1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 21

Jízọs Ẹ́ntá Jẹrúsálẹm As King

(Vas 1-11)

(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Jọn 12:12-19)

1. Wẹ́n Jízọs an di pípul wé de fọ́ló Im wè dọ́n de kọ́m niá Jẹrúsálẹm, dẹm kọ́n rích Bẹtfáji, wé bi wọ́n vílej wé dé fọ Ólív Máuntin. Fọ dia, Jízọs kọ́n sẹ́n tuú ọf di pípul wé de fọ́ló Im wè. I sẹ́n dẹm mék dẹm gó ínsaíd di vílej.

2. I tẹ́l dẹm sé, “Mék una gó ínsaíd di vílej wé dé fọ una frọnt. As una jọ́s ẹ́ntá di vílej, una go sí wọ́n jakí wé dẹm taí rop. Di jakí pikin dé dia wit am. Mék una lúz dẹm an bríng dẹm to Mi.

3. Íf éníbọ́di tẹ́l una énítin, mék una sé, ‘Awa Ọgá níd dẹm,’ an di pẹ́sin go lív una mék una ték dẹm atwọns.”

4. Dís tin bin hápun, só dat wétín Gọd tọ́k trú Im prọ́fẹt go hápún as Gọd tọk. Gọd sé,

5. “Mék una tẹ́l Záyọ́n pípul, ‘Luk, una king de kọ́m mít una! I dé họ́mbul an I de raíd ọntọ́p jakí an jakí-pikin.’ “

6. Naím di tuú pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n gó dú wétín Jízọs tẹ́l dẹm mék dẹm du.

7. Dẹm bríng di jakí an di jakí-pikin to Jízọs. Dẹn dẹm sprẹ́d dẹm klọt ọntọ́p dẹm, an Jízọs kọ́n sidọ́n ọntọ́p di klọt.

8. Plẹ́ntí plẹ́ntí pípul sprẹ́d dẹm klọt fọ rod. An ọ́dá pípul kọ́t branch-dẹm frọm trii kọ́n sprẹ́d dẹm fọ di rod.

Mék Gọd blẹ́s di Pẹ́sin … kọ́m wit Gọd páwa! (21:8-9)

9. Di pípul we dé waká fọ Jízọs frọnt an di wọns wé de fọ́ló Am fọ bak, stát to shaút, “Mék ẹ́vríbọ́di préz Dévid Pikin! Mék Gọd blẹ́s di Pẹ́sin wé de kọ́m wit Gọd páwa! Mék ẹ́vríbọ́di préz Gọd!”

10. Wẹ́n Jízọs ẹ́ntá Jẹrúsálẹm, di hól taun tọ́n ọ́psaíd daun. Di pípul kọ́n de áks, “Hú bi dis?”

11. Naím di pípul wé de fọ́ló Jízọs kọ́n ánsá, “Dis na Prọfẹt Jízọs wé kọ́m frọm Názárẹt wé dé fọ Gálíli.”

Jízọs Draív Mákẹ́t Pípul Kọmọ́t frọm di Yád ọf Gọd-Haus

(Vas 12-17)

(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jọn 2:13-22)

12. Dẹn Jízọs kọ́n ẹ́ntá di yád wiá Gọd-Haus dè. An I draív ẹ́vríbọ́di wé dé ínsaíd dia de bai baí an sẹl sẹ́l tins. I tọ́n óvá di tébul-dẹm ọf di pípul wé de chenj chénj mọní, an di chia-dẹm ọf di pípul wé de sẹ́l dov-dẹm.

13. Naím I tẹ́l ọ́l dís pípul sé, “Dẹm raít fọ Gọd-buk sé, Gọd sé, ‘Pípul go kọ́l Mai haus plés wiá pípul go kọ́m pré to Mi.’ Bọt una dọ́n tọ́n am to plés wiá tif-pípul de haid!”

14. Blaín pípul an pípul wé nọ́ fít waká kọ́n kọ́m to Jízọs fọ ínsaíd di yád ọf Gọd-Haus, an I kiọ́ dẹm.

15. Di chíf prist-dẹm an di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ bin sí di wọ́ndáfúl tins wé Jízọs de du. An dẹm hiá as di smọ́l pikin-dẹm de shaút ínsaíd Gọd-Haus de sé, “Mék ẹ́vríbọ́di préz Dévid Pikin! Dís tins bin mék di chíf prist-dẹm an di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ mék dẹm vẹ́ks wẹ́l wẹl.

