MATIU CHAPTA 18

Na Hú Dé Impọ́tant Pas Fọ

Kíndọ́m Ọf Hẹ́vun?

(Vas 1-5)

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

1. Áftá smọ́l taim, di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we kọ́m mít Am áks Am sé, “Na hú dé impọ́tant pás ọ́l ọ́dá pípul fọ Kíndọ́m ọf hẹ́vun?”

2. Na ím Jízọs kọ́l wán smọ́l pikin, an I stán di pikin fọ dẹm frọnt.

3. Dẹn I kọ́n sé, “A de tẹ́l una tru sé, ẹsẹ́pt una chenj an bikọ́m laik smọ́l pikin-dẹm, una nọ́ go ẹ́ntá di Kíndọ́m ọf hẹ́vun.

4. Ẹ́níbọ́di wé bríng imsẹf lo laik dís smọ́l pikin, bi di pẹ́sin wé dé impọ́tant pás ọ́l ọ́dá pípul fọ Kíndọ́m ọf hẹ́vun.

5. An ẹ́níbọ́di, wé bikọ́s ọf Mi, na ím di pẹ́sin wẹ́lkọ́m wán smọ́l pikin laik dís wan, na Mi dát pẹ́sin wẹ́lkọm.

Tins Wé De Mék Pípul

Kọmít Sin

(Vas 6-9)

(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)

6. Dís pípul wé pút dẹm trọst fọ Mi laik smọl pikin-dẹm, íf ẹ́níbọ́di mék dẹm to kọmít sin, i go bẹtá fọ dát pẹ́sin sé, dẹm ték wán bíg ston wé dẹm de ték graín fúd tins taí fọ im nek, an trowé am ínsaíd di díp pát ọf bíg-díp-wọ́ta.

7. I bád wẹ́l wẹl fọ pípul fọ dís wọld, bikọs tins wé de mék pípul mék dẹm kọmít sin dé fọ dís wọld! Dís tins wé de mék pípul mék dẹm kọmít sin mọs ọ́lwéz hápun. Bọt i go bád wẹ́l wẹl fọ di pẹ́sin wé de mék dẹm hápun!

8. Íf yọ hand ọ yọ lẹg mék yu to kọmít sin, mék yu kọ́t am trowe. I bẹtá fọ yu sé, yu ték wán hand ọ wán lẹg ẹ́ntá ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd, pás sé yu gẹ́t yọ tú hand an tú lẹg, an Gọd go trowé yu ínsaíd fáya wé de bọ́n fọrẹ́vá an ẹ́va.

9. An íf yọ ai mék yu to kọmít sin, mék yu púl am trowe. I bẹtá fọ yu sé, yu ték ónlí wán ai ẹ́ntá ríl laif wé nọ́ de ẹ́va ẹnd, pás sé yu gẹ́t yọ tú ai, an Gọd go trowé yu ínsaíd hẹ́l fáya.

Di Torí Abaut Di Ship Wé Lọs

(Vas 10-14)

(Luk 15:3-7)

10. “Mék una mék shọ sé, una nọ́ de lúk ẹ́ní ọf dís smọ́l pikin-dẹm as pẹ́sin wé nọ́ dé impọ́tant. A de tẹ́l una sé, fọ hẹvun, dẹm énjẹ́l-dẹm de ọ́lwéz dé fọ frọ́nt ọf Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun.

11. [Man Pikin kọ́m to sev pípul wé dọ́n lọs.]

12. Na wétín una tínk sé pẹ́sin go du íf i gẹ́t họndrẹ́d ship an wán ọf dẹm waká lọs? Abí di pẹ́sin nọ́ go lív di ọ́dá naiti-naín ship fọ maúntin gó de faínd di wan wé lọs?

13. A de tẹ́l una tru sé, wẹ́n i sí am, bẹlẹ́ go swít am wẹ́l wẹl bikọ́s ọf dát ship, pás as i go swít am bikọ́s ọf di naiti-naín ship wé nó lọs.

14. Na di sém we, una Papá wé dé fọ hẹ́vun nọ́ wán mék ẹ́ní ọf dís smọ́l pikin-dẹm lọs.

Wétín Yu Go Du Íf Yọ Brọ́da

Ọ Sísta Dú Yú Bad

(Vas 15-17)

15. “Íf yọ brọ́dá ọ sísta dú yú bad, mék yu gó tẹ́l am wétín i du. Bọt mék i bi bitwín tú ọf una ónli. Íf i grí sé i dú bad, dẹn yu dọ́n wín bák yọ brọ́da ọ sísta.

16. Bọt íf i nọ́ grí sé i dú bad, dẹn mék yu ték wán ọ tú ọ́dá pípul gó mít am agen. Dis na só dat tú ọ tírí pípul go dé dia to hiá wétín yú tẹ́l am.

