1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 26

Di Chíf Prist-dẹm Plan to Kíl Jízọs

(Vas 1-5)

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Jọn 11:45-53)

1. Wẹ́n Jízọs tọ́k ọ́l dís tins fínish, I kọ́n tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè,

2. “Una sabí sé i rimén tuú dè bifọ́ Pásóvá Fẹ́stíval go stat. Fọ dát dè, sọ́mbọ́di go kárí Mi, wé bi Húmánbin Pikin, gív pípul wé go nél Mí fọ krọs.”

3. Na araún dát taim, naím di chíf prist-dẹm an di élda-dẹm ọf Juu pípul, kọ́n dú mítin fọ pálés ọf di haí prist wé im nem na Kéyáfas.

4. Fọ di mítin, dẹm plán haú dẹm go yúz síkrít wè ték hól Jízọs an kíl Am.

5. Bọt dẹm sé, “Wi nọ́ go dú am fọ di fẹ́stíval taim. Dis na sékọf sé pípul fít kọ́s katakátá.”

Wọ́n Wúman Pọọ́ Ọ́yil Wé Gẹ́t Bẹtá Smẹl fọ Jízọs Hẹd

(Vas 6-13)

(Mak 14:3-9; Jọn 12:1-8)

6. Jízọs dé fọ Bẹ́táni. I dé fọ haús ọf wọ́n man wé im nem na Saímọn, an wé bi lẹ́pa bifọ.

7. As Jízọs sidọ́n dia de chọp, naím wọ́n wúman kọ́n kọ́m to Am. Di wúman kárí wọ́n smọ́l bọ́tul wé dẹm mék wit ston wé im nem na ‘alabásta’. Sọm ọ́yil wé gẹ́t bẹtá smẹl an kọ́st mọní wẹ́l wẹl dé ínsaíd di bọ́tul. Naím di wúman kọ́n pọọ́ di ọ́yil fọ Jízọs hẹd.

8. Bọt wẹ́n di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè sí wétín hápun, dẹm kọ́n vẹks. Naím dẹm áks sé, “Na wétín mék di wúman wést dís ọ́yil?

9. I fọ sẹ́l di ọ́yil plẹ́ntí mọní, an dẹn kárí di mọní gív pọọ́ pípul!”

10. Jízọs sabí wétín dẹm de tọk. Naím I tẹ́l dẹm sé, “Wétín mék una de wahálá di wúman? Na faín tin i dú fọ Mi.

11. Pọọ́ pípul go dé wit una ẹ́vrí taim. Bọt A nọ́ go dé wit una ẹ́vrí taim.

12. Wẹ́n dís wúman pọọ́ dís ọ́yil fọ Mai bọdí, i dú am fọ ték pripiá Mi fọ di taim wé dẹm go bẹ́rí Mi.

13. A de tẹ́l una tru sé, fọ éníwia fọ dís wọld wé pípul go prích dís Gud Niuz, dẹm go ọ́lsó tọ́k abaut wétín dís wúman dọ́n du. Dis na so dat pípul go ték am de rimẹ́mbá di wúman.

Júdas Grí to Sẹ́l Jízọs Gív Juu Pípul Dẹm Lída-dẹm

(Vas 14-16)

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14. Dẹn wọ́n ọf di twẹ́lf pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n gó mít di chíf prist-dẹm. Di pẹ́sin nem na Júdás Iskáriọt.

15. I áks di chíf prist-dẹm sé, “Na wétín una go gív mi íf a sẹ́l Jízọs gív una?” Naím dẹm kaúnt tátí sílvá kọ́ins gív am.

16. Frọm dát taim de gó frọnt, Júdas kọ́n stát to faínd chans wé i go ték sẹ́l Jízọs gív dẹm.

Jízọs Chọ́p Pásóvá Chọp Wit di Pípul Wé de Fọ́ló Im Wè

(Vas 17-25)

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-13, 21-23; Jọn 13:21-30)

17. Fọ fẹ́st dé ọf di Fẹ́stíval Wé Juu Pípul de Chọ́p Brẹd Wé Nọ́ Gẹ́t Yist, di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́m mít Am. An dẹm áks Am sé, “Na wiá Yu wán mék wi gó pripiá fọ Yú to chọ́p di Pásóvá chọp?”

