MATIU CHAPTA 21

Jízọs Ẹ́ntá Jẹrúsálẹm Laik King

(Vas 1-11)

(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40;

Jọn 12:12-19)

1. Wẹ́n Jízọs an di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we dọ́n de kọ́m niá Jẹrúsálẹm, dẹm kọ́n rích Bẹtfáji, wé bi wán vílej wé dé fọ Maunt Óliv. Fọ dia, Jízọs kọ́n sẹ́n tú ọf di pípul wé de lẹ́n an fọ́lo Im we,

2. an I tẹ́l dẹm sé, “Mék una gó ínsaíd di vílej wé dé fọ una frọnt, an as una jọ́s ẹ́ntá di vílej, una go sí wán jakí wé dẹm taí rop. Di jakí pikin dé dia wit am. Mék una lúz dẹm an bríng dẹm kọ́m mít Mi.

3. If ẹ́níbọ́di tẹ́l una ẹ́nítin, mék una sé, ‘Awa Ọgá níd dẹm,’ an dát pẹ́sin go lív una mék una ték dẹm at-wọns.”

4. Dís tin hápun, so dát wétín di prọ́fẹt tọk go bi tru. Di prọ́fẹt sé,

5. “Mék una tẹ́l pípul ọf Záyọn sé, Luk, una king de kọ́m mít una! I họ́mbúl imsẹf, an de raíd ọn tọ́p wán jakí an di jakí pikin.”

6. Na ím di tú pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́n gó dú wétín Jízọs tẹ́l dẹm mék dẹm du.

7. Dẹm bríng di jakí an di jaki pikin fọ Jízọs. Dẹn dẹm kọ́n sprẹ́d dẹm klọt ọn tọ́p dẹm, an Jízọs sidọ́n ọn tọ́p di klọt.

8. Plẹ́ntí plẹ́ntí pípul sprẹ́d dẹm klọt fọ rod, an ọ́dá pípul kọ́t branch-dẹm frọm tri kọ́n sprẹ́d dẹm fọ di rod tuu.

9. Di pípul wé de gó fọ Jízọs frọnt an di wọns wé de fọ́ló Am fọ bak, kọ́n de shaút sé, “Mék ẹ́vríbọ́di préz Dévid Pikin! Mék Gọd blẹ́s di Pẹ́sin wé de kọ́m wit Gọd páwa! Mék ẹ́vríbọ́di préz Gọd!”

10. Wẹ́n Jízọs ẹ́ntá Jẹrúsálẹm, di hól taun kọ́n tọ́n ọ́psaíd daun, an pípul kọ́n de áks sé, “Hú bi dis?”

11. Na im di plẹ́ntí pípul wé fọ́ló Jízọs ánsá sé, “Dis na Prọfẹt Jízọs, wé kọ́m frọm Názárẹt wé dé fọ Gálíli.”

Jízọs Draív Mákẹ́t Pípul Kọmọ́t Frọm

Di Kọ́mpaúnd Ọf Gọd-Haus

(Vas 12-17)

(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48;

Jọn 2:13-22)

12. Dẹn Jízọs kọ́n ẹ́ntá di kọ́mpaund wé Gọd-Haus dè, an I draív ọ́l di pípul wé de bai baí an sẹl sẹ́l tins fọ ínsaíd dia. I tọ́n óvá di tébul-dẹm ọf di pípul wé de chenj chénj mọní, an di chia-dẹm ọf di pípul wé de sẹ́l píjin.

13. Na ím I kọ́n tẹ́l ọ́l dís pípul sé, “Dẹm raít fọ Gọd-Buk sé, ‘Pípul go kọ́l Mai haus ples wiá pípul de kọ́m pré to Mi.’ Bọt una dọ́n tọ́n am to ples wiá tif-pípul de haid!’ ”

14. Blaind pípul an pípul wé nọ́ fít waká bin mít Jízọs fọ Gọd-Haus, an I kiọ́ dẹm.

15. Di chíf prist-dẹm an di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ vẹ́ks wẹ́l wẹl wẹ́n dẹm sí di wọ́ndáfúl tins wé Jízọs de du, an di smọ́l pikin-dẹm wé de shaút ínsaíd Gọd Im Haus de sé, “Mek ẹ́vríbọ́di préz Dévid Pikin!”

