1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 21

Jízọs Ẹ́ntá Jẹrúsálẹm as King

(Vas 1-11)

(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Jọn 12:12-19)

1. Wẹ́n Jízọs an di pípul wé de fọ́ló Im wè dọ́n de kọ́m niá Jẹrúsálẹm, dẹm kọ́n rích Bẹtfáji. Bẹtfáji bi wọ́n vílej wé dé fọ Ólív Máuntin. Fọ dia, Jízọs kọ́n sẹ́n tuú ọf di pípul wé de fọ́ló Im wè. I sẹ́n dẹm mék dẹm gó ínsaíd di vílej.

2. I tẹ́l dẹm sé, “Mék una gó ínsaíd di vílej wé dé fọ una frọnt. As una jọ́s ẹ́ntá di vílej, una go sí wọ́n jakí wé dẹm taí rop. Di jakí pikin dé dia wit am. Mék una lúz dẹm an bríng dẹm to Mi.

3. Íf éníbọ́di tẹ́l una énítin, mék una sé, ‘Awa Ọgá níd dẹm.’ An di pẹ́sin go lív una mék una ték dẹm atwọns.”

4. Dís tin bin hápun, só dat wétín Gọd tọ́k trú Im prọ́fẹt go hápún as Gọd tọk. Gọd sé,

5. “Mék una tẹ́l Jẹrúsálẹ́m pípul, ‘Luk, una King de kọ́m mít una! I dé họ́mbul an I de raíd ọntọ́p jakí, an ọntọ́p jakí-pikin.’ “

6. Naím di tuú pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n gó dú wétín Jízọs tẹ́l dẹm mék dẹm du.

7. Dẹm bríng di jakí an di jakí-pikin to Jízọs. Dẹn dẹm sprẹ́d dẹm klọt ọntọ́p di jakí-dẹm, an Jízọs kọ́n sidọ́n ọntọ́p di klọt-dẹm.

8. Plẹ́ntí plẹ́ntí pípul sprẹ́d dẹm klọt fọ rod. An ọ́dá pípul kọ́t branch-dẹm frọm trii kọ́n sprẹ́d dẹm fọ di rod.

Mék Gọd blẹ́s di Pẹ́sin … kọ́m wit Gọd páwa! (21:8-9)

9. Di pípul we dé waká fọ Jízọs frọnt an di wọns wé de fọ́ló Am fọ bak kọ́n de shaút, “Mék ẹ́vríbọ́di préz Dévid Pikin! Mék Gọd blẹ́s di Pẹ́sin wé de kọ́m wit Gọd páwa! Mék ẹ́vríbọ́di préz Gọd wé de lív dé fọ hẹ́vun!”

10. Wẹ́n Jízọs ẹ́ntá Jẹrúsálẹm, di hól taun tọ́n ọ́psaíd daun. Di pípul kọ́n de áks, “Hú bi dis?”

11. Naím di plẹ́ntí pípul wé de fọ́ló Jízọs kọ́n ánsá, “Dis na Prọfẹt Jízọs wé kọ́m frọm Názárẹt wé dé fọ Gálíli.”

Jízọs Draív Mákẹ́t Pípul Kọmọ́t frọm di Yád ọf Gọd-Haus

(Vas 12-17)

(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jọn 2:13-22)

12. Dẹn Jízọs kọ́n ẹ́ntá di yád ọf Gọd-Haus. An I draív ọ́l di pípul wé dé dia de bai baí an sẹl sẹ́l tins. I tọ́n óvá di tébul-dẹm ọf di pípul wé de chenj chénj mọní. An I ọ́lso tọ́n óvá di chia-dẹm ọf di pípul wé de sẹ́l dov-dẹm.

13. Jízọs tọ́k to ọ́l dís pípul. I sé, “Dẹm raít fọ Gọd-Buk sé, Gọd sé, ‘Mai Haus go bi ples wiá pípul de kọ́m prè.’ Bọt una dọ́n tọ́n am to ples wiá tif-pípul de haid!”

14. Blaín pípul an pípul wé nọ́ fít waká kọ́n kọ́m to Jízọs fọ ínsaíd di yád ọf Gọd-Haus, an I kiọ́ dẹm.

15. Di chíf prist-dẹm an di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ bin sí di wọ́ndáfúl tins wé Jízọs de du. Dẹm ọ́lsó hiá as di smọ́l pikin-dẹm de shaút ínsaíd Gọd-Haus de sé, “Mék ẹ́vríbọ́di préz Dévid Pikin!” Dís tins mék di chíf prist-dẹm an di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ mék dẹm vẹ́ks bád bad.

