MATIU CHAPTA 9

Jízọs Kiọ́ Wán Man Wé Nọ́
Fít Múv Im Bọdí

(Vas 1-8)

(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)

1. Jízọs ẹ́ntá ínsaíd bot kọ́n krọ́s di bíg-díp-wọtá gó bák to di taun wiá I de liv, wé bi Kapániọm.

2. Sọm pípul bríng to Am wán man wé nọ́ fít múv im bọdí. Di man lai daún fọ mat. Wẹ́n Jízọs sí sé ọ́l ọf dẹm pút dẹm trọst fọ Am wẹ́l wẹl, na ím I kọ́n tẹ́l di man wé nọ́ fít múv im bọdí sé, “Mai pikin, mék yu nó wọ́ri! A dọ́n fọgív yu ọ́l yọ sin.”

3. Na ím sọm tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ kọ́n tọ́k ínsaíd dẹm hat sé, “Dís Man tínk sé Im bi Gọd! Na Gọd nem I de spọíl so!”

4. Bọt Jízọs nó wétín dẹm de tink, na ím I kọ́n áks dẹm sé, “Wétín mék una de tínk dís kaín bád tins ínsaíd una hat?

5. Na wích wan ízí pas, abí na to sé, ‘A dọ́n fọgív yú ọ́l yọ sin-dẹm,’ ọ to sé, ‘Mék yu stán ọp stát to de waká,’?

6. Bọt A go shó una sé, Mi, wé bi Húmán-bin Pikin gẹ́t páwa fọ dís wọld to fọgív pípul dẹm sin.” Na ím Jízọs kọ́n tẹ́l di man wé nọ́ fít múv im bọdí sé, “Stán ọp, kárí yọ mat, an gó yọ haus!”

7. Na ím di man stán ọp kọ́n gó im haus.

8. Wẹ́n di pípul sí wétín hápun, fia kách dẹm wẹ́l wẹl, an dẹm préz Gọd bikọs I dọ́n gív húmán-bin-dẹm dát kaín páwa.

 

Jízọs Kọ́l Mátiu Mék I Bi Pẹ́sin Wé
De Lẹ́n an Fọ́lo Jízọs Im We

(Vas 9-13)

(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)

9. As Jízọs kọmọ́t frọm dia kọ́n waká de gò, I kọ́n sí wán man wé im nem na Mátiu. Di man sidọ́n fọ im ọ́fis wiá i dé de kọlẹ́t taks fọ Rómán gọ́vmẹnt. Na ím Jízọs tẹ́l am sé, “Fọ́ló Mi.” An Mátiu stán ọp kọ́n fọ́ló Am.

10. As Jízọs dé fọ Mátiu haus de chọ́p, na ím plẹ́ntí pípul wé de kọlẹ́t taks an ọ́dá bád pípul, kọ́n fọ́ló Jízọs an di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we de chọp tuu.

11. Wẹ́n sọm pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup sí ọ́l ọf dẹm de chọ́p togẹ́da, dẹm kọ́n áks di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jízọs Im we sé, “Wétín mék una Tícha de fọ́ló pípul wé de kọlẹ́t taks an ọ́dá bád pípul de chọp?”

12. Wẹ́n Jízọs hiá di kwẹ́shọn wé dẹm aks, I kọ́n ánsá dẹm sé, “Pípul wé wẹl nọ́ níd dọ́ktọ. Na ónlí pípul wé nọ́ wẹl níd dọ́ktọ.

13. Mék una gó lẹ́n wétín dís tọk wé dé fọ Gọd-Buk min. Gọd sé, ‘A wán mék una de pítí pípul, an nọ́ bi mék una de sakrifaíz ánímọl-dẹm gív Mi.’ ” Jízọs kọ́n kọntíniú Im tọk de sé, “A nó kọm mék A kọ́l pípul wé tínk sé dẹm de dú wétín dé rait. Na pípul wé de kọmít sin A kọ́m kọl mék dẹm tọ́n awé frọm dẹm sin-dẹm an kọ́m to Gọd.

 

Jízọs Tích Abaut Fástin

(Vas 14-17)

(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)

14. Dẹn di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Jọ́n di Báptist im we kọ́m mít Jízọs áks Am sé, “Wétín mék wí an Fárisí pípul de fást plẹ́ntí taim, bọt di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Yọ we nọ́ de fast?”

15. Jízọs ánsá dẹm sé, “Abí una tínk sé pípul wé kọ́m márej nọ́ go dé hapí wẹ́n di man wé de márí waif niu dé dia wit dẹm? Fọ wia! Bọt taim go kọm wẹ́n pípul go ték di man wé de márí waif niu kọmọ́t frọm dẹm, na dát taim dẹm go fast.

16. Nóbọ́di de ték niú klọt pách di hol wé dé fọ óld klọt. Dis na bikọs, wẹ́n di niú klọt shrink, i go kọ́n mék di óld klọt mék i tiá mọ. Dẹn di hol wé go kọ́n dé fọ di óld klọt, go big pás di wan wé dé dia bifọ.

17. An nóbọ́di de pọ́ niú wain ínsaíd óld waín bag wé dẹm ték lẹ́da mék. Dis na bikọs, di óld lẹ́dá-waín-bag go bọst, di wain go trowe, an di lẹ́da wé dẹm ték mék di bag go spọil. Bọt na ínsaíd niú lẹ́dá-waín-bag dẹm de pọ́ niú wain, só dat di bag nọ́ go spọil an di wain nọ́ go trowe.