16. Na ím di chíf prist-dẹm an di tích-dẹm wé de tích di Lọ kọ́n áks Jízọs sé, “Abí Yu nọ́ de hiá wétín dís smọ́l pikin-dẹm de tọk?” Jízọs ánsá dẹm sé, “Yẹs, A de hiá am! Abí una nẹ́vá ríd dís pát ọf Gọd Buk wé sé? ‘Yu dọ́n mék smọ́l pikin-dẹm an pikin-dẹm wé stíl de sọ́k brẹst mék dẹm préz Yu wẹ́l wẹl.’ ”

17. Na ím Jízọs lív dẹm kọ́n kọmọ́t gó slíp fọ Bẹ́táni.

Di Fíg Tri Wé Nọ́ Biá Frut

(Vas 18-22)

(Mak 11:12-14, 20-24)

18. As Jízọs de gó bák to Jẹrúsálẹm fọ ẹ́lí mọ́nin, họ́ngri kọ́n de kách Am.

19. Na ím I sí di trí ọf wán frut wé dẹm de kọ́l ‘fig’. Di trí dé niá rod. I kọ́n gó to di tri, bọt I nọ́ sí ẹ́ní tin fọ di tri. Na sósó lif dé fọ di tri. Na ím I tẹ́l di tri sé, “Yu nọ́ go ẹ́vá biá frut agen!” An di fíg tri jọ́s daí at-wọns.

20. Wẹ́n di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we sí wétín hápun, dẹm sọpraíz wẹ́l wẹl, an kọn aks sé, “Na haú di fíg tri kwík daí laik dis?”

21. Na ím Jízọs ánsá dẹm sé, “A de tẹ́l una tru sé, íf una pút una trọst fọ Gọd an una nọ́ gẹ́t tú maind, una go fít dú wétín A dọ́n dú to dís fig tri. An nọ́ bi ónlí dat, una go ívún fít tẹ́l dís maúntin sé, ‘Mék yu kọmọ́t fọ hia gó tró yọsẹf ínsaíd bíg-díp-wọtá,’ an i go dú wétín una tọk.

22. An ẹ́nítin wé una áks Gọd wẹ́n una de pre, I go dú am fọ una, íf una bilív sé I go dú am.”

Di Rait Wé Jízọs Gẹ́t To Dú

Wétín I De Du

(Vas 23-27)

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)

23. Jízọs kọ́n gó bák fọ ínsaíd di kọ́mpaund wé Gọd Haus dè. As I de tích di pípul wé dé dia, na ím di chíf prist-dẹm an di ẹ́lda-dẹm kọ́m mít Am, aks Am sé, “Wích rait Yu gẹ́t to dú dís tins, an na hú gív Yú di rait?”

24. Jízọs ánsá dẹm sé, “Mi tuu go áks una wán kwẹ́shọn. Íf una ánsá Mi, dẹn A go tẹ́l una hú gív Mi di rait to du dís tins.

25. Na wiá Jọn frọm gẹ́t di rait to baptaíz pípul? Abí na Gọd gív am di rait ọ na humán-bin-dẹm?” Na ím dẹm stát to de agiú wit ích ọ́da de sé, “Íf wi sé, ‘Na Gọd gív am di rait,’ I go áks ọ́s sé, ‘Dẹn waí una nọ́ bilív wétín Jọn tọk?’

26. Bọt íf wi sé, ‘Na humán-bin-dẹm gív am di rait,’ wi de fiá wétín dís pípul fít du, bikọs ọ́l ọf dẹm bilív sé Jọn na prọ́fet.”

27. Na ím dẹm kọ́n ánsá Jízọs sé, “Wi nọ́ no.” An Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Dẹn Mi tuu nọ́ go tẹ́l una hú gív mí di rait to dú dis tins.”

Di Torí Abaut Wán Man

An Im Tú Pikin

(Vas 28-32)

28. “Ọyá, na wétín una tínk abaut dís torí? I gẹ́t wán man wé gẹt tú bọí-pikin. I kọ́n gó mít di síniọ́ pikin tẹ́l am sé, ‘Mai pikin, mék yu gó wọ́k fọ mai grép fam tode.’

29. Di pikin ánsá sé, ‘A nọ́ go gò’, bọt áfta, i kọ́n chénj im maind kọ́n gò.

30. Na ím di man gó mít im júniọ́ pikin tẹ́l am di sém tin. Di pikin ánsá sé, ‘A go gò sa,’ bọt i nọ́ gò.”

31. “Wích ọf di tú pikin dú wétín dẹm papá want?” Dẹm ánsá sé, “Di síniọ́ wan.” Na ím Jízọs tẹ́l dẹm sé, “A de tẹ́l una tru sé, pípul wé de kọlẹ́t taks an asháwó-dẹm go fẹ́st una ẹ́ntá Gọd Kíndọm.