16. Naím dẹm áks Jízọs sé, “Yu de hiá wétín dís smọ́l pikin-dẹm de tọk?” Jízọs ánsá dẹm sé, “Yẹs, A de hiá am. Abí una nẹ́vá ríd dís pát ọf Gọd-Buk wé sé, ‘Yu dọ́n mék smọ́l pikin-dẹm an taáta-dẹm wé stíl de sọ́k brẹst mék dẹm de préz Yu’?”

17. Naím Jízọs lív dẹm, an kọ́n kọmọ́t frọm di taun gó slíp fọ Bẹ́táni.

Di Torí ọf di Fíg Trii Wé Nọ́ Gẹ́t Frut

(Vas 18-22)

(Mak 11:12-14, 20-24)

18. Fọ ẹ́lí mọ́nin, as Jízọs de gó bák to Jẹrúsálẹm, họ́ngri kọ́n de kách Am.

19. Naím I sí di trií ọf wọ́n frut wé dẹm de kọ́l ‘fig’. Di trii dé niá rod. Jízọs kọ́n gó wiá di trii dè. Bọt I nọ́ sí énítin ọntọ́p di trii ẹsẹ́pt lif. Naím I tẹ́l di trii sé, “Yu nọ́ go ẹ́vá gró éní frut agen!” An di trii jọ́s daí atwọns.

… I sí di trií ọf … ọntọ́p am ẹsẹ́pt lif. (21:18-22)

20. Wẹ́n di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè sí wétín hápun, dẹm sọpraíz wẹ́l wẹl. Dẹm kọ́n sé, “Na haú di fíg trii ték daí atwọns?”

21. Jízọs ánsá dẹm sé, “A de tẹ́l una tru. Íf una pút una trọst fọ Gọd an una nọ́ gẹ́t tuú maind abaut wétín Gọd fít du, una go fít dú wétín A bin dú to dís fíg trii. An nọ́ bi ónlí dat. Una go ívún fít tẹ́l dís maúntin, ‘Gẹ́t ọ́p frọm hia gó tró yọsẹf ínsaíd bíg-díp-wọtá.’ An i go hápun.

22. An énítin una áks Gọd wẹ́n una de pre, I go dú am fọ una íf una pút una trọst fọ Gọd.”

Di Rait Wé Jízọs Gẹ́t fọ Dú Wétín I de Du

(Vas 23-27)

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)

23. Jízọs kọ́n gó bák fọ Gọd-Haus im yad. As I de tich, naím Juu pípul dẹm chíf prist-dẹm an dẹm ẹ́lda-dẹm kọ́m mít Am. Dẹm áks Am sé, “Wích rait Yu gẹ́t fọ dú dís tins? Na hú gív Yú di rait?”

24. Jízọs ánsá dẹm sé, “Mi tuu go áks una wọ́n kwẹ́shọn. Íf una tẹ́l Mí di ánsa, dẹn A go tẹ́l una di rait wé A gẹ́t fọ dú dís tins.

25. Na wiá Jọn frọm gẹ́t di rait to baptaíz pípul? Abí na frọm Gọd ọ na frọm húmánbin-dẹm?” Naím dẹm stát to tọ́k wit ích ọ́da abaut di kwẹ́shọn. Dẹm sé, “Íf wi ánsá, ‘Na frọm Gọd,’ I go tẹ́l ọ́s sé, ‘Dẹn wétín mék una nọ́ bilív Jọn?”

26. Bọt íf wi ánsá, ‘Na frọm húmánbin-dẹm,’ wi de fiá wétín di pípul fít dú ọs. Dis na sékọf sé ọ́l ọf dẹm bilív sé Jọn na prọ́fẹt.”

27. Naím dẹm ánsá Jízọs sé, “Wi nọ́ no.” An Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Dẹn Mi tuu nọ́ go tẹ́l una di rait wé A gẹ́t fọ dú dís tins.

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut Wọ́n Man

an Im Tuú Bọí-pikin

(Vas 28-32)

28. “Na wétín una tínk abaut dis? I gẹ́t wọ́n man wé gẹ́t tuú bọí-pikin. I kọ́n gó mít di fẹ́st pikin tẹ́l am sé, ‘Mai pikin, mék yu gó wọ́k fọ mai grép fam todè.’

29. Di pikin ánsá, ‘A nọ́ go gò.’ Bọt áfta, i kọ́n chénj im maind kọ́n gò.

30. Dẹn di man gó mít di ọ́dá pikin tẹ́l am di sém tin. Di pikin ánsá am, ‘A go gò, sa.’ Bọt i nọ́ gò.”

31. “So, na wích ọf di tuú pikin dú wétín im papá want?” Di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm ánsá, “Na di fẹ́st pikin.” Naím Jízọs tẹ́l dẹm sé, “A de tẹ́l una tru sé, pípul wé de kọlẹ́t taks an asháwó-dẹm go fẹ́st una bikọ́m pípul wé Gọd de rúl as King.

