(Luk 6:20-23)

1. Wẹ́n Jízọs sí di plẹ́ntí plẹ́ntí pípul wé de fọ́ló Am, naím I klaímb wọ́n maúntin kọ́n sidọn. Dẹn di pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́n gádá raúnd Am.

2. Dẹn I stát to tích dẹm. I sé:

Dẹn I stat to tích dẹm. (5:1-2)

3. “Gọd de blẹ́s pípul wé sabí sé dẹm níd Gọd mék I hẹ́lẹ́p dẹm fọ ẹ́vrítin. Gọd de blẹ́s dẹm sékọf sé dẹm bi Im pípul an dẹm sabí sé I bi dẹm King!

4. “Gọd de blẹ́s pípul wé nọ́ dé hapí nau. I de blẹ́s dẹm sékọf sé I go mék dẹm hapí!

5. “Gọd de blẹ́s pípul wé dé họ́mbul. I de blẹ́s dẹm sékọf sé I go gív dẹm di hól wọld mék i bi dẹm on!

6. “Gọd de blẹ́s pípul wé de họ́ngrí wẹ́l wẹl to dú wétín Gọd want. I de blẹ́s dẹm sékọf sé I go gív dẹm páwa to dú wétín I want!

7. “Gọd de blẹ́s pípul wé de sọ́rí fọ ọ́dá pípul. I de blẹ́s dẹm sékọf sé I go sọ́rí fọ dẹm!

8. “Gọd de blẹ́s pípul wé dé klin fọ ínsaíd dẹm hat. I de blẹ́s dẹm sékọf sé dẹm go sí Gọd!

9. “Gọd de blẹ́s pípul wé de hẹ́lẹ́p ọ́dá pípul mék dẹm stọ́p to de kwọ́rẹ́l an faít wit ích ọ́da. Gọd de blẹ́s dẹm sékọf sé I go kọ́l dẹm Im pikin-dẹm!

10. “Gọd de blẹ́s pípul wé ọ́dá pípul de sọ́fá dẹm sékọf sé dẹm de dú wétín Gọd want. I de blẹ́s dẹm sékọf sé dẹm bi Im pípul an dẹm sabí sé I bi dẹm King!

11. “Gọd de blẹ́s una énítaim pípul de tọ́k bád tins abaút una, an de sọ́fá una, an de tọ́k ọ́l kaín wíkẹ́d lailaí tọk abaút una sékọf sé una de fọ́ló Mi.

12. Mék una hapí an mék bẹlẹ́ de swít una wẹ́l wẹl. Dis na sékọf sé Gọd go gív una bíg gift fọ hẹ́vun. Di wè wé pípul de sọ́fá una nau, bi haú di sém kaín pípul bin sọ́fá Gọd prọ́fẹt-dẹm wé bin dé bifọ́ una taim.

Jízọs Tọ́k Sé Pípul Wé de Fọ́ló Am dé Laik Sọlt an Lait

(Vas 13-16)

(Mak 9:50; Luk 14:34-35)

13. “Una bi sọlt fọ ọ́l di pípul wé de lív fọ dís wọld. Bọt íf sọlt lọ́s im test, na haú pípul go fít mék am mék i tést laik sọlt agen? Dẹm nọ́ go fít yúz am dú éní gúd tin agen. So, na trowe dẹm go jós trowé am aúsaid, an pípul go mach mách am as dẹm waká de gò.

14. “Una bi lait fọ ọ́l di pípul wé de lív fọ dís wọld. Taun wé dẹm bíld ọntọ́p hil nọ́ fít haid.

15. An pípul nọ́ de laít lamp kọ́n pút am ọ́ndá bọ́kẹt. Ínstẹd, dẹm de pút am ọntọ́p ples wiá dẹm de pút lamp. Dẹn i go shaín lait fọ ẹ́vríbọ́di wé dé ínsaíd di haus.

 

… pút am ọntọ́p … wiá dẹm de pút lamp. (5:15)

16. Fọ di sém wè tuu, una mọsto shó sé una lait de shaín fọ pípul frọnt, so dat dẹm go sí di gúd tins wé una de du. Dis go mék dẹm préz Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun.

Wétín Jízọs Tích Abaut Di Lọ Wé Gọd Gív Mósis

(Vas 17-20)

17. “Mék una nọ́ tínk sé A kọ́m fọ dís wọld mék A spọíl di Lọ wé Gọd gív Mósis ọ mék A spọíl di tins wé Gọd prọ́fẹt-dẹm bin tich. A nó kọm mék A spọíl dẹm. A kọm mék A mék wétín dẹm tọ́k sé go hápun mék di tins hápún as dẹm tọk.

18. A de tẹ́l una tru sé, ọntil hẹ́vún an wọld disapia, nọ́t ívún wọ́n kọmá ọ wọ́n fúl stọp go kọmọ́t frọm Gọd Lọ, sóteé gó rích wẹ́n ọ́l tins dọ́n hápún as Gọd Lọ tọ́k sé dẹm mọsto hápun.

