1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 26

Di Chíf Prist-dẹm Plan to Kíl Jízọs

(Vas 1-5)

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Jọn 11:45-53)

1. Wẹ́n Jízọs tọ́k ọ́l dís tins fínish, I kọ́n tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè sé,

2. “Una sabí sé áftá tuú dez i go bi taim fọ Pásóvá Fẹ́stíval. Fọ dát dè, sọ́mbọ́di go kárí Mi, wé bi Húmánbin Pikin, gív Mai ẹ́ními-dẹm wé go nél Mí fọ krọs fọ ték kíl Mi.”

3. Na dát taim, naím di chíf prist-dẹm an Juu pípul dẹm ẹ́lda-dẹm kọ́n dú mítin fọ haús ọf di haí prist. Im nem na Kéyáfas.

4. Fọ di mítin, dẹm plán haú dẹm go yúz kọní wè ték arẹ́st Jízọs an kíl Am.

5. Bọt dẹm sé, “Wi nọ́ go dú am fọ di fẹ́stíval taim sékọf sé, pípul go kọ́s katakátá.”

Wọ́n Wúman Pọọ́ Ọ́yil Wé Gẹ́t Bẹtá Smẹl fọ Jízọs Hẹd

(Vas 6-13)

(Mak 14:3-9; Jọn 12:1-8)

6. Jízọs dé fọ Bẹ́táni. I dé fọ haús ọf wọ́n man wé im nem na Saímọn. Saímọn bi lẹ́pa bifọ.

7. As Jízọs dé dia de chọp, naím wọ́n wúman kọ́n kọ́m to Am. Di wúman kárí wọ́n smọ́l bọ́tul wé dẹm mék wit ston wé im nem na ‘alabásta’. Sọm ọ́yil wé gẹ́t bẹtá smẹl an kọ́st mọní wẹ́l wẹl dé ínsaíd di bọ́tul. Di wúman kọ́n pọọ́ di ọ́yil fọ Jízọs hẹd.

8. Bọt wẹ́n di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè sí wétín hápun, dẹm kọ́n vẹks. Naím dẹm áks sé, “Na wétín mék di wúman wést di ọ́yil?

9. Di wúman fọ sẹ́l di ọ́yil plẹ́ntí mọni. Dẹn i fọ kárí di mọní gív pọọ́ pípul!”

10. Jízọs sabí wétín dẹm de tọk. Naím I tẹ́l dẹm sé, “Wétín mék una de wahálá di wúman? Na faín tin i dọ́n dú to Mi.

11. Una go gẹ́t pọọ́ pípul wit una ẹ́vrítaim. Bọt una nọ́ go gẹ́t Mí ẹ́vrítaim.

12. Wẹ́n dís wúman pọọ́ dís ọ́yil fọ Mai bọdí, i dú am fọ ték pripiá Mí fọ wẹ́n dẹm go bẹ́rí Mi.

13. A de tẹ́l una tru. Pípul go prích dís Gúd Niuz fọ ọ́l ples fọ wọld. An fọ évríwiá wiá dẹm de prích am, dẹm go ọ́lsó tọ́k abaut wétín dís wúman bin du. An so pípul go rimẹ́mbá di wúman.

Júdas Grí to Sẹ́l Jízọs Gív Juu Pípul Dẹm Lída-dẹm

(Vas 14-16)

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14. Dẹn wọ́n ọf di twẹ́lf pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n gó to di chíf prist-dẹm. Di ném ọf dát pẹ́sin wé de fọ́ló Jízọs Im wè na Júdás Iskáriọt.

15. I áks di chíf prist-dẹm sé, “Na wétín una go gív mi íf a sẹ́l Jízọs gív una?” Naím dẹm kaúnt tátí sílvá kọ́ins gív am.

16. Frọm dát taim de gó frọnt, Júdas stát to faínd chans wé i go ték sẹ́l Jízọs gív dẹm.

Jízọs Chọ́p Pásóvá Chọp Wit di Pípul Wé de Fọ́ló Im Wè

(Vas 17-25)

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-13, 21-23; Jọn 13:21-30)

17. Fọ fẹ́st dé ọf di Fẹ́stíval ọf di Brẹd Wé Nọ́ Gẹ́t Yist, di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́m mít Am. Dẹm áks Am sé, “Na wiá Yu wán mék wi gó pripiá fọ Yú to chọ́p di Pásóvá chọp?”

