1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 23

Jízọs Wọ́n Im Pípul Abaut Lọ́ Tícha-dẹm an Fárisí Pípul

(Vas 1-12)

(Mak 12:38-39; Luk 11:43, 46; 20:45-46)

1. Dẹn Jízọs kọ́n tọ́k to di plẹ́ntí pípul an di pípul wé de fọ́ló Im wè.

2. I sé, “Di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an Fárisí pípul gẹ́t di rait fọ tẹ́l pípul wétín di Lọ wé Gọd gív Mósis min.

3. Sódiáfọ, una mọsto dú an fọ́ló ẹ́vrítin dẹm tẹ́l una. Bọt mék una nọ́ de dú wétín dẹm de du. Dis na sékọf sé dẹm nọ́ de dú wétín dẹm de tích.

4. Dẹm de ték lod-dẹm wé dé hẹ́vi an dé had to kári, ték taí fọ pípul bak. Bọt dẹm nọ́ wán dú énítin fọ ték hẹ́lẹ́p di pípul kárí di lod-dẹm.

5. Ẹ́vrítín dẹm de du, dẹm de dú am só dat pípul go sí dẹm. Mék una sí dẹm ón smọ́l lẹ́dá bọks-dẹm wé dẹm de taí fọ dẹm fọ́hẹd an dẹm hand! Di bọks-dẹm kọntén tins wiá dẹm raít sọm vas-dẹm wé dé fọ Gọd-buk. Dẹm de mék dẹm ón bọks-dẹm mék dẹm bíg wẹ́l wẹl! Dẹm de ọ́lsó mék dẹm ón rop-dẹm mék dẹm dé lọng wẹ́l wẹl! Dis na di rop-dẹm wé dẹm taí fọ daún pát ọf di klọt wé dẹm de wia!

… smọ́l lẹ́dá bọks-dẹm … dẹm ón rop-dẹm … (23:5)

6. An dẹm laík to sidọ́n fọ haí tébul fọ patí, an fọ spẹ́shál chia fọ Juu dẹm preya-haus-dẹm.

7. Dẹm ọ́lsó laik mék pípul de salút dẹm wit bíg rẹspẹt fọ mákẹt. An dẹm laik mék pípul de kọ́l dẹm ‘Tícha’.

8. Bọt mék una nọ́ lẹ́t éníbọ́di kọ́l una ‘Tícha’. Dis na sékọf sé na ónlí wọ́n Tícha una gẹt, an ọ́l ọf una bi brọ́dá an sísta.

9. Mék una nó kọ́l éníbọ́di fọ dís wọld ‘Papá’. Dis na sékọf sé na ónlí wọ́n Papá una gẹt, an I dé fọ hẹ́vun.

10. A mék una nọ́ lẹ́t éníbọ́di kọ́l una ‘Ọgá’. Dis na sékọf sé na ónlí wọ́n Ọgá una gẹt, an na Ím bi Kraist.

11. Di pẹ́sin wé impọ́tánt pás ọ́l ọf una, go bí una sávant.

12. Éníbọ́di wé kárí imsẹf ọp, Gọd go bríng am daun. An éníbọ́di wé bríng imsẹf daun, Gọd go kárí am ọp.

Jízọs Kọndẹ́m Tuú-fés Pípul

(Vas 13-28)

(Mak 12:40; Luk 11:39-42, 44, 52; 20:47)

13. “Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an una wé bi Fárisí pípul! Una bi tuú-fés pípul! Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una sékọf sé, una de mék am had fọ pípul to asẹ́pt Gọd as dẹm king. Unasẹf nọ́ de grí asẹ́pt Am as king, an una nọ́ de alaú pípul wé wán asẹ́pt Am mék dẹm dú so!

14. [Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an una wé bi Fárisí pípul! Una bi tuú-fés pípul! Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una sékọf sé, una de yúz wayó wè ték kọlẹ́t ẹ́vrítin wé bilọ́ng to wímẹn wé dẹm họ́zban-dẹm dọ́n dai. An dẹn una go kọ́n de pré lọ́ng lọ́ng préya jọ́s to mék pípul bilív sé una bi bẹtá pípul! Sódiáfọ, Gọd go pọ́nísh una wẹ́l wẹl pás as i go pọ́nísh ọ́dá pípul!]

15. Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an una wé bi Fárisí pípul! Una bi tuú-fés pípul! Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una sékọf sé, una de trávúl gó ẹ́vríwia to mék wọ́n pẹ́sin mék i jọín una rilíjọn! An áftá di pẹ́sin dọ́n jọín am, una go kọ́n mék am mék i bi pẹ́sin wé dẹm sọpóz pọ́nísh ínsaíd hẹl tuú taim pás as dẹm sọpóz pọ́nísh una!

16. Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi blaín pípul wé de traí shó ọ́dá blaín pípul rod! Una de sé, ‘Íf pẹ́sin ték Gọd-Haus swiá se i go dú sọ́mtin, dát wọn nọ́ mín sé di pẹ́sin mọsto dú wétín i swiá sé i go du. Bọt íf di pẹ́sin ték di gold wé dé ínsaíd Gọd-Haus ték swiá sé i go dú sọ́mtin, dẹn di pẹ́sin mọsto dú wétín i swiá sé i go du!’

17. Una bi fúlísh blaín pípul! Na wích wọn impọ́tánt pas? Abí na di gold ọ na Gọd-Haus wé mék di gold mék i dé holí?

18. An una de tích pípul sé, ‘Íf pẹ́sin ték di ọ́lta swiá sé i go dú sọ́mtin, dát wọn nọ́ mín sé di pẹ́sin mọsto dú wétín i swiá sé i go du. Bọt íf di pẹ́sin ték di gift wé dé ọntọ́p di ọ́lta ték swiá sé i go dú sọ́mtin, dẹn di pẹ́sin mọsto dú wétín i swiá sé i go du!’

19. Una bi blaín pípul! Na wích wọn impọ́tánt pas? Abí na di gift ọ na di ọ́lta wé mék di gift mék i dé holí?

20. Sódiáfọ, éníbọ́di wé ték di ọ́lta swia, na di ọ́lta an ẹ́vrítin wé dé ọntọ́p di ọ́lta, na dẹ́m di pẹ́sin ték swia.

21. An éníbọ́di wé ték Gọd-Haus swia, na Gọd-Haus an Gọd wé de lív ínsaíd di haus, na dẹ́m di pẹ́sin ték swia.

22. Éníbọ́di wé ték hẹ́vun swia, na Gọd Im kíng-chia an Gọd wé sidọ́n fọ di kíng-chia, na dẹ́m di pẹ́sin ték swia.

23. Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an una wé bi Fárisí pípul! Una bi tuú-fés pípul! Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una sékọf sé, una de gív Gọd wọ́n pat aút ọf ẹ́vrí tẹ́n pát ọf ẹ́vrítin wé una gẹt. Una de ívún gív Am wọ́n pat aút ọf ẹ́vrí tẹ́n pát ọf di plant-dẹm wé una de ték mék fud mék i swit. Dis na plant-dẹm laik: mint, dil, an kúmin. Una de gív Gọd dís tins, bọt una nọ́ de kiá to dú di mọọ́ impọ́tánt tins wé Gọd Lọ sé mék una de du. Dis na tins laik: Mék una de trít pípul fọ wè-dẹm wé dé kọrẹt fọ Gọd ai, mék una de sọ́rí fọ pípul, an mék una dé stẹ́di de dú ẹ́vrítin wé Gọd wán mék una du. Una mọsto dú dís mọọ́ impọ́tánt tins, an una mọsto kọntíniú to dú dís ọ́dá tins tuu.

24. Una bi blaín pípul wé de traí shó ọ́dá blaín pípul rod! Una de ték taim kọmọ́t smọ́l flai wé dé fọ una drink, bọt una de swáló wọ́n bíg ánímal wé dẹm de kọ́l ‘kámẹl’.

25. Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an una wé bi Fárisí pípul! Una bi tuú-fés pípul! Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una sékọf sé, una de wọ́sh di bák ọf una kọp an una plet. Bọt di tins wé fúl ínsaíd dẹm na tins wé una yúz fọs kọlẹ́t frọm ọ́dá pípul, an tins wé una bin gẹt sékọf sé una de dú tins wé de mék ónlí unasẹf hapí.

26. Yu bi blaín Fárisí pẹ́sin! Mék yu fẹ́st wọ́sh di ínsaíd ọf di kọp, an dẹn di bak go dé klin tuu!

27. Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an una wé bi Fárisí pípul! Una bi tuú-fés pípul! Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una sékọf sé, una bí laik grev wé dẹm yúz waít pent ték pént am. Di grev lúk fain fọ aúsaid. Bọt na bón ọf pípul wé dọ́n dai an ọ́l kaín yamayámá tins fúl ínsaid.

28. Na so una bì tuu. Fọ aúsaid, pípul de sí una as pípul wé de dú wétín Gọd want. Bọt fọ ínsaíd una hat, una rílí bi tuú-fés pípul an una de sósó dú wétín Gọd nọ́ laik.

Gọd Go Pọ́nísh Lọ́ Tícha-dẹm an Fárisí Pípul

(Vas 29-36)

(Luk 11:47-51)

30. Dẹn una de sé, ‘Íf to sé wi dé alaif fọ awa papá-papá-dẹm taim, wi nó fọ hẹ́lẹ́p dẹm kíl di prọ́fẹt-dẹm.’

31. As i bí so, una de grí sé una bi pikin-pikin-dẹm ọf di pípul wé kíl di prọ́fẹt-dẹm!

32. Sódiáfọ, mék una kúkúmá fínísh wétín una papá-papá-dẹm stat!

33. Una bi snek an pikin-dẹm ọf snek-dẹm wé gẹ́t pọízin! Na haú una go fít ẹskep mék Gọd nó pọ́nísh una fọ hẹl?

34. Sódiáfọ, A de tẹ́l una sé, A go sẹ́n prọ́fẹt-dẹm an waíz mẹn an tícha-dẹm to una. Una go kíl sọ́m ọf dẹm. Una go nél sọ́m ọf dẹm fọ krọs fọ ték kíl dẹm. Una go flọ́g sọ́m ọf dẹm fọ ínsaíd una preya-haus-dẹm. An una go pọshú dẹm frọm wọ́n taun gó anọ́dá taun.

35. A go sẹ́n dís pípul laik dat, só dat di blọ́d ọf ọ́l di gúd pípul wé bád pípul bin kíl fọ dís wọld go dé fọ una hẹd. Dis na stát frọm di blọ́d ọf Ébẹl wé bin dú wétín Gọd want, gó rích di blọ́d ọf Zakaráya wé bi Bẹrẹkáya pikin. Una wé bi Juu pípul bin kíl Zakaráya wẹ́n i dé bitwín di ínsaíd ínsaíd pát ọf Gọd-Haus an di ọ́lta.

36. A de tẹ́l una tru sé, Gọd go pọ́nísh una wé bi pípúl ọf dís taim. I go pọ́nísh una sékọf ọ́l dís wíkẹ́d tins wé una an una papá-papá-dẹm dọ́n du!”

Jízọs Lọ́v Jẹrúsálẹ́m Pípul Wẹ́l Wẹl

(Vas 37-39)

(Luk 13:34-35)

37. “Jẹrúsálẹ́m pípul! Ò Jẹrúsálẹ́m pípul! Una de kíl di prọ́fẹt-dẹm an stón di mẹn wé Gọd sẹ́n to una! Na plẹ́ntí taim A wán gádá una araún Mi, jọ́s as wúmán-fáwul de gádá im smọ́l pikin-dẹm ọ́ndá im wing. Bọt una nọ́ gri mék A dú am!

38. Si, Gọd dọ́n lív una haus fọ una, an di haus dé ẹ́mti kpátákpátá.

39. A de tẹ́l una sé, una nọ́ go sí Mí agen, sóteé gó rích wẹ́n una go sé, ‘Mék Gọd blẹ́s di Pẹ́sin wé de kọ́m wit Gọd páwa!’ “

error: Alert: Content is protected !!