MÁTIU CHAPTA 5

Jízọs Dé Ọn Tọ́p Maúntin
De Tích Pípol

Di Kaín Pípol Wé Gọd De Blẹs

(Vas 1-12)

(Luk 6:20-23)

1. Wẹ́n Jízọs sí di plẹ́ntí plẹ́ntí pípol we de fọ́ló Am, I kọ́n klaímb wán maúntin kọ́n sidọn. Dẹn di pípol wé de fọ́ló Im we kọ́m gádá raún Am,

2. an I stát to tích dẹm. I sé:

3. “Pípol wé nó sé dẹm níd Gọd fọ ẹ́vrítin bi pípul wé Gọd de blẹs, bikọs Kíndọ́m ọf hẹ́vun na dẹm on!

4. “Pípol wé nọ́ dé hapí nau bi pípul wé Gọd de blẹs, bikọs Gọd go mék dẹm mék dẹm dé hapí agen!

5. “Pípol wé nọ́ de kárí bọdí ọp bi pípol wé Gọd de blẹs, bikọs Gọd go gív dẹm di hól wọld mék i bi dẹm on!

6. “Pípol wé de họ́ngrí wẹ́l wẹl to dú wétín Gọd want bi pípol wé Gọd de blẹs, bikọs I go hẹ́lẹ́p dẹm mék dẹm dú am!

7. “Pípol wé de sọ́rí fọ ọ́dá pípol bi pípol wé Gọd de blẹs, bikọs Gọd go sọ́rí fọ dẹm!

8. “Pípol wé dẹm hat dé klin gọọ́n bi pípol wé Gọd de blẹs, bikọs dẹm go sí Gọd!

9. “Pípol wé de hẹ́lẹ́p ọ́dá pípol to stọ́p to de kwọrẹl kwọ́rẹ́l an fait faít wit ích ọ́da, bi pípol wé Gọd de blẹs, bikọs Gọd go kọ́l dẹm Im pikin-dẹm!

10. “Pípol wé ọ́dá pípol de sọ́fá dẹm bikọs dẹm de dú wétín Gọd want bi pípol wé Gọd de blẹs, bikọs Kíndọ́m ọf hẹ́vun na dẹm on.

11. “Gọd de blẹ́s una ẹ́nítaim pípol de kọ́s una, de sọ́fá una, an de tọ́k ọ́l kaín wíkẹ́d lai laí tọk abaút una bikọs una de fọ́ló Mi.

12. Mék una de hapí wẹ́l wẹl an mék bẹlẹ́ de swít una gọọ́n, bikọs Gọd kíp bíg gift fọ una fọ hẹ́vun. Na so pípol wé nọ́ laik Gọd bin sọ́fá di prọ́fẹt-dẹm wé bin dé bifọ́ una taim.

 

Jízọs Tọ́k Sé Pípol Wé de Fọ́ló Am
Bí Laik Sọlt an Lait

(Vas 13-16)

(Mak 9:50; Luk 14:34-35)

13. “Una bi sọlt fọ ọ́l di pípol wé de lív fọ dís wọld. Bọt íf sọlt dọ́n lọ́s im test, na haú pípol go fít mék am mék i tést laik sọlt agen? Dẹm nọ́ fít yúz am dú ẹ́ní tin agen. So na trowe dẹm go trowé am aúsaid, an pípol go mach mách am as dẹm waká de gò.

14. “Una bi lait fọ ọ́l di pípol wé de lív fọ dís wọld. Taun wé dẹm bild ọn tọ́p hil nọ́ fít haid.

15. An pípol nọ́ de laít lamp kọ́n ték bọ́kẹt kọ́vá am, bọt dẹm de pút am ọn tọ́p di ples wiá dẹm de kíp lamp. Dẹn i go shaín lait gív ẹ́vríbọ́di wé dé ínsaíd di haus.

16. Fọ di sém wè tuu, una lait mọs shaín fọ wía pípol dè, só dat dẹm go sí di bẹtá tins wé una de du, an dis go mék dẹm préz Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun.

Jízọs Tích Pípol Abaut Di Lọ
Wé Gọd Gív Mósis

(Vas 17-20)

17. “Mék una nọ́ tínk sé A kọ́m mék A kánsúl di Lọ wé Gọd gív Mósis ọ mék A kánsúl di tins wé Gọd prọ́fẹt-dẹm bin tich. A nó kọm mék A kánsúl dẹm sám sám, bọt A kọm mék A mék dẹm to hápun, an mék A shó pípol wétín dẹm rílí min.

18. A de tẹ́l una tru sé, so faá sé hẹvún an wọld stíl dè, nọ́t ívún wán fúlstọp ọ wán kọmá go kọmọ́t frọm Gọd Lọ, sóteé gó rích wẹ́n ọ́l tins dọ́n hápún as Gọd Lọ tọ́k sé dẹm mọs hápun.