32. Dis na bikọs, Jọn wé de baptaíz pípul kọ́m shó una di kọrẹ́t we to ték lív una laif as Gọd wán mék una de lív una laif, bọt una nọ́ grí bilív im mẹ́sej. Bọt pípul wé de kọlẹ́t taks an asháwó-dẹm asẹ́pt im mẹ́sej. An ívún wẹ́n una sí sé dís pípul asẹ́pt im mẹsej, una stíl nọ́ grí chénj una maind an bilív im mẹ́sej.

Di Torí Abaut Di Wíkẹ́d

Fáma-dẹm

(Vas 33-46)

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33. Mék una hiá anọ́dá torí wé de tích pẹ́sin sọ́mtin. I gẹ́t wán man wé gẹ́t land an i plánt grep fọ di land. I kọ́n fẹ́ns am raund, kọ́n díg pit wiá dẹm de mach mách grep to skwíz im wọtá kọmọt an ték di wọtá mék wain. An i bíld táwa wiá pẹ́sin go sté de wọ́ch di fam. Dẹn i rẹ́nt di fam gív sọm fáma-dẹm kọ́n trávúl gó anọ́dá kọ́ntri.

34. Wẹ́n taim rích to havẹ́st di grep-dẹm, di man kọ́n sẹ́n im sávant-dẹm to di fáma-dẹm, to kọlẹ́t im ón shiá ọf di grep wé dẹm havẹst.

35. Di fáma-dẹm hól im sávant-dẹm, bít wán ọf dẹm, kíl anọ́dá wan, an kọ́n stón anọ́dá wan.

36. Áftá dis, di man kọ́n sẹ́n ọ́dá sávant-dẹm wé plẹntí pás di fẹ́st sávant-dẹm wé i sẹn, an di fáma-dẹm dú dẹm di sém tin wé dẹm bin dú di fẹ́st sávant-dẹm.

37. Wẹ́n dat wán pas, di man kọ́n sẹ́n im bọi-pikin to dẹm. I tọ́k sé, ‘A dé shọ sé dẹm go rẹspẹ́t mai pikin.’

38. Bọt wẹ́n di fáma-dẹm sí di man im pikin, dẹm kọ́n tẹ́l ích ọ́da sé, ‘Na dís pikin go gẹ́t ọ́l dís tins wẹ́n im papá dai. Mék una kọm, mék wi kíl di pikin, an wi go ték ẹ́vrítin wé im papá go lív fọ am wẹ́n im papá dai.

39. Na ím dẹm hól di pikin, tró am kọmọ́t frọm di grép fam, an kọ́n kíl am.

40. So, wẹ́n di man wé gẹ́t di grép fam kọm, na wétín i go dú dís fáma-dẹm?”

41. Dẹm ánsá Jízọs sé, “I go kíl ọ́l dís bád pípul! Dẹn i go rẹ́nt di grép fam gív ọ́dá fáma-dem wé go gív am im ón shiá ọf di grep-dẹm wẹ́n taim rích to havẹ́st dẹm.”

42. Jízọs kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Abí una nẹ́vá ríd wétín dẹm raít fọ Gọd Buk sé?

‘Di ston wé di pípul wé de bíld haus trowé as yúzlẹ́s ston, na ím dọ́n bikọ́m di ston wé dé impọ́tant pás ọ́l di ọ́dá ston-dẹm. Na Gọd dú dís tin, an di tin wé I du dé wọ́ndáful fọ awa ai!’

43. So, A de tẹ́l una sé, Gọd go ték Im Kíndọm frọm una, an gív am to pípul wé go dú wétín I wán mék dẹm du.”

44. [Ẹ́níbọ́di wé fọ́l ọn tọ́p dát ston go skátá to písis, an íf di ston fọ́l ọn tọ́p ẹ́níbọ́di, i go graínd di pẹ́sin mék i bi laik paúda.”]

45. Wẹ́n di chíf prist-dẹm an pípul wé dé Fárisí grup hiá Jízọs Im torí-dẹm wé de tích pẹ́sin sọ́mtin, dẹm nó sé I de tọ́k abaut dẹm,

46. na ím dẹm kọ́n traí mék dẹm hól Am. Bọt dẹm de fiá di pípul, bikọs di pípul bilív sé Jízọs na prọ́fẹt.