1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 9

Jízọs Kiọ́ Wọ́n Man Wé Nọ́ Fít Múv Im Bọdí

(Vas 1-8)

(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)

1. Dẹn Jízọs ẹ́ntá wọ́n bot kọ́n krọ́s Lek Gálíli gó bák to di taun wiá I de liv.

2. Sọm pípul kọ́n bríng Am wọ́n man wé nọ́ fít múv Im bọdí. Di man lai daún fọ mat. Wẹ́n Jízọs sí sé di man an im frẹ́n-dẹm pút dẹm trọst fọ Jízọs wẹ́l wẹl, naím I tẹ́l di man wé nọ́ fít múv im bọdí sé, “Mai pikin, mék yu nó wọ́ri! A dọ́n fọgív yú yọ sin-dẹm.”

3. Naím sọm tícha-dẹm wé de tích Gọd Lọ kọ́n de tínk ínsaíd dẹm hat sé, “Dís Man nọ́ de rẹspẹ́t Gọd. I tínk sé I bi Gọd!”

4. Bọt Jizọs sabí wétín dẹm de tink. Naím I áks dẹm, “Wétín mék una de tínk wíkẹd tins ínsaíd una hat?

5. Na wích wọn ízí pas, abi na to sé, ‘A dọ́n fọgív yú yọ sin-dẹm,’ ọ to sé, ‘Mék yu stán ọp an stát to waká,’?

6. Bọt A wán mék una nó sé, fọ dís wọld, Mi, wé bi Húmánbin Pikin gẹ́t páwa to fọgív pípul dia sin-dẹm.” Naím Jízọs kọ́n tẹ́l di man wé nọ́ fít múv im bọdí, “Mék yu stán ọp. Kárí yọ mat an gó yọ haus!”

7. Naím di man stán ọp kọ́n kọmọ́t gó im haus.

8. Wẹ́n di plẹ́ntí pípul sí wétín hápun, fia kách dẹm wẹ́l wẹl. An dẹm préz Gọd wé gív dát kaín páwa to húmánbin-dẹm.

Jízọs Kọ́l Mátiu Mék I bi Pẹ́sin Wé de Fọ́ló Jízọs Im Wè

(Vas 9-13)

(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)

9. As Jízọs kọmọ́t fọ dát ples kọ́n waká de gò, I sí wọ́n man wé de kọlẹ́t taks fọ Rómán gọ́vmẹnt. Di man nem na Mátiu, an i sidọ́n fọ di ọ́fis wiá i dé de kọlẹ́t taks. Naím Jízọs tẹ́l am, “Fọ́ló Mi.” An Mátiu stán ọp kọ́n fọ́ló Am.

10. Áftá dat, Jízọs kọ́n sidọ́n fọ Mátiu haus de chọp. Plẹ́ntí pípul wé de kọlẹ́t taks an ọ́dá pípul wé gẹ́t bád nem bin jọín Jízọs an di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè de chọp.

11. Wẹ́n di pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup sí di tin wé de hápun, dẹm kọ́n áks di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè sé, “Wétín mék una Tícha de fọ́ló pípul wé de kọlẹ́t taks an ọ́dá pípul wé gẹ́t bád nem de chọp?”

12. Bọt wẹ́n Jízọs hiá wétín dẹm tọk, I kọ́n sé, “Pípul wé wẹl nọ́ níd dọ́ktọ. Na sík pípul níd dọ́ktọ.”

13. Mék una gó lẹ́n wétín di tin min wẹ́n Gọd tọ́k fọ Im Buk sé, ‘A wán mék pípul de sọ́rí fọ ọ́dá pípul, an nọ́ bi mék dẹm de mék ánímál sákrífaiz de gív Mi.’ ” An Jízọs kọntíniú wétín I de tọk. I sé, “A nó kọ́m kọ́l pípul wé tínk sé dẹm bi bẹtá pípul mék dẹm fọ́ló Mi. Na sína-dẹm A kọ́m kọl.”