18. Jízọs ánsá, “Mék una gó to wọ́n man fọ ínsaíd di taun. Mék una tẹ́l am sé, ‘Awa Tícha sé, “Mai taim dé nia. Mí an di pípul wé de fọ́ló Mai wè go chọ́p di Pásóvá chọp fọ yọ haus.” ‘ “

19. Di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè bin dú wétín I tẹ́l dẹm mék dẹm du. Dẹm gó pripiá di Pásóvá chọp.

20. Wẹ́n ívnin rich, Jízọs kọ́n sidọ́n to chọ́p wit di twẹ́lf pípul wé de fọ́ló Im wè.

21. As dẹm de chọp, Jízọs kọ́n sé, “A de tẹ́l una tru sé, wọ́n ọf una go sẹ́l Mí to Mai ẹ́ními-dẹm.”

22. Wétín Jízọs tọk mék di pípul wé de fọ́ló Im wè mék dẹm nọ́ hapí sámsám. Naím dẹm stát to áks Am wọ́n bai wọn de sé, “Ọgá, na mi?”

23. Jízọs ánsá, “Di pẹ́sin wé dọ́n chúk im hand ínsaíd plet wit Mi, bi di wọn wé go sẹ́l Mi.

24. Mi, wé bi Húmánbin Pikin go dai, jọ́s as dẹm raít abaút Mi fọ Gọd-Wọd. Bọt i go bád wẹ́l wẹl fọ dát man wé go sẹ́l Mí gív Mai ẹ́ními-dẹm! I fọ bẹ́tá fọ dát man sé dẹm nó bọ́n am!”

25. Naím Júdas, wé bi di pẹ́sin wé bin dọ́n grí to sẹ́l Jízọs, kọ́n áks Jízọs sé, “Tícha, abí na mi?” Jízọs ánsá am, “Yu dọ́n tọ́k am.”

Ọgá Jízọ́s Kraist Chọ́p Im Ívnín Chọp

(Vas 26-30)

(Mak 14:22-26; Luk 22:14-20; 1 Kọríntiá Pípul 11:23-25)

26. As dẹm de chọp, Jízọs ték brẹd kọ́n tánk Gọd fọ di brẹd. I divaíd am gív di pípul wé de fọ́ló Im wè. Naím I kọ́n sé, “Mék una ték dís brẹd an chọ́p am. Dis na Mai bọdí.”

27. Dẹn I ték wọ́n kọp wé wain fúl ínsaid, an I tánk Gọd. Naím I gív di kọp to di pípul wé de fọ́ló Im wè. Dẹn I kọ́n sé, “Mék ọ́l ọf una drínk frọm am.

Mék una ték am chọp. Dis … bọdí. (26:26-29)

28. Dis na Mai blọd wé de stat di agrímẹnt wé Gọd de mék wit Im pípul. Na Mai blọd wé A go pọọ́ aút fọ méní pípul wẹ́n A dai. An na di blọd wé go mék Gọd mék I fọgív méní pípul dia sin-dẹm.

29. A de tẹ́l una dís tin: Frọm nau de gó frọnt, A nọ́ go drínk wain agen, sóteé gó rích dát dè wẹ́n A go drínk am wit una fọ niú wè. An na fọ di ples wiá Mai Papá go rule una an Im ọ́dá pípul as King.”

30. Dẹn Jízọs an di pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́n síng wọ́n sọng fọ ték préz Gọd, an dẹm kọ́n kọmọ́t gó fọ wọ́n maúntin wé dẹm de kọ́l ‘Ólív Maúntin’.

Jízọs Tọ́k Sé Píta Go Sé I Nọ́ Nó Am

(Vas 31-35)

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Jọn 13:36-38)

31. Dẹn Jízọs tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè sé, “Dís nait, ọ́l ọf una go rọ́n lív Mi. Dis na sékọf sé dẹm raít fọ Gọd-Wọd sé, Gọd sé, ‘A go kíl di pẹ́sin wé de lúk áftá ship, an ọ́l di ship-dẹm go skáta.’