32. A de tọ́k dis sékọf sé, Jọn wé de baptaíz pípul bin kọ́m to una to shó una di kọrẹ́t wè fọ ték lív una laif as Gọd wánt una to lív am. An una nọ́ bilív Jọn. Bọt pípul wé de kọlẹ́t taks an asháwó-dẹm bilív am. Ívún wẹ́n una sí sé dís pípul bilív Jọn, una stíl nọ́ grí chénj una maind an bilív am.

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Wíkẹ́d Fáma-dẹm

(Vas 33-46)

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33. “Mék una hiá anọ́dá párébul. I gẹ́t wọ́n man wé gẹ́t im ón fam. Di man plánt grep fọ di fam. I kọ́n fẹ́ns am raund, an i díg hol wiá dẹm go de prẹs prẹ́s grep fọ ték kọlẹ́t di grep wọtá ték mék wain. Dẹn i bíld táwa wiá pẹ́sin go sté de wọ́ch di grép fam. An dẹn i rẹ́nt di grép fam gív sọm fáma-dẹm kọ́n trávúl gó anọ́dá kọ́ntri.

34. Wẹ́n taim rích fọ ték gádá di grep-dẹm, di man kọ́n sẹ́n im sávant-dẹm to di fáma-dẹm mék dẹm kọlẹ́t im ón shiá ọf di grep.

35. Di fáma-dẹm hól im sávant-dẹm. Dẹm bít wọ́n ọf dẹm an kíl anọ́dá wọn. Dẹn dẹm stón anọ́dá wọn fọ ték kíl am.

36. Naím di man sẹ́n ọ́dá sávant-dẹm to di fáma-dẹm. I sẹ́n sávant-dẹm wé plẹntí pás di fẹ́st sávant-dẹm wé i bin sẹn. Bọt di fáma-dẹm dú dẹm di sém tin wé dẹm bin dú di fẹ́st sávant-dẹm.

37. Áftá dát wọ́n dọ́n pas, di man kọ́n sẹ́n im bọí-pikin to di fáma-dẹm. I sé, ‘A dé shọ sé di fáma-dẹm go rẹspẹ́t mai pikin.’

38. Bọt wẹ́n di fáma-dẹm sí di man im pikin, dẹm tẹ́l ích ọ́da sé, ‘Dis na di fám óna pikin. Dís grép fam go bilọ́ng to am wẹ́n im papá dai. Mék una kọm mék wi kíl am, dẹn di grép fam go bi awa on!’

39. Naím dẹm hól di man im pikin. Dẹm trowé am kọmọ́t frọm di grép fam, an kọ́n kíl am.

40. So, wẹ́n di man wé gẹ́t di grép fam kọm, na wétín i go dú dís fáma-dẹm?”

41. Juu pípul dẹm lída-dẹm ánsá Jízọs sé, “I go kíl dís bád pípul kpátákpátá! Dẹ́n i go rẹ́nt di grép fam gív ọ́dá fáma-dẹm. Di niú fáma-dẹm go gív am im shiá ọf di krọp wẹ́n taim fọ hávẹst rich.”

42. Jízọs kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Abí una nẹ́vá ríd dís tin fọ Gọd-Buk? ‘Di ston wé di pípul wé de bíld haus trowè sé i nọ́ gẹ́t hẹd, dọ́n bikọ́m di ston wé dé impọ́tant pás ọ́l di ọ́dá ston-dẹm fọ di haus. Na Gọd dú dís tin, an wétín I du dé wọ́ndáful fọ awa ai!’

43. Sódiáfọ, A de tẹ́l una sé, “Gọd go ték frọm una di rait wé una gẹt as pípul wé Gọd de rúl as King. An I go gív am to pípul wé de dú wétín I want.

44. [Éníbọ́di wé fọ́l ọntọ́p dís ston go brẹ́k íntó písis. An íf di ston fọ́l ọntọ́p sọ́mbọ́di, i go graínd di pẹ́sin mék i bí laik paúda.]”

45. Wẹ́n di chíf prist-dẹm an Fárisí pípul hiá Jízọs Im párébul-dẹm, dẹm sabí sé I de tọ́k abaút dẹm.

46. Naím dẹm kọ́n trai mék dẹm hól Am. Bọt dẹm de fiá di pípul, sékọf sé di pípul bilív sé Jízọs na prọ́fẹt.