Pípul Áks Jízọs Kwẹ́shọn Abaut Fástin

(Vas 14-17)

(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)

14. Dẹn di pípul wé de fọ́ló Jọ́n di Báptist im wè kọ́m mít Jízọs. Dẹm áks Jízọs, “Wétín mék wí an Fárisí pípul de fást méní taim, bọt di pípul wé de fọ́ló Yọ wè nọ́ de fast?”

15. Naím Jízọs ánsá dẹm sé, “Abí una tínk sé di pípul wé kọ́m márej nọ́ go dé hapí wẹ́n di man wé wán márí waif stil dé wit dẹm? I nọ́ de hápún laik dat! Bọt taim go kọm wẹ́n pípul go ték di man wé wán márí waif kọmọ́t frọm wiá dẹm dè. Na dát taim dẹm go fast.

16. Nóbọ́di de ték niú klọt pách hol wé dé fọ óld klọt. Íf pẹ́sin dú am, di ples wiá dẹm pách di óld klọt go kọ́n smọl wẹ́n dẹm wọ́sh am. An dis go mék di óld klọt mék i tiá mọọ́ mọọ. Dẹ́n di hol wé go dé fọ di óld klọt go kọ́n bíg pás di wọn wé dé dia bifọ.

17. An nóbọ́di de pọọ́ niú wain ínsaíd óld waín-bag wé dẹm mék wit ánímál kandá. Íf pẹ́sin dú am, di óld waín-bag go bọst. Di wain go trowe, an di óld waín-bag go spọil kpátákpátá. Bọt na ínsaíd niú waín-bag wé dẹm mék wit ánímál kandá naím pípul de pọọ́ niú wain. Dis go mék di wain an di niú waín-bag mék dẹm dè kánkpẹ́.”

Jízọs Wék Ọ́p Wọ́n Gẹl Wé Dai. An Jízọs Kiọ́ Wọ́n Sík Wúman

(Vas 18-26)

(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)

18. As Jízọs stíl de tọ́k dís tins to di pípul wé de fọ́ló Jọ́n di Báptist im wè, naím wọ́n ọf di bíg-ọgá-dẹm fọ Juu pípul kọ́m mít Jízọs. Di bíg ọgá níl daún fọ Jízọs frọnt kọ́n sé, “Mai dọ́ta jọ́s dai. Bọt mék Yu kọ́m pút Yọ hand ọntọ́p am, an i go dé alaif agen.”

19. Naím Jízọs an di pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́n stán ọp fọ́ló di man.

20. Dẹn wọ́n wúman wé blọd dọ́n de fló kọmọ́t fọ im bọdí fọ twẹ́lf yie, kọ́n kọ́m fọ Jízọs bak an tọ́ch di daún pát ọf Jízọs klọt.

21. Di wúman bin dú dat sékọf sé i tẹ́l imsẹf, “Íf a ónlí tọ́ch Im klọt, a go wẹl.”

 

Íf a ónlí tọ́ch Im klọt, a go wẹl. (9:20-21)

22. Naím Jízọs tọ́n raund, an wẹ́n I sí di wúman, I kọ́n sé, “Mai pikin, mék yu nó wọ́ri! Di trọst wé yu trọ́st Mi dọ́n mék yú wẹl.” Fọ dát taim gọọ́n, di wúman kọ́n wẹl.

23. Wẹ́n Jízọs ẹ́ntá di bíg ọgá haus, I sí pípul wé de bló flut fọ ték plé bẹ́riál miúzik. An I sí plẹ́ntí ọ́dá pípul wé de krai an de mék nọiz fọ dia.

24. Naím Jízọs sé, “Mék una kọmọt! Di gẹl nẹ́vá dai. Na slip i jọ́s de slip.” Naím ọ́l ọf dẹm stát to láf Am.

25. Bọt áftá dẹm dọ́n sẹ́n di pípul gó aúsaid, naím Jízọs ẹ́ntá di gẹl rum. I hól di gẹl fọ hand, an di gẹl kọ́n wék ọ́p frọm dai.

