Di Bẹtá Nius Wé Mátiu Raít
Abaut Jízọ́s Kraist

MÁTIU CHAPTA 1

Di Pípol Wé Bi Jízọ́s Kraist Im
 Papá-papá-dẹm

(Vas 1-17)

(Luk 3:23-28)

1. Dis na di ném ọf pípol wé bi Jízọ́s Kraist Im papá-papá-dẹm. Jízọ́s Kraist bi Pikin wé kọ́m frọm King Dévid fámílí lain, an Kíng Dévid bi pikin wé kọ́m frọm Ébraham fámílí lain.

2. Ébraham bọ́n Aízik, Aízik bọ́n Jékọp, an Jékọp kọ́n bọ́n Júda an Júda im brọ́da-dẹm.

3. Júda bọ́n Pẹrẹz an Zẹ́ra wé dẹm mamá bi Téma. Pẹrẹz bọ́n Hẹ́zron, an Hẹ́zron kọ́n bọ́n Ram.

4. Ram bọ́n Amínádab, Amínádab bọ́n Náshọn, an Náshọn kọ́n bọ́n Sálmọn.

5. Sálmọn bọ́n Bóaz wé im mamá bi Réhab, Bóaz bọ́n Óbẹd wé im mamá bi Rut, an Óbẹd kọ́n bọ́n Jẹ́si.

6. Jẹ́si bọ́n King Dévid, King Dévid kọ́n bọ́n Sólómọn wé im mamá bi Uráya waif bifọ́ Uráya dai.

7. Sólómọn bọ́n Rẹ́hobóam, Rẹ́hobóam bọn Abaíja, an Abaíja kọ́n bọ́n Ésa.

8. Ésa bọ́n Jẹhósháfat, Jẹhósháfat bọn Jóram, an Jóram kọ́n bọ́n Uzáya.

9. Uzáya bọ́n Jótam, Jótam bọn Éhaz, an Éhaz kọ́n bọ́n Hẹzẹkáya.

10. Hẹzẹkáya bọ́n Manásẹ, Manásẹ bọ́n Émọn, an Émọn kọ́n bọ́n Josáya.

11. Josáya bọ́n Jẹkonáya an Jẹkonáya im brọ́da-dẹm fọ di taim wé Bábílọ́niá pípol ték fọs kárí Ízrẹ́l pípol gó pút fọ Bábílọn mék dẹm de lív dia.

12. Áftá Bábílọ́niá pípol kárí Ízrẹ́l pípol gó pút fọ Bábílọn, na ím Jẹkonáya kọ́n bọ́n Shẹáltiẹl, an Shẹáltiẹl bọ́n Zẹ́rubábẹl.

13. Zẹ́rubábẹl bọ́n Abiud, Abiud bọ́n Ẹliákim, an Ẹliákim kọ́n bọ́n Ázọ.

14. Ázọ bọ́n Zádọk, Zádọk bọ́n Akim, an Akim kọ́n bọ́n Ẹliud.

15. Ẹliud bọ́n Ẹliéza, Ẹliéza bọ́n Mátan, an Mátan kọ́n bọ́n Jékọp.

16. Jékọp bọ́n Jósẹf wé bi Merí họ́zban. Merí bi mamá ọf Jízọs wé pípol de kọ́l Kraist tuu.

17. So, Jízọ́s Kraist Im papá-papá-dẹm frọm Ébraham taim gó rích Dévid taim, na fọtin. An frọm Dévid taim gó rích wẹ́n Bábílọ́niá pípol ték fọs kárí Ízrẹ́l pípol gó pút fọ Bábílọn, na ọ́lsó fọtín papá-papá-dẹm. An frọm dát taim gó rích di taim wé dẹm bọ́n Jízọ́s Kraist, na fọtín papá-papá-dẹm tuu.

Dis Na Haú Merí Ték Bọ́n
Jízọ́s Kraist

(Vas 18-25)

(Luk 2:1-7)

18. Dis na di torí abaut haú Merí ték bọ́n Jízọ́s Kraist. Merí bin dọ́n grí sé i go márí wán man wé dẹm de kọ́l Jósẹf. Bọt bifọ́ dẹm stát to slíp togẹ́da, Merí kọ́n sí sé i dọ́n gẹ́t bẹlẹ́ bai Hólí Spírit páwa.

19. Jósẹf wé bi di man wé wán márí Merí, bi man wé de ọ́lwéz dú wétín dé rait, bọt i nọ́ wán disgrés Merí fọ ẹ́vríbọ́di frọnt. Na ím i kọ́n disaíd sé i go lív Merí fọ di kaín we wé pípol nọ́ go no.

20. Bọt as Jósẹf de tínk abaut dís tins, na ím Gọd énjẹl kọ́n shó imsẹf to am fọ drim tẹ́l am sé, “Jósẹf, yu wé bi pikin wé kọ́m frọm King Dévid fámílí lain, mék yu nọ́ fiá to márí Merí. Dis na bikọs, na bai Hólí Spírit páwa i gẹ́t di pikin wé i kárí ínsaíd im bẹlẹ́.

21. Merí go bọ́n bọí-pikin, an yu go kọ́l Am Jízọs. Dis na bikọs, na Jízọs go sév Im ón pípol, frọm di bád tins wé dẹm dọ́n du.”

22. Ọ́l dís tins bin hápun, só dat wétín Gọd tọ́k trú Im prọ́fẹt go hápún as Gọd tọk. Gọd sé,

23. “Wán yọ́ng wúman wé nọ́ nó man go gẹ́t bẹlẹ́, an di wúman go bọ́n bọí- pikin. Pípol go kọ́l di pikin Imánuẹl.” (wé mín, “Gọd dé wit ọs”).

24. So, wẹ́n Jósẹf wék ọ́p frọm slip, i kọ́n dú wétín Gọd énjẹl tẹ́l am mék i du. Na ím i márí Merí.

25. Bọt i nọ́ slíp wit Merí gó rích di taim wé Merí bọ́n di bọí pikin. An di nem wé Jósẹf gív di pikin na Jízọs.