32. Dẹn Jízọs kọ́n sé, “Bọt áftá Gọd dọ́n wék Mí ọp frọm dai, A go fẹ́st una gó Gálíli. Dẹn una go kọ́m mít Mí dia.”

33. Píta tẹ́l Jízọs sé, “Ívún íf ọ́l di ọ́dá pípul rọ́n lív Yu, mi a nọ́ go ẹ́vá lív Yu!”

34. Naím Jízọs tẹ́l Píta sé, “A de tẹ́l yú tru sé, bifọ́ mán-fáwul go kraí dís nait, yu go tọ́k tírí taim sé yu nọ́ nó Mi.”

35. Bọt Píta tẹ́l Am sé, “Ívún íf a mọsto fọ́ló Yú dai, a nọ́ go ẹ́vá tọ́k sé a nọ́ nó Yu!” An ọl di ọ́dá pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè tọ́k di sém tin.

Jízọs Pré to Gọd Ínsaíd Wọ́n Ples Wé Dẹm de Kọ́l Gẹtsẹ́máni

(Vas 36-46)

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36. Dẹn Jízọs an di pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́n gó wọ́n ples wé dẹm de kọ́l Gẹtsẹ́máni. I tẹ́l dẹm sé, “Mék una sidọ́n hia mék A gó yọ́nda gó pre.”

37. Naím I ték Píta an Zẹ́bẹ́di im tuú pikin wit Am. Jízọs nọ́ dé hapí sámsám an Im hat hẹ́ví Am wẹ́l wẹl.

38. Dẹn I kọ́n tẹ́l dẹm se, “Mai hat de hẹ́ví Mí wẹ́l wẹl gó rích di kaín wọn wé A fíl laik sé na dai A de daí so. Mék una rimén hia an jọín Mí sté awek.”

I kọ́n lai daún flat … dẹn kọ́n pre. (26:36-39)

39. Naím Jízọs waká gó frọnt smọl. I kọ́n lai daún flat wit Im fes fọ graun, an dẹn kọ́n pre. I sé, “Mai Papá, íf i dé pọ́síbul, mék Yu nọ́ lẹ́t Mí sọ́fá dís sọ́fa wé A go sọ́fa. Bọt mék Yu nọ́ dú wétín A want. Mék Yu dú wétín Yu want.”

40. Dẹn Jízọs kọ́n gó bák to di tírí pípul wé de fọ́ló Im wè, an I sí sé dẹm de slip. Naím I tẹ́l Píta sé, “So una nọ́ fít jọín Mí sté awek fọ ívún wọ́n awa?

41. Mék una sté awek an pre, só dat wẹ́n éníbọ́di ọ énítin traí mék una to dú wétín Gọd nọ́ want, Gọd nọ́ go lẹ́t una dú am. A sabí sé una rílí wán dú di raít tin, bọt as húmánbin, una nọ́ gẹ́t páwa fọ dú am.”

42. Jízọs gó agen fọ sẹ́kọ́n taim an kọ́n pre. I sé, “Mai Papá, íf A mọsto sọ́fá dís sọ́fa, an i nọ́ dé pọ́síbul mék A nó sọ́fá am, dẹn A go dú wétín Yu wán mék A du.”

43. Jízọs kọ́n kọ́m bák agen an sí sé di tírí pípul wé de fọ́ló Im wè de slip. Dẹm nọ́ fít kíp dẹm ai ópun.

44. Naím Jízọs lív dẹm agen kọ́n kọmọ́t gó pré fọ di tẹ́d taim. I tọ́k di sém tin.

45. Dẹn I kọ́n gó to di tírí pípul wé de fọ́ló Im wè, an I tẹ́l dẹm sé, “Abí una stíl de slip an de rẹst? Luk, taim dọ́n rích fọ sọ́mbọ́di to sẹ́l Mi, wé bi Húmánbin Pikin, gív pípul wé de sósó dú wétín Gọd nọ́ want.