26. Di niuz abaut wétín Jízọs du kọ́n waká ẹ́ntá ẹ́vríwia fọ dát éria.

Jízọs Kiọ́ Tuú Blaínd Mẹn

(Vas 27-31)

27. As Jízọs de kọmọ́t fọ dát ples, naím tuú blaínd mẹn stát to fọ́ló Am de shaút, “Dévid Pikin, mék Yu sọ́rí fọ ọs!”

28. Wẹ́n Jízọs ẹ́ntá di haus, di blaínd mẹn kọ́m mít Am. Naím Jízọs áks dẹm, “Una bilív sé A fít mék una si?” Dẹm ánsá am, “Yẹs, Ọgá!”

29. Naím Jízọs tọ́ch dẹm ai kọ́n sé, “Mék i hápún to una sékọf sé una bilív sé i go hápun!”

30. Naím dẹm ai ópun an dẹm kọ́n stát to si. Dẹn Jízọs wọ́n dẹm wẹ́l wẹl. I sé, “Mék una mék shọ sé una nọ́ tẹ́l éníbọ́di wétín hápun.”

31. Bọt áftá di tuú mẹn kọmọt, dẹm kọ́n gó ẹ́vríwia fọ dát éria de tẹ́l ẹ́vríbọ́di abaut Jízọs.

Jízọs Kiọ́ Wọ́n Man Wé Nọ́ Fít Tọk

(Vas 32-34)

32. As di tuú mẹn wé dé blaind bifọ jọ́s de kọmọt, naím sọm pípul bríng wọ́n man kọ́m mít Jízọs. Di man nọ́ fít tọk sékọf sé bád spírit hól am.

33. Bọt áftá Jízọs draív di bád spírit kọmọ́t frọm ínsaíd di man wé nọ́ fít tọk, naím di man stát to tọk. Ọ́l di pípul wé dé dia sọpraíz wẹ́l wẹl, an dẹm sé, “Wi nẹ́vá sí dís kaín tin fọ Ízrẹl. “

34. Bọt di pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup kọ́n sé, “Na dẹ́vul, wé bi di bád spírit dẹm chif, na ím de gív Jízọs páwa wé I de ték draív bád spírit-dẹm kọmọ́t frọm ínsaíd pípul.”

Jízọs Sọ́rí fọ di Pípul

(Vas 35-38)

35. Dẹ́n Jízọs trávúl gó ọ́l di taun-dẹm an vílej-dẹm. I tích fọ Juu pípul dẹm preya-haus-dẹm. I prích to pípul di Gúd Niuz abaut haú Gọd de rúl pípul as King. An I kiọ́ ọ́l kaín diziz an síknẹs wé pípul gẹt.

36. Wẹ́n Jízọs sí di plẹ́ntí plẹ́ntí pípul, I sọ́rí fọ dẹm wẹ́l wẹl sékọf sé plẹ́ntí tins de wahálá dẹm, an dẹm nọ́ gẹ́t éníbọ́di wé go hẹ́lẹ́p dẹm. Dẹm jọ́s bí laik ship wé nọ́ gẹ́t éníbọ́di wé de lúk áftá dẹm.

37. Naím Jízọs tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè sé, “Di krọp wé dọ́n rẹdí fọ fam mék dẹm gádá am plẹ́ntí wẹ́l wẹl. Bọt pípul wé go hẹ́lẹ́p gádá am nọ́ plẹntí.

38. Sódiáfọ, mék una bẹ́g Gọd, wé bi di Ọgá wé gẹ́t di krọp, só dat I go sẹ́n mọọ́ pípul mék dẹm gó ínsaíd di fam go hẹ́lẹ́p gádá Im krọp.