1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 18

Na Hú Impọ́tánt Pas?

(Vas 1-5)

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

1. Fọ dát taim, di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́m mít Am áks Am sé, “Na hú impọ́tánt pás ẹ́vríbọ́di wé dé amọ́ng di pípul wé Gọd de rúl as king?”

2. Naím Jízọs kọ́l wọ́n smọ́l pikin. I mék di pikin mék i stán fọ frọ́nt ọf di pípul wé de fọ́ló Im wè.

3. Dẹn I kọ́n sé, “A de tẹ́l una tru sé, íf una nọ́ chenj an bikọ́m laik smọ́l pikin-dẹm, una nọ́ go ẹ́vá dé amọ́ng di pípul wé Gọd de rúl as king.

4. Éníbọ́di wé bríng imsẹf lo laik smọ́l pikin, na dát pẹ́sin impọ́tánt pás ẹ́vríbọ́di wé dé amọ́ng di pípul wé Gọd de rúl as king.

5. An éníbọ́di wé wẹ́lẹ́kọ́m wọ́n smọ́l pikin wé bí laik dis wọn sékọf Mi, na Mi dát pẹ́sin wẹ́lẹ́kọm.

Tins Wé de Mék Pípul Mék Dẹm Dú Wétín Gọd Nọ́ Laik

(Vas 6-9)

(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)

6. “Íf wọ́n ọf dís smọ́l pikin-dẹm pút im trọst fọ Mi, an sọ́mbọ́di kọ́n mék am mék i dú wétín Gọd nọ́ laik, dẹn i go bád wẹ́l wẹl fọ dát pẹ́sin. I go bẹtá fọ di pẹ́sin sé dẹm ték bíg ston taí fọ im nẹk an trowé am ínsaíd di díp pát ọf bíg-díp-wọtá.

… dẹm ték bíg ston taí fọ im nẹk … (18:6)

7. I go bád wẹ́l wẹl fọ pípul wé dé fọ dís wọld. Dis na sékọf sé, tins wé de mék pípul mék dẹm dú wétín Gọd nọ́ laik dé fọ wọld! Dís kaín tins go de hápún ẹ́vrí taim. Bọt i go bád wẹ́l wẹl fọ di pẹ́sin wé de mék dẹm hápun!

8. Íf yọ hand ọ yọ lẹg de mék yú to dú wétín Gọd nọ́ laik, mék yu kọ́t am kọmọt an trowé am! I bẹtá fọ yu sé yu nọ́ gẹ́t wọ́n hand ọ wọ́n lẹg an ẹ́ntá ínsaíd ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd. Dát wọn bẹtá wẹ́l wẹl pás sé yu gẹ́t tuú an tuú lẹg, an Gọd go trowé yú ínsaíd fáya wé nọ́ de ẹ́vá kwẹnch.

9. An íf yọ ai de mék yú to dú wétín Gọd nọ́ laik, mék yu plọ́k am kọmọt an trowé am! I bẹtá fọ yu sé yu nọ́ gẹ́t wọ́n ai an ẹ́ntá ínsaíd ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd. Dát wọn bẹtá wẹ́l wẹl pás sé yu gẹ́t tuú ai, an Gọd go trowé yú ínsaíd hẹ́l fáya.

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Ship Wé Lọs

(Vas 10-14)

(Luk 15:3-7)

10. “Mék una mék shọ sé una nọ́ de tínk sé, wọ́n ọf dís smọ́l pikin-dẹm nọ́ dé impọ́tant. A de tẹ́l una sé dẹm énjẹl-dẹm wé dé fọ hẹ́vun de ọ́lwéz dé fọ frọ́nt ọf Gọd, wé bi Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun.

11. [Mi, wé bi Húmánbin Pikin kọ́m to sév pípul wé dọ́n lọs.]

… kọmọ́t gó faínd di wọn wé lọs? (18:12-14)

12. Na wétín una tínk sé pẹ́sin go du íf i gẹ́t wọ́n họ́ndrẹ́d ship an wọ́n ọf dẹm kọ́n waká lọs? Abí di pẹ́sin nọ́ go lív di ọ́dá naiti-naín ship fọ maúntin kọ́n kọmọ́t gó faínd di wọn wé lọs?

13. An wẹ́n i faínd am, A de tẹ́l una tru sé, bẹlẹ́ go swít am wẹ́l wẹl sékọf dát wọ́n ship, pás as i go swít am sékọf di naiti-naín ship wé nó lọs.

14. Na di sém wè wé Gọd, wé bi una Papá wé dé fọ hẹ́vun, nọ́ wán mék wọ́n ọf dís smọ́l pikin-dẹm lọs.

Wétín Yu Go Du Íf Yọ Brọ́da ọ Sísta Dú Yú Bad

(Vas 15-17)

15. “Íf yọ brọ́da ọ sísta dú yú bad, mék yu gó tẹ́l am di bád tin wé i dú yu. Bọt mék i bi ónlí bitwín tuú ọf una. Íf i grí sé i dú yú bad, dẹn yu dọ́n wín bák yọ brọ́da ọ sísta.

16. Bọt íf i nọ́ grí sé i dú yú bad, dẹn mék yu ték wọ́n ọ tuú ọ́dá pípul gó mít am agen. Dis na só dat, tuú ọ tírí pípul go dé dia to sí ẹ́vrítin wé hápun.