18. Jízọs ánsá, “Mék una gó ínsaíd di taun an una go mít wọ́n man. Mék una tẹ́l am sé, ‘Awa Tícha sé, “Mai taim dọ́n dé nia. Mí an di pípul wé de fọ́ló Mai wè go chọ́p di Pásóvá chọp fọ yọ haus.” ‘ “

19. Naím di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè, kọ́n gó dú as Jízọs tẹ́l dẹm, an dẹm pripiá di Pásóvá chọp.

20. Wẹ́n ívnin rich, Jízọs kọ́n sidọ́n wit di twẹ́lf pípul wé de fọ́ló Im wè.

21. As dẹm de chọp, Jízọs kọ́n sé, “A de tẹ́l una tru sé, wọ́n ọf una go sẹ́l Mi.”

22. Dẹm nọ́ hapí sámsám sékọf wétín Jízọs tọk. Naím dẹm stát to áks Am wọ́n bai wọn de sé, “Ọgá, na mi?”

23. Jízọs ánsá, “Na di pẹ́sin wé de chúk im hand ínsaíd plet wit Mi, na ím go sẹ́l Mi.

24. Mi, wé bi Húmánbin Pikin go dai, jọ́s as dẹm raít abaút Mi fọ Gọd-buk. Bọt i go bád wẹ́l wẹl fọ dát man wé go sẹ́l Mi! I fọ bẹ́tá fọ dát man sé dẹm nó bọ́n am!”

25. Naím Júdas, wé bi di pẹ́sin wé bin dọ́n grí to sẹ́l Jízọs, kọ́n áks Jízọs sé, “Tícha, abí na mi?” Jízọs ánsá am, “Yu dọ́n tọ́k am.”

Ọgá Jízọ́s Kraist Im Ívnín Chọp

(Vas 26-30)

(Mak 14:22-26; Luk 22:14-20; 1 Kọríntiá Pípul 11:23-25)

26. As dẹm de chọp, Jízọs ték brẹd kọ́n tánk Gọd fọ di brẹd. I divaíd am gív di pípul wé de fọ́ló Im wè. Naím I kọ́n sé, “Mék una ték am chọp. Dis na Mai bọdí.”

27. Dẹn I ték wọ́n kọp wé wain fúl ínsaid, an I tánk Gọd. Naím I gív di kọp to di pípul wé de fọ́ló Im wè. Dẹn I kọ́n sé, “Mék ọ́l ọf una drínk frọm am.

Mék una ték am chọp. Dis … bọdí. (26:26-29)

28. Dis na sékọf sé, dís wain na Mai blọd wé A ték mék di agrímẹnt wé Gọd mék wit Im pípul mék di agrímẹnt bigin. Na Mai blọd wé A go pọọ́ aút fọ plẹ́ntí pípul wẹ́n A dai. An na di blọd wé go mék Gọd mék I fọgív dẹm di bád tins wé dẹm dọ́n du.

29. A de tẹ́l una sé, frọm nau de gó frọnt, A nọ́ go drínk wain agen, sóteé gó rích dát dè wẹ́n Mí an una go drínk am fọ niú wè. An na wẹ́n Gọd, wé bi Mai Papá de rúl una an ọ́dá ọf Im pípul as king.”

30. Áftá Jízọs an di pípul wé de fọ́ló Im wè dọ́n síng wọ́n sọng fọ ték préz Gọd, dẹm kọ́n kọmọ́t gó fọ wọ́n maúntin wé dẹm de kọ́l ‘Ólív Maúntin’.

Jízọs Tọ́k Sé Píta Go Sé I Nọ́ Nó Am

(Vas 31-35)

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Jọn 13:36-38)

31. Dẹn Jízọs kọ́n tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè sé, “Dís nait, ọ́l ọf una go rọ́n lív Mi. Dis na sékọf sé dẹm raít fọ Gọd-buk sé, Gọd sé, ‘A go kíl di pẹ́sin wé de lúk áftá ship, an ọ́l di ship go skáta.’