 

Jízọs Kiọ́ Sík Wúman an Wék
Ọ́p Wán Gẹl Wé Dai

(Vas 18-26)

(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)

18. As Jízọs stíl de tọ́k dís tins, na ím wán Judiá pípul dẹm bíg-ọgá kọ́n mít Am. Di man nil daún fọ Im frọnt kọ́n sé, “Mai dọ́ta jọ́s dai, bọt mék Yu kọ́m pút yọ han ọn tọ́p im bọdí, an im laif go kọ́m bak.”

19. Na ím Jízọs an di pípul wé de lẹn an fọ́ló Im we kọ́n stán ọp an fọ́ló di man.

20. Bọt i gẹ́t wán wúman wé dọ́n de sí im taim fọ twẹ́lf yie. An fọ dát twẹ́lf yie, blọd nọ́ grí stọ́p to sósó fló kọmọ́t frọm im bọdí. Di wúman kọ́m fọ Jízọs bak kọ́n tọ́ch di daún pát ọf Jízọs klọt.

21. Di wúman bin dú dis bikọs, i tẹ́l imsẹf sé, “Íf ónlí a go fít tọ́ch Im klọt, a go wẹl.”

22. Jízọs kọ́n tọ́n raun, an wẹ́n I sí di wúman, I kọ́n sé, “Mai pikin, mék yu nó wọ́ri! Di trọst wé yu trọ́st Mi dọ́n mék yú wẹl.” An fọ dát sém taim gọọ́n, di wúman kọ́n wẹl.

23. Wẹ́n Jízọs ẹ́ntá ínsaíd di Judiá pípul dẹm bíg-ọgá haus, I sí pípul de plé bẹ́riál miúzik an plẹ́ntí pípul de mék nọiz fọ dia.

24. Na ím I sé, “Mék ẹ́vríbọ́di kọmọt! Di gẹl nọ́ dai, na slip i jọ́s de slip.” Ọ́l ọf dẹm stát to de láf Am.

25. Bọt áftá dẹm dọ́n sẹ́n di pípul gó aúsaid, Jízọs kọ́n ẹ́ntá ínsaíd di gẹl rum, I hól di gẹl fọ hand, an di gẹl kọ́n stán ọp.

26. Di nius abaut wétín Jízọs du kọ́n sprẹ́d rích ẹ́vríwia fọ dát land.

 

Jízọs Kiọ́ Tú Blaínd Mẹn

(Vas 27-31)

27. As Jízọs kọmọ́t fọ dia kọ́n waká de gò, tú blaínd mẹn kọ́n de fọ́ló Am de shaút sé, “Dévid Pikin, mék Yu pítí ọs!”

28. Wẹ́n Jízọs dọ́n ẹ́ntá ínsaíd haus, di tú blaínd mẹn kọ́n mít Am. Na ín I áks dẹm sé, “Una bilív sé A fít kiọ́ una?” Dẹm ánsá sé, “Yẹ́s, Ọgá!”

29. Na ím Jízọs tọ́ch dẹm ai kọ́n sé, “So mék i hápún to una jọ́s as una bilív sé i go hápun!”

30. Na ím dẹm ai ópun an dẹm kọ́n stát to de si. Dẹn Jízọs wọ́n dẹm wẹ́l wẹl sé, “Mék una nọ́ tẹ́l ẹ́níbọ́di wétín hápun.”

31. Bọt áftá di mẹn kọmọt, dẹm kọ́n gó ẹ́vríwia fọ dát land de tẹ́l ẹ́vríbọ́di abaut wétín Jízọs dú fọ dẹm.

 

Jízọs Kiọ́ Wán Man Wé
Nọ́ Fít Tọk

(Vas 32-34)

32. As di tú mẹn wé dé blaind bifọ jọ́s de kọmọt, na ím sọ́m pípul kọ́n bríng wán man kọ́m mít Jízọs. Di man nọ́ fít tọk bikọs bád spírit hól am.

33. Bọt áftá Jízọs draív di bád spírit kọmọ́t frọm ínsaíd di man, na ím di man stát to de tọk, an ẹ́vríbọ́di wé dé dia kọ́n sọpraíz wẹ́l wẹl. Dẹm sé, “Wi névá sí dís kaín tin fọ Ízrẹl bifọ!”

34. Bọt pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup kọ́n sé, “Na dẹ́vul, wé bi bád spírit dẹm chif, de gív Am pawá wé I de ték draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul.”

 

Jízọs Im Wọ́kas Nọ́ Plẹntí

(Vas 35-38)

35. Jízọs waká gó ọ́l di taun-dẹm an vílej-dẹm de tích fọ Judiá pípul dẹm preya-haus-dẹm. I prích to pípul di Bẹtá Nius abaut Gọd Kíndọm, an I kiọ́ pípul ọ́l kaín diziz an síknẹs wé de wọ́rí dẹm.

36. Wẹ́n Jízọs sí di plẹ́ntí pípul, I kọ́n pítí dẹm wẹ́l wẹl. I pítí dẹm bikọs dẹm gẹ́t plẹ́ntí tins wé de wahalá dẹm, an dẹm nọ́ gẹ́t ẹ́níbọ́di wé go hẹ́lẹ́p dẹm. Dẹm jọ́s bí laik ship-dẹm wé nọ́ gẹ́t pẹ́sin wé de lúk áftá dẹm.

37. Na ím I kọ́n tẹ́l di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we sé, “Di krọp wé dé rẹdí fọ fam mék pípul havẹ́st am plẹntí wẹ́l wẹl, bọt di pípul wé go dú di wọk nọ́ plẹntí.

38. As i bí so, mék una pré to Gọd, wé bi di Ọgá wé gẹ́t di krọp-dẹm, só dat I gó sẹ́n mọ́ wọ́kas mék dẹm gó fọ fam gó gádá Im krọp-dẹm.