MATIU CHAPTA 26

Di Chíf Prist-dẹm Plán
To Kíl Jízọs

(Vas 1-5)

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2;
Jọn 11:45-53)

1. Wẹ́n Jízọs dọ́n tọ́k ọ́l dís tins fínish, I kọ́n tẹ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we sé,

2. “Una nó sé i rimén tú dè mék Pásóvá Fẹ́stíval rich. Fọ dát taim, dẹm go ték Man Pikin gív Im ẹ́ními-dẹm wé go nél Am ọn tọ́p krọs to ték kíl am.”

3. Fọ dát taim, di chif prist-dẹm an di pípul dẹm ẹ́ldas, kọ́n gádá fọ di pálés ọf di Haí Prist wé im nem na Kéyáfas.

4. Dẹm plán to ték kọní we kách Jízọs an dẹn kíl Am.

5. Bọt dẹm tọ́k sé, “Wi nọ́ go dú am fọ di fẹ́stíval taim, so dát di pípul nọ́ go kọ́s katakátá.”

Wán Wúman Pọ́ Ọ́yil Fọ
Jízọs Hẹd

(Vas 6-13)

(Mak 14:3-9; Jọn 12:1-8)

6. Jízọs dé fọ Bẹ́táni fọ haús ọf Saímọn wé bi lẹ́pa bifọ.

7. As Jízọs de chọp, na ím wán wúman kọ́n kọ́m wít wán kọ́slí ọ́yil. Di ọ́yil fúl ínsaíd wán smọ́l bọ́tul wé dẹm mék wit wán ston wé ím nem na ‘alabásta’. Di wúman kọ́n pọ́ di ọ́yil fọ Jízọs hẹd.

8. Bọt wẹ́n di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we sí wétín hápun, dẹm vẹ́ks wẹ́l wẹl kọ́n sé, “Na wétín mék dis wúman mék i wést dís ọ́yil?

9. I fọ sẹ́l di ọ́yil plẹ́ntí mọní an dẹn gív di mọní to pọ́ pípul!”

10. Jízọs nó wétín dẹm de tọk, na ím I kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Wétín mék una de wahála dís wúman? Na faín tin i dú fọ Mi so.

11. Pọ́ pípul go dé wít una ẹ́vrítaim, bọt A nọ́ go dé wít una ẹ́vrítaim.

12. Wẹ́n dís wúman pọ́ dís ọ́yil fọ Mai bọdí, i du am to ték pripiá Mi fọ di taim wé dẹm go bẹ́rí Mi.

13. A de tẹ́l una tru sé, ẹ́níwia wé pípul go prích dís Bẹtá Nius fọ ọ́l wọld, dẹm go tọ́k abaut wétín dís wúman dọ́n du. Dis na só dat pípul go ték am de rimẹ́mbá di wúman.

Júdas Grí To Sẹ́l Jízọs

(Vas 14-16)

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14. Dẹn wán ọf di twẹ́lf pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we, an wé im nem na Júdás Iskáriọt, kọ́n gó mít di chif prist-dẹm

15. áks dẹm sé, “Wétin una gó gív mi íf a hẹ́lẹ́p una kách Jízọs?” Na ím dẹm kaúnt tátí sílvá kọins gív am.

16. Frọm dát taim de gó frọnt, Júdás kọ́n stát to de lúk fọ bẹtá chans to sẹ́l Jízọs gív dẹm.

Jízọs Chọ́p Pásóvá Chọp Wit Di Pípul
Wé De Lẹ́n An Fọ́ló Im We

(Vas 17-25)

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-13, 21-23;
Jọn 13:21-30)

17. Fọ fẹ́st dé ọf di Fẹ́stíval Wé Judiá Pípul De Chọ́p Brẹd Wé Nọ́ Gẹ́t Yist, di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́m mit Am áks Am sé, “Na wiá Yu wán mék wi gó pripiá fọ Yu mék Yu chọ́p di Pásóvá Chọp?”

18. Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Mék una gó mít wán man fọ ínsaíd dís taun tẹ́l am sé, ‘Awa Tícha tọ́k sé, Mai taim dọ́n rich. Mi an di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Mai we go chọ́p di Pásóvá chọp fọ yọ haus.’ ”

19. Na ím di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n dú as Jízọs tẹ́l dẹm, an dẹm pripiá di Pásóvá chọp.

20. Wẹ́n ívnin rích, Jízọs kọ́n sidọ́n to chọ́p wit di twẹ́lf pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we.

21. As dẹm de chọp, Jízọs kọ́n sé, “A de t́ẹl una tru sé, wán ọf una go sẹ́l Mi.”

22. Wétín Jízọs tọk wọ́rí dẹm wẹ́l wẹl. Na ím dẹm stát to de áks Am wán bai wan sé, “Ọgá, na mi?”

23. Jízọs ánsá sé, “Na di pẹ́sin wé dọ́n fọ́ló Mí chúk im hand ínsaíd di sém plet go sẹ́l Mi.

24. Man Pikin go dai, jọ́s as dẹm raít fọ Gọd-Buk sé I go dai, bọt i go bád wẹ́l wẹl fọ dát man wé go sẹ́l Man Pikin! I fọ bẹtá fọ dát man sé dẹm nó bọ́n am sám sám!”