32. Dẹn Jízọs kọ́n sé, “Bọt áftá Gọd dọ́n wék Mí ọp frọm dai, A go fẹ́st una gó Gálíli, an una go kọ́m mít Mí dia.”

33. Píta tẹ́l Jízọs sé, “Ívún íf ọ́l di ọ́dá pípul rọ́n lív Yu, mi a nọ́ go ẹ́vá lív Yu!”

34. Naím Jízọs tẹ́l Píta sé, “A de tẹ́l yú tru sé, bifọ́ mán-fáwul go kraí dís nait, yu go tọ́k tírí taim sé yu nọ́ nó Mi.”

35. Bọt Píta tẹ́l Am sé, “Ívún íf i mín sé a mọsto fọ́ló Yú dai, a nọ́ go ẹ́vá tọ́k sé a nọ́ nó Yu!” An ọ́l di ọ́dá pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè tọ́k di sém tin.

Jízọs Pré Ínsaíd Wọ́n Ples Wé Dẹm de Kọ́l Gẹtsẹ́máni

(Vas 36-46)

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36. Dẹn Jízọs an di pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́n gó wọ́n ples wé dẹm de kọ́l Gẹtsẹ́máni. I tẹ́l dẹm sé, “Mék una sidọ́n hia mék A gó yọ́nda gó pre.”

37. Naím I ték Píta an Zẹ́bẹ́di im tuú pikin wit Am. Jízọs nọ́ dé hapí sámsám an Im hat hẹ́ví Am wẹ́l wẹl.

38. Dẹn I kọ́n tẹ́l dẹm se, “Mai hat de hẹ́ví Mí wẹ́l wẹl gó rích di kaín wọn wé A fíl laik sé na dai A de daí so. Mék una rimén hia an jọín Mí sté awek.”

I kọ́n lai daún flat … dẹn kọ́n pre. (26:36-39)

39. Naím Jízọs waká gó frọnt smọl. I kọ́n lai daún flat wit Im fes fọ graun, an dẹn kọ́n pre. I sé, “Mai Papá, íf i dé pọ́síbul, mék Yu nọ́ lẹ́t Mí sọ́fá dís sọ́fa wé A go sọ́fa. Bọt mék Yu nọ́ dú wétín A want, mék Yu dú wétín Yu want.”

40. Dẹn Jízọs kọ́n gó bák to di tírí pípul wé de fọ́ló Im wè, an I sí sé dẹm de slip. Naím I áks Píta, “So, una nọ́ fít jọín Mí sté awek fọ ívún wọ́n awa?

41. Mék una sté awek an pre, só dat wẹ́n éníbọ́di ọ énítin traí mék una to dú wétín Gọd nọ́ laik, Gọd nọ́ go lẹ́t una dú am. A sabí sé una rílí wán dú di raít tin, bọt as húmánbin, una nọ́ gẹ́t páwa fọ dú am.”

42. Jízọs kọ́n gó agen fọ sẹ́kọ́n taim an kọ́n pre. I sé, “Mai Papá, íf A mọsto sọ́fá dís sọ́fa, an i nọ́ dé pọ́síbul mék A nó sọ́fár am, dẹn A go dú wétín Yu wán mék A du.”

43. Jízọs kọ́n kọ́m bák agen an sí sé di tírí pípul wé de fọ́ló Im wè de slip. Slip fúl dẹm ai wẹ́l wẹl.

44. Naím Jízọs lív dẹm agen kọ́n kọmọ́t gó pré fọ tẹ́d taim. An I tọ́k di sém tin.

45. Dẹn I kọ́n kọ́m bák to di tírí pípul wé de fọ́ló Im wè, an I tẹ́l dẹm sé, “Abí una stíl de slip an de rẹst? Luk, taim dọ́n rích wẹ́n sọ́mbọ́di go sẹ́l Mi, wé bi Húmánbin Pikin, gív pípul wé de sósó dú wétín Gọd nọ́ want.

