MATIU CHAPTA 23

Jízọs Wọ́n Pípul Abaut Tícha-dẹm

We De Tich Di Lọ An Abaut

Fárisí Pípul

(Vas 1-12)

(Mak 12:38-39; Luk 11:43, 46; 20:45-46)

1. Dẹn Jízọs kọ́n tọ́k to ọ́l di pípul an to di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we. I tẹ́l dem sé,

2. “Di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ, an pípul wé dé Fárisí grup, gẹ́t di rait to tẹ́l ọ́dá pípul wétín di Lọ wé Gọd gív trú Mósis min.

3. So, una mọs dú ẹ́vrítin wé dẹm tẹ́l una mék una du, bọt mék una nọ́ de dú wétín dẹm de du. Dis na bikọs dẹm nọ́ de dú wétín dẹm de prich.

4. Dẹm de ték hẹ́ví lod wé dé had to kári ték pút fọ pípul hẹd, bọt dẹmsẹf nọ́ rẹdí to kárí ọ́p wán fínga ték hẹ́lẹ́p di pípul mék dẹm kárí di lod.

5. Dẹm de dú ẹ́vrítin só dat pípul go sí dẹm. Dẹm de mék shọ sé, dẹm ón smọ́l lẹ́dá bọks wé dem raít Gọd wọd pút ínsaid, an wé dẹm de taí fọ dẹm fọ́hẹd an hand dé bíg wẹ́l-wẹl! An dẹm de mék shọ sé, dẹm ón písís ọf klọt wé dé fọ daún pát ọf dẹm klọt an wé de shó sé dẹm de sáv Gọd, dé lọng wẹ́l wẹl!

6. Dẹm laík to sidọ́n fọ haí tébul fọ patí, an fọ spẹ́shál chia fọ Judiá pípul dẹm chọch-dẹm.

7. Dẹm laík mék pípul de salút dẹm wit bíg rẹspẹt fọ mákẹt, an mék pípul de kọ́l dẹm, ‘Tícha’.

8. Bọt una mọs nọ́ grí ẹ́níbọ́di mék i kọ́l una ‘Ticha’, bikọs, na ónlí wán Tícha una gẹt, an ọ́l ọf una bi brọ́dá an sísta.

9. An una mọs nọ́t kọ́l ẹ́níbọ́di fọ dís wọld ‘Papá,’ bikọs na ónlí wán Papá una gẹt, an I dé fọ hẹ́vun.

10. An una mọs nọ́ grí ẹ́níbọ́di mék i kọ́l una ‘Ọga’, bikọs na ónlí wán Ọga una gẹt, an Im bi Kraist.

11. Di pẹ́sin wé dé impọ́tant pás ọ́l ọf una mọs bi una sávant.

12. Ẹ́níbọ́di wé de kárí imsẹf ọp, Gọd go bríng am daun, an ẹ́níbọ́di wé de bríng imsẹf daun, Gọd go kárí am ọp.”

Jízọs Kọndẹ́m Pípul Wé De Pritẹ́nd

To Bi Bẹtá Pípul

(Vas 13-28)

(Mak 12:40; Luk 11:39-42,

44, 52; 20:47)

13. Dẹn Jízọs kọ́n sé, “Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ, an una wé bi Fárisí pípul! Una bi pípul wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pípul! Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una, bikọs una de lọ́k di dọ fọ ték ẹ́ntá di Kíndọ́m ọf hẹ́vun só dat pípul nọ́ go ẹ́ntá am! Unasẹf nọ́ de ẹ́ntá am, an una nọ́ de grí pípul wé wán ẹ́nta, mék dẹm ẹ́ntá dia!

14. [Tíns go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi tícha-dẹm wé de tích di Lọ, an una wé bi Fárisí pípul! Una bi pípul wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pípul! Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una, bikọs una de ték ẹ́vrítin wé bílọng to wímẹn wé dẹm họ́zban-dẹm dọ́n dai, an dẹn una go kọ́n de pré lọ́ng-lọ́ng préya jọ́s to mék pípul mék dẹm bilív sé una bi bẹtá pípul! Na dat go mék Gọd mék I pọ́nísh ọ́l ọf una wẹ́l wẹl pás as I go pọ́nísh ọ́dá pípul!]

15. Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi tícha-dẹm wé de tích di Lọ, an una wé bi Fárisí pípul! Una bi pípul wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pípul! Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una, bikọs una de trávúl gó ẹ́vríwia fọ land an fọ wọtá só dat una go mék wán pẹ́sin mék i jọín una rilíjọn! An wẹ́n una dọ́n mék am mék i jọín una rilíjọn, una go kọ́n mék am mék i bi pẹ́sin wé dẹm sọpóz pọ́nísh fọ hẹl tú taim, pás as dẹm sọpóz pọ́nísh una!

16. Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi blaínd pípul wé de traí shó ọ́dá blaínd pípul rod! Una de tích pípul sé, ‘Íf pẹ́sin ték Gọd-Haus swia, di swia nọ́ mék di pẹ́sin sé i mọs dú wétín i swiá sé i go du. Bọt íf i ték di gold wé dé ínsaíd Gọd-Haus swia, dẹn i mọs dú wétín i swiá sé i go du!’

17. Una bi blaínd an fúlísh pípul! Na wích wan impọ́tant pas, abí na di gold ọ na Gọd-Haus wé mék di gold mék i dé hóli?

18. An una de tích pípul sé, ‘Íf pẹ́sin ték di ọ́lta swia, di swia nọ́ mék di pẹ́sin sé i mọs dú wétín i swiá sé i go du. Bọt íf i ték di gift wé dé ọn tọ́p di ọ́ltá swia, dẹn i mọs du wétín i swiá sé i go du!’

19. Una bi blaínd pípul! Na wích wan impọ́tant pas, abí na di gift ọ na di ọ́ltá wé mék di gift mék i dé hóli?

20. So, ẹ́níbọ́di wé ték di ọ́lta swia, na di ọ́lta an ẹ́vrítin wé dé fọ di ọ́lta na dẹm di pẹ́sin ték swia.

21. An ẹ́níbọ́di wé ték Gọd-Haus swia, na di Haus an Gọd wé de lív ínsaíd di Haus wé di pẹ́sin ték swia.

22. An ẹ́níbọ́di wé ték hẹ́vun swia, na Gọd king-chia an Gọd wé sidọ́n fọ di kíng-chia wé di pẹ́sin ték swia.

23. Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ, an una wé bi Fárisí pípul! Una bi pípul wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pípul! Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una, bikọs una de ívún gív Gọd wán pat aút ọf ẹ́vrí tẹ́n pát ọf di plant-dẹm wé dẹm de ték mék fud swit. Dis na plant-dẹm wé dẹm de kọ́l ‘mint, dil an kúmin’. Una de gív Gọd wán pat aút ọf ẹ́vrí tẹ́n pát ọf dís plant-dẹm, bọt una nọ́ de dú di rílí impọ́tant tins wé di Lọ sé mék una de du. Dís na tins laik: mék una de dú di raít tin to ọ́dá pípul, mek una de pítí ọ́dá pípul, an mék una de dú ẹ́vrítin wé Gọd wán mék una du. Una sọpóz to de dú dis tins, bọt una mọs nọ́t fọgẹ́t to dú di ọ́dá tins tuu.

24. Una bi blaínd pípul wé de traí shó ọ́dá blaínd pípul rod! Una de ték taim kọmọ́t smọ́l flai fọ di drink wé una de drink, bọt una de swáló wán bíg ánímọl wé dẹm de kọ́l ‘kámẹl’.

25. Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ, an una wé bi Fárisí pípul! Una bi pípul wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pípul! Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una, bikọs una de wọ́sh di bák ọf una kọp an plet mék dẹm dé klin, bọt na tins wé una ték fọs an lọng-trot kọlẹ́t frọm pípul na dẹm fúl ínsaid.