46. Mék una gẹ́t ọp mék wi de gò. Luk, di pẹ́sin wé go sẹ́l Mi to dẹm dọ́n de kọ́m!”

Dẹm Arẹ́st Jízọs

(Vas 47-56)

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jọn 18:3-12)

47. As Jízọs stíl de tọk, naím Júdas kọ́n kọm. I bi wọ́n ọf di twẹ́lf pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè. Plẹ́ntí plẹ́ntí pípul dé wit Júdas. Dẹm kárí sọd an bíg stik. Dẹm kọ́m frọm Juu pípul dẹm chíf prist-dẹm an ẹ́lda-dẹm.

48. Júdas wé sẹ́l Jízọs gív di plẹ́ntí pípul bin dọ́n gív dẹm sain. I sé, “Di Pẹ́sin wé a go kis fọ ték salút Am, bi di wọn. Mék una hól Am!”

49. Naím Júdas kọ́n gó atwọns to Jízọs an sé, “Tícha! A de salút Yu.” Dẹn Júdas kís Am.

50. Jízọs tẹ́l am sé, “Mai frẹn, mék yu dú wétín yu kọ́m to du!” Naím di pípul hól Jízọs kọ́n arẹ́st Am.

51. Wẹ́n dát tin hápun, naím wọ́n ọf di pípul wé dé wit Jízọs kọ́n púl im sọd kọmọt. I ték am aták di haí prist slev an kọ́t di slev ia kọmọt.

52. Naím Jízọs tẹ́l am sé, “Pút bák yọ sọd wiá i dé bifọ. Dis na sékọf sé, pípul wé de yúz sọd, na sọd dẹm go ték kíl dẹm.

53. Abí yu tínk sé A nọ́ fít áks Mai Papá mék I hẹ́lẹ́p Mi, an naú nau I go sẹ́n Mí énjẹl-dẹm wé plẹ́ntí pás twẹ́lf ámi?

54. Bọt íf A dú am, dẹn na haú di tins wé dé fọ Gọd-Wọd go ték hápún as di tins tọk? Di tins tọ́k sé dís tin mọsto hápun?”

55. Fọ dát taim, Jízọs kọ́n tẹ́l di plẹ́ntí plẹ́ntí pípul sé, “Wétín mék una kárí sọd an bíg stik kọ́m arẹ́st Mi laik sé A bi krímínal? Na ẹ́vrí dè A sidọ́n fọ Gọd-Haus de tích pípul, bọt una nọ́ arẹ́st Mi.

56. Bọt ọ́l dis dọ́n hápun só dat wétín di prọ́fẹt-dẹm bin rait go hápún as dẹm raít am.” Naím ọ́l di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n rọ́n lív Am.

Dẹm Ték Jízọs Gó fọ Juu Pípul Dẹm Kọt Wé Bíg Pás Dẹm Ọ́dá Kọt-dẹm

(Vas 57-68)

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Jọn 18:13-14, 19-24)

57. Dẹn di pípul wé arẹ́st Jízọs kọ́n ték Am gó fọ Kéyáfas haus. Kéyáfas bi di haí prist. Na fọ im haus di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an di ẹ́lda-dẹm bin gádá togẹ́da.

58. Píta fọ́ló Jízọs fọ bak, bọt i nọ́ gó niá Am. I fọ́ló Jízọs sóteé dẹm rích di yád ọf di haí prist im haus. Dẹn i gó ínsaíd di yad kọ́n sidọ́n wit di gad-dẹm to sí di tin wé go hápún to Jízọs.

59. Di chíf prist-dẹm an ọ́l di ọ́dá lída-dẹm wán kíl Jízọs. Ọ́l ọf dẹm bi mẹ́mba ọf Juu pípul dẹm kọt wé bíg pás ọ́l dẹm ọ́dá kọt-dẹm. Sékọf sé dẹm wán kíl Jízọs, naím dẹm kọ́n traí faínd pípul wé go tọ́k lai sé Jízọs dọ́n dú rọ́ng tin.

