Wi Pút Naijíriá Píjín Niú Lokál Dáta fọ Yúníkod

Wọ́n ọf di tins wé dé impọ́tánt wẹ́l fọ éní lángwej na mék Yúníkód Kọnsọ́tiọm (Unicode® Consortium) aprúv di lángwej.

Fọ 2019, Yúníkód Kọnsọ́tiọm gív Ródákych aprúval wé mék Naijíriá Píjin mék i bi wọ́n ọf wétín dẹm de kọ́l ‘Niú Lokal’. Di aprúval mék ọ́s to pút Naijíriá Píjín Niú Lokál dáta fọ wétín Yúníkod de kọ́l ‘Kọ́mọ́n Lángwéj Dáta Ripozítọrí (KLDR) or CLDR Sọvẹí Tul’.

Plẹ́ntí dífrẹ́n dífrẹ́n kọ́mpéni-dẹm de yúz CLDR dáta ték dú dẹm wọk wé bi, to mék sọ́ftwea fọ kọmpúta-dẹm, sẹ́lfon-dẹm an ọ́dá tins. Dis mín sé, di kọ́mpéni-dẹm go fít yúz di Naijíriá Píjín Niú Lokál dáta wé wi pút fọ CLDR ték dú dẹm wọk.

Na wích pípul bi Yúníkód Kọnsọ́tiọm? Yúníkód Kọnsọ́tiọm na kọ́mpéni wé di wọk wé dẹm de du nọ́ bi fọ ték mék mọní.

Di tin wé dẹm kárí fọ maínd wé mék dẹm de dú wétín dẹm de du na sékọf sé, dẹm wán hẹ́lẹ́p pípul wé dé ẹ́vríwia fọ wọld mék dẹm fít yúz kọmpúta-dẹm, sẹ́l fon-dẹm, an ọ́dá ẹkwípmẹnt-dẹm fọ éní lángwej.

Dis mín sé, Yúníkód Kọnsọ́tiọm de hẹ́lẹ́p prọdiúz wọ́n stẹ́dí wè wé pípul go de ték shó ích álfábẹ́t sain an ọ́dá sain-dẹm wé dé fọ ọ́l lángwej-dẹm fọ wọld. Pípul go de shó dís tins fọ kọmpúta-dẹm, fọ sẹ́lfon-dẹm, an fọ ọ́dá kọmpútá ẹkwípmẹnt-dẹm.

Na frí ọf chaj Yúníkód Kọnsọ́tiọm de gív pípul ínfọméshọn an ọ́dá tins abaut di wọk wé dẹm de du.

Yúníkod dọ́n mék di Naijíriá Píjín dáta wé wi pút fọ CLDR mék i kọ́mọ́t fọ ópun só dat pípul fọ pọ́blik go sí am an fít yúz am.

Yúníkod préz ọ́s wẹ́l wẹl sékọf di wọk wé wi du fọ ték pút di Naijíriá Píjín Niú Lokál dáta fọ CLDR. Dẹm tọ́k sé di wọk wé wi du dé gud wẹ́l wẹl.

Yúníkód CLDR tọ́k fọ dẹm wébsait sé, dẹm de tẹ́l ọ́s tánkio fọ spẹ́shál wè sékọf di wọ́k wé wi du fọ ték pút Naijíriá Píjin fọ CLDR. Dẹm tọ́k sé Naijíriá Píjín Lokal bi wọ́n ọf di lokal-dẹm wé dọ́n yúz ónlí wọ́n taim ték pút dáta frọm nó dáta sám sám (wé bi zíró lẹ́vul) go rích di lẹ́vul wé dẹm de kọ́l ‘Mọ́dán Lẹ́vul’.

Fọ Jénúári 14, 2020, wọ́n ọf di pípul wé dé CLDR Tẹ́kíníkál Kọmitii raít ọ́s lẹ́ta. I sé,

“Dáfni, Rọi,

I fít bi sé a de tọ́k fọ Yúníkod an CLDR, bọt mí maisẹf wán tẹ́l una tánkio. Na wọ́ndáfúl tin una bin du fọ di kaín wè wé una ték dú ẹ́vrítin wé una gẹ́t to dú fọ Sọvẹ́í Túl dáshbọd. Una dú am stát frọm di smọ́l tins gó frọnt go rích haí haí tins fọ di dáshbọd. Una dọ́n shó sé una bi pípul wé ọ́dá pípul níd to fọ́ló di grẹ́t tins wé una dú wit Naijíriá Píjin wẹ́n una pút di lángwej im dáta fọ CLDR! Tánkio!

Fọ nau, mék una sabí sé ọ́l di hád wọk wé una dọ́n du go hẹ́lẹ́p Naijíriá Píjin an ọ́l di pípul wé de spík di lángwej. A de lúk fọ frọnt sé a go arẹ́nj wẹ́l wẹl haú wétín una dọ́n du go wọ́k fọ kọmpúta an sẹ́lfon-dẹm.

Tánkio agen.”

Ródákych na Liéízọ́n mẹ́mba fọ Yúníkód Kọnsọ́tiọm. Na Yúníkod de invaít éní grup wé dẹm wán mék di grup bikọ́m mẹ́mba, só dat di grup go kọ́m jọín dẹm as liéízọ́n mẹ́mba. An Yúníkod de ónlí invaít grup-dẹm wé de dẹvẹlóp stándad-dẹm an dú risach-dẹm wé bi abaut wétín di kọnsọ́tiọm de du.

Di mén wọk wé liéízọ́n mẹ́mbas de du na to gív Yúníkód Kọnsọ́tiọm ínfọméshọn an gẹ́t ínfọméshọn frọm dẹm. Dis go hẹ́lẹ́p dẹm an Yúníkod dú di wọk wé dẹm de dú togẹ́da. Sódiáfọ, as i bí sé wi bi liéízọ́n mẹ́mbas, wi fọ́ló de gív ínfọméshọn wé go hẹ́lẹ́p mék di kọnsọ́tiọm de dẹvẹlóp Yúníkód Stándad de gó frọnt.