25. Na ím Júdas wé bi di pẹ́sin wé sẹ́l Jízọs kọ́n áks Am sé, “Tícha, na mi? Jízọs ánsá am, “Yu dọ́n tọ́k am yọsẹf.”

Ọgá Jízọs Kraist Im Ívnín Chọp

(Vas 26-30)

(Mak 14:22-26; Luk 22:14-20; 1 Kọríntiá
Pípul 11:23-25)

26. As dẹm de chọp, Jízọs ték brẹd an I tánk Gọd. I kọ́n divaíd di brẹd gív di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we. Dẹn I sé, “Mék una ték am chọp. Na Mai bọdí bi dis.”

27. Dẹn I ték wán kọp, an I tánk God. I gív di kọp to di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we, an I kọ́n sé, “Mék ọ́l ọf una drínk frọm am,

28. bikọs dís na Mai blọd, wé de mék di agrímẹnt wé Gọd dọ́n mék wit Im pípul mék i dé strọng gọọ́n. Na Mai blọd wé A go pọ́ aút fọ plẹ́ntí pípul, só dat Gọd go fọgív dẹm sin.

29. A de tẹ́l una sé, A nọ́ go drínk dis waín agen, sóteé gó rích di dè wé A go drínk di niú wain wit una fọ Maí Papá Kíndọm.”

30. Dẹn dẹm síng wán sọng to ték ọ́nọ́ Gọd, an dẹm kọ́n kọmọ́t gó fọ wán maúntin wé dẹm de kọ́l ‘Maunt Óliv’.

Jízọs Tọ́k Sé Píta Go
Sé I Nọ́ Nó Am

(Vas 31-35)

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34;
Jọn 13:36-38)

31. Dẹn Jízọs kọ́n tẹ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we sé, “Dís nait, ọ́l ọf una go rọ́n lív Mi. Dis na bikọs, dẹm raít fọ Gọd-Buk sé, ‘Gọd go kíl di pẹ́sin wé de lúk áftá ship, an ọ́l di ship go skáta.’

32. Bọt áftá Gọd dọ́n wék Mí ọp frọm dai, A go fẹ́st una gó Gálíli, an una go kọ́m mít Mí dia.”

33. Píta kọ́n tẹ́l Jízọs sé, “Ívún íf ọ́l ọf dẹm lív Yu, mi a nọ́ go lív Yu!”

34. Na ím Jízọs tẹ́l Píta sé, “A de tẹ́l yu tru sé, bifọ́ mán-fáwul kraí dís nait, yu go tọ́k tírí taim sé yu nọ́ nó Mi.”

35. Píta tẹ́l Am sé, “A nọ́ go ẹ́vá tọ́k sé a nọ́ nó Yu, ívún íf i mín sé a mọs fọló Yú dai!” An ọ́l di ọ́dá pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we, tọ́k di sém tin.

Jízọs Pré Ínsaíd Wán Ples Wé
Dẹm De Kọ́l ‘Gẹtsẹ́máni’

(Vas 36-46)

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36. Dẹ́n Jízọs an di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we kọ́n gó wán ples wé dẹm de kọ́l ‘Gẹtsẹ́máni’. I tẹ́l dẹm sé, “Mék una sidọ́n hia mék A gó óvá dia gó pre.”

37. I ték Píta an Zẹ́bẹ́di im tú pikin wit Am. Jízọs nọ́ dé hapí sám sám, an Im hát hẹ́ví Am wẹ́l wẹl.

38. Na ím I kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Mai hat de hẹ́ví Mí wẹ́l wẹl laik sé A wán dai. Mék una sté hia an fọ́ló Mí dé awek.”

39. Dẹn Jízọs kọ́n waká gó frọnt smọl, kọ́n lai daún flat wit Im fes fọ graun, an dẹn kọ́n pré de sé, “Mai Papá, íf Yu fít dú am, abẹg mék Yu ték dís kọ́p ọf sọfa sọ́fá kọmọ́t frọm Mi! Bọt mék i nọ́ hápún as A want, ínstẹd, mék i hápún as Yu want.”

40. Dẹn Jízọs kọ́n gó bák to di tírí pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we, an I sí dẹm de slip. Na ím I kọ́n áks Píta sé, “Haú i bí sé una nọ́ fít fọ́lo Mí dé awek fọ ívún wán awa?