60. Plẹ́ntí pípul bin kọ́m an tọ́k lai abaut Jízọs. Bọt di lída-dẹm fọ di kọt nọ́ fít faínd éní ríl tin wé go mék dẹm kíl Am. Naím tuú pípul kọ́n kọm

61. an dẹm sé, “Dís man sé, ‘A fít brẹk brẹ́k daún Gọd-Haus, an bíld am bak ínsaíd tírí dè.’ “

62. Naím di haí prist stán ọp kọ́n áks Jízọs, “Abí Yu nọ́ go ánsa? Wétín Yu gẹ́t to tọ́k abaut dís tins wé dís mẹn de tọ́k agénst Yu?”

63. Bọt Jízọs nó tọ́k énítin. Naím di haí prist kọ́n tẹ́l Am sé, “A de yúz di ném ọf Gọd wé dé alaif fọrẹ́vá an ẹ́va ték kọmánd Yú to tẹ́l ọ́s di trut. Mék Yu tẹ́l ọs íf Yu bi di Kraist, wé bi Gọd Pikin.”

64. Jízọs ánsá am sé, “Yu dọ́n tọ́k am. Bọt A de tẹ́l una sé, frọm nau de gó frọnt, una go sí Mi, wé bi Húmánbin Pikin, as A sidọ́n fọ raít hánd saíd ọf Gọd wé gẹ́t páwa pás ẹ́vríbọ́di an ẹ́vrítin. An una go sí Mi as A de kọ́n ọntọ́p klaud wé dé fọ skai!”

65. Naím di haí prist tiá im ón klọt kọ́n sé, “I dọ́n tọ́k bád tins agénst Gọd! Na waí wi stíl níd mọọ́ pípul wé go tọ́k abaut di bád tins wé I dọ́n du? Una jọ́s hiá as I tọ́k bád tins agénst Gọd!

66. Na wétín una tink?”

Naím Juu pípul dẹm lída-dẹm ánsá, “I dú bad, an I mọsto dai!”

67. Naím dẹm spít fọ Jízọs fes kọ́n gív Am blo wit dẹm hand. Sọ́m ọf dẹm sláp Am.

68. Dẹm sé, “Ọ́yá Kraist! Mék Yu shó ọ́s sé Yu bi prọ́fẹt! Na hú bi di pẹ́sin wé bít Yu?”

 

Píta Tọ́k Sé I Nọ́ Nó Jízọs

(Vas 69-75)

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Jọn 18:15-18, 25-27)

69. As dí tins de hápun, Píta sidọ́n ínsaíd di yád ọf di haí prist haus. Naím wọ́n haús-gẹl kọ́n gó mít Píta tẹ́l am sé, “Yọsẹ́f bin dé wit Jízọs wé kọ́m frọm Gálíli.”

70. Bọt Píta dinaí di tin fọ ẹ́vríbọ́di frọnt. I sé, “A nọ́ nó wétín yu de tọk!”

71. Dẹn Píta kọ́n kọmọ́t gó fọ di dọmọ́t ọf di yad. Na fọ dia anọ́dá haús-gẹl sí am. Di gẹl kọ́n tẹ́l di pípul wé dé dia sé, “Dis man bin dé wit Jízọs wé kọ́m frọm Názárẹt.”

72. Bọt Píta dinaí di tin agen. I sé, “A swiá sé a nọ́ nó di Man!”

73. Áftá smọ́l taim, naím di pípul wé stán dia kọ́m mít Píta. Dẹm sé, “Trútru, yu tuu bi wọ́n ọf di pípul wé bin dé wit Jízọs. Di wè yu de tọk shó wẹ́l wẹl sé yu bin dé wit Am!”

74. Naím Píta stát to swia. I sé, “Na tru a de tọk! Mék Gọd pọ́nísh mi íf nọ́ bi tru a de tọk! A nọ́ nó dát man!” Fọ dát sém taim, naím mán-fáwul kọ́n krai.

75. Dẹn Píta kọ́n rimẹ́mbá wétín Jízọs tẹ́l am. Jízọs sé, “Bifọ́ mán-fáwul krai, yu go tọ́k tírí taim sé yu nọ́ nó Mi.” Naím Píta kọmọ́t aúsaid kọ́n kraí bád bad.