19. Sódiáfọ, éníbọ́di wé brẹ́k wọ́n ọf dís lọ-dẹm wé Gọd gív ọs, ívún íf na di lọ wé smọ́l pás di ọ́dá lọ-dẹm, an di pẹ́sin de tích ọ́dá pípul mék dẹm brẹ́k am, Gọd go tọ́k sé di pẹ́sin smọ́l pás ẹ́vríbọ́di wé Gọd de rúl as King. Bọt énibọ́di wé de dú wétín di lọ-dẹm tọk an de tích ọ́dá pípul mék dẹm de dú di sém tin, Gọd go tọ́k sé di pẹ́sin dé impọ́tant wẹ́l wẹl amọ́ng di pípul wé Gọd de rúl as King.

20. As i bí so, A de tẹ́l una sé una mọsto ték ọ́l una hat dé stẹ́di de dú wétín Gọd want. An una mọsto dú am pás haú di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an di pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup de du. Íf una nọ́ de dú am pás haú dẹm de du, una nọ́ go ẹ́vá fọ́ló fọ di pípul wé Gọd de rúl as King.

Wétín Jízọs Tích Abaut Wẹ́n Pẹ́sin de Vẹks

(Vas 21-26)

21. “Una dọ́n hiá sé, Gọd bin tẹ́l awa papá-papá-dẹm lọ́ng lọ́ng taím ago sé, ‘Yu mọsto nọ́t kíl pẹ́sin’. An I tẹ́l dẹm tuú sé, ‘Íf éníbọ́di kíl pẹ́sin, dẹm go kárí am gó kọt go jọ́j am.’

22. Bọt A de tẹ́l una sé, Gọd go jọ́j éníbọ́di wé vẹ́ks fọ im brọ́da ọ sísta. Íf éníbọ́di kọ́l im brọ́da ọ sísta ‘mumú’, dẹm go kárí di pẹ́sin gò mék dẹm jọ́j am fọ frọ́nt ọf awa kọt wé bíg pás ọ́l awa ọ́dá kọt-dẹm. An éníbọ́di wé kọ́l im brọ́da ọ sísta ‘fúlísh ídiọt!’, na hẹ́lfáya di pẹ́sin go gò.

23. As i bí so, íf yu bríng yọ gift kọ́m fọ ọ́lta mék yu gív Gọd, an fọ dia, yu kọ́n rimẹ́mbá sé yọ brọ́da ọ sísta de vẹ́ks fọ yu sékọf sọ́mtin wé yu dọ́n du,

24. mék yu lív yọ gift dia fọ frọ́nt ọf di ọ́lta. Mék yu fẹ́st gó sẹ́túl wit yọ brọ́da ọ sísta. Dẹn mék yu kọ́m bak kọ́n gív Gọd yọ gift.

25. Íf pẹ́sin kárí yú de gó kọt, mék yu kwík sẹ́túl di máta wẹ́n yú an am stíl dé fọ rod de gò. Íf yu nọ́ dú so, i go kárí yú gív jọj. An di jọj go kárí yú gív wọ́da wé go trowé yú ínsaíd prízin.

26. A de tẹ́l yu tru sé, yu nọ́ go kọmọ́t fọ di prízin sámsám, sóteé gó rích wẹ́n yu dọ́n pé ọ́l di mọní wé di jọj tọ́k sé yu mọsto pè.

Wétín Jízọs Tích Abaut Mẹn Wé de Slíp Wit Ọ́dá Mẹn Waif

 

(Vas 27-30)

27. “Una dọ́n hiá sé, Gọd sé, ‘Yu mọsto nọ́ slíp wit anọ́dá man waif.’

28. Bọt A de tẹ́l una sé, éní man wé lúk wúman wé nọ́ bi im waif, an i kọ́n de họ́ngrí di man mék i slíp wit am, dẹn dát man dọ́n dú bád tin wé Gọd nọ́ want. Di bád tin bi sé di man dọ́n ọlrẹ́dí slíp wit di wúman fọ ínsaíd im hat.

29. Sódiáfọ, íf yọ raít ai de mék yú to dú wétín Gọd nọ́ want, mék yu plọ́k am kọmọt an trowé am! I bẹtá wẹ́l wẹl fọ yu sé yu nọ́ gẹ́t wọ́n pát ọf yọ bọdí, pás sé Gọd go trowé ọ́l yọ bọdí ínsaíd hẹl.

30. An íf yọ raít hand de mék yú to dú wétín Gọd nọ́ want, mék yu kọ́t am kọmọt an trowé am! I bẹtá wẹ́l wẹl fọ yu sé yu nọ́ gẹ́t wọ́n pát ọf yọ bọdí, pás sé Gọd go sẹ́n ọ́l yọ bọdí gó ínsaíd hẹl.

Wétín Jízọs Tích Abaut Di Lọ-dẹm Wé Kọnsán Sé, Man Draív Im Waif

(Vas 31-32)

(Mátiu 19:9; Mak 10:11-12; Luk 16:18)

31. “Gọd tọk tuu sé, ‘Éní man wé draív im waif mọsto gív di wúman pépa wiá di man raít sé, di márej dọ́n ẹnd’.