41. Mék una dé awek de pre, só dat sọ́mtin nọ́ go traí una, an kọ́n mék una to kọmít sin. A nó sé fọ ínsaíd una hat, una wán du di raít tin, bọt as húmán-bin, una nọ́ fít dú am bikọs una nọ́ dé strọng.”

42. Jízọs kọ́n kọmọ́t agen fọ sẹ́kọ́n taim, an I pre de sé, “Mai Papá, íf we nọ́ dé to ték dís kọp ọf sọfa-sọ́fá kọmọ́t frọm Mi ọnlẹs A drínk frọm am, dẹn mék i hápún as Yu want.”

43. Jízọs kọ́n kọ́m bák agen an stíl sí di tírí pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we de slip. Dẹm nọ́ fít ópún dẹm ai sẹf.

44. Na ím Jízọs lív dẹm agen kọ́n kọmọ́t gó pré fọ tọ́d taim, an I tọ́k di sém tin.

45. Dẹn I kọ́n kọ́m bák to di tírí pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we, an I tẹ́l dẹm sé, “Abí una stíl de slip an de rẹst? Si, taim dọ́n rich wẹ́n dẹm go sẹ́l Man Pikin gív Gọd Im ẹ́ními-dẹm.

46. Mék una stán ọp mék wi de gò. Si! Di pẹ́sin wé dọ́n sél Mi dé hia!”

Dẹm Kách Jízọs

(Vas 47-56)

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53;
Jọn 18:3-12)

47. As Jízọs stíl de tọk, na ím Júdas kọ́n kọm. I bi wán ọf di twẹ́lf pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we. Júdas kọ́m wit plẹ́ntí plẹ́ntí pípul wé kárí sọd an bíg stik. Na di chíf prist-dẹm an di ẹ́ldas sẹ́n dís pípul.

48. Di pẹ́sin wé sẹ́l Jízọs bin dọ́n gív di plẹ́ntí plẹ́ntí pípul sain sé, “Ẹ́níbọ́di wé a go kis to ték sálút Am, na Im bi di Pẹ́sin wé una want. Mék una kách Am!”

49. Na ím Júdas kọ́n gó mít Jízọs at-wọns an tọ́k sé, “Tícha! A de sálút Yu,” an dẹn Júdas kís Am.

50. Jízọs tẹ́l am sé, “Mai frẹn, mék yu dú wétín kárí yu kọm!” Na ím dẹm kách Jizọs an hól Am strọ́ng strọng.

51. Wán ọf di pípul wé dé wit Jízọs kọ́n púl im sọd kọmọt, an i kọ́t di Haí Prist slev ia kọmọt.

52. Na ím Jízọs tẹ́l am sé, “Pút yọ sọd wiá i dé bifọ, bikọs ẹ́níbọ́di wé de yúz sọd ték fait, na sọd dẹm go ték kíl am.

53. Abí yu tínk sé A nọ́ fít kọ́l Mai Papá, an naú nau I go sẹ́n plẹ́nti plẹ́ntí énjẹl-dẹm wé pás twẹ́lf bíg ámi mék dẹm hẹ́lẹ́p Mi?

54. Bọt íf Gọd dú dat, dẹn na haú di tin wé dẹm rait fọ Gọd-Buk go ték hápun? Dẹm raít fọ di Buk sé dís tin mọs hápun.

55. Fọ dát taim, Jízọs kọ́n áks di plẹ́ntí plẹ́ntí pípul sé, “Abí una kárí sọd an bíg stík to kọ́m kách Mi, laik sé na ám-rọ́ba una kọ́m kach? A sidọ́n fọ Gọd-Haus ẹ́vrídè de tich, bọt una nọ́ kách Mi.

56. Bọt ọ́l dís tins dọ́n hápún so dat wétín di prọ́fẹt-dẹm raít fọ Gọd-Buk go bi tru.” Na ím ọ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n rọ́n lív Am.

Dẹm Ték Jízọs Gó Fọ Frọ́nt Ọf Judiá
Pípul Dẹm Bíg Lída-dẹm

(Vas 57-68)

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71;
Jọn 18:13-14, 19-24)

57. Di pípul wé kách Jízọs kọ́n kárí Am gó fọ haús ọf Kéyáfas wé bi di Haí Prist. Di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an di ẹ́lda-dẹm gádá togẹ́da fọ di haus.

58. Píta fọ́ló Jízọs fọ bak, bọt i nọ́ dé niá Jízọs as dẹm de gò. I fọ́ló Jízọs sóteé dẹm rích di yád ọf di Haí Prist haus. Na ím Píta kọ́n ẹ́ntá ínsaíd di yad kọ́n sidọ́n wit di gad-dẹm to sí haú ẹ́vrítin go ték ẹnd.

