BÚK WÉ MÁTIU RAIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

MÁTIU CHAPTA 2

Sọm Waíz Mẹn Kọ́m frọm Ist Mék Dẹm Sí Jízọs

(Vas 1-12)

1. Merí bọ́n Jízọs fọ Bẹ́tlẹhẹm wé bi wọ́n taun wé dé fọ Judia. I bọ́n Am fọ di taim wé Hẹ́rọd bi king. Áftá Merí bọ́n Jízọs, sọm waíz mẹn wé frọm ist kọ́n kọ́m to Jẹrúsálẹm.

2. Di waíz mẹn kọ́n stát to áks pípul wé de lív dia sé, “Wiá di Pikin wé dẹm bọ́n Am sé na Ím go bi Juu pípul dẹm King? Wi sí di sta wé shó sé dẹm dọ́n bọ́n Am. Wi sí di sta wẹ́n i kọmọ́t fọ ist. An wi dọ́n kọm mék wi baú daún fọ Am an gív Am rẹspẹt wẹ́l wẹl.”

3. Wẹ́n King Hẹ́rọd hiá dís tin, i wọ́rí am wẹ́l wẹl. An na so i wọ́rí ẹ́vríbọ́di wé de lív fọ Jẹrúsálẹm.

4. Naím Hẹ́rọd kọ́l togẹ́da ọ́l di chíf-prist-dẹm an di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ. Dẹn Hẹ́rọd áks dẹm sé, “Na wiá dẹm go bọ́n di Kraist?”

5. Dẹm ánsá am, “Na fọ Bẹ́tlẹhẹm, wé bi taun wé dé fọ Judia. Dis na sékọf sé di prọ́fẹt raít sé, Gọd sé,

6. ‘An yu, wé bi Bẹ́tlẹhẹm wé dé fọ Júda land, yu dé amọ́ng di taun-dẹm wé dé impọ́tant wẹ́l wẹl fọ Júda land. Dis na sékọf sé na frọm yu wé wọ́n Lída go kọm, an na dát Lída go líd an lúk áftá Mai pípul wé bi Ízrẹ́l pípul.’ “

7. Naím Hẹ́rọd kọ́l di waíz mẹn mék dẹm kọ́m mít am fọ síkrit. I áks dẹm mék dẹm tẹ́l am di kọrẹ́t taim wé dẹm fẹ́st sí di sta.

8. Dẹn i kọ́n sẹ́n dẹm gó Bẹ́tlẹhẹm. I tẹ́l dẹm sé, “Mék una gó sách wẹ́l wẹl fọ di Pikin. Wẹ́n una sí Am, mék una kọ́n tẹ́l mi, só dat mi tuu, go gó baú daún fọ Am an gív Am rẹspẹt wẹ́l wẹl.”

9. Áftá di waíz mẹn hiá wétín di king tọk, dẹm kọ́n lív am de gò. As dẹm de gò, dẹm sí di sém sta wé dẹm bin dọ́n sí fọ skai wẹ́n i kọmọ́t fọ ist. Di sta kọ́n de gó fọ dẹm frọnt sóteé i kọ́n stọ́p ọntọ́p di ples wiá di Pikin dè.

10. Wẹ́n dẹm sí di sta, bẹlẹ́ swít dẹm wẹ́l wẹl.

11. Dẹn dẹm ẹ́ntá di haus kọ́n sí di Pikin an Im mamá wé bi Merí. Naím dẹm baú daún fọ graun kọ́n gív di Pikin rẹspẹt wẹ́l wẹl. Dẹ́n dẹm ópún dẹm bag kọ́n gív di Pikin gift-dẹm. Di gift-dẹm na gold, an dẹn ‘fránkínsẹns’ (wé bi wọ́n kọ́slí ínsẹns wé gẹ́t bẹtá smẹl), an ‘mẹ́a’ (wé bi wọ́n kọ́slí ọ́yil wé gẹ́t bẹtá smẹl).

12. Dẹn Gọd kọ́n wọ́n di waíz mẹn fọ drim mék dẹm nọ́ gó bák to Hẹ́rọd. Naím dẹm pás anọ́dá rod gó bák fọ dẹm ón kọ́ntri.