19. As i bí so, ẹ́níbọ́di wé brẹ́k wán ọf dís lọ-dẹm wé Gọd dọ́n gív ọs, ívún íf na di lọ wé smọ́l pás ọ́l di ọ́dá lọ-dẹm, an di pẹ́sin de tích ọ́dá pípol mék dẹm de dú as im de du, Gọd go kọ́l dát pẹ́sin sọ́mbọ́di wé dé smọl pás ọ́l ọ́dá pípol fọ Kíndọ́m ọf hẹ́vun. Bọt ẹ́níbọ́di wé de dú wétín dí lọ-dẹm tọk, an di pẹ́sin de tích ọ́dá pípol mék dẹm de dú di sém tin tuu, Gọd go kọ́l am pẹ́sin wé dé impọ́tant wẹ́l wẹl fọ Kíndọ́m ọf hẹ́vun.

20. Sodiáfọ, A de tẹ́l una sé, una nọ́ go ẹ́ntá Kíndọ́m ọf hẹ́vun, íf una nọ́ de dú wétín Gọd want, pás haú di tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ an di pípol wé bilọ́ng to Farisí grup de du.

Wétín Jízọs Tích Abaut Pípol
Wé De Vẹks

(Vas 21-26)

21. “Una dọ́n hiá sé, di Lọ wé Gọd gív Mósis bin kọmánd pípol ọf óldín taim sé, ‘Mék yu nọ́ kíl pẹ́sin’, an sé, ‘dẹm go jọ́j ẹ́níbọ́di wé kíl pẹ́sin.’

22. Bọt A de tẹ́l una sé, Gọd go jọ́j ẹ́níbọ́di wé vẹ́ks fọ im brọ́da ọ sísta. Íf ẹ́níbọ́di kọ́l im brọ́da ọ sísta ‘mumú’, na kári dẹm go kárí di pẹ́sin gó jọ́j am fọ Judiá pípol dẹm bíg kọt wé bíg pás ọdá ọf dẹm kọt-dem. An íf ẹ́níbọ́di kọ́l im brọ́da ‘fúlísh man’ ọ kọ́l im sísta ‘fúlísh wúman’, na hẹ́l fáya di pẹ́sin go gò.

23. As i bí so, íf yu bríng yọ gift kọ́m fọ ọ́lta mék yu gív Gọd, an fọ dia, yu kọ́n rimẹ́mbá sé yọ brọ́da ọ yọ sísta de vẹ́ks fọ yu bikọ́s ọf sọ́mtin wé yu du,

24. mék yu lív yọ gift dia fọ frọ́nt ọf di ọ́lta, an fẹ́st gó sẹ́túl wit yọ brọ́da ọ sísta. Dẹn mék yu kọ́m bak kọ́n gív Gọd yọ gift.

25. Íf yọ ẹ́ními de kárí yú gó kọt, mék yu kwík sẹ́túl di máta wẹ́n yú an am stíl dé fọ rod de gò. Íf yu nọ́ dú so, i go kárí yú gív jọj, an di jọj go kárí yú gív wọ́da wé go trowé yú ínsaíd prízin.

26. A de tẹ́l yu tru sé, yu nọ́ go kọmọ́t fọ di prízin sám sám, ọntil yú dọ́n pé ọ́l di mọní wé yu o.

Wétín Jízọs Tích Abaut Mẹn Wé De
Slíp Wit Ọ́dá Mẹn Waif

(Vas 27-30)

27. “Una dọ́n hiá sé, di Lọ wé Gọd gív Mósis tọ́k sé, ‘Mék yu nọ́ slíp wit anọ́dá man waif.’

28. Bọt A de tẹ́l una sé, ẹ́ní man wé lúk wúman wé nọ́ bi im waif, an i kọ́n de họ́ngrí di man mék i slíp wit di wúman, dẹn dát man dọ́n ọlrẹ́dí dú bád tin wé bi sé, i dọ́n ọlrẹ́dí slíp wit di wúman fọ ínsaíd im hat.

29. As i bí so, íf yọ raít ai de mék yú to dú wétín dé bad fọ Gọd ai, mék yu plọ́k am kọmọt an trowé am! I bẹtá wẹ́l wẹl fọ yu sé yu nọ́ gẹ́t wán pát ọf yọ bọdí, pás sé Gọd go trowé ọ́l yọ bọdí ínsaíd hẹl.

30. An íf yọ raít hand de mék yú to dú wétín dé bad fọ Gọd ai, mék yu kọ́t am kọmọt an trowé am! I bẹtá wẹ́l wẹl fọ yu sé yu nọ́ gẹ́t wán pát ọf yọ bọdí, pás sé Gọd go sẹ́n ọl yọ bọdí gó ínsaíd hẹl.

Jízọs Tích Abaut Prọ́mis Wé
Pẹ́sin Ték Gọd Nem Mek

(Vas 31-32)

(Mátiu 19:9; Mak 10:11-12;
Luk 16:18)

31. “Di Lọ wé Gọd gív Mósis tọk tuu sé, ‘Ẹ́ní man wé draív im waif mọs gív di wúman pẹ́pa wé de tọ́k sé di márej dọ́n ẹnd’.