16. Naím dẹm áks Jízọs sé, “Yu de hiá wétín dís smọ́l pikin-dẹm de tọk?” Jízọs ánsá dẹm sé, “Yẹs, A de hiá am. Abí una nẹ́vá ríd dís pát ọf Gọd-buk wé sé, ‘Yu dọ́n mék smọ́l pikin-dẹm an taáta-dẹm wé stíl de sọ́k brẹst mék dẹm de préz Yú wẹ́l wẹl.’ “

17. Naím Jízọs lív dẹm, an kọ́n kọmọ́t frọm di taun gó slíp fọ Bẹ́táni.

Di Fíg Trii Wé Nọ́ Gẹ́t Frut

(Vas 18-22)

(Mak 11:12-14, 20-24)

18. Fọ ẹ́lí mọ́nin, as Jízọs de gó bák to Jẹrúsálẹm, họ́ngri kọ́n de kách Am.

19. Naím I sí di trií ọf wọ́n frut wé dẹm de kọ́l ‘fig’. Di trii dé niá rod. Jízọs kọ́n gó wiá di trii dè, bọt I nọ́ sí énítin ọntọ́p am ẹsẹ́pt lif. Naím I tẹ́l di trii sé, “Yu nọ́ go ẹ́vá bẹá frut agen!” An di trii jọ́s daí atwọns.

… I sí di trií ọf … ọntọ́p am ẹsẹ́pt lif. (21:18-22)

20. Wẹ́n di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè sí wétín hápun, dẹm sọpraíz wẹ́l wẹl. Dẹm kọ́n sé, “Na wétín mék di fíg trii kwík daí laik dat?”

21. Naím Jízọs ánsá dẹm sé, “A de tẹ́l una tru sé, íf una pút una trọst fọ Gọd an una nọ́ gẹ́t tuú maind abaut wétín Gọd fít du, una go fít dú wétín A bin dú to dís fíg trii. An nọ́ bi ónlí dat. Una go ívún fít tẹ́l dís maúntin, ‘Gẹ́t ọ́p frọm hia gó tró yọsẹf ínsaíd bíg-díp-wọtá,’ an i go gò.

22. An énítin wé una áks Gọd wẹ́n una de pre, I go dú am fọ una, íf una bílív sé I go dú am.”

Di Rait Wé Jízọs Gẹ́t fọ Dú Wétín I de Du

(Vas 23-27)

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)

23. Jízọs kọ́n gó bák fọ ínsaíd di yád ọf Gọd-Haus. As I de tich, naím Juu pípul dẹm chíf prist-dẹm an dẹm ẹ́lda-dẹm kọ́m mít Am. Dẹm áks Am sé, “Wích rait Yu gẹ́t fọ dú dís tins? Na hú gív Yú di rait?”

24. Jízọs ánsá dẹm sé, “Mi tuu go áks una wọ́n kwẹ́shọn. Íf una tẹ́l Mí di ánsa, dẹn A go tẹ́l una hú gív Mí di rait fọ dú dís tins.

25. Na wiá Jọn frọm gẹ́t di rait fọ ték baptaíz pípul? Abí na Gọd gív am di rait ọ na húmánbin-dẹm?” Naím dẹm stát to tọ́k abaut di máta wit ích ọ́da. Dẹm sé, “Íf wi sé, ‘Na Gọd gív Jọn di rait,’ I go áks ọ́s sé, ‘Dẹn na wétín mék una nọ́ bilív wétín Jọn tọk?”

26. Bọt íf wi sé, ‘Na húmánbin-dẹm gív am di rait,’ wi de fiá wétín di pípul fít dú ọs. Dis na sékọf sé ọ́l ọf dẹm bilív sé Jọn na prọ́fẹt.”

27. Naím dẹm ánsá Jízọs sé, ‘Wi nọ́ no.” An Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Dẹn Mi tuu nọ́ go tẹ́l una hú gív Mí di rait fọ dú dís tins.

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut Wọ́n Man

an Im Tuú Bọí-pikin

(Vas 28-32)

28. “Na wétín una tínk abaut dis? I gẹ́t wọ́n man wé gẹ́t tuú bọí-pikin. I kọ́n gó mít di fẹ́st pikin tẹ́l am sé, ‘Mai pikin, mék yu gó wọ́k fọ mai grép fam todè.’

29. Di pikin ánsá am, ‘A nọ́ go gò.’ Bọt áfta, i kọ́n chénj im maind kọ́n gò.

30. Dẹn di man gó mít di ọ́dá pikin tẹ́l am di sém tin. Di pikin ánsá am, ‘A go gò, sa.’ Bọt i nọ́ gò.”

31. Dẹn Jízọs áks di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm sé, “Wích ọf di tuú pikin dú wétín dẹm papá want?” Dẹm ánsá, “Na di fẹ́st pikin.” Naím Jízọs tẹ́l dẹm sé, “A de tẹ́l una tru sé, pípul wé de kọlẹ́t taks an asháwó-dẹm de fẹ́st una bikọ́m pípul wé Gọd de rúl as king.