59. Di chíf prist-dẹm an ọ́l di ọ́dá lída-dẹm fọ Judiá pípul, kọ́n de traí faínd pípul wé go tọ́k lai abaut wétín Jízọs dọ́n du. Dẹm dú am só dat dẹm go gẹ́t rízin to kíl Jízọs.

60. Nó mátá sé plẹ́ntí pípul bin kọm, an dẹm tọ́k lai abaut Jízọs, bọt Judiá pípul dẹm lída-dẹm nọ́ fít faínd ẹ́nítin wé go mék dẹm kíl Am. Fọ ẹnd, tú pípul kọ́n kọ́m fọ frọ́nt ọf di lída-dẹm,

61. an tọ́k sé, “Dís man sé, ‘A fít dístrọí Gọd-Haus, an áftá tírí dè A go bíld am bak.’”

62. Na ím di Haí Prist stán ọp kọ́n áks Jízọs sé, “Abí Yu nọ́ gẹ́t ẹ́ní ánsa? Wétín bi dís tin wé dís pípul de tọ́k agénst Yu so?”

63. Bọt Jízọs nó tọ́k ẹ́nítin. Na ím di Haí Prist kọ́n tẹ́l Am sé, “A de tẹ́l Yu mék Yu yúz di ném ọf di Gọd wé dé alaif ték swia, an tẹ́l ọ́s wẹ́dá Yu bi di Kraist, an wẹ́dá Yu bi Gọd Pikin.”

64. Jízọs ánsá am sé, “Yu dọ́n tọ́k am. Bọt A de tẹ́l una sé, frọm nau de gó frọnt, una go sí Man Pikin as I sidọ́n fọ raít hánd saíd ọf Gọd wé gẹ́t páwa pás ẹ́vríbọ́di an ẹ́vrítin, an una go sí as Man Pikin de kọ́m daun ọn tọ́p klaúd ọf hẹ́vun!”

65. Na ím di Haí Prist tiá im ón klọt kọ́n sé, “I dọ́n tọ́k bad abaut God! Na wai wi stíl níd mọ́ pípul mék dẹm tọk abaút wétín I dọ́n du? Una jọ́s hiá as I tọ́k bad abaut Gọd!

66. Wétín una tọk?” Dẹm ánsá sé, “I dọ́n dú bad an I mọs dai!”

67. Na ím sọ́m pípul spít fọ Jízọs fes an dẹm bít Am. Ọ́dá pípul sláp Am,

68. kọ́n sé, “Nau, Kraist, íf Yu bi prọ́fẹt, dẹn mék Yu tẹ́l ọs di pẹ́sin wé bít Yu!”

Píta Sé I Nọ́ Nó Hú Jízọs Bì

(Vas 69-75)

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62;
Jọn 18:15-18, 25-27)

69. As dís tins de hápun, Píta sidọ́n aúsaid fọ ínsaíd di yád ọf di Haí Prist haus. Na ím wán ọf di Haí Prist haús-gẹl kọ́m mít Píta an tọ́k sé, “Yu! Yu bin dé wit Jízọs wé kọ́m frọm Gálíli.”

70. Bọt Píta dinaí di tin fọ ẹ́vríbọ́di frọnt. I sé, “A nọ́ nó wétín yu de tọk!”

71. Wẹ́n Píta kọmọ́t gó fọ di dọmọ́t ọf di yad, anọ́dá haús-gẹl sí am, an di gẹ́l tẹ́l di pípul wé dé dia sé, “Dís man bín dé wit Jízọs wé kọ́m frọm Názárẹt.”

72. Bọt Píta dinaí di tin agen kọ́n ánsá sé, “A swiá sé a nọ́ nó dát Man!”

73. I nọ́ tuu tee na ím sọm pípul wé stán dia kọ́m mít Píta tẹ́l am sé, “Trú tru, yu bi wán ọf di pípul wé bin dé wit Jízọs. Di we wé yu de tọk, dọ́n shó ọ́s sé yu bin dé wit Am!”

74. Na ím Píta stát to de swia de sé, “Na tru a de tọk! Mék Gọd pọ́nísh mi íf nọ́ bi tru a de tọk! An i swia kọ́n sé, “A nọ nó dát Man!” Fọ dát sém taim, na ím mán-fáwul kọ́n krai.

75. Dẹn Píta kọ́n rimẹ́mbá wétín Jízọs tẹ́l am sé, “Bifọ mán-fáwul krai, yu go tọ́k tírí taim sé yu nọ nó Mi.” Na ím Píta kọ́n kọmọ́t aúsaid kọ́n kraí wẹ́l wẹl.