46. Mék una gẹ́t ọp mék wi de gò. Luk, di pẹ́sin wé go sẹ́l Mi dọ́n de kọm!”

Dẹm Arẹ́st Jízọs

(Vas 47-56)

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jọn 18:3-12)

47. As Jízọs stíl de tọk, naím Júdas kọ́n kọm. Júdas bi wọ́n ọf di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè. Plẹ́ntí plẹ́ntí pípul wé kárí sọd an bíg stik fọ́ló Júdas kọm. Na Juu pípul dẹm chíf prist-dẹm an dẹm ẹ́lda-dẹm sẹ́n di plẹ́ntí plẹ́ntí pípul.

48. Júdas, wé bi di pẹ́sin wé sẹ́l Jízọs, bin dọ́n gív di plẹ́ntí plẹ́ntí pípul sain. I tẹ́l dẹm sé, “Di Pẹ́sin wé a go kis fọ ték salút Am, bi di Man. Mék una hól Am!”

49. Naím Júdas kọ́n gó atwọns to Jízọs an sé, “Tícha! A de salút Yu.” An dẹn Júdas kís Am.

50. Jízọs tẹ́l am sé, “Mai frẹn, mék yu dú wétín kárí yú kọm!” Naím dẹm arẹ́st Jízọs an hól Am strọ́ng strọng.

51. Dẹn wọ́n ọf di pípul wé dé wit Jízọs kọ́n púl im sọd kọmọt. I ték am aták di haí prist slev an kọ́t di slev ia kọmọt.

52. Naím Jízọs tẹ́l am sé, “Pút bák yọ sọd wiá i dé bifọ. Dis na sékọf sé, pípul wé de ték sọd fait, na sọd dẹm go ték kíl dẹm.

53. Abí yu tínk sé A nọ́ fít áks Mai Papá mék I hẹ́lẹ́p Mi, an I go sẹ́n Mí plẹ́ntí plẹ́ntí énjẹl-dẹm wé pás twẹ́lf bíg ami mék dẹm kọ́m hẹ́lẹ́p Mí naú nau?

54. Bọt íf A dú am, dẹn na haú di tins wé dé fọ Gọd-buk go ték hápún as Gọd-buk tọk. Gọd-buk tọ́k sé dís tin mọsto hápun.”

55. Fọ dát taim, Jízọs kọ́n áks di plẹ́ntí plẹ́ntí pípul sé, “Abí una kárí sọd an bíg stik to kọ́m arẹ́st Mi laik sé na tif una de kọ́m arẹst? Na ẹ́vrídè A de sidọ́n fọ Gọd-Haus de tich, bọt una nọ́ arẹ́st Mi.

56. Bọt ọ́l dis dọ́n hápun só dat wétín di prọ́fẹt-dẹm bin raít fọ Gọd-buk go hápún as dẹm raít am.” Naím ọ́l di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n rọ́n lív Am.

Dẹm Ték Jízọs Gó fọ Juu Pípul Dẹm Bíg Kọt

(Vas 57-68)

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Jọn 18:13-14, 19-24)

57. Dẹn di pípul wé hól Jízọs kọ́n ték Am kọmọ́t gó fọ Kéyáfas haus. Kéyáfas bi di haí prist, an na fọ im haus di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an di ẹ́lda-dẹm bin gádá togẹ́da.

58. Píta fọ́ló Jízọs fọ bak, bọt i nọ́ sté niá Jízọs as dẹm de gò. I fọ́ló Jízọs sóteé dẹm rích di haí prist im yad. Dẹn i ẹ́ntá di yad kọ́n sidọ́n wit di gad-dẹm to sí di tin wé go hápún to Jízọs.

59. Di chíf prist-dẹm an di ọ́dá lída-dẹm wán kíl Jízọs. Ọ́l ọf dẹm bi mẹ́mba ọf Juu pípul dẹm bíg kọt wé bíg pás ọ́l dẹm ọ́dá kọt-dẹm. Sékọf sé dẹm wán kíl Jízọs, naím dẹm kọ́n traí faínd pípul wé go tọ́k lai sé Jízọs dọ́n dú rọ́ng tin wé go mék dẹm kíl Am.