32. Bọt A de tẹ́l una sé, íf éní man draív im waif an di wúman gó márí anọ́dá man, dẹn di fẹ́st họ́zban dọ́n mék di wúman mék i bi máríd wúman wé de slíp wit man wé nọ́ bi im họ́zban. An éní man wé márí di wúman, dọ́n ọ́lso bikọ́m man wé de slíp wit anọ́dá man waif. Di ónlí taim wé man fít draív im waif, na íf im waif dú éní kaín yamayámá sẹks wé dé agénst Gọd Lọ.

Jízọs Sé Mék Wi Nọ́ de Swia

(Vas 33-37)

33. “Una dọ́n hia tuu sé, Gọd bin tẹ́l awa papá-papá-dẹm lọ́ng lọ́ng taím ago sé, ‘Mék yu nọ́ ték Gọd nem swiá sé yu go dú sọ́mtin, an dẹn yu nọ́ go kọ́n dú am. Bọt mék yu dú wétín yu ték Gọd nem swiá sé yu go du.’

34. Bọt A de tẹ́l una sé, mék una nọ́ swia sámsám. Mék una nọ́ ték hẹ́vun swia, sékọf sé na Gọd kíng-chia bi dat.

35. An mék una nọ́ ték di wọld swia, sékọf sé na di smọ́l chia wiá Gọd de rẹ́st Im lẹg. Mék una nọ́ ték Jẹrúsálẹm swia, sékọf sé na di taun wé bilọ́ng to Gọd, wé bi di Bíg King.

36. An mék yu nọ́ ívún ték yọ hẹd swia, sékọf sé yu nọ́ fít mék wọ́n síngúl hea mék i bikọ́m wait ọ blak.

37. Mék una ónlí tọ́k ‘Yẹs’ íf na ‘Yẹs’ una min, ọ ‘No’ íf na ‘No’ una min. Éní ọ́dá tin wé una tọ́k pás dís tins, na dẹ́vul, wé bi di wíkẹ́d wọn, i frọm kọm.

Jízọs Tích Sé, Mék Yu Nọ́ Dú Bad to Pẹ́sin Wé Dú Yú Bad

(Vas 38-42)

(Luk 6:29-30)

38. “Una dọ́n hiá sé Gọd Lọ tọ́k sé, ‘Íf pẹ́sin plọ́k yọ ai kọmọt, mék yu plọ́k im ón ai kọmọt tuu. An íf pẹ́sin brẹ́k yọ tit kọmọt, mék yu brẹ́k im ón tit kọmọt tuu.’

39. Bọt A de tẹ́l una sé, mék una nọ́ faít-bák di pẹ́sin wé dú una bad. Íf éníbọ́di sláp yú fọ raít saíd ọf yọ fes, mék yu kúkúmá tọ́n di ọ́dá said gív am mék i slap tuu.

40. An íf pẹ́sin wán kárí yú gó kọt mék i áks di jọj to gív am yọ shẹt, mék yu lív di pẹ́sin mék i kúkúmá ték yọ kot tuu.

41. Íf éníbọ́di fọs yu mék yu waká wọ́n mail, mék yu kúkúmá fọ́ló am waká tuú mail.

42. Íf pẹ́sin áks yú fọ sọ́mtin, mék yu gív am di tin. An íf pẹ́sin wán mék yu bọ́ró am sọ́mtin, mék yu nọ́ rifiúz to bọ́ró am di tin.

Jízọs Tích Sé, Pípul Mọsto Lọ́v Dẹm Ẹ́ními-dẹm

(Vas 43-48)

(Luk 6:27-28, 32-36)

43. “Una dọ́n hiá sé dẹm tọ́k sé, ‘Yu mọsto lọ́v yọ nébọ an hét yọ ẹ́ními.’

44. Bọt A de tẹ́l una sé, una mọsto lọ́v una ẹ́ními-dẹm, an una mọsto pré fọ pípul wé de sọ́fá una.

45. Íf una de dú dís tins, una go bikọ́m pikin-dẹm ọf Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun. I de mék Im sọn mék i shaín fọ wíkẹ́d pípul an fọ gúd pípul. An I de mék ren mék i fọ́l fọ pípul wé de dú gúd tins an pípul wé de dú bád tins.

46. Íf una de lọ́v ónlí di pípul wé lọ́v una, na waí Gọd go pé una bak fọ dat? Abí nọ́ bi di sém tin wé pípul wé de kọlẹ́t taks de du?

47. An íf na ónlí di pípul wé dé fọ una grup una de salut, na wétín una de du wé pás wétín ọ́dá pípul de du? Abí nọ́ bi di sém tin wé pípul wé nọ́ nó Gọd de du?

48. As i bí so, una mọsto dú gúd tins ẹ́vrítaim, jọ́s laik haú Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun de dú gúd tins ẹ́vrítaim.