32. A de tọ́k dis sékọf sé, Jọn wé de baptaíz pípul bin kọ́m to ọ́l ọf una wé bi Ízrẹ́l pípul. An i shó una di kọrẹ́t wè fọ ték lív una laif as Gọd wánt una to lív am. An una nọ́ grí bilív Jọn. Bọt pípul wé de kọlẹ́t taks an asháwó-dẹm bilív am. Ívún wẹ́n una sí sé dís pípul bilív Jọn, una stíl nọ́ grí chénj una maind an bílív am.

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Wíkẹ́d Fáma-dẹm

(Vas 33-46)

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33. Mék una hiá anọ́dá párébul. I gẹ́t wọ́n man wé gẹ́t land an i plánt grep fọ di land. I kọ́n fẹ́ns am raund, an i díg hol wiá dẹm go de prẹ́s grep fọ ték di grep wọtá mék wain. Dẹn i bíld táwa wiá pẹ́sin go sté de wọ́ch di fam. An dẹn i rẹ́nt di fam gív sọm fáma-dẹm kọ́n trávúl gó anọ́dá kọ́ntri.

34. Wẹ́n taim rích fọ ték kọ́t an gádá di grep-dẹm, di man kọ́n sẹ́n im sávant-dẹm to di fáma-dẹm mék dẹm kọlẹ́t im ón shiá ọf di grep.

35. Di fáma-dẹm hól im sávant-dẹm, bít wọ́n ọf dẹm, kíl anọ́dá wọn, an dẹn kọ́n stón anọ́dá wọn.

36. Naím di man sẹ́n ọ́dá sávant-dẹm wé plẹ́ntí pás di fẹ́st sávant-dẹm wé i bin sẹn. Di fáma-dẹm dú dẹm di sém tin wé dẹm bin dú di fẹ́st sávant-dẹm.

37. Áftá dát wọ́n dọ́n pas, di man kọ́n sẹ́n im bọí-pikin to dẹm. I sé, ‘A dé shọ sé dẹm go rẹspẹ́t mai pikin.’

38. Bọt wẹ́n di fáma-dẹm sí di man im pikin, dẹm kọ́n tẹ́l ích ọ́da sé, ‘Na dís pikin go gẹ́t dís tins wẹ́n im papá dai. Mék una kọm mék wi kíl am, an dẹn wi go ték ẹ́vrítin wé im papá go lív fọ am wẹ́n im papá dai!’

39. Naím dẹm hól di man im pikin, trowé am kọmọ́t frọm di grép fam, an kọ́n kíl am.

40. So, wẹ́n di man wé gẹ́t di grép fam kọm, na wétín i go dú dís fáma-dẹm?”

41. Dẹm ánsá Jízọs sé, “I go yúz tẹ́ríbúl wè ték kíl ọ́l dóz wíkẹ́d pípul! Dẹ́n i go rẹ́nt di grép fam gív ọ́dá fáma-dẹm wé go gív am im ón shiá ọf di grep wẹ́n taim fọ hávẹst rich.”

42. Jízọs kọ́n tẹ́l dẹm se, “Abí una nẹ́vá ríd wétín dẹm raít fọ Gọd-buk wé sé, ‘Di ston wé di pípul wé de bíld haus trowé as yúzlẹ́s ston, naím dọ́n bikọ́m di ston wé dé impọ́tant pás ọ́l di ọ́dá ston-dẹm. Na Gọd dú dís tin, an wétín i du dé wọ́ndáful fọ awa ai!’

43. Sódiáfọ, A de tẹ́l una sé, “Gọd go ték frọm una di rait wé una gẹt as pípul wé Gọd de rúl as king. An I go gív am to pípul wé go dú wétín I want.

44. [Éníbọ́di wé fọ́l ọntọ́p dís ston go brẹ́k íntó písis. An íf di ston fọ́l ọntọ́p sọ́mbọ́di, i go graínd di pẹ́sin mék i bí laik paúda.]”

45. Wẹ́n di chíf prist-dẹm an Fárisí pípul hiá Jízọs Im párébul-dẹm, dẹm sabí sé i de tọ́k abaút dẹm.

46. Naím dẹm kọ́n trai mék dẹm hól Am. Bọt dẹm bin fiá di plẹ́ntí pípul, sékọf sé di pípul bilív sé Jízọs na prọ́fẹt.