60. No mátá sé plẹ́ntí pípul bin kọm, an dẹm tọ́k lai abaut Jízọs, bọt di lída-dẹm fọ di bíg kọt nọ́ fít faínd énítin wé go mék dẹm kíl Am. Dẹn tuú pípul kọ́n kọm

61. an dẹm sé, “Dís man sé, ‘A fít brẹk brẹ́k daún Gọd-Haus kpátákpátá, an bíld am bak ínsaíd tírí dè.’ “

62. Naím di haí prist stán ọp kọ́n áks Jízọs, “Abí Yu nọ́ go ánsá énítin? Na wétín Yu gẹ́t to tọ́k abaut dís tins wé dís mẹn dọ́n tọ́k abaút Yu?”

63. Bọt Jízọs nó tọ́k énítin. Naím di haí prist kọ́n tẹ́l Am sé, “A de yúz di ném ọf Gọd wé dé alaif fọrẹ́vá an ẹ́va ték áks Yú to tẹ́l ọ́s di trut. Mék Yu tẹ́l ọs íf Yu bi Kraist, wé bi Gọd Pikin.”

64. Jízọs ánsá am sé, “Yu dọ́n tọ́k am. Bọt A de tẹ́l una sé, frọm nau de gó frọnt, una go sí Mi, wé bi Húmánbin Pikin, as A sidọ́n fọ raít hánd saíd ọf Gọd wé gẹ́t páwa pás ẹ́vríbọ́di an ẹ́vrítin. An una go sí Mi as A de kọ́n ọntọ́p klaud wé dé fọ skai!”

65. Naím di haí prist tiá im ón klọt kọ́n sé, “I dọ́n tọ́k tins wé dé agénst Gọd! Na waí wi stíl níd mọọ́ pípul wé go tọ́k di bád tins wé i dọń du? Una jọ́s hiá as I tọ́k tins wé dé agénst Gọd!

66. Na wétín una disaid?” Naím di lída-dẹm fọ Juu pípul dẹm bíg kọt kọ́n ánsa, “I dú bad. Sódiáfọ I sọ́póz to dai!”

67. Naím sọ́m ọf dẹm spít fọ Jízọs fes kọ́n gív Am blo wit dẹm hand. Ọ́dá pípul sláp Am.

68. Dẹm sé, “Ọ́yá Kraist! Íf trútru Yu bi prọ́fẹt, dẹn mék Yu tẹ́l ọ́s di pẹ́sin wé bít Yu!”

Píta Tọ́k Sé I Nọ́ Nó Jízọs

(Vas 69-75)

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Jọn 18:15-18, 25-27)

69. As dí tins de hápun, Píta sidọ́n ínsaíd di yád ọf di haí prist haus. Naím wọ́n haús-gẹl kọ́n gó mít Píta tẹ́l am sé, “Yọsẹ́f bin dé wit Jízọs wé kọ́m frọm Gálíli.”

70. Bọt Píta dinaí di tin fọ ẹ́vríbọ́di frọnt. I sé, “A nọ́ nó wétín yu de tọk!”

71. Dẹn Píta kọ́n kọmọ́t gó fọ di dọmọ́t ọf di yad. Na fọ dia anọ́dá haús-gẹl sí am. Di gẹl kọ́n tẹ́l di pípul wé dé dia sé, “Dis man bin dé wit Jízọs wé kọ́m frọm Názárẹt.”

72. Bọt Píta dinaí di tin agen. I sé, “A swiá sé a nọ́ nó di Man!”

73. Áftá smọ́l taim, naím di pípul wé stán dia kọ́m mít Píta. Dẹm sé, “Trútru, yu tuu bi wọ́n ọf di pípul wé bin dé wit Jízọs. Di wè yu de tọk shó wẹ́l wẹl sé yu bin dé wit Am!”

74. Naím Píta stát to swia. I sé, “Na tru a de tọk! Mék Gọd pọ́nísh mi íf nọ́ bi tru a de tọk! A nọ́ nó dát man!” Fọ dát sém taim, naím mán-fáwul kọ́n krai.

75. Dẹn Píta kọ́n rimẹ́mbá wétín Jízọs tẹ́l am. Jízọs sé, “Bifọ́ mán-fáwul krai, yu go tọ́k tírí taim sé yu nọ́ nó Mi.” Naím Píta kọmọ́t aúsaid kọ́n kraí bád bad.

error: Alert: Content is protected !!