MÁTIU CHAPTA 2

Sọm Waíz Mẹn Kọ́m Frọm Ist Mék Dẹm Sí Jízọs

(Vas 1-12)

1. Merí bọ́n Jízọs fọ Bẹ́tlẹhẹm wé bi wán taun wé dé fọ Judia. I bọ́n Am fọ di taim wé Hẹ́rọd bi king. Áftá Merí bọ́n Jízọs, sọ́m waíz mẹn wé frọm ist kọ́n trávúl gó Jẹrúsálẹm.

2. Di waíz mẹn kọ́n stát to áks pípol wé de lív dia sé, “Wé di pikin wé dẹm bọn sé na Ím go bi Judiá pípol dẹm King? Wi sí di sta wé shó sé dẹm dọ́n bọ́n Am. Wi sí di sta wẹ́n i kọmọ́t fọ ist, na ím wi dọ́n kọm mék wi baú daún fọ Am, an gív Am rẹspẹt.”

3. Wẹ́n King Hẹ́rọd hiá dís tin, i wọ́rí am wẹ́l wẹl, an na so i wọ́rí ẹ́vríbọ́di wé de lív fọ Jẹrúsálẹm.

4. Na ím Hẹ́rọd gádá ọ́l di chíf prist-dẹm an ọ́l di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ. Hérọd kọ́n áks dẹm sé, “Na wiá dẹm go bọ́n Kraist?”

5. Dẹm ánsá am sé, “Na fọ Bẹ́tlẹhẹm wé dé fọ Judia. Dis na bikọs, di prọ́fẹt raít sé, Gọd sé,

6. ‘An yu, wé bi Bẹ́tlẹhẹm wé dé fọ Júda land, yu dé impọ́tant wẹ́l wẹl laik di ọ́dá impọ́tánt taun-dẹm wé dé fọ Júda.
Dis na bikọs, na frọm yu wé wán Lída go kọm, an na dát Lída go líd an lúk áftá Mai pípol wé bi Ízrẹ́l pípol.’ ”

7. Na ím Hẹ́rọd kọ́l di waíz mẹn mék dẹm kọ́m mít am fọ síkrit, an i faínd aút frọm dẹm di kọrẹ́t taim wé dẹm fẹ́st sí di sta.

8. Dẹn i kọ́n sẹ́n dẹm gó Bẹ́tlẹhẹm. I tẹ́l dẹm sé, “Mék una gó lúk wẹ́l wẹl fọ di Pikin. Wẹ́n una sí Am, mék una kọ́m tẹ́l mi, so dat mi tuu, go gó baú daún fọ Am, an gív Am rẹspẹt.”

9. Áftá di waíz mẹn dọ́n hiá wétín di king tọk, dẹm kọ́n lív am de gò. As dẹm de gò, dẹm kọ́n sí di sém sta wé dẹm bin dọ́n si wẹ́n i kọmọ́t fọ ist. Di sta kọntíniú de gó fọ dẹm frọnt sóteé i kọ́n stọ́p ọn tọ́p di ples wiá di Pikin dè.

10. Wẹ́n dẹm sí di sta, bẹlẹ́ swít dem wẹ́l wẹl.

11. Na ím dẹm ẹ́ntá ínsaíd di haus kọ́n sí di Pikin wit Im mamá wé bi Merí. Dẹn dẹm baú daún fọ graun kọ́n gív di Pikin rẹspẹt. Dẹm ópún dẹm bag kọ́n gív Am gift-dẹm wé bi gold, an wán kọ́slí ínsẹns wé gẹ́t bẹtá smẹl, an wé im nem na fránkínsẹns. Dẹm ọ́lsó gív Am wán kọ́slí ọ́yil wé gẹ́t bẹtá smẹl, an wé im nem na mẹa.