17. Íf di pẹ́sin nọ́ grí lísín to wétín dẹm tọk, dẹn mék yu tẹ́l chọ́ch pípul ẹ́vrítin. An íf i nọ́ ívún grí lísín to wétín chọ́ch pipul tẹ́l am, dẹn mék yu trít am laik pẹ́sin wé nọ́ nó Gọd ọ pẹ́sin wé de kọlẹ́t taks.

Jízọs Tẹ́l Im Pípul Sé Dẹm Gét Páwa

To Grí Ọ Stọ́p Tins Fọ Wọld

(Vas 18-20)

18. A de tẹ́l una tru sé, ẹ́nítin wé una nọ́ gri mék pípul dú fọ wọld, na ím bi wétín Gọd wé dé fọ hẹ́vun nọ́ go gri mék dẹm du. An ẹ́nítin wé una gri mék pípul dú fọ wọld, na ím bi wétín Gọd wé dé fọ hẹ́vun go gri mék dẹm du.”

19. Anọ́dá tin A de tẹ́l una bi sé, íf tú ọf una wé dé hia fọ dís wọld, grí abaut ẹ́nítin wé una pré fọ, Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun go dú am fọ una.

20. Dis na bikọs, ẹ́níwia wé tú ọ tírí pípul kọ́m togẹ́da to pré as pípul wé de fọ́ló Mi, Mi A dé dia wit dẹm.”

Di Torí Abaut Di Sávant Wé Nọ́

Grí Fọgív Anọ́dá Sávant

(Vas 21-35)

21. Dẹn Píta kọ́m mít Jízọs aks Am sé, “Ọga, na haú méní taim mai brọ́da ọ sísta go kọntíniú to dú mi bad, an a go kọntíniú to fọgív am? Abí na sẹ́vún taim?”

22. Jízọs ánsá am sé, “A nọ́ tẹ́l yú sẹ́vún taim, bọt sẹ́vúntí taims sẹ́vun.

23. A de tẹ́l una dis bikọs di tin wé de hápun fọ Kíndọ́m ọf hẹ́vun dé laik dís torí. I gẹ́t wan king wé disaíd sé i wán chẹ́k wétín im sávant-dẹm ó am.

24. As di king jọ́s stát to de chẹ́k di akaunt, na ím im pípul kọ́n bríng am wán sávant wé de ó am plẹ́ntí plẹ́ntí mọní wé plẹntí wẹ́l wẹl.

25. Bọt di sávant nọ́ fít pé wétín im ò. Na ím di king kọ́n gív ọ́da mék dẹm sẹ́l di man tọgẹ́dá wit im waif an pikin-dẹm an ẹ́vrítin wé i gẹt, so as to pé wétín im ò.

26. Di sávant kọ́n níl daun an bẹ́g di king. I tọ́k sé, ‘Ọga, mék yu dé péshẹnt wit mi, a go pé yú ẹ́vrítin wé a ó yu!’

27. Di king kọ́n pítí di savant, i lív di mọní fọ am, an kọ́n rilíz am mék i gò.

28. Bọt dát sém man kọ́n kọmọ́t an i sí wán sávant wé im an am de wọ́k togẹ́da. Di sávant jọ́s ó am smọ́l mọní wé nọ́ rích wétín imsẹf ó di king. Na ím di man kọ́n hól dát sávant fọ trot an stát to de skwíz im trot de tọ́k sé, ‘Pé mi di mọní wé yu ó mi!’

29. Na ím di sávant wé im an am de wọ́k togẹ́da kọ́n fọ́l fọ graun an bẹ́g am. I tọ́k sé, ‘Mék yu dé péshẹnt wit mi, a go pé yu yọ́ mọní.’

30. Bọt di man nọ́ gri. Instẹd, i kárí di ọ́dá sávant gó pút fọ prízin gó rích di taim wé di sávant go pé am wétín im ó am.

31. Wẹ́n ọ́dá sávant-dẹm sí wétín hápun, dẹm nọ́ hapí sám sám, na ím dẹm kọ́n gó tẹ́l di king ẹ́vrítin wé hápun.

32. Na ím di king kọ́l di fẹ́st sávant kọ́n tẹ́l am sé, ‘Yu bi wíkẹ́d sávant! A fọgív yu ọ́l dát bíg mọní wé yu ó mi, jọ́s bikọ́s yu bẹ́g mi!

33. Wétín mék yu nọ́ pítí di sávant wé yú an am de wọ́k togẹ́da, jọ́s as a pítí yu?’

34. Di king kọ́n vẹ́ks wẹ́l wẹl. Na ím i gív ọ́da mék im sávant-dẹm ték di man gó gív pípul wé go sọ́fá am wẹ́l wẹl fọ prízin, soté gó rích di taim wé i go pé ẹ́vrítin wé im ò.”

35. To ték fínísh di torí, Jízọs tọ́k sé, “Na so Gọd wé bi Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun go dú una, íf una nọ́ ték ọ́l una hat fọgív una brọ́da ọ sísta.”