Jósẹf Kárí Merí an Jízọs Rọ́n Gó Íjipt

(Vas 13-15)

13. Áftá di waíz mẹn dọ́n gò, naím Gọd énjẹl kọ́n shó imsẹf to Jósẹf fọ drim. Di énjẹl sé, “Gẹ́t ọp, kárí di Pikin an Im mamá rọ́n gó Íjipt. Mék yu sté dia gó rích di taim wé a go tẹ́l yú wétín yu go du. Dis na sékọf sé Hẹ́rọd wán stát to traí faínd di Pikin mék i kíl Am.”

14. Naím dát nait, Jósẹf gẹ́t ọp kọ́n kárí di Pikin an di Pikin mamá stát to trávúl gó Íjipt.

15. Jósẹf sté dia gó rích wẹ́n Hẹ́rọd dai. Dís tins bin hápun, fọ ték mék wétín Gọd tọ́k trú Im prọ́fẹt mék i hápún as Gọd tọk. Gọd sé, “A kọ́l Mai Pikin mék I frọm Íjipt kọmọt.”

Hérọd Kíl di Bébí Bọi-dẹm Wé dé fọ Bẹ́tlẹhẹm

(Vas 16-18)

16. Wẹ́n Hẹ́rọd sí sé di waíz mẹn wé kọ́m frọm ist dọ́n plé am, naím i kọ́n vẹ́ks wẹ́l wẹl. Dẹn i sẹ́n im sója-dẹm mék dẹm gó kíl ọ́l di bébí bọi-dẹm wé dé fọ Bẹ́tlẹhẹm an ọ́dá ples-dẹm wé dé araún di taun. I tẹ́l dẹm mék dẹm kíl frọm di wọns wé dẹm ej bi tuú yie, an kọ́m daun kọ́m rích di wọns wé dẹm jọ́s bọn. Hẹ́rọd bin dú dat sékọf wétín di waíz mẹn tẹ́l am abaut di taim wé dẹm fẹ́st sí di sta.

17. Na so wétín Gọd tọ́k trú Prọfẹt Jẹrẹmáya kọ́n ték hápún as Gọd tọk. Gọd sé,

18. “Pípul hiá wọ́n vọis fọ Ráma taun. Na vọís ọf pẹ́sin wé de kraí wẹ́l wẹl an de shaut. Na Réchẹl de kraí fọ im pikin-dẹm. I nọ́ gri mék éníbọ́di kọnsól am sékọf sé im pikin-dẹm dọ́n dai.”

Jósẹf, Merí an Jízọs Kọ́m Bák to Izrẹl frọm Ijipt

(Vas 19-23)

19. Áftá Hẹ́rọd dai, Gọd énjẹl kọ́n shó imsẹ́f to Jósẹf fọ drim wẹ́n Jósẹf stíl dé fọ Íjipt.

20. Di énjẹl sé, “Gẹ́t ọp, kárí di Pikin an Im mamá gó bák fọ Ízrẹl. Dis na sékọf sé di pípul wé de traí kíl di Pikin dọ́n dai.”

21. Naím Jósẹf gẹ́t ọp, kọ́n kárí di Pikin an di Pikin mamá gó bák fọ Ízrẹl.

22. Bọt wẹ́n Jósẹf hiá sé, Akẹ́lọs dọ́n bikọ́m kíng ọf Judiá éria áftá Akẹ́lọs papá wé bi Hérọd dọ́n dai, fia nọ́ lẹ́t Jósẹf gó dia. Bọt áftá Gọd dọ́n wọ́n Jósẹf fọ drim mék i nọ́ sté fọ Judiá éria, naím Jósẹf kọ́n gó Gálílí éria.

23. I gó dia gó de lív fọ wọ́n taun wé dẹm de kọ́l Názárẹt. Na so wétín Gọd tọ́k trú Im prọ́fẹt-dẹm abaut Jízọ́s Kraist ték hápún as Gọd tọk. Gọd sé, “Pípul go kọ́l Kraist pẹ́sin wé kọ́m frọm Názárẹt.”

error: Alert: Content is protected !!