12. Dẹn Gọd wọ́n di waíz mẹn fọ drim mék dẹm nọ́ gó bak gó mít Hẹ́rọd, na ím dẹm pás anọ́dá rod gó bák fọ dẹm kọ́ntri.

Jósẹf Kárí Merí an Jízọs
Rọ́n Gó Íjipt

(Vas 13-15)

13. Áftá di waíz mẹn dọ́n gò, na ím Gọd énjẹl kọ́n shó imsẹf to Jósẹf fọ drim. Di énjẹl sé, “Mék yu gẹ́t ọp kárí di Pikin an Im mamá rọ́n gó Íjipt. Mék yu sté dia gó rích di taim wé a go tẹ́l yu mék yu kọ́m bak. Dis na bikọs, Hẹ́rọd wán stát to faínd di Pikin mék i kíl Am.”

14. So fọ dát nait, Jósẹf gẹ́t ọp kọ́n kárí di Pikin an di Pikin mamá stát to gó Íjipt.

15. Dẹm sté dia sóteé gó rích wẹ́n Hẹ́rọd dai. Dís tin bin hápun to ték mék wétín Gọd tọ́k trú Im prọ́fẹt mék i hápún as Gọd tọk. Gọd sé, “A kọ́l Mai Pikin mék I frọm Íjipt kọmọt.”

Hẹ́rọd Kíl Yọ́ng Bọis Wé
Dé fọ Bẹ́tlẹhẹm

(Vas 16-18)

16. Wẹ́n Hẹ́rọd sí sé di waíz mẹn wé kọ́m frọm ist dọ́n plé am, na ím i kọ́n vẹ́ks wẹ́l wẹl. Dẹn i sẹ́n im sọ́ja-dẹm mék dẹm kíl ọ́l di yọ́ng bọis wé dé fọ Bẹ́tlẹhẹm an fọ ọ́dá ples-dẹm wé dé araún di taun. I tẹ́l dẹm mék dẹm kíl frọm di wans wé dẹm ej bi tú yie kọ́m daun kọ́m rích di wans wé dẹm jọ́s bọ́n niu. Hẹ́rọd bin dú dat bikọ́s ọf wétín di waíz mẹn tẹ́l am abaut di taim wé dẹm fẹ́st sí di sta.

17. Na so wétín Gọd tọ́k trú prọfẹt Jẹrimáya kọ́n ték hápún as Gọd tọk. Gọd sé,

18. “Pípol hiá pẹ́sin vọis fọ Ráma. Na vọís ọf pẹ́sin wé de kraí wẹ́l wẹl an de shaut. Na Réchẹl de kraí fọ im pikin-dẹm. I nọ́ gri mék éníbọdi kọnsól am. Dis na bikọs im pikin-dẹm dọ́n dai.”

Jósẹf, Merí an Jízọs Kọ́m
Bák Frọm Íjipt

(Vas 19-23)

19. Áftá Hẹ́rọd dai, Gọd énjẹl kọ́n shó imsẹf to Jósẹf fọ drim wẹ́n Jósẹf stíl dé fọ Íjipt.

20. Di énjẹl tẹ́l am sé, “Mék yu gẹ́t ọp, kárí di Pikin an Im mamá gó bák fọ Ízrẹl, bikọs di pípol wé traí to kíl di Pikin dọ́n dai.”

21. Na ím Jósẹf gẹ́t ọp kọ́n kárí di Pikin an di Pikin mamá gó bák fọ Ízrẹl.

22. Bọt wẹ́n Jósẹf hiá sé, Akẹ́lọs dọ́n bikọ́m kíng ọf Judiá éria áftá Akẹ́lọs papá wé bi Hẹ́rọd dọ́n dai, fia nọ́ grí Jósẹf gó dia. Dẹn áftá Gọd énjẹl dọ́n wọ́n Jósẹf fọ drim mék i nọ́ sté fọ Judia, na ím Jósẹf kọ́n gó Gálíli éria,

23. gó de lív fọ wán taun wé dẹm de kọ́l Názárẹt. Gọd mék ọ́l dís tins mék dẹm hápun, so dat wétín I tọ́k trú Im prọ́fẹt-dẹm abaut Jízọ́s Kraist go hápún as I tọk. Gọd sé, “Dẹm go kọ́l Jízọ́s Kraist pẹ́sin wé kọ́m frọm Názárẹt.”