32. Bọt A de tẹ́l una sé, íf ẹ́ní họ́zban draív im waif, an di wúman gó márí anọ́da man, dẹn di fẹ́st họ́zban dọ́n mék di wúman mék i bi wúman wé slíp wit man wé nọ́ bi im họ́zban. An ẹ́ní man wé márí di wúman dọ́n ọ́lsó bi man wé slíp wit wúman wé nọ́ bi im waif. Di ónlí tin wé go mék ẹ́ní họ́zban mék i fít draív im waif, na íf di wúman dú ẹ́ní kaín nyamanyámá sẹ́ks wé dé agénst Gọd Lọ.

Jízọs Tích Abaut Prọ́mis Wé
Pẹ́sin Ték Gọd Nem Mek

(Vas 33-37)

33. Una dọn hiá tuu sé, di Lọ wé Gọd gív Mósis bin tẹ́l pípol ọf óldín taim sé, ‘Mék yu nọ́ brẹ́k di prọ́mis wé yu ték Gọd nem mek, bọt mék yu dú wétín yu dọ́n swia to Gọd sé yu go du.’

34. Bọt A de tẹ́l una sé, mék una nọ́ swia sám sám. Mék una nọ́ ték hẹ́vun swia, bikọs na Gọd kíng-chia bi dat.

35. An mék una nọ́ ték di wọld swia, bikọs na di smọ́l chia wiá Gọd de pút Im lẹg. Mék una nọ́ ték Jẹrúsálẹm swia, bikọs na di taun wé bilọ́ng to Gọd, wé bi di Bíg King.

36. An mék yu nọ́ ívún ték yọ hẹd swia, bikọs yu nọ́ fít mék wán síngúl hea mék i bikọ́m waít ọ blak.

37. Mék una ónlí tọ́k ‘Yẹs’ íf na ‘Yẹs’ una min, ọ ‘No’ íf na ‘No’ una min. Ẹ́ní ọ́dá tin wé una tọ́k pás dís tins, na dẹ́vul i from kọm.

 

Jízọs Tích Se, Mék Yu Nọ́ Dú Bad to
Pẹ́sin Bikọs di Pẹ́sin Dú Yú Bad

(Vas 38-42)

(Luk 6:29-30)

38. “Una dọ́n hiá sé, di Lọ wé Gọd gív Mósis tọ́k sé, ‘Íf pẹ́sin plọ́k yọ ai kọmọt, mék yu plọ́k im ón ai kọmọt tuu, an íf pẹ́sin brẹ́k yọ tit, mék yu brẹ́k im ón tit tuu.’

39. Bọt A de tẹ́l una sé, mék una nọ́ faít di pípol wé de dú una bád tins. Íf pẹ́sin sláp yu fọ raít saíd ọf yọ fes, mék yu kúkúmá tọ́n di ọ́dá said gív am mék i slap tuu.

40. An íf pẹ́sin kárí yu gó kọt to áks di jọj mék i gív am yọ shẹt, mék yu lív di pẹ́sin mék i kúkúmá ték yọ kot tuu.

41. Íf ẹ́níbọ́di fọ́s yu mék yu waká wán mail, mék yu kúkúmá fọ́ló am waká tú mail.

42. Wẹ́n pẹ́sin bẹ́g yú fọ sọ́mtin, mék yu gív am di tin. An wẹ́n pẹ́sin wán mék yu bóró am sọ́mtin, mék yu nó tọ́k sé yu nọ́ go bóró am di tin.

Jízọs Tích Sé, Wi Mọs Lọ́v
Awa Ẹ́ními-dẹm

(Vas 43-48)

(Luk 6:27-28, 32-36)

43. Una dọ́n hiá sé, pípol tọ́k sé, ‘Mék yu lọ́v yọ nẹ́bọ, an mék yu hét yọ ẹ́ními.’

44. Bọt A de tẹ́l una sé, una mọs lọ́v una ẹ́ními-dẹm, an una mọs pré fọ pípol wé de sọ́fá una.

45. Íf una de dú dís tins, una go bi pikin-dẹm ọf Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun. I de mék Im sọn mék i shaín fọ bád pípol an fọ gúd pípol, an I de mék ren mék i fọ́l fọ pípol wé de dú gúd tins an fọ pípol wé de dú bád tins.

46. Íf una de lọ́v ónlí di pípol wé lọ́v una, na waí Gọd go pé una fọ dat? Abí nọ́ bi di sém tin wé bád pípol wé de kọlẹ́t taks fọ Rómán gọ́vmẹnt de du?

47. An íf na ónlí di pípol wé dé fọ una ón grup una de salut, na wétín una de du wé pás wétín ọ́dá pípol de du? Abi nọ́ bi di sém tin wé pípol wé nọ́ nó Gọd de du?

48. As i bì so, una mọs dú bẹtá tins ẹ́vrítaim, laik haú Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun de dú bẹtá tins ẹ́vrítaim.