26. Blaínd Fárisí pẹ́sin! Mék yu fẹ́st wọ́sh ínsaíd di kọp, an dẹn di bak gó dé klin tuu!

27. Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ, an una wé bi Fárisí pípul! Una bi pípul wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pípul! Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una, bikọs una bí laik grev wé dẹm pént wit wait pent, an wé faín fọ aúsaid, bọt na sósó bón ọf pípul wé dọ́n dai an ọ́l kaín rọ́tín tins fúl ínsaid.

28. Na so una bì tuu. Ẹ́vríbọ́di de sí una as bẹtá pípul fọ aúsaid, bọt fọ ínsaid, una bi pípul wé de sósó pritẹ́nd to bi bẹtá pípul, an wé de sósó kọmít sin.

Gọd Go Pọ́nísh Tícha-dẹm We De

Tich Di Lọ An Fárisí Pípul

(Vas 29-36.)

(Luk 11:47-51)

29. Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una wé bi tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ, an una wé bi Fárisí pípul! Una bi pípul wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pípul! Tins go bád wẹ́l wẹl fọ una, bikọs una de bíld grẹv fọ prọ́fẹt-dẹm wé dọ́n dai. An di pípul wé bin lív gúd laif fọ Gọd ai, na di ston fọ dẹm grev una mék to lúk fain.

30. An una de sé, ‘Íf to sé wi dé fọ awa papá-papá dẹm taim, wi nó fọ jọín hand wit dẹm to kíl di prọ́fẹt-dẹm.’

31. So, una de grí sé, una bi gran-gran-pikin-dẹm ọf pípul wé kíl di prọ́fẹt-dẹm!

32. So, mék una kúkúma fínísh wétín una papá-papá-dẹm stat!

33. Una bi snek an snek pikin-dẹm! Na haú una go fít ẹskep mék Gọd nó pọ́nísh una fọ hẹl?

34. So, A go sẹ́n prọ́fẹt-dẹm an waíz pípul an tícha-dẹm to una. Una go kíl sọ́m ọf dẹm, an una go nél ọ́dá wans fọ krọs to ték kíl dẹm. Una go flọ́g ọ́dá wans ínsaíd Judiá pípul dẹm chọch-dẹm, an pọshú dẹm frọm wán taún gó anọ́dá taun.

35. A go sẹ́n dẹm só dat di blọ́d ọ́f ọ́l di pípul wé bin lív gúd laif fọ Gọd ai an wé una dọ́n kil fọ dís wọld, go dé fọ una hẹd. Dis na stát frọm di blọ́d ọf Ébẹl wé bin liv gúd laif fọ Gọd ai, gó rích di blọd ọf Zakaráya wé bi Bẹrẹkáia pikin, an wé una kíl bítwin di ínsaíd ínsaíd pát ọf Gọd-Haus an di ọ́lta.

36. A de tẹ́l una tru sé, Gọd go pọ́nísh di pípul ọf dís taim bikọs ọ́f ọ́l dís wíkẹ́d tins wé una an una papá-papá-dẹm dọ́n du!

Jízọs Lọ́v Jẹrúsálẹ́m Pípul Wẹ́l Wẹl

(Vas 37-39)

(Luk 13:34-35)

37. “O Jẹ́rusálẹ́m pípul, Jẹrúsálẹm pípul! Una wé de kíl di prọ́fẹt-dẹm an de stón di mẹ́sẹ́nja-dẹm wé Gọ́d sẹ́n kọ́m mít una! Plẹ́ntí taim A bin wán gádá ọl ọf una araún Mi jọ́s as wúman-fáwul de gádá im smọ́l-pikin-dẹm ọ́ndá im wing, bọt una nọ́ alaú mí dú am!

38. So, Gọd dọ́n lív di ples wiá una dè fọ una, an di ples dé ẹ́mti.

39. A de tẹ́l una sé, una nọ́ go sí Mí agen, sóteé gó rích wẹ́n una go sé, ‘Mék Gọd blẹ́s di Pẹ́sin wé de kọ́m wit Gọd páwa!’ ”