17. Íf di pẹ́sin nọ́ grí hiá wétín dẹm tọk, dẹn mék yu tẹ́l chọ́ch pípul abaut di máta. An íf i nọ́ ívún grí hiá wétín chọ́ch pípul tọk, dẹn mék yu trít am laik pẹ́sin wé nọ́ nó Gọd ọ laik pẹ́sin wé de kọlẹ́t taks.

Jízọs Tẹ́l Im Pípul Sé Dẹm Gẹ́t Páwa to Nọ́ Alaú ọ

to Alaú Pípul Dú Tins fọ dís Wọld

(Vas 18-20)

18. “A de tẹ́l una tru sé, énítin wé una nọ́ alau mék pípul de dú fọ wọld, naím bi wétín Gọd wé dé fọ hẹ́vun nọ́ go alau mék dẹm de du. An énítin wé una alau mék pípul de dú fọ wọld, naím bi wétín Gọd wé dé fọ hẹ́vun go alau mék dẹm de du.

19. Anọ́dá tin wé A go tẹ́l una bi sé, íf tuú ọf una wé dé hia fọ dís wọld grí togẹ́dá abaut énítin wé una de pré fọ am, Gọd, wé bi Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun, go dú am fọ una.

20. Dis na sékọf se, éníwia tuú ọ tírí pípul kọ́m togẹ́da to pré as pípul wé de fọ́ló Mi, Mi A dé dia wit dẹm.”

Jízọs Tẹ́l di Párébul Abaut di Sávant Wé Nọ́

Grí Fọgív Anọ́dá Sávant

(Vas 21-35)

21. Dẹn Píta kọ́m mít Jízọs áks Am sé, “Ọgá, na haú méní taim mai brọ́da ọ sísta go kọntíniú to dú mí bad, an a go kọntíniú to fọgív am? Abí na ọ́p to sẹ́vún taim?”

22. Jízọs ánsá am sé, “A nọ́ tẹ́l yú sé na ọ́p to sẹ́vún taim, bọt sẹ́vúntí taíms sẹ́vun.

23. Dis na sékọf sé di wè wé Gọd go rúl as king go bí laik dis. I gẹ́t wọ́n king wé wán chék di akaunt-dẹm ọf di bíznẹs wé im sávant-dẹm de mánéj fọ am.

24. As di king stát to chẹ́k di akaunt-dẹm, naím im pípul kọ́n bríng am wọ́n ọf im sávant-dẹm wé oó am plẹ́ntí plẹ́ntí mọní wé plẹntí wẹ́l wẹl.

25. Bọt di sávant nọ́ fít pé wétín i oò. Naím di king kọ́n gív ọ́da mék dẹm sẹ́l di man togẹ́dá wit im waif an im pikin-dẹm an ẹ́vrítin wé i gẹt. Dẹn dẹm go yúz di mọní ték pé wétín di man oò.

26. Naím di sávant níl daún fọ di king frọnt kọ́n bẹ́g am. Di sávant sé, ‘Ọgá, abẹg mék yu dé péshẹnt wit mi. A go pé yú ẹ́vrítin.’

27. Di king sọ́rí fọ am, naím i lív am mék i gò, an i lív di mọní fọ am.

28. Bọt dát sém sávant kọ́n kọmọt, an i sí wọ́n sávant wé ím an am de wọ́k togẹ́da. Di sávant oó am mọní wé nọ́ rích wétín imsẹf oó di king sámsám. Naím i hól di sávant fọ trot an stát to skwíz im trot de tẹ́l am sé, ‘Pé mí wétín yu oó mi!’

29. Naím di sávant wé ím an am de wọ́k togẹ́da kọ́n níl daun an bẹ́g am. I sé, ‘Abẹg mék yu dé péshẹnt wit mi. A go pé yu.’

30. Bọt di man nọ́ gri. Ínstẹd, i kárí di sávant gó trowé ínsaíd prízin sóteé gó rích wẹ́n di sávant go fít pé bák wétín i oó am.

31. Wẹ́n di ọ́dá sávant-dẹm sí wétín hápun, dẹm nọ́ hapí sámsám. Naím dẹm kọ́n gó tẹ́l di king ẹ́vrítin wé hápun.

32. Dẹn di king kọ́l di fẹ́st sávant kọ́n tẹ́l am sé, ‘Yu bi wíkẹ́d sávant! Na sékọf sé yu bẹ́g mi mék a fọgív yu, naím mék a lív fọ yu ọ́l dát bíg mọní wé yu oó mi.

33. Wétín mék yu nó sọ́rí fọ di sávant wé yú an am de wọ́k togẹ́da jọ́s as a sọ́rí fọ yu?’

34. Di king vẹ́ks wẹ́l wẹl. Naím i kárí di sávant gív prízín wọ́da-dẹm wé go sọ́fá am wẹ́l wẹl sóteé gó rích wẹ́n i go fít pé bak ẹ́vrítin wé i oò.”

35. Dẹn Jízọs kọ́n sé, “Na so Gọd, wé bi Mai Papá wé dé fọ hẹ́vun, go dú to una íf ích ọf una nọ́ ték ọ́l yọ hat fọgív yọ brọ́da ọ sísta.”