís sé i go márí wọ́n man wé im nem na Jósẹf. Bọt bifọ́ dẹm stát to slíp togẹ́da, Merí sí sé i dọ́n gẹ́t bẹlẹ́ bai Hólí Spírit páwa.

19. Jósẹf wé prọ́mís sé i go márí Merí bi gúd man. Sékọf sé i nọ́ wán disgrés Merí fọ ẹ́vríbọ́di frọnt, naím i kọ́n disaíd to yúz kwáyẹ́t wè ték brẹ́k di prọ́mis wé i prọ́mís sé i go márí Merí.

20. Bọt as Jósẹf de tínk abaut dís tins, naím Gọd énjẹl kọ́n shó imsẹf to am fọ drim. Di énjẹl sé, “Jósẹf, yu wé bi pikin wé kọ́m frọm King Dévid fámílí lain, mék yu nọ́ fiá to ték Merí mék i bi yọ waif. Dis na sékọf sé, na bai Hólí Spírit páwa i gẹ́t di pikin wé dé ínsaíd im bẹlẹ́.

21. Merí go bọ́n bébí bọi, an di nem yu go gív Am na Jízọs. Dis na sékọf sé, na Jízọs go sév Im pípul frọm dẹm sin.”

22. Ọ́l dís tins bin hápun, só dat wétín Gọd tọ́k trú Im prọ́fẹt go hápún as Gọd tọk. Gọd sé,

23. “Wọ́n yọ́ng wúman wé nọ́ nó man go gẹ́t bẹlẹ́, an di wúman go bọ́n bébí bọi. Di nem wé pípul go kọ́l di pikin na Imánúẹl.” (wé mín, ‘Gọd dé wit ọs’).

24. Wẹ́n Jósẹf wék ọ́p frọm slip, i kọ́n dú wétín Gọd énjẹl kọmánd am mék i du. Naím i ték Merí mék i bi im waif.

25. Bọt i nọ́ slíp wit Merí sóteé gó rích di taim wé Merí bọ́n di bébí bọi. An di nem wé Jósẹf gív di pikin na Jízọs.